Chrystologia praktyczna - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Chrystologia praktyczna - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (298 KB)
2 strony
592Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające chrystologię praktyczną.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Spotkać Jezusa – „CHRYSTOLOGIA PRAKTYCZNA”

[1] W pokorze i uniżeniu poznaję Chrystusa…

[2] Jeżeli chcę żyd dla Jezusa, to muszę byd podobny do Niego i byd mu posłuszny…

[3] Jezus mówi dziś do każdego i każdej z nas… Głosi On prawdę o każdym człowieku niezależnie od jego wyznania, kultury, narodowości, pozycji społecznej czy rasy…

[4] Pan mówi do Ciebie w prostych, codziennych sprawach. Nie czekaj na wielkie wydarzenia lub znaki…

[5] To ciekawe, ale z Jezusem związany jest nie „święty spokój”, ale „święte ryzyko”!

Rodzice i dzieci

[1] Dziecko jest „wskaźnikiem” sytuacji, jaka panuje w domu; jest obrazem rodziców…

[2] Rodzice robią w życiu błędy po to, aby ich dzieci mogły byd lepsze przez unikanie tych samych błędów w przyszłości… Niestety często dzieci obciążone są winą za błędy rodziców, jednak jest to zarazem szansa na to, aby między nimi zaistniała wzajemna pomoc i aby wspólnie mogli budowad doskonalszą przyszłośd…

[3] Dzieci, pomimo swoich grzeszków, są jak aniołowie niebiaoscy…

[4] Prawdziwa pedagogia to nie tylko zakazy i nakazy, krytykowanie błędów lub ciągła kontrola. To przede wszystkim dostrzeżenie wielkiej godności i ludzkiego piękna, dawanie poczucia bezpieczeostwa, dostrzeżenie oraz rozwijanie dobrych stron i talentów, głębokie spojrzenie w duszę młodego człowieka, oraz dojrzała miłośd…

[5] Mali chłopcy są pięknymi dziedmi Bożymi, w których widad pełną godnośd oraz piękno. Można powiedzied, że są oni jakby aniołami na Ziemi, które toczą walkę i mają w sobie energię do życia…

Świat jako dzieło Najwyższego Stwórcy

[1] Tak wielkie są cuda na tej Ziemi, że my ich nawet nie potrafimy dostrzec…

[2] Świat, w którym żyjemy, stworzony przez Ojca, jest jak rajski sen!

[3] Pan Bóg przegląda się w człowieku jak w lustrze i widzi w nim odbicie swojej chwały…

docsity.com

[4] Nie ma nic piękniejszego w życiu, jak delektowad się w każdej chwili darami otrzymanymi od Stwórcy – wszystkim tym, co biotyczne i abiotyczne, oraz wykorzystywad każdy moment obcowania z przyrodą na miłośd ku niej…

Inne

[1] Zimny bądź chłodny prysznic to dobra kawa. I nie zawiera kofeiny…

[2] „Głową muru nie przebijesz”, ale możesz go przeskoczyd albo się wspiąd i przejśd na drugą stronę…

[3] Klasyczna muzyka XX w. koncentrowała się bardziej na słowach, które wyrażały czyjeś uczucia, zaś współczesna bardziej skupia się na brzmieniu i efektach dźwiękowych…

[4] Łączenie pracy zawodowej z oryginalnym sposobem spędzania wolnego czasu jest dobrą metodą na przeciwdziałanie monotonii. Chęd przeżycia jakiejś przygody, nieformalne oraz spontaniczne spotkania ze znajomymi, rozwijanie swoich zainteresowao, twórczośd artystyczna, uprawianie sportu, wyprawa w góry i zmaganie się z przyrodą, mogą byd sposobem na to, aby życie nie polegało jedynie na codziennym odtwarzaniu określonym zadao. Mogą stad się odskocznią od codziennej rutyny polegającej na wykonywaniu tych samych, zaplanowanych czynności, jak również okazją ku temu, by byd całkowicie sobą i porzucid na jakiś czas rolę, którą jako aktorzy odgrywamy każdego dnia, zakładając różne maski…

[5] Jeśli chcesz kogoś przyciągnąd do siebie, to podaruj tej osobie czekoladę. Jest ona źródłem magnezu, a magnez przyciąga…

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument