Pieniądz - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Pieniądz - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (370 KB)
4 strony
637Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: pieniądz światowy, pieniądz kreowany; podmioty w gospodarce rynkowej
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Wykład nr 5

Pieniądz światowy – ( pieniądz kruszcowy , pieniądz narodowy $ ) Pieniądz kreowany SDR ( Special Drawing Rights ) , MFW , ECU , EURO ( wąż

walutowy ) Cena absolutna – ilość jednostek pieniężnych przypisywanych danemu przedmiotowi .

Cena relatywna – ilość jednostek dobra A z konsumpcji której musi zrezygnować aby nabyć jedną jednostkę dobra B ( niezbędna do analizy ekonomicznej ) Dwa mechanizmy cen :

 ceny żywiołowe , rynkowe – cena tworzona tylko w oparciu o rynek jako mechanizm

alokacji ( raczej model )  cena administrowana

1. Podmiot gospodarczy który ma silną pozycję na rynku ( monopol ) . 2. Państwo jako podmiot gospodarczy może administrować ceną .

Cena administracyjna – socjalizm , cena ustalana nakazowo , od góry .

Gospodarka rynkowa – oddziaływanie na cenę za pomocą podatków , ceł ,oprocentowanie kredytów , ulgi , subwencje .

ELASTYCZNOŚĆ – miara zmian względnych ( pokazuje nam jak zmienia się dana

wielkość pod wpływem danego czynnika . Elastyczność POPYTU :

E= % zmiana wielkości popytu / % zmiana wielkości czynnika wpływającego na popyt 1. Cenowa

2. Dochodowa ( + dobra normalne , - dobra niższego rzędu )

3. Mieszana ( krzyżowa ) ( + dobra substytucyjne , - dobra komplementarne )

Krzywe popytu przy różnych poziomach elastyczności cenowej .

c

c

p

p Ec

  :

d

d

p

p Ed

 

  :)(

Cy

Cy

Px

Px Em

  :)(

docsity.com

elastyczny E > 1 jednostkowy E = 1 nieelastyczny E < 1

sztywny E = 0 doskonale elastyczny

AD 1 . Jak zmieni się popyt na dobro A przy zmianie ceny dobra A o jednostkę . AD 2 . Jak zmieni się popyt na dobro A pod wpływem zmiany dochodu konsumenta

o jednostkę . AD 3 . Jak zmieni się popyt na dobro X pod wpływem zmiany ceny dobra Y .

Produkty spożywcze – niska elastyczność , mniej niż jednostka Produkty przemysłowe – wyższa elastyczność , prawie jednostkowa Usługi – wysoka elastyczność , więcej niż jednostkowa

Elastyczność PODAŻY Ec = % zmiana wielkości podaży / % zmiana wielkości ceny

cena ec < 1 ec = 1

ec > 1

podaż Wzdłuż całej krzywej popytu i podaży nie ma elastyczności takiej samej , może ona się

zmieniać . Elastyczność :

 punktowa  łukowa ( konkretny odcinek krzywej )

Ekspansybilność ceny – jak zmieni się cena jeżeli podaż zmieni się o jednostkę . Fleksybilność cenowa – jak zmieni się cena jeżeli popyt zmieni się o jednostkę .

docsity.com

PODMIOTY W GOSPODARCE RYNKOWEJ Struktura gospodarki rynkowej .

PODMIOTEM GOSPODARCZYM – nazywamy każdą formę organizacji , każdego aktywnego

uczestnika gry rynkowej podejmującego samodzielne decyzje , kierującego się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem . JANOS KORNAI – wyodrębnił w gospodarce dwa procesy :

1. Procesy realne ( materialne ) – są tom wszelkie działania w ramach tych procesów

powodujące zmiany czynników produkcji mające na celu wytworzenie dóbr , produktów , ich wymianę jak również konsumpcję np. : wytwarzanie ,

przetwarzanie, transportowanie , pakowanie .

2. Procesy regulacyjne ( myślowe ) są to wszelkie procesy związane z przetwarzaniem i przekazywaniem informacji jak również z przygotowaniem i podejmowaniem

decyzji ekonomicznych . Podział gospodarki na sferę realną i regulacyjną .

Sfera realna – przedsiębiorstwa ( producent ) , konsumenci ( gospodarstwa domowe )

BANK komercyjny – podmiot gospodarczy powołany w celu przyjmowania z rynku wolnych

środków pieniężnych i zarządzania nimi ( sfera realna ) NBP , banki narodowe , centralne –podmiot sfery regulacyjnej , obsługuje państwo , zarządza budżetem państwa , jest bankiem banków , jest bankiem emisyjnym

, określa rezerwy obowiązkowe . Parametry NBP :

1. Stopa redyskontowa 2. Stopa lombardowa 3. Stopa refinansowa

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE – są powołane do życia w celu przejmowania ryzyka z

podmiotów mniej zdolnych do jego ponoszenia . Są podmiotem rynku kapitałowego

gromadzą duże środki kapitałowe . GIEŁDA – rynek kapitałowy , ‘ barometr gospodarki ‘ PODMIOTY DEMOKRACJI PRZEMYSŁOWEJ – związki zawodowe , zrzeszenia

pracodawców zrzeszenia konsumentów – zadaniem ich jest obrona interesów grup które zrzeszają .

docsity.com

PAŃSTWO – podmiot specyficzny ( superpodmiot ) , podmiot o charakterze

władczym , może regulować , sterować podmiotami , przestrzega zasad gospodarki rynkowej .

PRZEDSIEBIORSTWO ( producent ) – jest podmiotem gospodarczym realizującym swoje cele , działa samodzielnie , podejmuje decyzje i ryzyko .

Cechy przedsiębiorstwa : 1. Odrębność ekonomiczna ( własność ) 2. Odrębność organizacyjna ( np. spółka )

3. Odrębność prawna ( strona prawna , pełna osobowość prawna ) PRZEBSIĘBIORSTWO

publiczne prywatne państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (

spółki )

GOSPODARSTWO DOMOWE – grupa ludzi , wspólnie zamieszkujący i wspólnie podej – mujących decyzje co do rozdysponowania posiadanych środków . przynajmniej

jedna z osób musi prowadzić działalność zarobkową . Funkcje gosp . domowego :

1. Funkcja konsumpcyjna ( zaspokajanie potrzeb ) 2. Funkcja produkcyjna ( uczestnictwo w rynku czynników produkcji – rynek pracy )

WYBORY konsumenta :

1. Wybory konsumenta odbywają się zgodnie z jego preferencjami , interesem ( główny

cel – zaspokajanie potrzeb )

2. Wybory dokonywane są w oparciu o dane informacje ( modelowe – pełna informacja )

3. Wybiera między dobrami substytucyjnymi

4. Jest podmiotem racjonalnym Celem konsumenta jest maksymalizacja zadowolenia z konsumpcji

Ograniczenia : 1. Dochody ( dochód realny ) 2. Ceny dóbr i usług ( dochód realny )

Uporządkowany system preferencji konsumenta : 1. Założenie kompletności preferencji . 2. Założenie przechodniości preferencji .

Nienasyconość zadowolenia konsumenta

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument