Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (180 KB)
2 strony
449Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego opisujące wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa obejmują wydatki państwa z

tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych,

oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz płat związanych z udzielonymi

przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami. Polityka fiskalna prowadzona obecnie

w większości krajów rozwiniętych gospodarczo wiąże się z wysokimi wydatkami

publicznymi, często przewyższającymi bieżące dochody budżetowe. Mamy wtedy do

czynienia z deficytem budżetowym. W ostatnich kilku dekadach w wielu krajach deficyt

budżetowy rośnie. Prowadzi to do wzrostu zadłużenia publicznego. Dług państwowy jest

finansowym zobowiązaniem państwa z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz innych form

działalności, w wyniku których państwo płaci odszkodowanie.

Biorąc pod uwagę źródła zaciągania kredytu można mówić o długu publicznym

krajowym i zagranicznym. Krajowymi wierzycielami długu publicznego mogą być osoby

fizyczne lub przedsiębiorstwa, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje

finansowe. Część dochodów budżetowych państwa jest przeznaczona na "obsługę długu

publicznego".

Efekty, jakie społeczeństwo uzyskuje z tytułu zadłużenia zagranicznego zależą w

poważnym stopniu od sposobu wykorzystania pożyczek. Jeżeli pożyczki są przeznaczone

na opłacalne inwestycje, wówczas umożliwiają wzrost dochodu narodowego oraz

efektywny eksport. Jeżeli pożyczki zostaną wykorzystane na nieefektywne programy

inwestycyjne lub na cele konsumpcyjne, ciężar długu publicznego ponoszą przyszłe

pokolenia.

Wydatki majątkowe obejmują:

 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego,

 wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji.

Wydatki inwestycyjne obejmują dotacje celowe na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

1. Państwowych zakładów budżetowych,

2. Innych państwowych jednostek organizacyjnych, dla których zasady gospodarki

finansowej określają odrębne ustawy,

3. Jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie

odrębnego upoważnienia zamieszczonego w ustawie budżetowej lub innej ustawie,

4. Realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania:

 własne

 z zakresu administracji rządowej

 inne zlecone ustawami,

5. Związane z badaniami naukowymi lub pracami badawczo-rozwojowymi

docsity.com

Inwestycje państwowych jednostek budżetowych mogą być dofinansowane z

części zysku gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej oraz ze

środków specjalnych państwowej jednostki budżetowej.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument