Rola kapitału zagranicznego - Notatki - Finanse Publiczne , Notatki'z Finanse Publiczne. University of Zielona Góra
Abraxas88
Abraxas8827 lutego 2013

Rola kapitału zagranicznego - Notatki - Finanse Publiczne , Notatki'z Finanse Publiczne. University of Zielona Góra

PDF (447 KB)
8 str.
450Liczba odwiedzin
Opis
Rola kapitału zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 8

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument

Rola kapitału zagranicznego w rozwoju

gospodarczym Polski

docsity.com

WSTĘP

Inwestycje zagraniczne są niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój

gospodarki. Stwarzają one, bowiem warunki do budowy jednego, światowego rynku,

zwiększaniu się gospodarczych współzależności oraz likwidacji barier w przepływie

różnych zasobów ekonomicznych. Stały się one również ważniejszym niż handel źródłem

dostarczania dóbr i usług na rynku międzynarodowym. Lecz przepływ kapitału niesie

również za sobą szereg istotnych problemów niebezpieczeństw. Jednym z nich jest

pojawianie się, co jakiś czas regionalnych kryzysów finansowych i nierówny podział

korzyści.

W latach 1990-2000 wartość zagranicznych inwestycji wzrosła ponad

pięciokrotnie: z 202 mln USD, do około 1,27, bln USD. Natomiast rok 2001 dla światowej

gospodarki był najgorszy od niemal 20 lat. Spowodowane jest to kryzysem gospodarczym

w skali globalnej.

Generalny spadek koniunktury inwestycyjnej miał również wpływ na zahamowanie

napływu inwestycji w Polsce. Zmalały one, bowiem do 6.5 mld USD według PAIZ. Mimo

to Polska utrzymała pozycję lidera w Europie Środkowo Wschodniej. Za nią plasują się

Czechy i Węgry. Kraje te przyciągają około połowy inwestycji kierowanych w ten region

Europy. W latach 1990-2000 do Polski napłynęło około 30% łącznych inwestycji

przypadających na tą część Europy.

Nasz kraj zajął 19 miejsce na liście największych odbiorców w skali globalnej.

1.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NAPŁYWANIE KAPITAŁU DO POLSKI, W JAKIE

REGIONY KAPITAŁ NAJCZĘŚCIEJ JEST LOKOWANY, RANKING NAJWIĘKSZYCH

IWESTORÓW W POLSCE.

Rok 2000 był dla Polski, rokiem rekordowym pod względem napływu obcego

kapitału. Inwestycje według PAIZ, w tym okresie wyniosły 10,6 mld. USD. Zaś w latach

następnych obserwowano spadek. PAIZ przewiduje, że już w roku 2003 możemy

spodziewać się wzrostu napływu kapitału zagranicznego w granicach 6 mld USD, a po

przystąpieniu do UE wartość inwestycji może wzrosnąć do ok. 7-8 mld USD rocznie.

docsity.com

Kraje Unii Europejskiej są jednym z głównych źródeł dopływu bezpośrednich

inwestycji zagranicznych, które wpływają na zmiany strukturalne polskiej gospodarki,

dynamikę jej rozwoju, w tym również na wielkość i dynamikę polskiego eksportu. Dobrze

obrazuje to poniższy wykres:

IWESTYCJE UE

0%

5% 10%

15%

20%

N IE

M C

Y

H O

LA N

D IA

A U

S TR

IA

FR A

N C

JA

W IE

LA B

R Y

TA N

IA

W ŁO

C H

Y

PAŃSTWA UE

KA PI

TA Ł

ZA IW

ES TO

W AN

Y W

%

Serie1

Źródło: Opracowano na podstawie PAIZ z roku 2000

Głównym czynnikiem przyciągającym kapitał zagraniczny w formie bezpośrednich

inwestycji gospodarczych jest wysoka stopa wzrostu gospodarczego. Z kolei wzrost

gospodarczy jest pozytywnie skorelowany z postępami w prywatyzacji. Prywatyzacja

bowiem z założenia wiąże się z bardziej efektywnym gospodarowaniem czynnikami

produkcji, a tym samym przyśpieszeniem postępu technicznego, wzrostem wydajności

pracy i obniżką kosztów. Tym samym napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych

warunkujący sprawność przemian własnościowych i strukturalnych i przyczyniający się do

rozwoju gospodarczego staje się procesem samonapędzającym, co przejawia się coraz

wyższą jego dynamiką.

Ważnymi czynnikami są również konkretne zachęty finansowe oraz zapewnienie

stabilnych dzisiaj spójnych przepisów prawnych.

W interesie polskim leży by kapitał zagraniczny ulokowany w kraju przyczyniał się

do stabilnego wzrostu gospodarczego i rozwoju kraju oraz wspomagał ewolucję państwa

w kierunku dojrzałej gospodarki rynkowej. Istotne jest więc by podjęte w Polsce

inwestycje zagraniczne nie miały charakteru spekulacyjnego, a przeciwnie przez trwałe

zakorzenienie w gospodarce i kooperację z podmiotami krajowymi przyczyniały się do

budowy konkurencyjnych struktur rynkowych włączonych w gospodarkę światową.

Ważnymi czynnikami wpływającymi na napływ kapitału do Polski jest: bliska

perspektywa członkostwa w UE, obecność wysoko kwalifikowanych kadr, tania i liczna siła

robocza, nie ma problemów z zakupem ziemi pod inwestycje, ale dodatkowo jest ona

docsity.com

tania, ograniczona biurokracja, doskonała jakość infrastruktury oraz korzystne warunki

oferowane inwestorom i występujące ustawodastwo.

Napływ kapitału do Polski jest również spowodowany tym, że kraje Europy

środkowej i Wschodniej stały się atrakcyjne ze względu na: wzrost stabilności politycznej,

duża sprzedaż aktywów państwowych oraz odczuwalna przez zagraniczne koncerny

presja na obniżkę kosztów. Zaś czynnikiem zewnętrznym był kryzys w Rosji i krajów

najbardziej z nią gospodarczo związanych. Większość inwestycji, które nie dotarły do tej

części świata, zaabsorbowała Polska. Ponadto w Polsce zainwestowano część kapitału,

który wycofany został z Rosji i innych krajów proradzieckich.

NAJWIĘKSI INWESTORZY W POLSCE

10,22 7,8 7,1

4,6 3,5 2,7

0 2 4 6 8

10 12

FR AN

CJ A

US A

NI EM

CY HO

LA ND

IA

WŁ OC

HY W.

BR YT

AN IA

PAŃSTWA INWESTUJĄCE W POLSCE

W AR

TO ŚĆ

W M

LD U

SD

Serie1

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PAIZ

Na koniec 2001 roku największym inwestorem w Polsce były firmy z Francji, które

łącznie zainwestowały do tej pory 10,22 mld USD. Francuzi inwestowali w

telekomunikację, handel, produkcję materiałów budowlanych oraz elektronikę.

Na drugim miejscu znalazły się firmy z USA, z łącznymi inwestycjami w wysokości 7,8

mld USD, a na trzecim - firmy z Niemiec z inwestycjami w wysokości 7,1 mld USD.

Kolejne miejsca zajęli inwestorzy: z Holandii (4,6 mld USD), Włoch (3,5 mld USD),

Wielkiej Brytanii (2,7 mld USD), konsorcja międzynarodowe (2,5 mld USD) oraz

inwestorzy ze Szwecji (2,3 mld USD). Pierwszą dziesiątkę największych inwestorów

zamyka Korea (1,6 mld USD) i Rosja (1,3 mld USD).

PAIZ podała, że w 2001 roku inwestorzy zagraniczni najwięcej zainwestowali w trzy

sektory: w handel i naprawy 2,09 mld USD (29,3 proc. wartości inwestycji), 1,97 mld

1 Źródło: PAIZ

docsity.com

USD w działalność produkcyjną (27,6 proc.) oraz 1,91 mld USD w pośrednictwo

finansowe (26,7 proc.). Łącznie na te sektory przypadło w 2001 roku 83,6 proc. wartości

inwestycji zagranicznych ulokowanychw Polsce.

Najważniejszymi inwestorami zagranicznymi, według wartości skumulowanej

zaangażowanego kapitału są firmy: France Telecom, Fiat, Daewoo, Citibank, RAO

Kasprom,Viventi, Unitek Pan Europe Communication.

W Polsce kapitał zagraniczny zaczął się przemieszczać z działalności produkcyjnej do

sektora usług, głównie pośrednictwa finansowego ( banki i ubezpieczenia) oraz handlu.

Było efekt liberalizacji rynku usług w Polsce. Dzięki liberalizacji inwestorzy zagraniczni

uzyskali dostęp do nowych obszarów polskiego rynku. Lecz kapitał zagraniczny w firmy

pośrednictwa finansowego już się jednak kończą, ze względu na to, że większość banków

została już sprywatyzowana.

Inwestorzy zagraniczni lokują kapitał głównie w dużych miastach gdzie rozwinięta

jest odpowiednia infrastruktura tj. m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu.

2.CZYNNIKI ZNIECHĘCAJĄCE IWESTORÓW DO IWESTOWANIA W POLSCE,

REGIONY O NAJNIŻSZEJ STOPIE INWESTYCJI

Tempo napływu inwestycji zagranicznym w ostatnim okresie uległo znacznemu

pogorszeniu. Wpłynęło na to wiele czynników zarówno wewnętrznych jak i

zewnętrznych. Jest to zjawisko niekorzystne, gdyż prowadzi to do marginalizacji znacznej

części kraju.

Do czynników zewnętrznych powodujących słabnące tępo napływu kapitału

zagranicznego można zaliczyć: niepewność na rynkach światowych powiązane z atakiem

terrorystycznym z 11 września 2001 na Stany Zjednoczone (World Trade Center) oraz

pogarszające się warunki w Europie Zachodniej.

Natomiast do czynników wewnętrznych m.in. w Polsce widoczna jest nie najlepsza

sytuacja gospodarcza; niepewność, co do realizacji zaplanowanych na ten rok wpływów z

prywatyzacji (zaniechanie sprzedaży państwowych spółek) oraz realizacja dużych

inwestycji w poprzednich latach.

W 2002 roku prawdopodobnie do Polski napłynie co najwyżej 6,5 mld USD. Tępo wzrostu

spadło z 4% w 2000 r. Do ok.1% w latach 2001-2002 i jest obecnie jednym z

najniższych w Europie2.

2 I. Michałków: „Geografia ekonomiczna – Świat i Polska” – Warszawa 2002 r., s. 274

docsity.com

0

2

4

6

8

10

12

KAPITAŁ W MLD USD

Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002

WARTOŚĆ IWESTYCJI W LATACH 1999-2002

Serie1

Kapitał zagraniczny nie jest lokowany na terenach mało rozwiniętych gospodarczo,

głównie o słabym zapleczu przemysłowym i infrastrukturalnym. W Polsce najmniej

atrakcyjnym rejonem są tereny województw wschodnich.

Wiele samorządów deklaruje dobrą wolę, chce pozyskać inwestora, ale nie

wykonuje podstawowej pracy polegającej na przygotowaniu odpowiedniego miejsca,

planu zagospodarowania i infrastruktury gotowej na przyjęcie inwestorów.

Reprezentujący inwestorów menedżerowie twierdzą, że biznesmenom przeszkadza

korupcja wśród polskich urzędników, nieczytelność reguł gospodarczych oraz zbyt duża

liczba koncesji.

3. JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ BY OBCY KAPITAŁ

NAPŁYWAŁ DO POLSKI

Reprezentujący inwestorów menedżerowie z kilku krajów Europy twierdzą, że

atrakcyjność Polski wzrasta ze względu na coraz większą stabilność gospodarczą, duży

rynek oraz rosnącą siłę nabywczą ludności. To jednak wciąż za mało. W Polsce należy

położyć nacisk na rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej, zwiększenie

inwestycji na budowę autostrad. Konieczny jest również rozwój nowoczesnej

telekomunikacji (likwidacja państwowych monopoli), zaplecza badawczo-rozwojowego.

Ważnym czynnikiem jest również promocja. Inwestorzy dużą wagę przywiązują do

stabilnej polityki finansowej, wypłacalności państwa i siły banków. Nie bez znaczenia jest

również przynależność do określonego regionu lub międzynarodowej organizacji

gospodarczej.

Większy nacisk należy położyć na wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji

zawodowych, w tym permanentnego dokształcania siły roboczej, konieczne ze względu

na zmiany technologiczne.

docsity.com

WNIOSKI KOŃCOWE

Konkludując rozważania dotyczące napływu inwestycji zagranicznych do Polski,

należy podkreślić, iż ich liczba powinna znacząco wzrosnąć po wstąpieniu naszego kraju

do UE. Inwestycje mogą wzrosnąć do ok. 7-8 mld. USD rocznie.

Według PAIZ spadek napływu kapitału do Polski w latach 2001-2002

spowodowany był kryzysem gospodarczym w skali globalnej. Należy podkreślić, że rok

2003 pod tym względem zapowiada się podobnie. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy,

jak już wcześniej wspominałam, spowodowany jest niestabilnością na rynkach

finansowych na skutek zamachu na WTC 11 IX 2001 r. Trudno przewidzieć jaki będzie

długoterminowy wpływ ataków terrorystycznych na inwestycje. Nie ulega jednak

wątpliwości, że po 11 IX 2001 r. świat się zmienił, a międzynarodowe koncerny zaczęły

podchodzić do działalności na nowych rynkach z dużo większą ostrożnością niż

dotychczas. Inwestorzy obawiając się przyszłych nieoczekiwanych wydarzeń płacą

ogromne sumy na ubezpieczenie swojego personelu i majątku. Niestety – wszystko to

dzieje się kosztem eksportu międzynarodowego i ogranicza ekspansję na nowe rynki.

Miejmy nadzieję, że mimo obecnego ujemnego bilansu napływu inwestycji do

Polski, sytuacja ta w najbliższej przyszłości ulegnie poprawie. Rząd RP musi włożyć dużo

wysiłku by nasz kraj osiągnął wyższy poziom atrakcyjności inwestycyjnej pod względem:

infrastruktury transportowej, telekomunikacji, rozwiniętego zaplecza badawczo-

rozwojowego, zapewnienia dostępu do nowoczesnych technologii. Po spełnieniu tych

warunków, można będzie powiedzieć o sukcesie. Tymczasem – wystarczy się rozejrzeć

dookoła.

docsity.com

BIBLIOGRAFIA

I. Michałków: „Geografia ekonomiczna – Świat i Polska” – Warszawa 2002 r.

I. Michałków: „ Aktualne problemy geografii ekonomicznej” – Warszawa 1998 r.

Tygodnik „Wprost”, Nr 877 – 19 IX 1999 r.

M. Król: „Miesięcznik gospodarczy Nowy Przemysł” – „Mocny handel zagraniczny

Praca zbiorowa pod red. Z.Olesińskiego: „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w

Polsce” – Warszawa 1998 r.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument