Strategia zarządzania długiem państwa - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Strategia zarządzania długiem państwa - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (138 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
429Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: strategia zarządzania długiem państwa; 5 zadań strategii, formy budżetowania, zakłady budżetowe
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Strategia zarządzania długiem państwa oraz państwowym długiem publicznym obejmuje 5 zadań:

1. Stabilność makroekonomiczna gospodarki i jej zdolność do rozwoju 2. Bezpieczeństwo finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 3. Koszty obsługi skarbu państwa 4. Kształtowanie się struktury zadłużenia 5. Wpływ operacji dłużnych na krajowy rynek finansowy

Formy budżetowania – wykonywania dochodu i realizacji wydatków. Mamy dwie formy budżetowania:

1. Forma budżetowania brutto – jednostka budżetowana w formie brutto całość

swoich zatwierdzonych wydatków pokrywa dzięki środkom otrzymanym z budżetu, zaś ewentualne dochody, (jeżeli występują) odprowadza na scentralizowany rachunek budżetowy, co oznacza, że nie ma prawa przeznaczać ich na finansowanie swojej działalności. Tą formą budżetowane są jednostki, których działalność z punktu społecznego nie jest nastawiona na maksymalizację zysku, jak również nie mają możliwości na utrzymanie się z uzyskanych dochodów (wojsko, policja, administracja państwowa, straż pożarna) – jednostka budżetowa. Jednostka budżetowana w formie netto nazywana jest jednostką budżetową.

2. Forma budżetowania brutto – dana jednostka finansuje swoją działalność z uzyskiwanych dochodów a w sytuacji gdzie uzyska zysk odprowadza go na rachunek scentralizowany, w przypadku straty, stratę ma finansowaną z dotacji budżetowych – zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, środki specjalne, fundusze celowe.

Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą gospodarowania finansami jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym (szkoły podstawowe, średnie).

Art. 19. 1. Zakładamibudżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora

finansów publicznych, które:

1) odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania,

2) pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem

ust. 7 i 8.

2. Zakłady budżetowe tworzą, łączą i likwidują:

1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych lub wojewodowie oraz inne organy

działające na podstawie odrębnych przepisów - państwowe zakłady budżetowe,

2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub

wojewódzkie zakłady budżetowe.

3. Organ, o którym mowa w ust. 2, likwidując zakład budżetowy, określa

przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu; w przypadku

państwowego zakładu budżetowego decyzja o przeznaczeniu tego mienia podejmowana

jest w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia zakładów budżetowych.

docsity.com

5. Należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmuje

organ, który go zlikwidował.

6. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan

finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan

środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

7. Zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową.

8. W zakresie określonym w odrębnych przepisach zakład budżetowy może

otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji.

9. Nowo tworzonemu zakładowi budżetowemu może być przyznana jednorazowa

dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

10. Łącznie dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% jego

wydatków; nie dotyczy to dotacji inwestycyjnych.

11. Zakład budżetowy dokonuje wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych,

ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego.

12. W planie finansowym zakładu budżetowego wyodrębnia się w szczególności:

1) przychody własne,

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń,

4) wydatki inwestycyjne.

13. W planie finansowym zakładu budżetowego mogą być dokonywane zmiany w

ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i

wydatków, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani

zwiększenia dotacji z budżetu.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument