Dokonanie porównania podejść do procesu rozwoju - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika. University of Lódz
frankie82
frankie828 marca 2013

Dokonanie porównania podejść do procesu rozwoju - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika. University of Lódz

PDF (350 KB)
4 strony
824Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny pedagogiki: dokonanie porównania podejść do procesu rozwoju przez dwie przeciwstawne teorie.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

"Dokonanie porównania podejść do procesu rozwoju przez dwie przeciwstawne teorie -

wypunktowanie różnic i próba znalezienia podobieństw w podejściu do procesów rozwoju w

obu teoriach,,

Psychologia od dawna szukała odpowiedzi na pytanie dlaczego psychika jednego i

drugiego człowieka różni się tak bardzo. Jednolita teoria rozwoju osobowości, którą można

by wytłumaczyć wszystkie zachowania była niezwykle kusząca.

Jako pierwsza, formalizacji i unifikacji pojęcia osobowości, podjął się Pierre Janet. Traktuje

on owo pojęcie jako fenomen, którego wytworzenie zmusza do pozbycia się chociaż części

instynktów i automatyzmów, kierujących życiem na początku jego bytności. W zakres

osobowości wchodzą wszystkie emocje, uczucia, zachowania kreujące poglądy, które

przeszły proces deliberacji z samym sobą i konfrontacji z rzeczywistością. Te zachowania,

które sprzeciwiają się tendencją naturalnym, instynktownym tworzą osobowość,

wyodrębniając, indywidualizując jednostkę. Rozwój osobowości, według Janet jest

wyodrębnianiem cielesnym i społecznym. Efektem tego jest przede wszystkim indywidualne,

psychicznie niezależne, postrzeganie świata.

Teoria Freuda

Pierwszą zwartą i dużo bardziej rozbudowaną niż poprzednie, teorią psychoanalityczną

przedstawiającą rozwój osobowości była koncepcjaSigmunda Freuda. Zwrócił on uwagę, że

niebywale ważnym okresem życia jest dzieciństwo, którego okresy muszą być przeżyte w

ściśle określonych zasadach, błędy (fiksacje) powodują bowiem nieodwracalne, określone

cechy w dorosłym życiu.

Według niego, osobowość rozwija się w sposób ciągły, ale najbardziej znaczącym okresem

jej formowania jest okres między 1 a 5 rokiem życia. Wedle Freuda - co charakterystyczne -

mechanizm przemian rozwojowych polega na ewolucji popędu seksualnego, a jego istota na

zmianie sfer w których się manifestuje, oraz sposobów jego kontroli lub zaspokajania.

Główną rolę w przemianach odgrywa relacja tzw. zachowań elementarnych, czyli

instynktownych, ze światem zewnętrznym, który poddaje owe zachowania naciskom, a ich

posiadacza - określonym, kategorycznym wymaganiom.

Prowadzi to, do zastępowania jednych przedmiotów katektycznych(wywierających nacisk

na emocje) innymi, co w rezultacie kończy się przenoszeniem doznań ze sfery seksualnej na

psychiczną.

Ewolucja libido wedle Freuda zachodzi w następujący sposób:

1. Okres pregenitalny (między 1 a 5 rokiem życia)

Faza oralna- na pierwszy plan wybija się tutaj dążenie do zaspokojenia głodu i szukanie

przyjemności poprzez wargi oraz język. Jest to faza ścisłej symbiozy z matką. Fiksacja na tej

docsity.com

fazie jest przedmiotem sporów. Niektórzy uważają, że prowadzi do cech takich jak

agresywność oralna, tendencja do sarkazmu oraz zamiłowanie dodyskusji inni, jak Freud

twierdzą, że jest to raczej palenie, skłonność do gadulstwa oraz chęć nadmiernego jedzenia i

picia.

Faza analna - Koncentruje się na trenigu czystości, czyli wymuszaniem przez rodziców

wstrzymywania swoich potrzeb fizjologicznych, a co za tym idzie czerpania, w pewnym

sensie, przyjemności quasi-seksualnej z tego powodu. Okres ten jest bardzo ważny i fiksacja

doprowadzić może do tendencji destrukcyjnych, skłonności do okrucieństwa, uporu i

skąpstwa.

Faza falliczna- czas połączenia różnych popędów, pod prymatem narządów płciowych.

Okres ten wiąże się z pierwszymi próbami masturbacji. Dochodzi też do przeżywania

kompleksu Edypa. Jest to zdecydowanie decydujący okres w życiu człowieka. Pozytywne

rozwiązanie skutkuje prawidłową identyfikacją płciową. W tej fazie dochodzi też do

wytworzenia sięsuperego oraz sumienia. Dziecko próbuje bardziej racjonalnie tłumaczyć

świat.

2. Okres latencji (między 6 a 12 rokiem życia)

W tym okresie następuje względna stabilizacja i uharmonizowanie popędów płciowych. Na

pierwszy plan wychodzi socjalizacja grupowa, zdobywanie wiedzy, rozwój fizyczny. Jest to

związane z marginalizacją roli rodziców w życiu dziecka. Potrzeby i pytania skierowane są do

świata zewnętrznego, a nie, jak było dotychczas - do rodziców, którzy są w pewnym sensie

jedynymi osobami z którymi dziecko może się identyfikować.

3. Okres genitalny (między 13 a 15 rokiem życia)

Jest to ponowne uaktywnienie się popędu seksualnego, który odgrywa najważniejszą rolę.

Jako prawidłowy proces powinien nieść za sobą umiejętność miłości, wyzwolenia z

zahamowań oraz pojawienia się zdolności altruizmu. Brak dojrzałości pod tym względem, jest

dla szkoły freudowskiej oznaką fiksacji na którejś z faz (najczęściej fallicznej).

Erikson i otoczenie obiektu

Angielski psychoanalityk zburzył dotychczasową strukturę freudowskiej teorii osobowości.

Przede wszystkim, według niego osobowość kształtuje się przez całe życie, a nie tylko przez

kilka pierwszych lat. Stworzył on więc koncepcję ośmiu stadiów psychicznych, w jakich

znajduje się człowiek. Mają one zawsze charakter wewnętrznego konfliktu, którego względne

rozwiązanie (bo nie da się rozwiązać całkowicie) prowadzi do coraz większego formowania

się charakteru, a to determinuje dalszą bytność. Konflikty powodowane są przede wszystkim

sprzecznością interesów między superego (nakierowanie na wartości kulturowo oczekiwane)

a idp (próba realizowania czynności elementarnych). Rolę rozjemcy pełni tutaj ego.

Załagodzenie konfliktu zależy od otoczenia jednostki.

docsity.com

Pytanie

Nazwa

okresu

(wiek)

Opis kryzysu Rozwiązanie

pozytywne

Rozwiązanie

negatywne

1. Zaufanie czy

nieufność?

Sensoryczno-

kinestetyczny

(1 rok)

Zależnie od jakości

otrzymywanej

opieki,

harmonijności życia

rodziny, dziecko

uczy się

odpowiedniego

zachowania.

Zaufanie otoczeniu

Lęk, nieufność,

bojaźń,

podejrzliwość

2. Autonomia

czy zwątpienie?

Analno-

urateralny (2 i

3)

Zależnie od

możliwości badania

otoczenia, danego

dziecku,

odpowiednio reaguje

ono widząc

zachęcanie bądź

kategoryczny zakaz.

Poczucie

autokontroli,

własnej

adekwatności oraz

autonomii.

Nieśmiałość i

zwątpienie we

własne

możliwości

3. Inicjatywa

czy poczucie

winy?

Infantylno-

genitalny (4 i

5)

Zależnie od reakcji

na inicjatywę

ruchową i

intelektualną

dziecko wprowadza

w życie zachęte lub

wyśmianie.

Samodzielność,

przedsiębiorczość,

duma

Poczucie wstydu,

winy, przekonanie

o własnej

niezdarności

4. Pracowitość

czy poczucie

niższości?

Latencja (6-

11)

Instynkt

racjonalności, każe

dziecku dopatrywać

się porządku,

prawidłowości,

możliwości

organizacji. Reakcja

jest zależna od

stanowiska

rodziców:

entuzjastycznego

przyjęcia lub

kategorycznego

odrzucenia

wysiłków.

Porządkowanie

własnego świata,

pilność.

Poczucie

niższości.

docsity.com

5. Tożsamość

czy

zróżnicowanie?

Dojrzewanie

(12-18)

Zdolność

potrzegania sytuacji

z różnych punktów

widzenia może

spowodować

rozszczepienie, lub

integracje własnej

tożsamości

Poczucie

tożsamości jako

autonomicznej

Rozszczepienie

tożsamości, lub

przybranie roli

społecznie

nieakceptowanej.

6. Intymność

czy izolacja?

Genitalny

(dojrzała

młodość)

Usilne dążenie do

kontaktu z innymi

ludźmi prowadzi, w

zależności od

zdobytych

doświadczeń, do

odpowiedniej

postawy życiowej

Intymność -

poczucie bliskiego

związku z innymi

ludźmi.

Izolacja i brak

bliskich

stosunków

personalnych

7.

Wielkoduszność

czy

egocentryzm?

Dojrzałość

W zależności od

doświadczeń

życiowych człowiek

może swoją uwagę

objąć szersze pole,

bądź zawęzić je do

samego siebie.

Poczucie

odpowiedzialności

za rodzinę,

społeczeństwo.

Zainteresowania

materialistyczne

8. Spełnienie

czy rozpacz? Wiek starczy

W zależności od

jakości własnego

życia człowiek

przybiera

odpowiednią pozę u

jego schyłku.

Zadowolenie z

siebie Rozpacz

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument