Co to jest BIP - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Co to jest BIP - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (120 KB)
5 strona
438Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: co to jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)?
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

1

1. Co to jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej ( zwanej dalej BIP) jest oficjalnym publikatorem, dostępnym

tylko i wyłącznie w Internecie, gdzie podmioty zobowiązane są umieszczać informacje

wskazane przez ustawę.

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r1, nałożony został na jednostki samorządu terytorialnego

i inne samorządowe jednostki organizacyjne obowiązek udostępniania informacji publicznej.

Jednym ze sposobów jej udostępniania jest Biuletyn Informacji Publicznej. Uruchomienie

Biuletynu Informacji Publicznej było niezbędne dla funkcjonowania w/w ustawy oraz

Rozporządzenia MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie BIP (Dz.U. Nr 67, poz 619).

Ustawodawca określił wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostępniania

informacji publicznej w Art. 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

 Organy władzy publicznej

 Organy samorządów gospodarczych i zawodowych

 Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa

 Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne

 Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego

 Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne

 Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego

 Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania

publiczne

 Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem

publicznym

 Podmioty reprezentujące osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki

samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają

pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

 Związki zawodowe i ich organizacje

 Partie polityczne

1 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

2

Inne podmioty wykonujące zadania publiczne

Dzięki Biuletynowi Informacji Publicznej obywatel w dowolnej chwili może mieć dostęp do

informacji zawartych na stronie Internetowej. Z tego powodu również administracja publiczna

nie ma obowiązku udostępniać informacji publicznej, która jest zawarta w BIP-ie na wniosek.

Oznacza to, że urzędnik zapytany o informację zawartą w BIP-ie może odesłać interesanta do

Biuletynu Informacji Publicznej.

Udostępnione tą drogą informacje stają się ogólnodostępne, prowadzona jest jawność

wszelkich poczynań wszystkich zobligowanych do udostępnienia BIP urzędów, placówek

oświatowych i innych jednostek gospodarczych

2. Jakie informacje uzyskamy wchodząc na stronę BIP-u

Udostępnieniu podlega informacja publiczna2 a w szczególności o

Polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

 zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej

 projektowaniu aktów normatywnych

 programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji,

wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań

Podmiotach zobligowanych do udostępniania informacji:

 statusie prawnym lub formie prawnej,

 organizacji,

 przedmiocie działalności i kompetencjach,

 organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

 strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

 majątku, którym dysponują,

Zasadach funkcjonowania podmiotów zobligowanych do udostępniania informacji: 2 Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny

3

 trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

 trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu

terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w

ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

 sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

 sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

 stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

 prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach

udostępniania danych w nich zawartych,

Danych publicznych, w tym:

 treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

o - treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, o - dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,

wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

 treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

 informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

Majątku publicznym, w tym o:

 majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

 innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

 majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i

gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas

chorych,

 majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z

zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego

majątku i jego obciążeniach,

 dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit.

a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,

oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

 długu publicznym,

 pomocy publicznej,

 ciężarach publicznych.

4

3. Publikacja Biuletynu w Internecie

Rozporządzenie w sprawie BIP określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji

i mechanizmy działania serwisów internetowych BIP, utrzymywanych przez podmioty

zobowiązane ustawą do udostępnienia informacji publicznej. Strona główna Biuletynu

znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl. Uruchomienie stron BIP odbyło się w kilku

etapach. Pierwszy zakończył się 1 lipca 2003r. Od tego dnia organa władzy, jednostki

samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące skarb państwa lub z dominującym

znaczeniem skarbu państwa, a także partie polityczne, związki zawodowe udostępnią za

pośrednictwem BIP przede wszystkim informacje o sobie, tzn. swym statusie i formie

prawnej, zadaniach, kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje,

sposobach przyjmowania i załatwiania spraw itp. Od 1 stycznia 2004r. w BIP pojawiły się

m.in. informacje o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania. W całości

BIP ma został uruchomiony 1 stycznia 2005r., a więc po trzech latach od wejścia ustawy

w życie.

4. Ograniczenia w dostępie do BIP

Pierwszym i wydaje mi się, że podstawowym ograniczeniem to brak dostępu do sieci e

Internet. Weźmy pod uwagę ile gospodarstw domowych ma dostęp a ile niema dostępu do

niego. Nie wspominając już o gronie emerytów czy rencistów, którzy chcieliby a też nie

mają z różnych względów ( np: ekonomicznych). W urzędach gmin i innych instytucjach

rządowych i samorządowych brak jest kącików teleinformacyjnych, co za tym idzie

społeczeństwo po części nie ma dostępu do tych informacji. A jeżeli już ma to często nie

wie jak z tych biuletynów korzystać. Bo niektóre z nich moim zdaniem mogłyby mieć

bardziej przejrzysty i czytelny wygląd. Podoba mi się, że w większości biuletynów jest

możliwość wydrukowania bezpośrednio z nich wzorów dokumentów, podejrzenia jak je

wypełnić, co skraca nam czas na załatwienie danej sprawy w urzędzie.

Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie strona Izby Skarbowej w Bydgoszczy3 a

dokładnie informacje zamieszczone przez Urząd Skarbowy w Brodnicy. Potrzebowałam

informacji dotyczących spadków i darowizn, przypadkowo weszłam na ich stronę i

zostałam mile zaskoczona dodam, iż warszawskie strony nie posiadają tak

wyczerpujących informacji. Krok po kroku, od czego zacząć, jakie dokumenty 3 www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl

5

skompletować i jakie druki wypełnić, jak również podane są istotne terminy na złożenie

stosownych dokumentów aby nie płacić podatku.

Drugą stroną i bezkonkurencyjną jak dla mnie jest strona miasta Poznań4. Oprócz

bardzo czytelnej strony graficznej z wyszukiwarką w tle i informacjami podstawowymi

jest również zamieszczona informacja dla osób nie słyszących w języku migowym. Ta

strona powinna być wzorem dla innych stron Biuletynu Informacji Publicznych.

4 bip.city.poznań.pl

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument