Istota i znaczenie sprawozdań finansowych - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8019 marca 2013

Istota i znaczenie sprawozdań finansowych - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. University of Lódz

PDF (101 KB)
6 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu rachunkowości: istota i znaczenie sprawozdań finansowych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

Istota i znaczenie sprawozdań finansowych. Jednostki gospodarcze istniejące obecnie na rynku polskim,aby dobrze rozwijać się muszą na bieżąco analizować informacje przepływające przez dany podmiot gospodarczy. A jak wiemy efektywne i prawidłowe kierowanie firmą nie jest możliwe, też bez odwoływania się do informacji z teraźniejszości, jak i z przeszłości. To właśnie bez tych informacji niemożliwa jest ocena słuszności decyzji podjętych wcześniej, a tym samym wybór najlepszej decyzji na przyszłość. W pracy swojej chcę przedstawić, że właśnie na podstawie różnych informacji, z różnych źródeł podejmowane są ważne decyzje finansowe. Na rynku polskim obecnie funkcjonuje ogromna ilość jednostek gospodarczych, które prowadząc swą działalność są zobowiązane poddać się sprawozdawczości finansowej. Reguluje to Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994(z póź. zm. z 9.11.2000). Zgodnie z tą ustawą wszystkie jednostki gospodarcze są zobowiązane na koniec każdego roku obrotowego dokonać rocznych zamknięć ksiąg rachunkowych a wyniki tych zamknięć umieścić w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie finansowe to w dosłownym tego słowa znaczeniu zdawanie sprawy z działalności gospodarczej danego podmiotu za pomocą opisu i uzyskanych z ewidencji księgowej uogólnionych danych liczbowych, które charakteryzują jego sytuacje majątkową, finansową i wynikową. Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej. Muszą one spełniać warunki formalne tj: podanie w nagłówku pełnej nazwy i adresu firmy, określenie momentu lub okresu,którego dotyczą dane. Inne warunki to załączenie tablic statystycznych, zawierające zestawienie liczbowe związane z określonym zagadnieniem. Następnym ważnym warunkiem jest podanie daty sporządzenia sprawozdania oraz podpisanie sprawozdania przez osoby odpowiedzialne za rzetelne i prawidłowe jego sporządzenie. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysiąca złotych, jeżeli nie zniekształci to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. To właśnie jednostki gospodarcze, prowadząc swą działalność, są zobowiązane zamknąć księgi rachunkowe na koniec roku obrotowego,a konsekwencją tego zdarzenia jest przygotowanie i przetworzenie informacji wynikających z tych ksiąg oraz ich zestawienie w formie odpowiednich sprawozdań. W celu zapewnienia jednolitej formy sprawozdawczości finansowej Główny Urząd Statystyczny,na wiosek ministra finansów, wydaje dla jednostek gospodarczych instrukcje i wzory sprawozdawcze, w których określa:

 Jednostki zobowiązane do składania sprawozdań,  Jednostki uprawnione do ich otrzymywania,  Terminy i tematykę,  Zasady wypełniania poszczególnych sprawozdań.

Najważniejszym sprawozdaniem jednostki gospodarczej jest obligatoryjne roczne sprawozdanie finansowe, czyli roczny raport finansowy,który powinien zawierać czytelny przegląd rozwoju działalności jednostki i jej sytuacji oraz wskazywać na ważne wydarzenia, które wystąpiły od zakończenia roku obrachunkowego. Powinien też wskazywać prawdopodobny przyszły rozwój jednostki oraz działalność w dziedzinie badań i rozwoju.

Jak przedstawiłam wcześniej sprawozdania finansowe dostarczają wielu informacji dla ich odbiorców. Dlatego, też muszą one spełniać pewne standardy jakościowe, aby informacje w nich zawarte nie budziły zastrzeżeń. Dlatego powinny odznaczać się: - wiarygodnością(rzetelnością), - zrozumiałością dla użytkowników, - kompletnością, - porównywalnością, - sprawdzalnością,

- terminowością. Sprawozdanie finansowe uznaje się za wiarygodne, jeżeli zawiera

informacje prawdziwie odzwierciedlające operacje gospodarcze oraz rzetelne, czyli wolne od stronniczości i obiektywne.

Zrozumiałość można uznać za najważniejszą cechę sprawozdawczości. Informacje są wykorzystywane przez użytkowników w pełni, gdy są one dla nich jasne, przejrzyste, czytelne, i rozumiane we wszystkich punktach. Kompletność sprawozdawczości finansowej polega na tym,że nie może być w niej pominięte żadne zjawisko gospodarcze ani żaden składnik majątku. Porównywalność to możliwość porównania zawartych w sprawozdaniach informacji w czasie i przestrzeni. Dzięki temu można przewidzieć kierunek oraz tendencje rozwoju firmy, a także określić jej położenie gospodarcze na tle podmiotów o podobnym profilu działalności. Sprawdzalność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych oznacza możliwość ich konfrontacji ze źródłami, z których pochodzą lub z dokumentacja źródłową. Terminowość sprawozdawczości finansowej nakłada obowiązek składania sprawozdań w ustalonym terminie. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informacje dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) - sprawozdanie z działalności gospodarczej. Bilans jest to dokument emitowany przez system rachunkowości firmy, informującym o jej stanie majątkowym i finansowym. Stanowi syntetyczne zestawienie - w ujęciu wartościowym - wszystkich aktywów i pasywów jednostki gospodarczej sporządzone na dzień bilansowy w określonej formie. Wskazany w bilansie wynik działalności danej jednostki gospodarczej,przedstawiony jest w formie analitycznej w sprawozdaniu zwanym rachunkiem zyskowi strat. W sprawozdaniu tym zamieszczone są dane pozwalające określić, co składało się na zysk lub stratę bilansową netto. Informacja dodatkowa prezentuje nie objęte bilansem i rachunkiem zysków i strat dane i wyjaśnienia do nich. Informacja dodatkowa zawiera np.: objaśnienie przyjętych metod wyceny, dane uzupełniające o aktywach i pasywach,istotne informacje niezbędne do zrozumienia pozycji bilansowych i pozycji rachunku zysków i strat.

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych -cash flow- jest sporządzane na podstawie danych pochodzących z bilansu oraz rachunku zysków i strat.Stanowi ich uzupełnienie. Służy też ocenie sytuacji finansowej danej jednostki gospodarczej. W tym sprawozdaniu ujęte są wszystkie wpływy i wydatki środków pieniężnych jednostki. Sprawozdanie z działalności gospodarczej powinno odzwierciedlać pełną i rzeczywistą sytuację firmy. Jego dowolny układ pozwala na pewną swobodę, lecz należy je tak sporządzić,aby informowało o ważniejszych wydarzeniach,które wystąpiły w danym roku obrotowym oraz które są przewidziane na najbliższy czas. Powinno też informować o przewidywanym rozwoju firmy, bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej oraz o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju technicznego. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest dla rożnych podmiotów gospodarczych inny organ pełniący tę funkcje. I tak dla: - przedsiębiorstw państwowych – rada pracownicza,(jeśli jej nie ma to organ założycielski), - spółek akcyjnych – zwyczajne, walne zgromadzenie akcjonariuszy, - spółek z ograniczona odpowiedzialnością – zwyczajne, ogólne zgromadzenie wspólników, - spółdzielni - walne zgromadzenie członków spółdzielni, - banków państwowych – rada nadzorcza, - przedsiębiorstw państwowych objętych postępowaniem naprawczym osoba sprawująca urząd komisaryczny, - spółek komandytowych, jawnych, cywilnych oraz osób fizycznych – właściciel lub właściciele. Chciałabym tez przedstawić, do kogo kierowane są informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych, gdyż to pomoże łatwiej zrozumieć istotę oraz znaczenie całej sprawozdawczości finansowej. A są one skierowane do: - wierzycieli(zdolność spłaty długu i jego obsługi), - inwestorów (ryzyko związane z inwestycjami), - pracowników (możliwość zagwarantowania pracy i wypłaty wynagrodzeń), - społeczeństwa(wpływ na rozwój regionu i ochronę środowiska) - kierownictwa(analiza danych dla kontroli i planowania) - instytucji rządowych i fiskalnych(dane statystyczne i rozliczeniowe), - klientów i kontrahentów(gwarancja kontraktów) i są przez nich wykorzystywane.

Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych umożliwiają kontrolę oraz ocenę pod wieloma aspektami np. czy prowadzona działalność gospodarcza jest opłacalna i w jaki sposób ją kontynuować. Mówi nam też, w jaki sposób dany podmiot odtworzył i wykorzystał swoje środki pieniężne oraz jak ma zaplanować je na przyszłość. Dane sprawozdawcze wielu jednostek łącznie, odpowiednio zsumowane i uogólnione w żądanych przekrojach, informują o branży, gałęzi bądź dziale gospodarki narodowej. Dają wyobrażenie o stanie ogólnym. Dlatego tak ważne jest ujednolicenie trybu sporządzania i formy sprawozdań finansowych. W swojej pracy przedstawiłam istotę i znaczenie sprawozdań finansowych. Z punktu widzenia przydatności uważam, że jest to bardzo ważny dokument,który dostarcza szereg różnych informacji dotyczących danego podmiotu gospodarczego. To właśnie dzięki analizie sporządzonego sprawozdania finansowego jesteśmy w stanie wykonać symulacje pracy, działalności przedsiębiorstwa na przyszłość. Sprawozdanie finansowe określa także przebieg wykonanej pracy przedsiębiorstwa na dzień bilansowy. Sądzę, że jest to bardzo pomocny dokument głównie w ocenie finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Spis treści 1.Wstęp. 2.Sprawozdanie finansowe – wymogi formalne. 3.Cechy rocznego sprawozdania finansowego. 4.Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informacje dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow), - sprawozdanie z działalności gospodarczej, 5.Organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe.

6.Odbiorcy sprawozdań finansowych. 7.Podsumowanie - zalety sprawozdań finansowych. 8.Zakończenie. Literatura: 1.,,Rachunkowość handlowa” Irena Frymark WSIP W-wa 2002 2.,,Rachunkowość finansowa’’ Jadwiga Maciejewska WSIP W-wa 2002 3.,,Leksykon Rachunkowości” pod red. Edwarda Nowaka PWN W-wa

1996

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument