System bankowy we Francji - Notatki - Politologia - Część 1, Notatki'z Politologia
Moniczka
Moniczka13 czerwca 2013

System bankowy we Francji - Notatki - Politologia - Część 1, Notatki'z Politologia

PDF (467 KB)
10 strona
2Liczba pobrań
716Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z zakresu politologii opisujące system bankowy we Francji. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

System bankowy Francji –wiadomości  wstępne

• należy do grupy najbardziej rozwiniętych i uprzemysłowionych  państw świata

• jest członkiem grup G‐8 (grupa ośmiu najbardziej wpływowych  państw świata) i G‐20 (grupa 19 państw oraz Unia Europejska,  której celem jest dyskusja nad wspólną polityką finansową)

• pod względem potencjału ekonomicznego zajmuje trzecie miejsce  w Europie i piąte na świecie

• jest czwartym inwestorem na świecie • stanowi trzeci rynek pod względem napływu inwestycji 

zagranicznych

docsity.com

Bank centralny

Narodowy Bank Polski • centrala w Warszawie • 21 oddziałów 

departamentalnych oraz 16  oddziałów okręgowych

• prawo wyłączności do emisji  pieniądza

• niezależny od organów  administracyjnych

Banque de France • centrala w Paryżu • 96 oddziałów 

departamentalnych oraz 22  oddziały regionalne

• prawo wyłączności do emisji  pieniądza

• kontrolowany przez Rząd

docsity.com

Zadania banku centralnego Francji:

1. udział w kształtowaniu wspólnej w strefie euro polityki pieniężnej mającej na  celu utrzymanie stabilnych cen i wprowadzanie jej w życie

2. przechowywanie rezerw dewizowych i zarządzanie nimi 3. produkcja banknotów i monet euro wysokiej jakości oraz wprowadzenie do 

obiegu pieniądza gotówkowego (Produkcja banknotów w Ekosystemie  odbywa się w ramach pewnego systemu, w którym poszczególne kraje  specjalizują się w produkcji tylko niektórych banknotów. We Francji  produkcja banknotów o nominałach 5,10 i 20 euro odbywa się w dwóch  ośrodkach przemysłowych należących Banku Francji, natomiast produkcja  monet odbywa się w mennicy państwowej.)

4. zarządzanie i nadzór nad bezgotówkowym systemem rozliczeń pieniężnych 5. udział w sprawowaniu nadzoru bankowego we Francji 6. współpraca z różnymi instytucjami na arenie międzynarodowej 7. gromadzenie materiałów statystycznych i prowadzenie badań 8. świadczenie usług na rzecz Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych

docsity.com

Organy banku centralnego Polski • Prezes • Zarząd • Rada Polityki Pieniężnej

Francji • Rada Główna • Gubernator • 2 Wicegubernatorów • Komitet dyrekcyjny

RADA GŁÓWNA; W skład jej wchodzą: • gubernator i dwaj wicegubernatorzy • dwaj członkowie mianowani przez Senat • dwaj członkowie mianowani przez Zgromadzenie

Narodowe • dwaj członkowie mianowani przez Radę Ministrów na

wniosek Ministra Gospodarki i Finansów • wiceprzewodniczący Urzędu Kontroli Ostrożnościowej • przedstawiciel pracowników

docsity.com

Rada Główna

Decyduje o wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem  Banku Francji, w szczególności administrowaniem, rozwojem,  kadrami, zatwierdza bilans Banku oraz proponuje podział zysku i  wysokość dywidendy przekazywanej państwu. W posiedzeniach  Rady Głównej bierze udział także Cenzor lub jego zastępca,  mianowany przez Ministra Gospodarki i Finansów. Cenzor ma prawo  przekładać Radzie Głównej do rozważania swoje propozycje, nie  uczestniczy on jednak w głosowaniach. Może natomiast zgłosić  weto do każdej podjętej przez Radę decyzji. 

docsity.com

Gubernator i wicegubernatorzy

Bezpośrednie kierownictwo Banku sprawuje Gubernator.  Przewodniczy on Radzie Głównej oraz przygotowuje i wprowadza w  życie jej decyzje. Jest on także przewodniczącym Urzędu Kontroli  Ostrożnościowej. W swej pracy wspierany jest przez pierwszego i  drugiego wicegubernatora, którym powierza do wykonania część  swych obowiązków i uprawnień. Gubernator i wicegubernatorzy  powoływani są dekretem Rady Ministrów na sześcioletnią kadencję,  która może być raz odnowiona. Powodem ich odwołania może być  jedynie niezdolność do wykonywania obowiązków lub popełnienie  ciężkiego przewinienia. Wiek ich nie może przekraczać 65 lat.

docsity.com

Komitet dyrekcyjny

Pełni on funkcje doradcze, któremu przewodniczy Gubernator.  Przedmiotem jego obrad są najważniejsze problemy z zakresu  wewnętrznego zarządzania Bankiem, które wymagają podjęcia  decyzji przez Gubernatora.

docsity.com

Struktura systemu regulacji i nadzoru  bankowego

Funkcje nadzoru bankowego realizowane są we Francji przez  cztery instytucje:

• Minister Gospodarki i Finansów wspierany przez Komitet  Konsultacyjny Legislacji i Regulacji Finansowych

• Urząd Kontroli Ostrożnościowej • Urząd Rynków Finansowych • Rada Regulacji Finansowych i Ryzyka Systemowego

docsity.com

Komitet Konsultacyjny Legislacji i Regulacji  Finansowych

W jego skład wchodzi 15 członków. Do zadań tego Komitetu należy  opiniowanie projektów różnego rodzaju aktów prawnych takich jak  ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i dekrety dotyczące  bankowości, usług inwestycyjnych i ubezpieczeń. Każdego roku  Komitet przesyła Prezydentowi oraz przewodniczącym obu izb  parlamentu raport ze swej działalności.

docsity.com

Urząd Kontroli Oszczędnościowej

Urząd ten sprawuje nadzór zarówno nad sektorem bankowym, jak i  ubezpieczeniowym. Prowadzi on działalność licencyjną i kontrolną  na rynku bankowym oraz rynku ubezpieczeń. Władze składają się z  dwu odrębnych jednostek: Kolegium oraz Komisji Dyscyplinarnej.  Kolegium liczy 19 członków, a do jego obowiązków należy przede  wszystkim rozpatrywanie ogólnych problemów dotyczących  stabilności finansowej oraz analiza ryzyka. Komisja Dyscyplinarna  natomiast prowadzi, na wniosek Kolegium, postępowania  wyjaśniające w sprawie podejrzeń o naruszenie postanowień ustaw  lub regulacji przez instytucje bankowe lub ubezpieczeniowe, a także  pracowników tych instytucji. W jej skład wchodzi 6 osób spoza  składu Kolegium.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument