Nieprawidłowa struktura kapitału - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Nieprawidłowa struktura kapitału - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw

PDF (228 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia dotyczące finansów przedsiębiorstw: nieprawidłowa struktura kapitału, overtrading.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Pytanie 46 – Nieprawidłowa struktura kapitału. Zmiana zysku organizacyjnego lub stóp procentowych może mieć skutek niszczący. Podobny skutek może wywołać nieprawidłowa struktura kapitału, nie da się go dostrzec analizując normalne czynniki ryzyka finansowego.

1. dług zbyt wysoki w stosunku do kapitału własnego skłania pożyczkodawców do przeszacowania ryzyka przedsiębiorstwa, zwiększenia stóp procentowych oraz ograniczenia dalszych pożyczek;

2. proporcje długu i kapitału własnego mogą zostać ustalone prawidłowo, ale błędne mogą się okazać oszacowania całkowitej kwoty zapotrzebowania finansowego niezbędnego dla sfinanso- wania danego poziomu działalności przedsiębiorstwa.

Kiedy przedsiębiorstwo chce zrobić zbyt wiele w zbyt krótkim czasie przy użyciu zbyt niskiego udziału długu długoterminowego, to może ono osiągną wzrost zysku handlowego, ale jednocześnie nie być w

stanie wytwarzać odpowiednich przyrostów gotówki. Nie mając odpowiednich funduszy wspierających wzrost obrotów handlowych przedsiębiorstwo może nie być zdolne do terminowego spłacenia swoich długów. Stan taki nazywa się wzrostem ponad stan (overtradingiem).

Pytanie 47 – Przyczyny OVERTRADINGU – przegrzania.  Nadmierna ekspansja  Początkowe niedoświadczenie  Wyczerpanie zasobów kapitału obrotowego

Nadmierna ekspansja jest zjawiskiem, z którego wywodzi się pojęcie OVERTRADING. Zjawisko to wy- stępuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo rozwija swoją działalność w takim stopniu, że posiadana przez nie baza kapitałowa nie wystarcza na sfinansowanie zwiększającego się poziomu działalności. Niedo-

statek bazy kapitałowej może oznaczać zarówno bezpośredni brak kapitału, jak i niezdolność do zacią- gnięcia dalszych pożyczek. W takich przypadkach zdarza się, że przedsiębiorstwo osiąga zysk oraz za- chowuje dalszą możliwość jego osiągania, ale poziom tego zysku jest niewystarczający do wygenerowania gotówki potrzebnej dla sfinansowania wzrastającego zapotrzebowania na kapitał obro- towy i środki trwałe. Nadmierna ekspansja pojawia się, gdy przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia sprzedaży niezależnie od tego czy jest ona rzeczywiście opłacalna. Dla zwiększenia wolumenu sprzeda- ży obniża się marże i „dokłada” nowych, nierentownych klientów. Tak rozumiany overtrading jest ce- chą charakterystyczną wzrostu firmy.

Początkowe niedoinwestowanie – jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność z ilością kapitału ak- cyjnego lub kapitału własnego, niewystarczająca (gotówka lub dostęp do pożyczek) dla podtrzymania zamierzonego poziomu działalności, to od początku znajduje się w sytuacji overtradingu. Początkowe niedoinwestowanie jest najczęstszą przyczyną overtradingu. Innym powodem tego zjawiska jest zbyt szybki w stosunku do posiadanego kapitału wzrost obrotów. Wyczerpanie zasobów kapitału obrotowego – przedsiębiorstwo może doświadczyć niedostatku zasobów potrzebnych do prowadzenia bieżącej działalności z powodu złego gospodarowania tymi zasobami. Przyczyny tego zjawiska:

1. przeinwestowanie w środki trwałe w wyniku czego może pojawić się niedobór środków na po- trzeby kapitału obrotowego. Bardzo łatwo można w stan taki popaść podejmując realizację za- krojonych „na wprost” programów budowlanych, nadmiernie inwestując w uporządkowanie fa- bryczne maszyny, itp. Zdarza się to również gdy firma zamiast wydzierżawić lub leasingować potrzebne jej rzeczy kupuje.

2. Przedterminowe płacenie pożyczek długoterminowych powoduje nadmierne stosowanie kapitału krótkoterminowego. Może się tak zdarzyć, gdy prognoza przepływów gotówki jest deficytowa, a na bieżąco dostępna gotówka przeznaczona jest na spłatę długu, chociaż zaraz potem będzie ona potrzebna do sfinansowania kapitału obrotowego.

3. Przemieszczanie dostępnej gotówki na działalność poza handlową. Dzieje się tak gdy starcza gotówki na prowadzenie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, ale fundusze są lokowane w środki, które nie są niezbędne do bieżącej działalności.

4. Fiasko realizacji zysku zaplanowanego w budżecie. Wtedy trzeba odwołać się do długu w celu uzupełnienia niedoboru zysków nie rozdzielonych.

docsity.com

5. nadmierne rozdzielenie zysku powoduje konieczność zadłużenia się w celu zapełnienia niedobo- rów spowodowanych wypłacenie dywidendy akcjonariuszom. Może to spowodować kłopoty, kie- dy realizacja programu ekspansji przedsiębiorstwa wymaga zatrzymania zysku dla wspierania projektowanego wzrostu. Tak działając rentowne przedsiębiorstwo może stanąć w obliczu nie- doboru funduszy potrzebnych do sfinansowania bieżącej działalności. Podstawową koniecznością dla rozwijającego się przedsiębiorstwa jest utrzymanie równomiernego wzrostu kapitału wła- snego nadarzającego za tempem rozwoju ogólnego i niedopuszczenia do zniekształcenia struk- tury kapitału. Wzrost zasobów kapitału własnego może pochodzić tylko z wprowadzenia nowego kapitału, zatrzymania dochodów i tworzenia rezerw kapitałowych.

Pytanie 48 – Skutki OVERTRADINGU.

Sytuacja overtradingu zawsze ma dla przedsiębiorstwa poważne konsekwencje. Poważne problemy z płynnością, pojawiają się w przedsiębiorstwie mającym kłopoty z wywiązywaniem się z bieżących zobowiązań finansowych: płace pracowników, płatności dla wierzycieli, opłacanie nakła- dów, podatków, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych pracowników oraz podatku od spółek i in- nych opodatkowanych dochodów. Przedsiębiorstwo zamiast koncentrować się na próbach zaspokojenia żądań wierzycieli przy zbyt małych zasobach, powinno skoncentrować się zarządzaniu częściami przed- siębiorstwa przynoszącymi zysk. Innym ważnym aspektem kłopotów z płynnością powodowanych prze overtrading jest to, że nie wy- wiązanie się z w/w zobowiązań płatniczych może doprowadzić do wszczęcia postępowania upadłościo- wego. Spadek rentowność i efektywności, problemy płynnościowe pojawiające się w wyniku nadmiernego rozwinięcia działalności są powszechnie dostrzegane, jednak nie dostrzega się ich wpływu na rentow- ność

i efektywność przedsiębiorstwa. Zyskowne przedsiębiorstwo może w wyniku zaistnienia overtradingu stwierdzić, że zaczyna mieć kłopoty z rentownością. Wszystko to związane jest z zastosowaniem nie- prawidłowej struktury kapitału, ale tylko zwiększone obciążenie odsetkami pociąga za sobą wzrost ry- zyka finansów. Pozostałe zwiększają ryzyko działalności przedsiębiorstwa i negatywnie wpływają na poziom jego zysku operacyjnego. Symptomy tego zjawiska, które można dostrzec analizując rachunki przedsiębiorstwa znajdującego się w stanie overtradingu:

1. szybki wzrost sprzedaży, często połączony ze spadkiem marży zysku

2. słaby (lub niewystarczający) wzrost dochodu zatrzymanego w przedsiębiorstwie. Wzrost akty- wów będzie wówczas na większą skalę finansowany z kredytu kupieckiego lub overtradingu bankowego

3. szybki wzrost środków obrotowych (zapasów i dłużników) oraz ewentualnie środków trwałych 4. spadek niezależności (dłużników) bez zmniejszenia poziomu overtradingu w banku 5. pogorszenie się wskaźników płynności.

Pytanie 49 – Środki zaradcze w przypadku OVERTRADINGU. Zwiększenie kapitału akcyjnego stanie się tylko źródłem dodatkowych zasobów bezpośrednio dostęp- nych przedsiębiorstwu, ale zwiększy jego zdolność kredytową. Jeżeli przedsiębiorstwo nie może pozy- skać dodatkowego kapitału akcyjnego musi zadowolić się długoterminową pożyczką, w najlepszym razie powiązaną

z moratorium na dokonywanie spłat. Powiększenie marż: Działanie takie może być opcją trudną do zrealizowania, zwłaszcza gdy początkowa nieprawidłowa struktura kapitału zaczęła już niszczyć zyskowność przedsiębiorstwa. Kiedy jednak uda się zrealizować zwiększony zysk może być zatrzymany w przedsiębiorstwie i umożliwić zwiększenie bazy kapitału wła- snego równomiernie ze wzrostem działalności. Dzięki temu można uniknąć sytuacji overtradingu lub skutecznie z niej wyjść. Zmniejszenie inwestycji w środki trwałe: Minimalizowanie inwestycji w środki trwałe polega na kupowaniu tych środków które są niezbędnie potrzebne, natomiast w przypadku pozostałych należy stosować leasing lub najem. Postępowanie takie

docsity.com

pozwala pozyskać zasoby konieczne do zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Sprzedaż środków trwałych, które nie są przedsiębiorstwu niezbędne oraz stosowanie sprzedaży z jed- noczesnym leasbackiem środków, które są mu potrzebne, mogą stanowić poważny zastrzyk gotówki. Poprawa kontroli kapitału obrotowego: Efektywne zarządzanie kluczowymi elementami kapitału obrotowego (należnościami, zapasami, zobo- wiązaniami) umożliwią zminimalizowanie wielkości dodatkowych zasobów potrzebnych do sfinansowa- nia wzrastającej sprzedaży. Działania takie maja jednak swoje granice ponieważ pozycja konkurencyj- na przedsiębiorstwa określa na ile może one kontrolować te wyniki. Zmniejszenie poziomu działalności: Nieuniknionym skutkiem przedłużenia sytuacji overtradingu jest likwidacja przedsiębiorstwa, zatem lepiej jest je utrzymać na poziomie niższym niż stracić przy poziomie wyższym. Menedżer powinien wiedzieć:

 jaki zysk przedsiębiorstwo wypracowało  ile wynoszą zobowiązania przedsiębiorstwa  ile wynoszą należności przedsiębiorstwa

Pytania związane ze skutkiem overtradingu:  jaka jest sytuacja gotówkowa przedsiębiorstwa  jak wygląda prognoza przypływów gotówki w przedsiębiorstwie  jaką wielkość zysk zakłada się w budżecie  jak wygląda projekt bilansu przedsiębiorstwa

Pytanie 50 – Koszt kapitału. Podejmując decyzje dotyczące użytkowania zasobów należy wziąć pod uwagę koszt finansowy. Koszt finansowania zasobów nosi nazwę kosztu kapitału. Szacowanie kosztu kapitału jest jednym z

najtrudniejszych problemów w pracy kierownictwa finansowego firmy. Koszt kapitału nie jest dokładnie taki jak mogłoby to wynikać z kosztu różnych rodzajów finansowania. Koszt kapitału jest docelowym poziomem zwrotności wymaganym dla usatysfakcjonowania dostarczycieli finansów. To właśnie okre- ślenie tego docelowego poziomu nastręcza dużo trudności.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument