Terminologia - Notatki - Ekonomia - Część 2, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Terminologia - Notatki - Ekonomia - Część 2, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (271 KB)
19 strona
427Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu ekonomii: terminologia; definicje zagadnień. Część 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 19

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument
Microsoft Word - Ekonomia (2).doc

Zadanie 28

Fabryka wazonów ma do wyboru trzy metody produkcji, charakteryzujące się różnymi proporcjami zużycia prac i kapitału (tablica 1.). Załóżmy, ze stawka płacy wynosi £200, a koszt jednostki

kapitału £400 tygodniowo.

a)Oblicz koszt całkowity dla każdego poziomu i techniki produkcji.

Koszt całkowity obliczamy dla każdego poziomu i techniki produkcji

Technika A-pracochłonnaTechnika B – zrównoważonaTechnika C- kapitałochłonna

Technika A Technika B Technika C

Nakład Nakład

kapitału

Koszt

całkowit

Nakład Nakład Koszt

całkowit

Nakład Nakład

kapitału

Koszt

całkowit l 9*200 2*400 2600 6*200 4*400 2800 4*200 6*400 3200 4 41*20

0+

5*400

=

10200 18*20

0+

16*40

0=

10000 16*20

0+

19*40

0=

10800

5 59*20 6*400 14200 24*20 22*40 13600 20*20 25*40 14000

7 120*2 8*400 27200 45*20 38*40 24200 29*20 40*40 21800

a) Dla każdego poziomu produkcji dobierz właściwą technikę produkcji.

1 A B

4 B B

5 B B/C

7 C C

b) Przypuśćmy, że cena pracy wzrasta do £300, zaś cena kapitału nie zmienia się. Jak wpłynie to na wybór techniki produkcji?

Zrezygnuje z A techniki –pracochłonnej z 200£ na £300

Technika A Technika B Technika C Nakład

pracy

Nakład

kapitału

Koszt

całkowity

Nakła

d

Nakład

kapitał

Koszt

całkowity

Nakład

pracy

Nakład

kapitału

Koszt

całkowity

l 9*300+ 2*400= 3500 6*30 4*400= 3400 4*300+ 6*400= 3600 4 41*300

+

5*400= 14300 18*3

00+

16*400

=

11800 16*300+ 19*400

=

12400

5 59*300 6*400= 20100 24*3 22*400 16000 20*300+ 25*400 16000

7 120*30

0+

8*400= 39200 45*3

00+

38*400

=

28700 29*300+ 40*400

=

24700

c) Uwzględniając nową cenę pracy oblicz ponownie koszt całkowity dla każdego poziomu i każdej techniki produkcji oraz wskaż, która technika jest optymalna przy różnych rozmiarach produkcji.

d) Technika C- kapitałochłonna

Najniższe

koszty

1 2 3 4 5 6

16

24

32

35

58

92

Zadanie 29

Tablica 2 pokazuje kształtowanie się długookresowych kosztów w pewnym przedsiębiorstwie przy różnych poziomach

produkcji.

a) Oblicz długookresowy koszt przeciętny i krańcowy (przy różnych poziomach produkcji).

b) Przy jakiej wielkości produkcji długookresowy koszt przeciętny jest minimalny?

c) Przy jakiej wielkości produkcji następuje zrównanie długookresowego kosztu przeciętnego z

kosztem krańcowym

Tablica 2. Długookresowe koszty produkcji (£)TC=FC+VC

Produkcja jednostek

(liczba jednostek na

tydzień)

Koszt całkowity

TC - Total cost

Długookresowy koszt

przeciętny

LAC

Długookresowy koszt krańcowy

LMC l 32 32

2 48 24 LAC=LMC

4 140 35

6 352 58

Koszta Koszta

16 92

21

LMC

LAC

Zadanie 30

Na rysunku kaloszy dominuje trzech producentów zajmujących 95% rynku: Polbut, Kalosz S.A. oraz

GUMBit S.A. Na podstawie danych odpowiedz na podane pytania:

c)Jakie są udziały każdej z firm?

Firma Q P TR

Utarg

całkowity

ATC

Przeciętne

koszty

calkowite

TC

Total

cost

Zysk a)

Struktura rynku

Polbut 1800

0

20 360 000 12 216 000 144 000

Kalosz SA 6000 20 120 000 14 84 000 36 000

GUMBit

SA

4500 20 90 000 13 58 500 31 500

28 500 211 500

- 95%

a) Jakie są udziały każdej z firm?

211,500-95%211.500 : 0,95= 224 = 100%

b) Co stanie się na rynku kaloszy, jeśli firma GUMBit S.A. obniży cenę swoich produktów do 18zł, ile będzie sprzedawać wówczas swoich produktów, jeśli Epd kaloszy = 2 ?

20->18 zl spadła o 10% czyli 2zl

Wzrośnie o 20 % popyt

%

%

P

Q Edp

∆ = %20

%10 2 =

∆ =

Q

22300

144000 %65 =

223000

36000 %16 =

223000

31500 %14 =

%100* 30000

18000 %60 =

%100* 30000

6000 %20 =

%100* 30000

4500 %15 =

Zadanie 31

Poniższa tabela przedstawia elementy kalkulacji opłacalności produkcji poszczególnych dóbr w

portfelu produkcyjnym przedsiębiorstwa „Bankrut”:

Prod. P Q TFC- koszty stałe

całkowite

ATC-przeciętne koszty

całkowite

TFC+AVC

AVC-przecietne koszty

zmienne

AVC=P*Q

TR-utarg

całkowity

TC-

koszty

całkowite

I 100 20 100 150 50 2000 3000

II 25 100 500 725 225 2500 725000

III 50 20 10 70 60 1000 1400

a) określ czy produkcja jest opłacalna- STRATY b) który produkt jest najbardziej opłacalny

->eliminacja produktu 2 ->obniżenie kosztow zmiennych ->w prod 1 obnizyc koszty przeciętne

->zwiększyć produkcje nr 1

Zadanie 32

Na podstawie informacji o popycie rynkowym na przeloty liniami PLL LOT na trasie Warszawa-

Poznań, uzupełnij tabele:

P Q TR

MR-

wartośc

krancowa

utargu

TC=

ATC*Q ATC

MC-

wartośc

krancowa

kosztóc)

Zysk TR-

TC

100 100 10000 18000 180 200 -8000

120 80 9600 12800 160 180 -3200

140 60 8400 8400 140 140 0

160 cena

równowagi

40 6400 6000 150 100 400

180 20 3600 3600 180 80 0

200 0 0 0 200 60 -200

400

120

200

280

360

Ceny

neutralne

Zadanie 33

Producent A nabywa 8 jednostek czynnika pracy L i 6 jednostek czynnika kapitału C, na zakup których

przeznacza 110 j.p. Ceny czynników L i C wynoszą odpowiednio: 10 j.p. i 5 j.p. Wiedząc, że UkL = 60X, Ukc =

40X, określ zasadność i kierunek ewentualnych zmian w strukturze zaangażowania czynników produkcji.

(L,C)= (8,6) i=110 –cena obu czynników (PL,PC)=(10,5)

UKL=60x UKC=40 UŻYTECZNOŚĆ

Na podstawie danych określ czy w przyszłości firma zwiększy wydatki na czynnik pracy czy czynnik

kapitału (maszyny)

PL*L+PC*C=i

równanie na wydatki przedsiębiorstw

10*8+5*6=110 prawda

Firma będzie wiecej inwetowala w kapital niż w prace (nie będzie wiecej zatrudniac a zakupi wiecej maszyn)

Zadanie 34

Producent A nabywa 20 jednostek czynnika L i 10 jednostek czynnika C, na których zakup przeznacza 800 j.p.

Ceny czynników L i C wynoszą odpowiednio:

10 j.p. i 60 j.p. Wiedząc, że UkL = 50X, Ukc = 90X, określ zasadność i kierunek ewentualnych zmian w strukturze zaangażowania czynników produkcji

(L,C)=(20,10) i=800 (PL,PC)=(10,60)

UKL=50 UKC=90

PL*L+PC*C=i 1 0*20+60*10=800

Wniosek: jest to firma uslugowa .Firma w przyszłości będzie więcej zatrudniać ludzi niż kupowac

maszyn.

8 5

40 6

10

60 __.2 ==<==

Pc

Ukc

Pl

Ukl

Kapitał

C L

2

1 1

2

3

60

90 5

10

50 ===>==

Pc

Ukc

Pl

Ukl

Zadanie 35

Producent A dysponuje dochodem i = 140 j.p., który w całości przeznacza na zakup 30 jednostek

czynnika C i 20 jednostek czynnika L, wykorzystywanych do produkcji 100 jednostek dobra X.

Wiedząc, że:

Pc = 2j.p, Ukc = 8X, UkL = 12X:

a) oblicz PL;

b) wyznacz koszt jednostkowy dobra X;

c) określ kierunek zmian, jakie wprowadzi producent w wielkości zatrudnienia czynników C i L.

Dane

i = 140 j.p (C,L)=(30,20) x=100 (PL,PC)=(PL,2) UKC=8 UKL=12

1. PL*L+PC*C=i PL*20+2*30=140

20PL=140-60 20PL=80 //20 PL=4

Firma w przyszłości kupi wiecej mazyn jest to firma produkcyjna.

Zadanie 36

Producent ALFA wytwarza dobro X, wykorzystując czynniki L i C. Ich ceny wynoszą odpowiednio: 2 j.p. i 3 j.p.

Wiedząc że na zakup tych czynników producent przeznacza 31 j.p. oraz wykorzystując informacje zawarte w

tabeli:

a) uzupełnij tabelę;

b) wskaż optymalną metodę produkcji dobra X.

(PL,PC)=(2,3) i=31

(L,C) kombinacja (10,2) i (11,C)

PL*L+PC*C=i 2*11+3*3=31 (L,C)=(11,3)

Wniosek : jest to najbardziej optymalna maxymalna uzytecznosc

L UkL UkL /PL C Ukc Ukc /Pc

10 20 10 l 36 12

11 16 8 2 30 10

12 10 5 3 24 8

13 2 1 4 18 6

4,1 100

140 ==

x

i

3 4

12 ==

PL

UKL 4

2

8 ==

Pc

UKc

PL

UKL

Pc

UKc =

Px*X+Py*Y=m równanie lini budżetowej /ogranicnie budżetowe

(X,Y) koszyk dóbr

Co wpływa na przesunięcie lini ograniczenia budżetowego:

⇒ Wysokość dochodu

⇒ Zmiana cen

⇒ Preferencje

⇒ Podatki

Y=m/p2

X=m/p1

MRS=-p1/p2

Linia ograniczenia budżetowego

Wzrost ceny

dobra Y

Pojecia i okreslenia

koszyk dóbr Określona kombinacja ilościowa dóbr nabywanych przez konsumenta.

użyteczność Suma zadowolenia, jakie daje konsumentowi określony koszyk dóbr.

ścieżka wzrostu dochodu Krzywa, która pokazuje, jak zmienia się wybierany przez konsumenta koszyk dóbr pod wpływem zmian poziomu dochodu.

optimum konsumenta Punkt, w którym konsument osiąga maksymalną użyteczność (punkt styczności najwyższej osiągalnej krzywej obojętności z linią budżetową, w którym krańcowa stopa substytucji dwóch dóbr zrównuje się z relacją ich cen).

ograniczenie budżetowe Zbiór takich kombinacji dóbr, które są dostępne dla konsumenta przy danym poziomie dochodu i danych cenach.

krzywa obojętności Krzywa ilustrująca wszystkie koszyki dóbr o

jednakowej użyteczności dla konsumenta.

efekt substytucyjny Ta część reakcji konsumenta na zmianę ceny, która wiąże się ze zmianą relacji cen.

indywidualna krzywa popytu Krzywa ukazująca ilość dobra nabywaną przez konsumenta przy różnych poziomach ceny.

krańcowa stopa substytucji Ilość jednego dobra, z której konsument musi zrezygnować, jeżeli chce zwiększyć o jednostkę ilość drugiego dobra, utrzymując jednocześnie na nie zmienionym poziomie łączną użyteczność.

linia budżetowa Prosta przedstawiająca maksymalne ilości dwóch dóbr, które może nabyć konsument.

zasiłki rzeczowe Świadczenia socjalne z budżetu państwa dokonywane w formie niepieniężnej.

maksymalizacja użyteczności Założenie, zgodnie z którym konsument spośród dostępnych kombinacji dóbr wybiera tę, która daje mu największą użyteczność.

efekt dochodowy Ta część reakcji konsumenta na zmianę ceny, która wiąże się ze zmianą jego siły nabywczej.

rynkowa krzywa popytu Suma indywidualnych krzywych popytu wszystkich nabywców danego dobra.

komplementarność Sytuacja, w której różne dobra można konsumować tylko łącznie.

dobro Giffena Takie dobro niższego rzędu, dla którego efekt dochodowy jest większy od efektu substytucyjnego, czyli krzywa popytu jest rosnąca względem ceny.

Zadanie 37

Andrzej, mieszkający z rodzicami, korzysta ze stypendium w wysokości 20$ tygodniowo, które wydaje na posiłki i na rozrywki. Odkładając liczbę posiłków na osi pionowej, a ilość rozrywek na osi poziomej, wykreśl linię budżetową Andrzeja dla następujących sytuacji:

PF*F+PE+E 0,5*F+0,5*E=20$ 0,5 ->50 centów a) jednostkowe ceny posiłków (pF) i rozrywek (pE) wynoszą 50 c,

c)

b)

b) pF = 50 c, pE = 1$,

d) pF = 50 c , pE = 50 c, ale wysokość stypendium wzrasta do 25$ na tydzień.

Objaśnij położenie linii budżetowych b) i c) w porównaniu z a).

LB Linia ograniczenia budzetowego

50

40

20 40 50

posiłki

rozrywki

40 5,0

20 _______40

5,0

20 ====

PE

m

PF

m

20 1

20 _______40

5,0

20 ====

PE

m

PF

m

50 5,0

25 _______50

5,0

25 ====

PE

m

PF

m

Zadanie 38

Krysia kupuje jedynie pączki i płyty CD. Wydając cały dochód może kupić 12 pączków i 4 płyty CD.

Inny koszyk dóbr, który Krysia może kupić wydając cały dochód to 4 pączki i 8 płyt CD. Jeżeli cena l

pączka wynosi l PLN, to jaki jest dochód Krysi?

P- plyty C-CD (P,C) (12,4) v (4,8)

P1=1zl P2=? 1*12+P2*4=1*4+P2*8 12-4=4P2 P2=2

1*12+2*4=20=m

Zadanie 39

Karol konsumuje 60 sztuk dobra X i 30 sztuk dobra Y. Cena dobra Y wynosi 5 PLN, a cena dobra X

rośnie z 3 do 4 PLN. Aby Karol mógł kupować nadal 60 sztuk dobra X i 30 sztuk dobra Y jego dochód

musi wzrosnąć o ___60_____?

(X,4)=(60,30) (P1,P2)=(3,5) Px=4 Px=3->4 Py=5

M=? m1=60*4+5*30=240+150=390 ∆m=60

60/300*100%=18%

Zadanie 40

Barbara zastanawia się, jak podzielić pieniądze przeznaczone na zakup płyt i sukienek. Rysunek 1 ilustruje jej linię budżetową oraz krzywą obojętności.

Przyporządkuj oznaczone na wykresie punkty odpowiednim zdaniom:

1) wybór zapewniający Barbarze maksymalną osiągalną użyteczność, xd 2) Barbara kupuje tylko płyty, xc

3) wariant, który nie wyczerpuje kwoty, którą Barbara przeznaczyła na te dwa dobra, xa

4) kombinacja o takiej samej użyteczności jak d, ale nieosiągalna dla Barbary, xe

5) Barbara kupuje tylko sukienki ,bx

6) kombinacja lepsza niż d, ale nieosiągalna dla Barbary, xf Rysunek Wybór Barbary dotyczący zakupu płyt i sukienek

Zadanie 41

Krzysztof zastanawia się nad wyborem ilości dwóch nabywanych dóbr X i Y. Rysunek 2 pokazuje kilka krzywych obojętności wyrażających jego preferencje. Prosta BL1 to jego linia budżetowa przy danym poziomie dochodu i danych cenach.

a) Załóżmy, że preferencje Krzysztofa oraz ceny dóbr X i Y pozostają stałe, lecz zmienia się poziom dochodu. Wykreśl ścieżkę wzrostu dochodu. b) Zaszereguj dobra X i Y do jednej z dwóch kategorii: dobro normalne lub dobro niższego rzędu. c) Jak wyglądałaby ścieżka wzrostu dochodu, gdyby oba dobra były dobrami normalnymi? d) Czy można byłoby wykreślić ścieżkę wzrostu dochodu, gdyby oba dobra były niższego rzędu?

Rysunek Decyzje Krzysztofa związane z wyborem dóbr X i Y (przy zmianie dochodu)

Oba dobre muszą być rózne nie mogą być takie same.

Zadanie 42

Które z podanych niżej twierdzeń są fałszywe?

Konsument dążąc do uzyskania maksymalnej użyteczności wybiera punkt styczności swej linii budżetowej z krzy-

wą obojętności, ponieważ:

a)jest to najwyższa osiągalna dlań krzywa obojętności, b) każdy punkt położony na lewo od linii budżetowej

oznaczałby, że część dochodu pozostaje nie wydatkowana,

c) wszystkie kombinacje dóbr leżące na prawo od linii budżetowej są nieosiągalne przy danym poziomie

dochodu,

d) punkt ten oznacza najkorzystniejszą relację cen,FAŁSZ

e) w każdym innym punkcie położonym na linii budżetowej konsument osiągałby mniejszą sumę użytecznośc

Scieżka wzrostu coraz niżej

dochodu

Dobro niższego rzedu

Dobro

normalne

Zadanie 43

Na rysunku 4 krzywe obojętności I1 i I2 są fragmentem mapy obojętności Daniela względem dwóch dóbr: czeko-

lady i lemoniady. Proste AB i CD to równoległe linie budżetowe dla dwóch różnych poziomów dochodu. Co ozna-

cza przejście z wyjściowego punktu równowagi E do nowego punktu F?

a) Wzrost dochodu towarzyszący zmianie preferencji i relacji cen b) Spadek dochodu przy niezmiennych preferencjach i stałej relacji cen. c) Spadek dochodu połączony ze zmianą preferencji, przy nie zmienionej relacji cen. d) Wzrost dochodu połączony ze zmianą relacji cen, przy niezmiennych preferencjach.

e) Wzrost dochodu przy niezmiennych preferencjach i stałej relacji cen. Rysunek Wybór Daniela dotyczący zakupu lemoniady i czekolady

1. Krzywa obojętności przedstawia różne poziomy użyteczności całkowitej.

2. Krzywych obojętności jest nieskończenie wiele.

3. Nachylenie krzywych obojętności informuje nas o tym, że aby zwiększyć konsumpcję

jednego dobra konieczne jest odpowiednie zmniejszenie konsumpcji drugiego dobra.

4. Punkt równowagi konsumenta znajduje się w miejscu przecięcia się linii ograniczenia

budżetowego z dowolną krzywą obojętności.

Wybierz prawidłową odpowiedź:

1. Nadwyżka konsumenta:

a) to inaczej renta konsumenta,

b) ta różnica między najwyższa ceną, jaką jest w stanie zapłacić konsument za dany produkt, a rzeczywistą jego ceną rynkową,

c) to wielkość, która zależy m.in. od użyteczności krańcowej danego dobra,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

2. Krzywa obojętnościa) przedstawia wszystkie kombinacje 2 dóbr przynoszące

konsumentowi taki sam poziom zadowolenia,

b) jest to funkcja rosnąca,

c) dotyczy tylko dóbr niższego rzędu,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

3. Równowaga konsumenta może ulec zmianie w

wyniku:

a) wzrostu cen nabywanych dóbr i usług,

b) zmiany dochodów konsumentów,

c) spadku cen dóbr i usług,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

4. Linia ograniczenia budżetowego:

a) punkty położone na niej wyczerpują budżet

konsumenta,

b) łączy graniczne ilości dóbr X i Y, na które konsument

może sobie pozwolić przy danym dochodzie i danych

cenach,

c) może zostać przesunięta w kierunku początku układu

współrzędnych w przypadku wzrostu dochodu klienta,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

5. Proporcjonalny wzrost cen nabywanych dóbr,

powoduje:

a) przesunięcie linii ograniczenia budżetowego do góry,

b) zmianę kąta nachylenia linii ograniczenia budżetowego,

c) przesunięcie linii ograniczenia budżetowego w dół,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

6. Wzrost dochodu konsumenta, powoduje: a) przesunięcie linii ograniczenia budżetowego do góry

b) zmianę kąta nachylenia linii ograniczenia budżetowego

c) przesunięcie linii ograniczenia budżetowego w dół,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie Jest prawidłowa.

Zadanie 44

Konsument wydając cały swój dochód, który wynosi 12 zł, może nabyć 3 lizaki oraz 6 cukierków. Kolejna kombinacja zakupów, przy której konsument wydaje cały swój budżet, to 6 lizaków i 4 cukierki.

a) Zaznacz na wykresie podane wyżej koszyki dóbr i wykreśl linię budżetu konsumenta.

b) Jeżeli konsument wyda cały dochód na zakup lizaków, to ile lizaków kupi? 12

c) Jeżeli konsument wyda cały dochód na zakup cukierków, to ile cukierków kupi? 8

d) Jakie są ceny poszczególnych produktów? 1,5ZL CUKIERKI 1ZL LIZAKI

7. Konsument dysponuje miesięcznym dochodem 180 jp, kupuje truskawki po 3 jp i gruszki po 5 jp za kilogram.

Będąc w równowadze konsumuje 30 kg truskawek i ile kg gruszek?

a) 13,

b) 14,

c) 17,

d) 18

18 5

3*30180 =

Zadanie 45

Konsument wychodzi z punktu P położonego na

linii budżetowej, a następnie wybiera punkt Q.

Które z wymienionych niżej zdarzeń mogło

spowodować to przesunięcie?

a) Zmiana preferencji.

b) Niewielka podwyżka ceny dobra X oraz większa

procentowo obniżka ceny dobra Y.

c)Podwyżka ceny dobra X oraz mniejsza

procentowo podwyżka ceny dobra Y.

d) Spadek realnego dochodu.

e)Jednakowy procentowy wzrost dochodu

nominalnego oraz cen obu dóbr.

Rysunek Zmiana punktu równowagi

konsumenta

Dobro X

Zadanie 46

Krzywe na rysunku pokazują, jak Dorota reaguje na

obniżkę ceny befsztyków, gdy dokonuje wyboru

między befsztykami a kotletami schabowymi.

Wyjściową linią budżetową jest prosta AB, a odcinek

OX1 oznacza liczbę befsztyków, które kupuje Dorota.

Po obniżce ceny linia budżetowa zajmuje położenie

AC, a Dorota konsumuje teraz OX2 befsztyków.

a) Zilustruj efekty dochodowy i substytucyjny

określające reakcję Doroty na spadek ceny.

b) Czy w świetle tej analizy befsztyk jest dobrem

normalnym, czy niższego rzędu?

c) Czy efekty dochodowy i substytucyjny działają w

tym samym, czy w przeciwnym kierunku?

d) W jakich warunkach wzajemna relacja tych

efektów byłaby inna?

Rysunek Ustalenia Doroty dotyczące zakupu

befsztyków i kotletów schabowych

Befsztyki

Zadanie 47

W rzeczywistości nie znamy dokładnie krzywych obojętności. Wiemy jednak, jakie są ceny, oraz możemy dowiedzieć się,

jaki jest poziom dochodu konsumenta; w niektórych przypadkach możemy także wysunąć pewne hipotezy na temat jego

preferencji. Przypuśćmy, że obserwujemy zachowanie Eryka w dwóch różnych sytuacjach. Wybiera on ilość dobra X i Y

mając dany dochód, lecz ceny w obu sytuacjach są różne. Na rysunku pokazane są obie linie budżetowe.

Wyjściową linią budżetową jest A B, natomiast prosta CD jest nową linią, wyrażającą sytuację zaistniałą po podwyżce

ceny dobra X i obniżce ceny dobra Y. Początkowo Eryk wybrał punkt E.

Poniższe pytania dotyczą punktu, który zostanie wybrany w nowej sytuacji.

a) Czy możliwe jest, aby Eryk wybrał teraz punkt F, jeżeli wiadomo, że nie zmieniły się jego preferencje? Odpowiedź

uzasadnij.

b) Czy możliwe jest (przy założeniu niezmiennych preferencji), aby Eryk wybrał punkt G? Odpowiedź uzasadnij.

c) Jeśli preferencje Eryka nie zmieniają się, to na jakim odcinku linii budżetowej CD może znaleźć się wybrany przez niego

nowy punkt?

d) Co można powiedzieć o preferencjach Eryka, gdyby Eryk wybrał punkt G?

Rysunek Wybory Eryka dotyczące nabywanych ilości dóbr X i Y

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument