Czym jest makroekonomia - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Czym jest makroekonomia - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (113 KB)
5 strona
790Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii opisujące czym jest makroekonomia.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

www.student.e-tools.pl

Cele makroekonomii

Oceniając efekty działalności gospodarczej poszczególnych narodów często napotykamy

takie oto pojęcia : produkt narodowy brutto (PNB ) , zatrudnienie , inflacja , bilans

płatniczy . To one stanowią główne zadania czyli cele makroekono micznej analizy i

polityki .

Z punktu widzenia efektywnej działalności makroekonomicznej zostały wyodrębnione

cztery główne cele ; obejmują one strefę :

produkcji

zatrudnienia

cen

stosunków gospodarczych z zagranicą .

Produkcja

Jej celem jest wysokie tempo rozwoju gospodarczego .

Współcześnie podstawowym miernikiem sukcesu gospodarczego kraju jest zdolność do

generowania wysokiego poziomu i szybkiego wzrostu produkcji dóbr i usług

ekonomicznych . Wiele jest miar poziomu wielkości produkcji , najpełniejszą jest jednak

produkt narodowy brutto . PNB to miernik wartości rynkowej wszystkich wytworzonych w

ciągu roku dóbr i usług , czyli miernik całkowitego dochodu gospodarki narodowej .

PNB można wyrażać albo w cenach bieżących , co daje nam PNB nominalny , albo z

poprawką ze względu na inflację , a to daje PNB realny . Przyrosty realnego PNB określa

się mianem wzrostu gospodarczego . Zmiany PNB realnego są najlepszą i najbardziej

dostępną miarą poziomu i wzrostu produkcji .

Zatrudnienie i bezrobocie

Celem jest utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia i niskiego bezrobocia .

Ludziom zależy na możliwości łatwego znalezienia dobrej pracy za wysokie

wynagrodzenie . Okresy braku zatrudnienia wiążą się z poważnymi trudnościami

finansowymi dla rodzin , ale w ślad za nimi idą wysokie koszty psychologiczne , społeczne

i publiczne . Niestety zapewnienie dobrych miejsc pracy wszystkim bezrobotnym , staje

się coraz trudniejsze do zrealizowania . Wynika z tego , że nadal utrzymuje się wysoki

stopień bezrobocia .

Bezrobocie jest to liczba osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy i jednocześnie

nie zatrudnionych .

Stopa bezrobocia to odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy . Siła robocza jest to

liczba ludzi pracujących lub poszukujących pracy .

www.student.e-tools.pl

Ceny i inflacja

Główny cel to utrzymanie stabilności cen przy zachowaniu swobodnej gry sił rynkowych .

Stabilność cen oznacza , że ani wzrost , ani spadek cen nie są zbyt szybkie ; że stopa

inflacji (mierzona stopą zmiany cen z okresu na okres ) jest bliska zeru . Pragnienie

zachowania „wolności rynków” ma swoje podstawy w powszechnym w USA

przekonaniu politycznym , że zarówno ceny , jak i płace mają się kształtować na

zdecentralizowanych rynkach prywatnych i być raczej efektem przetargów niż decyzji

rządu . Upodobanie do takiej formy organizacji opiera się na poglądzie ekonomicznym

głoszącym , że wyznaczanie cen przez wolne rynki jest efektywniejszym sposobem

organizowania produkcji , gwarantującym uwrażliwienie rynku na preferencje ludności .

Zagraniczna polityka gospodarcza .

Szczególnym zadaniem jest dążenie do równowagi importu i eksportu oraz stabilności

kursu walutowego .

Wszystkie gospodarki narodowe są otwarte : importują i eksportują dobra i usługi ;

zapożyczają się za granicą lub też udzielają zagranicznych pożyczek ; naśladują

cudzoziemskie wynalazki lub sprzedają obcym kulturom własne pomysły .

W normalnych okresach nasz eksport i import pozostają mniej więcej w równowadze ,

zaś eksport netto (różnica między pieniężną wartością eksportu i impo rtu ) jest tylko

ułamkiem naszego produktu narodowego brutto . Od czasu do czasu bilans handlowy

podlega wstrząsom . Cykle gospodarcze występujące w kraju lub za granicą , gwałtowne

zniżki lub zwyżki ceny ropy naftowej , większe zmiany stóp procentowych , embargo –

wszystkie te zjawiska mogą powodować szybsze i większe zmiany w eksporcie netto . W

takich przypadkach kurs waluty danego kraju może gwałtownie spadać lub rosnąć .

Podsumowanie

W gospodarce rynkowej efekty makroekonomiczne ocenia się pod ką tem widzenia

realizacji czterech grup zadań

1. Wysoki i rosnący poziom produktu realnego .

2. Wysokie zatrudnienie i niskie bezrobocie , zapewnienie dobrej i wysoko płatnej pracy

wszystkim , którzy chcą pracować .

3. Ustabilizowany albo rosnący w łagodnym tempie poziom cen , jednakowo przy cenach

i płacach wyznaczanych działaniem wolnych rynków .

4. Stosunki gospodarcze z zagranicą charakteryzujące się stabilnością kursu waluty ,

zbilansowaniem eksportu i importu .

Niewielu tylko narodom udało się osiągnąć te cele , kraje najbardziej rozwinięte ciągle

jednak szukają środków , które by umożliwiły ich pełniejsze osiągnięcie .

www.student.e-tools.pl

Powyżej omówiliśmy główne cele polityki makroekonomicznej we współczesnej

gospodarce rynkowej . Są one wprowadzane w sposób formalny do ustawodawstwa

państwowego . Często poruszane są przez przywódców politycznych oraz znajdujemy je

w deklaracjach zgromadzeń obywatelskich . Realizacja tych celów prowadzi do wysokiej i

rosnącej stopy życiowej .

Narzędzia makroekonomii

Za pomocą poniższych narzędzi makroekonomii wpływamy na realizację celów

polityki makroekonomicznej .

Narzędzie polityki to pewna zmienna ekonomiczna , pozostająca pod bezpośrednią

kontrolą rządu ; zmieniając narzędzia polityki , oddziałujemy na jeden lub więcej celów

makroekonomicznych .

Do głównych narzędzi makroekonomii zaliczamy :

-polityka fiskalna

-polityka monetarna

-polityka dochodowa

-stosunki międzynarodowe .

Polityka fiskalna

Dąży ona do stabilizacji gospodarki . Dotyczy wydatków rządowych (wydatki na

określone dobra i usługi ) oraz opodatkowania .

Wydatki rządowe są narzędziem , za którego pomocą rząd wyznacza relatywną wielkość

sektora publicznego i prywatnego , określa , jaka część naszego PNB ma być

przedmiotem konsumpcji publicznej (zbiorowej ) , nie zaś prywatnej .

Drugą częścią polityki fiskalnej jest opodatkowanie odgrywające w makroekonomii dwie

kluczowe role . Po pierwsze , obniża dochody indywidualne , ponieważ wyższe podatki

powodują , że gospodarstwo domowe ma mniej pieniędzy na wydatki konsumpcyjne , a

to prowadzi do zmniejszenia globalnego popytu i faktycznej wielkości PNB .

Oprócz tego podatki mogą oddziaływać na poziom potencjalnego produktu np. obniżenie

podatku od dochodów z nowych inwestycji przedsiębiorstw . Celem tego może być

zwiększenie wydatków na inwestycje w maszyny i tworzenie nowych fabryk . Z chwilą ,

gdy do krajowych zasobów kapitału dochodzą nowe inwestycje , wzrasta wydajność siły

roboczej i potencjalnego PNB .

Podsumowując , polityka fiskalna oddziałuje na wydatki , wywiera wpływ na PNB i

inflację w krótkim okresie .

www.student.e-tools.pl

Dużą rolę w polityce fiskalnej odgrywa deficyt budżetowy państwa , który jest nadwyżką

wydatków państwa nad jego dochodami . Państwo finansuje zwykle swój deficyt ,

zapożyczając się u społeczeństwa poprzez sprzedaż obligacji , które zawierają

zobowiązanie do zapłacenia w przyszłości określonej kwoty odsetek .

Polityka monetarna {pieniężna }.

Najistotniejszą cechą pieniądza jest to , że jest on powszechnie akceptowany jako środek

płatniczy albo jako środek wymiany .

Polityka pieniężna jest następnym ważnym narzędziem makroekonomii . Tego typu

politykę prowadzi bank centralny sterując podażą pieniądza , która jest całkowitą

wartością znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza , występującego w roli środka

wymiany . Jej zmiany wywołują ruch stóp procentowych w dół lub w górę , co ma wpływ

na wydatki dokonywane na budowle , maszyny i urządzenia , a więc pośrednio na poziom

bezrobocia . Polityka ta ma wpływ na faktyczny i potencjalny PNB .

Polityka dochodowa .

Ściślej jest określana mianem polityki płac i cen . Z chwilą , gdy istotnym celem

politycznym stało się opanowanie inflacji , rządy zaczęły poszukiwać sposobu

zapewnienia stabilności cen . Tradycyjna metoda spowolnienia inf lacji polegała na

okiełznaniu wzrostu podaży pieniądza i wydatków rządowych . Posunięcia takie obniżają

realny PNB , zwiększają bezrobocie i przyhamowują inflację cen i płac. Jednakże z

makroekonomicznych analiz wynika , że powyższa strategia jest bardzo kosztowna.

Formą mniej kosztowną , jak również mniej skuteczną mogą być agitacje rządowych

propagandystów , ,w celu przekonania związków zawodowych i wielkich firm , aby

zachowywały umiar w umowach o płace .

Polityka dochodowa jest najbardziej kontrowersyjnym narzędziem makroekonomicznym .

Wielu ekonomistów twierdzi , że jest bezużyteczna , a nawet gorzej , że zakłóca działanie

wolnego rynku . Jeszcze inni twierdzą , że jej działanie jest niedoskonałe , ale i tak jest

czymś lepszym niż rozwiązania alternatywne ; sama powoduje mniej marnotrawstwa niż

jej alternatywa czyli wysokie bezrobocie . Jednak sporu tego nie udało się rozstrzygnąć .

Stosunki międzynarodowe .

Ostatni zestaw narzędzi wiąże się z zagraniczną polityką gospodarczą państwa . Jej

działania polegają na interweniowaniu w kursy walutowe , nakładaniu ograniczeń na

obroty w handlu zagranicznym oraz stosowanie ceł . Polityka ta dąży do utrzymania

równowagi na rynkach walutowych i unikania rozpiętości między eksportem a importem .

www.student.e-tools.pl

Podsumowanie :

Każdy kraj posiada szeroki wachlarz instrumentów polityki gospodarczej , które można

stosować w celu realizacji swoich zadań makroekonomicznych .

Najważniejszymi są :

1. Polityka fiskalna , dotycząca wydatków rządowych i opodatkowania . Wydatki rządowe

oddziałują na relatywną wielkość konsumpcji zbiorowej i prywatnej . Podatki ściągają

część dochodów i obniżają wydatki prywatne , mogą jednak również wpływać na

inwestycje i produkt potencjalny . Polityka fiskalna oddziałuje na globalne wydatki i w

ten sposób wywiera wpływ na faktyczny realny PNB , i na inflację , przynajmniej w

krótkim okresie .

2. Polityka monetarna , którą prowadzi bank centralny , określa podaż pieniądza .

Zmiana podaży wywołuje ruch stóp procentowych w dół lub w górę i wywiera wpływ

na wydatki dokonywane na np. maszyny lub budynki . Polityka monetarna wywiera

istotny wpływ zarówno na PNB faktyczny , jak i potencjalny .

3. Polityka dochodowa wyraża podejmowane przez rząd wysiłki , których celem jest

hamowanie inf lacji przez bezpośrednie oddziaływanie na ruch płac i cen .

4. Polityka stosunków gospodarczych z zagranicą to interweniowanie w kursy walutowe

, polityka handlowa , a nawet i polityka pieniężna oraz f iskalna . Dąży ona do

utrzymania równowagi na rynkach walutowych i do unikania nadmiernej rozpiętości

między importem a eksportem .

Narzędzia polityki makroekonomicznej są dzwignią i sterami , za pomocą których

politycy mogą próbować zmienić tempo i kierunek działalności gospodarczej . Tak więc

od sprawności działań naszych polityków zależy poziom rozwoju gospodarczego w

naszym kraju .

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument