Tworzenie biznesplanu - Notatki - Biznesplan - Część 2, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka22 marca 2013

Tworzenie biznesplanu - Notatki - Biznesplan - Część 2, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (1 MB)
41 strona
742Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z biznesplanu: tworzenie biznesplanu. Część 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 41

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 41 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 41 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 41 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 41 pages

Pobierz dokument

Plan przepływów pieniężnych dla I roku

docsity.com

Harmonogram realizacji głównych zamierzeń

docsity.com

STRUKTURA PLANU STRATEGICZNEGO

misja

wizja

cele strategiczne

plan mark.

plan oper.

plan oiz

plan zatr.

plan finansowy

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (1)

1. Streszczenie 1.1. Autorzy 1.2. Zakładane kierunki rozwojowe 1.3. Planowane nakłady 1.4. Planowane wyniki

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 2.1. Nazwa i forma prawna 2.2. Przedmiot działalności 2.3. Siedziba 2.4. Terytorium 2.5. Właściciele i kapitał podstawowy 2.6. Organy przedsiębiorstwa 2.7. Historia przedsiębiorstwa

3. Analiza strategiczna 3.1. Mocne strony 3.2. Słabe strony 3.3. Szanse 3.4. Zagrożenia

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (2)

4. Założenia ogólne strategii przedsiębiorstwa 4.1. Misja 4.2. Wizja 4.3. Cele strategiczne

5. Plan marketingowy 5.1. Produkty 5.2. Odbiorcy 5.3. Konkurenci 5.4. Ceny 5.5. Dystrybucja 5.6. Promocja

6. Plan działalności operacyjnej 6.1. Technologia 6.2. Nakłady inwestycyjne 6.3. Źródła finansowania inwestycji 6.4. Zdolności produkcyjne 6.5. Plan ilościowy produkcji 6.6. Zaopatrzenie 6.7. Gospodarka remontowa i konserwacyjna 6.8. Ochrona środowiska

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (3)

7. Plan organizacji i zarządzania 7.1. Struktura organizacyjna 7.2. Etatyzacja 7.3. System informacyjny zarządzania 7.4. Metody zarządzania

8. Plan zatrudnienia i płac 8.1. Zatrudnienie 8.2. Płace 8.3. Założenia polityki personalnej i kadrowej

9.Harmonogram głównych zamierzeń

10. Plan finansowy 10.1. Plan przychodów 10.2. Plan kosztów 10.3. Plan zysków i strat 10.4. Plan nakładów inwestycyjnych 10.5. Plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy 10.6. Plan źródeł finansowania działalności 10.7. Plan przepływów pieniężnych 10.8. Plan bilansu

11. Ocena finansowa

docsity.com

MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Misja - odzwierciedla cel, posłannictwo, ważne i odpowiedzialne zadanie, do którego realizacji powołane jest przedsiębiorstwo.

Charakter misji - deklaratywny (obietnica, deklaracja, zobowiązanie).

Sformułowanie misji - krótkie (parę słów, zdanie).

Adresat misji - nie musi być wyraźnie określony (klient, właściciele, pracownicy, lokalna społeczność, grupa społeczna, ludzkość).

Przykłady misji: zmieniamy świat na lepszy łączymy ludzi z nami wejdziesz w XXI wiek jesteśmy firmą troskliwą

docsity.com

WIZJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wizja - syntetycznie ujęty obraz firmy, wizerunek, ukazujący, jaką powinna się ona stać w perspektywie najbliższych kilku lat.

Charakter wizji - postulatywny, życzeniowy (określenie pożądanych stanów rzeczy w takich obszarach jak: produkt, organizacja, finanse, terytorium działania, klienci, technika, ceny, zatrudnienie, stosunek do środowiska naturalnego, zysk, pozycja rynkowa, stosunek do konkurencji itp.).

Sformułowanie wizji - krótkie (zdanie, do kilku zdań).

Adresat wizji - nie musi być wyraźnie określony (jak w misji).

Przykłady wizji: być numer 1 na świecie (w Europie, Polsce) ... być czołowym polskim producentem ..., pionierem technologii ... pragniemy zdobyć czołową pozycję na rynku ..., być firmą przynoszącą

wysokie dochody właścicielom, zapewniającą stabilne warunki zatrudnienia i płacy pracownikom ...

docsity.com

CELE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA

Cel strategiczny - ważny cel (stan rzeczy) zakładany do osiągnięcia w okresie najbliższego roku (cel krótkoterminowy) lub kilku lat (cel długoterminowy).

Obszary celów strategicznych - wewnętrzne i zewnętrzne, rozwoju i funkcjonowania (np. przychody, koszty, wyniki, majątek, kapitały, produkty, ceny, dystrybucja, technika, inwestycje, organizacja, zarządzanie, zatrudnienie, warunki pracy, płace, terytorium działania, klienci, jakość, pozycja na rynku, itd.).

Zasady formułowania celów strategicznych: liczba - nie za dużo (kilka krótko- i kilka długoterminowych), waga - kluczowe cele z punktu widzenia całej firmy, terminowość - określić termin realizacji, zrozumiałość - jednoznaczność i jasność sformułowania, realność - stan rzeczy możliwy (duże prawdopodobieństwo realizacji), wymierność - podać konkretny wymiar ilościowy, procentowy, wartościowy).

docsity.com

OCENA FINANSOWA

1) Ocena na podstawie zestawień planu finansowego analiza pionowa planu rachunku wyników analiza pozioma planu rachunku wyników analiza pionowa planu przepływów pieniężnych netto analiza pozioma planu przepływów pieniężnych netto

2) Ocena wskaźnikowa wskaźniki płynności wskaźniki zadłużenia wskaźniki rentowności wskaźniki zdolności obsługi długu

docsity.com

Wskaźnik płynności bieżącej

Pb

Ao PB

gdzie:

PB – wskaźnik płynności bieżącej Ao – aktywa obrotowe (należności, zapasy, gotówka) Pb – pasywa bieżące – zobowiązania krótkoterminowe (w tym kredyty)

docsity.com

Wskaźnik płynności szybkiej

Pb

ZpAo PS

 

gdzie:

PS – wskaźnik płynności szybkiej Zp - zapasy

docsity.com

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

A

D DO

gdzie:

DO – wskaźnik zadłużenia ogólnego D – zobowiązania razem (krótkoterminowe i długoterminowe) A – aktywa razem

docsity.com

Wskaźnik ogólnego zadłużenia kapitału własnego

Kw

D DKw

gdzie:

DKw – wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Kw – kapitał własny

docsity.com

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego kapitału własnego

Kw

Dd DD

gdzie:

DD – wskaźnik zadłużenia długoterminowego kapitału własnego Dd – zobowiązania długoterminowe

docsity.com

Rentowność sprzedaży netto

Sn

Zn RSn

gdzie:

RSn – wskaźnik rentowności sprzedaży netto Zn – zysk netto Sn – sprzedaż netto

docsity.com

Wskaźnik rentowności kapitału własnego

Kw

Zn Rkw

gdzie:

Rkw – wskaźnik rentowności kapitału własnego

docsity.com

Wskaźnik rentowności majątku

A

Zn RA

gdzie:

RA – wskaźnik rentowności majątku

docsity.com

Wskaźnik zdolności obsługi zobowiązań odsetkowych

o

oZb OZO

 

gdzie:

OZO – wskaźnik obsługi zobowiązań odsetkowych Zb – zysk brutto o – suma odsetek od długu w danym okresie

docsity.com

Wskaźnik zdolności do obsługi całego długu

ork

aopdZn

ork

aZo ZOD

 

  

gdzie:

ZOD – wskaźnik zdolności do obsługi całego długu Zo – zysk operacyjny a - amortyzacja rk – suma rat z tytułu spłaty długu w danym okresie o – odsetki Zn – zysk netto pd – podatek dochodowy

docsity.com

Planowane wskaźniki oceny finansowej

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (1)

1. Podsumowanie i wnioski końcowe 1.1. Autor opracowania i zamawiający 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Planowane nakłady i wyniki 1.4. Opłacalność 1.5. Rekomendacje

2. Geneza projektu i założenia podstawowe 2.1. Nazwa projektu 2.2. Przedmiot działalności 2.3. Charakterystyka inwestora 2.4. Forma organizacyjno-prawna działalności 2.5. Siedziba 2.6. Terytorium 2.7. Historia projektu 2.8. Analizy i studia poprzedzające biznesplan

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (2)

3. Analiza rynku i strategia marketingowa 3.1. Produkt 3.2. Opakowania 3.3. Rynek docelowy 3.4. Program sprzedaży (ilość, wartość) 3.5. Niezbędne koncesje 3.6. Podaż na rynku 3.7. Ocena konkurencji 3.8. Popyt na rynku 3.9. Ocena chłonności rynku 3.10. Ceny 3.11. Dystrybucja 3.12. Promocja

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (3)

4. Koszty produkcji 4.1. Koszty zakupu i zużycia mat. i surowców 4.2. Koszty zakupu i zużycia energii i paliw 4.3. Koszty robocizny bezpośredniej 4.4. Koszty pośrednie (wydziałowe) 4.5. Koszty remontów i konserwacji 4.6. Koszty ogólne 4.7. Koszty administracyjne 4.8. Koszty marketingu 4.9. Amortyzacja 4.10. Koszty finansowe

5. Lokalizacja inwestycji 5.1. Opis usytuowania 5.2. Uzasadnienie wyboru lokalizacji 5.3. Warunki miejscowe

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (4)

6. Strona techniczna 6.1. Technologia 6.2. Niezbędne atesty i licencje 6.3. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 6.4. Sezonowość produkcji i sprzedaży 6.5. Nakłady inwestycyjne 6.6. Źródła finansowania inwestycji 6.7. Zdolności produkcyjne 6.8. Plan produkcji 6.9. Zaopatrzenie 6.10. Gospodarka remontowa i konserwacyjna

7. Strona organizacyjna 7.1. Struktura organizacyjna 7.2. Organizacja zaopatrzenia 7.3. Organizacja produkcji 7.4. Organizacja sprzedaży 7.5. Organizacja innych funkcji

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 41 pages

Pobierz dokument