Na zasoby własne składają się - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Na zasoby własne składają się - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (220 KB)
2 strony
551Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stosunków międzynarodowych: zasoby własne; MFW.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Na zasoby własne składają się:  zmieniane okresowo kwoty udziałowe krajów członkowskich, udzielane z uwzględnieniem liczby tych

krajów oraz ich potencjału gospodarczego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami MFW przeprowadza okresowe podwyżki kwot udziałowych, z reguły co 5 lat. Oprócz kwot udziałowych krajów członkowskich w skład zasobów własnych MFW wchodzą również :

 środki z odkupu walut,  środki z operacji wspomagających budżety krajów członkowskich ,  oprocentowanie lokat,  a przede wszystkim –specjalne prawa ciągnienia ( SDR) .

Najważniejszą jednak rolę odgrywają wkłady państw członkowskich, które ustalone są zgodnie z

potencjałem gospodarczym państwa, a których wielkość warunkuje skalę otrzymanej pomocy kredytowej oraz

– co jest równie ważne – wpływ na podejmowanie decyzji (system głosów ważonych). Oznacza to, że im więcej

kraj wnosi wkładu, tym większe ma możliwości decydowania w MFW.

W styczniu 1999 r. państwa członkowskie MFW podjęły decyzję o podniesieniu całej kwoty udziałowej

do sumy 297mld USD. Największy wkład wnoszą USA – około 52 mld USD, co daje temu państwu 17,5% głosów,

następnie w kolejności są: Japonia-6,3% głosów, Niemcy- 6,14% głosów, Anglia 5,11% głosów, Polska decyduje

w MFW –0,68% głosami.

Oprócz działalności kredytowej ważnym zadaniem MFW jest podejmowanie działań na rzecz

wprowadzania wymienialności walut wszystkich państw członkowskich przez ustalanie warunków

wymienialności oraz stałe konsultacje. Władze funduszy uznają bowiem, że zniesienie wszelkich ograniczeń

dewizowych w wymianie walut krajowych na inne przyczyni się do przyspieszenia obrotu międzynarodowego i

zwiększenia korzyści z wymiany międzynarodowej.

W maju 1996 r. 115 państw członkowskich MFW podjęło zobowiązanie o wprowadzeniu pełnej wymienialności

ich walut w ciągu najbliższych kilku lat.

Z punktu widzenia gospodarki światowej bardzo ważna jest funkcja regulacyjno-konsultacyjna MFW,

która polega na inspirowaniu i nadzorowaniu programów dostosowawczych w krajach przeżywających

trudności ekonomiczne.

W tym wypadku Fundusz występuje w roli quasi-rządu ponadnarodowego, którego wytyczne są wiążące dla

państw członkowskich realizujących programy dostosowawcze. Tego rodzaju programy MFW mają na celu

docsity.com

przywrócenie w krótkim czasie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej za pomocą drastycznych środków

polityki deflacyjnej ( obniżenia podaży pieniądza, zmniejszenia płac, ograniczenia deficytu budżetowego),

promocję eksportu, restrukturyzację gospodarki przez likwidację nierentownych przedsiębiorstw.

Aby osiągnąć cele zapisane w statucie MFW, kraje członkowskie współpracują z MFW oraz między sobą. Przede wszystkim są one zobowiązane do :

 kierowania swoją polityką gospodarczą i finansową w taki sposób, aby utworzony został zrównoważony wzrost gospodarczy,

 popierania stabilizacji gospodarczej poprzez zapewnienie uporządkowanych warunków gospodarczych i finansowych ,

 unikania manipulacji kursem walutowym lub wykorzystywania międzynarodowego systemu walutowego do osiągania nieuzasadnionych korzyści w stosunku do innych krajów,

 stosowania polityki kursu walutowego zgodnie z zasadami określonymi w statucie MFW.

Każdy kraj członkowski ma całkowitą swobodę ustalania reguł kursowych dla swojej waluty. Międzynarodowy Fundusz Walutowy jednak, zgodnie ze statutem, sprawuje ścisły nadzór nad polityką kursową krajów członkowskich. MFW sprawuje nadzór nad polityką kursową krajów członkowskich w dwojaki sposób:

 po pierwsze , analizuje on regularnie politykę gospodarczą każdego kraju członkowskiego na tle innych krajów i w powiązaniu z rozwojem gospodarczym w innych krajach.

 po drugie, odbywa regularnie dyskusje na temat sytuacji gospodarczej w świecie. Pozwala mu to ocenić politykę gospodarczą i walutową krajów członkowskich oraz analizować rozwój gospodarki światowej.

Od początku istnienia MFW jego organem uchwałodawczym i zarządzającym jest Rada

Gubernatorów, która składa się z gubernatorów i ich zastępców z poszczególnych krajów członkowskich ( najczęściej funkcje te pełnią odpowiednio minister finansów i prezes banku centralnego). Rada Gubernatorów, która zbiera się zazwyczaj raz do roku, decyduje o sprawach kluczowych dla działalności MFW ( takich, jak przyjmowanie nowych krajów członkowskich, ustalanie kwot udziałowych we wkładach oraz zmian ich wielkości i struktury, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności, ustalanie zasad podziału zysku i jego rozdysponowania).

Strategicznym i długofalowym celem MFW jest rozwój i utrzymanie sprawnego międzynarodowego

systemu walutowo-finansowego jako podstawowego warunku stymulowania handlu światowego.

Przewidziane w związku z tym, w statucie w art.1 zadania są następujące:

 popieranie międzynarodowej współpracy walutowej,  popieranie stabilnych kursów walutowych i przeciwdziałanie dewaluacji walut jako środka rywalizacji

handlowej,  ustanowienie wielostronnego systemu rozliczeń i eliminowanie ograniczeń walutowych- czyli

podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia pełnej wymienialności i wszystkich walut,  pomoc państwom członkowskim w przywracaniu równowagi bilansu płatniczego przez udostępnienie

im krótko- i średnioterminowych kredytów.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument