Zwyczaj - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Zwyczaj - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (123 KB)
1 strona
606Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące zwyczaju i prokury, pojęcie i zakres prawa handlowego w prawie polskim.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Zwyczaj to powszechnie stosowana, w danym okresie, danym środowisku i w danych stosunkach .społecznych, praktyka pewnego zachowania się. Ukształtowanie się pewnego zwyczaju nie jest samo w sobie zjawiskiem prawotwórczym. Walor prawny uzyskuje zwyczaj dopiero wtedy, gdy konkretny przepis prawa odsyła do ustalonego zwyczaju. Warunkiem koniecznym stosowania przez organ orzekający ustalonych zwyczajów jest stwierdzenie, że strony należą do grupy społecznej, w której dany zwyczaj jest dostatecznie rozpowszechniony. Nie trzeba natomiast ustalenia, że strony zwyczaj ten znały, powinny znać lub uważały za obowiązujący. Zwyczaj pełni podwójną funkcję: wyjaśniającą, tj.że ustalony zwyczaj jest pomocny przy tłumaczeniu oświadczeń woli stron, oraz normującą - że oddziałuje on na skutki prawne czynności prawnej. Szczególnym rodzajem zwyczaju jest zwyczaj handlowy, który należy rozumieć jako pewną powtarzającą się praktykę przyjętą w handlu w drodze żywiołowej do rozwiązania jakiejś sprawy. W przeciwieństwie do zwyczaju prawo zwyczajowe odgrywa niewielką rolę i tylko w niektórych systemach prawa. Incoterms to „ Międzynarodowe reguły wykładni handlowych” dotyczące tzw.bazy dostawy czyli podziału między sprzedającym a kupującym kosztów i innych ciężarów odnoszących się do przewozu, ubezpiecz.oraz ryzyka przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia towaru w czasie transportu. Mają zastosowanie wówczas gdy strony powołały się na nie w umowie lub gdy zastosowanie ich sąd uzna za konieczne. Podjęcie pewnego rodzaju działalności wymaga uzyskania min.koncesji. Organem koncesyjnym właściwym do udzielania, odmowy udzielania i cofania koncesji jest naczelny lub centralny organ adm.państw., właściwy ze względu na przedmiot działalności. Udzielanie, cofanie oraz odmowa następuje w drodze decyzji adm.na czas oznaczony lub nieoznaczony. Na czas oznaczony koncesja może być wydana jedynie na żądanie ubiegającego się, a także w przypadkach uzasadnionych ochroną ważnego interesu gosp.narod., obronności lub bezpieczeństwa państwa. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć zakres działalności ze względu za zagrożenie ważnego interesu gosp.nar., obronności lub bezpiecz.państwa. Każdy kto zamierza podjąć dział.gosp w dziedzinie podlegającej koncesjonowaniu, musi najpierw uzyskać promesę koncesji, tj.przyrzeczenie jej wydania przez organ koncesyjny. Okres ważności takiej promesy jest ściśle oznaczony i nie krótszy niż 6 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania koncesji na działalność określoną w promesie. Promesa stanowi istotną gwarancję do podjęcia działalności gospod.po uzyskaniu koncesji. Prokura jest szczególny rodzajem pełnomocnictwa, którego może udzielić spółka handlowa. Uprawnia ona prokurenta, z mocy prawa, do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsięb.zarobkowego. Prokurent jest osobą wyposażoną w najszersze uprawnienia. Spółka handl.może udzielić prokury kilku osobom jednocześnie. Może ona być udzielona kilku osobom łącznie lub oddzielnie. Jeśli prokura jest łączna, do ważności czynności prawnej potrzebne jest współdziałanie wszystkich łącznie ustanowionych prokurentów. Jeśli natomiast prokura udzielona została kilku prokurentom oddzielnie, to każdy z nich działa niezależnie od drugiego. Uprawnienia ich, zarówno w prokurze łącznej jak rozdzielnej są tak samo obszerne i nie podlegają ograniczeniu ze skutkiem wobec osób trzecich. Prokura może być w każdej chwili odwołana. Ze względu na zakres uprawnień prokurenta, prokury nie można przenieść na inną osobę. Prokurent nie może subsydiować za siebie innego prokurenta ani też ustanowić prokurenta dla mocodawcy lub dla siebie. Prokurent ma jednak prawo ustanowić pełnomocnika dla poszczególnych czynności . Prokura wygasa z mocy prawa z chwilą przejścia spółki w stan likwidacji, oraz we wszystkich przypadkach, gdy nie ma możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa spółki. Udzielenie i wygaśnięcie prokury oraz ustanowienie prokury łącznej podlega ujawnieniu w rejestrze handlowym. POJĘCIE I ZAKRES PRAWA HANDL.W PRAWIE POLSKIM. a) prawo handlowe w naszym syst.prawnym nie jest odrębną gałęzią prawa. Jest ono bowiem zlokalizowane w zasadzie w prawie cywilnym, przede wszystkim zaś w kodeksie cywilnym. Prawo handlowe winno być wyodrębnione więc jako wyspecjalizowana dyscyplina prawnicza; b) podmioty gosp.prowadzą swą działalność w pewnych szerszych, nie tylko cywilistycznej natury, uwarunkowaniach prawnych. Chodzi tu zwłaszcza o nakazy i zakazy formułowane i adresowane do nich przez przepisy prawa publicznego (administr., finansowego etc.). poza tym nie da się uniknąć ingerencji państwa w działalność podmiotów gosp., stąd prawo handlowe musi uwzględniać nie tylko normy o charakterze prywatnoprawnym, ale także normy niecywilistyczne ściśle powiązane z obrotem gospodarczym; c)prawo handlowe reguluje

zarówno wewnętrzny jak i międzynarodowy obrót wewnętrzny. Obrót wewnętrzny jest regulowany przez normy prawa pisanego, jak również umowne, zwyczaj i prawo zwyczajowe. W obrocie międzynarod.stosuje się normy pochodzenia międzynarodowego oraz zwyczaj i prawo zwyczajowe i normy prawa krajowego; d) normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodow.stanowią tzw. międzynarodowe prawo handlowe, które można traktować jako wyspecjalizowaną dyscyplinę prawniczą w ramach prawa handlowego; e) źródłem obrotu handlowego, obok źródeł pochodz.krajowego są konwencje międzynarodowe oraz zwyczaj i międzynarodowe prawo zwyczajowe.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument