Podatek dochodowy - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Podatek dochodowy - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (193 KB)
4 strony
671Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu ekonomii: podatek dochodowy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

1

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2008roku: wymień i opisz rodzaje ulg, odliczeń oraz progi podatkowe.

Spis treści: I. Progi podatkowe ............................................................................................................................... 1 II. Rodzaje ulg w polskim systemie podatkowym ........................................................................................ 1

1. Rozliczenie wspólne z małżonkiem .................................................................................................. 1 2. Ulga rehabilitacyjna ...................................................................................................................... 1 3. Ulga na Internet ............................................................................................................................ 2 4. Ulga pro-rodzinna ......................................................................................................................... 3 5. Darowizna ................................................................................................................................... 3

A. Darowizny na cele pożytku publicznego ........................................................................................ 3 B. Darowizny na cele kultu religijnego .............................................................................................. 3 C. Darowizny na cele krwiodawstwa ................................................................................................ 4 D. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła ......................................................... 4

I. Progi podatkowe W polskim systemie podatkowym, ustawodawca ustanowił następujące progi podatkowe w podatku dochodowym do osób fizycznych: Podstawa obliczenia podatku w PLN Podatek wynosi Ponad Do 44 490 PLN 19% minus 586,85 PLN 44 490 PLN 85 528 PLN 30% nadwyżki ponad 44 490 PLN + 7 866,25 PLN 85 528 PLN 40% nadwyżki ponad 85 528 PLN + 20 177,65 PLN

II. Rodzaje ulg w polskim systemie podatkowym Podatkowi dochodowemu podlegają wszystkie dochody uzyskane przez osoby fizyczne w danym roku podatkowym z wyłączeniem określonych ulg i zwolnień. Poniższe ulgi i zwolnienia (źródło: http://www.pit.pl) odnoszą się do PIT 37, podatek od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:

1. Rozliczenie wspólne z małżonkiem

Jeżeli nie ma rozdzielności małżeńskiej, to można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, w szczególności nawet jeżeli jedno z małżonków już nie żyje. Polega to na tym, iż po wyliczeniu kwoty do opodatkowania dzielimy tę kwotę przez dwa.

2. Ulga rehabilitacyjna

Możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do

2

jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Odliczeniu podlegają wydatki m.in. na:

1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 3. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z

niepełnosprawności, 4. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, 5. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością

narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, 6. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej

poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

7. opłacenie tłumacza języka migowego, 8. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a

kwotą limitu, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),

9. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.

Kwota ulgi:

 Opłacenie przewodników – 2 280 zł  Utrzymanie psa przewodnika – 2 280 zł  Leki zalecone przez specjalistę - nadwyżka ponad 100zł/m-c  Używanie samochodu osobowego – 2 280 zł  Ulga rehabilitacyjna dla opiekuna – 9 120 zł (limit dochodu osoby niepełnosprawnej)

3. Ulga na Internet

Prawo do odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania.

1. odliczeniu podlegają zarówno abonamenty za stałe łącza, jak i opłaty za dostęp „dial up” do Internetu. 2. odliczeniu podlegać będzie wydatek nie zwrócony podatnikowi, np. zwrócona pracownikowi przez zakład

pracy część abonamentu nie może zostać przez tego pracownika odliczona. 3. odliczeniu podlegają wydatki, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 4. małżonkom przysługują odrębne limity odliczeń, pod warunkiem, że oboje będą posiadać dowody wpłaty i

faktury (albo wspólne dowody wpłaty i faktury). Nie znaczy to, że oboje mogą odliczyć po 760zł, ale że oboje mogą odliczyć w sumie tyle, ile wydali w danym roku na Internet, nie więcej jednak niż 760 zł każde z nich. To samo dotyczy innych osób zamieszkałych pod tym samym adresem - jeżeli kilka osób zamówi kosztowne łącze wspólnie, każde opłaci swoją część, a faktura będzie opiewać na wszystkich usługobiorców - nie będzie problemów z rozliczeniem kosztów jednego łącza przez kilka czy nawet kilkanaście osób.

5. Miejsce zamieszkania, w stosunku do którego dokonywane jest odliczenie, powinno być zgodne z miejscem zamieszkania, określonym w formularzu NIP-1 lub NIP-3, złożonym w urzędzie skarbowym. Nie musi to być miejsce zameldowania, jednak musi to być faktyczne miejsce zamieszkania podatnika. W przepisie mowa jest o jednym lokalu (budynku), toteż podatnicy posiadający więcej niż jeden lokal mieszkalny połączony z Internetem, będą musieli się zdecydować na odliczanie wydatków z jednego z nich.

Kwota ulgi: W br. roku podatkowym nie więcej niż 760 PLN.

3

4. Ulga pro-rodzinna

Ulga pro-rodzinna polega na odliczeniu stosownej kwoty na każde dziecko od podatku dochodowego po dokonaniu odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnik musi zatem mieć odpowiednie dochody, aby z udogodnienia skorzystać - większość podatku należnego przy niższych dochodach pokrywana jest właśnie składką na ubezpieczenie zdrowotne.. Ponadto z ulgi pro- rodzinnej skorzystać mogą jedynie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. W ramach tej ulgi pro-rodzinnej podatnik ma prawo odliczyć ww. kwotę na każde dziecko, własne lub przysposobione (adopcja pełna i niepełna), które wychowywał w ciągu roku podatkowego. Do ulgi nie mają prawa rodziny zastępcze. Wystarczy wychowywanie dziecka przez część roku podatkowego. Ulga dotyczy dzieci:

 dzieci małoletnich;  dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek

pielęgnacyjny;  dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty

lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Kwota ulgi:  PIT roczny za 2007 r. - 1145,08 PLN;  PIT roczny za 2008 r. - 1173,70 PLN.

5. Darowizna

A. Darowizny na cele pożytku publicznego

W ramach tej ulgi można odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (niekoniecznie wpisanych na listę organizacji pożytku publicznego, między innymi na rzecz organizacji pożytku publicznego). Ulga dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Od 2008 r. można odliczyć również darowizny na rzecz organizacji działających w innych krajach UE.

Darowizny podlegające odliczeniu mogą zostać przekazane m.in. na następujące cele pożytku publicznego: 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans

tych rodzin i osób; 2. działalności charytatywnej; 3. działalności na rzecz mniejszości narodowych; 4. ochrony i promocji zdrowia; 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z

pracy; 7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 10. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 11. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 12. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pożytku

publicznego, w zakresie określonym wyżej. Kwota ulgi: Darowizny na cele pożytku publicznego – 6% (łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz darowizn na cele krwiodawstwa)

B. Darowizny na cele kultu religijnego

Podatnik może odliczyć darowizny dokonane na cele kultu religijnego.

4

Nie ma znaczenia, czy darowizna została dokonana na rzecz Kościoła, organizacji religijnej czy podobnego obdarowanego. Ważne jest, by przekazana została na cele kultu religijnego. Najprostszym sposobem zapewnienia celu darowizny jest określenie przedmiotu wpłaty (przelewu, umowy darowizny): "darowizna na cele kultu religijnego". Można wpisywać i inne cele, jednak w takim wypadku urzędnik może zastanawiać się, czy dany cel wpisany w dowodzie wpłaty czy w umowie to cel kultu religijnego, czy nie. Kwota ulgi: Darowizny na cele kultu religijnego – 6% (łącznie z darowiznami na cele pożytku publicznego oraz darowizn na cele krwiodawstwa)

C. Darowizny na cele krwiodawstwa

Ulga ta, stanowiąca odliczenie od dochodu, dostępna jest jedynie dla honorowych dawców krwi. Ulga ta przysługuje wyłącznie w stosunku do krwi oddanej w Polsce. Podatnik oddający honorowo krew, musi pobrać z punktu krwiodawstwa specjalne zaświadczenie, które w proporcji od ilości oddanej krwi, określa wysokość ulgi (ekwiwalent pieniężny wynosi 130 PLN za jeden litr krwi). WAŻNE: Odliczeniu podlega faktycznie oddana ilość krwi przemnożona przez kwotę ekwiwalentu. W sumie jednak odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele pożytku publicznego nie może przekroczyć 6% dochodu. Jest to formalnie ulga z tytułu darowizn przekazanych na cele "krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy." Kwota ulgi: Darowizny na cele krwiodawstwa (honorowe krwiodawstwo) – 6 % dochodu (łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele pożytku publicznego).

D. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła

Na podstawie Art.55 ust.7 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 z późn.zm) możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz Kościoła Katolickiego (kościelnych osób prawnych, np. parafii) w pełnej wysokości - bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem przekazania darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze za pokwitowaniem oraz uzyskania od kościelnej osoby prawnej sprawozdania z zużycia środków w terminie 2 lat od dnia przekazania darowizny. Sprawozdanie nie jest konieczne dla odliczenia darowizny, jeżeli jednak nie zostanie uzyskane w terminie 2 lat od dnia przekazania, podatnik będzie zobowiązany do skorygowania PIT za rok, w którym dokonał odliczenia, do wysokości limitu określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. do 6% dochodu (darowizna na cele pożytku publicznego). Odliczenie 6% dochodu będzie możliwe, jeżeli darowizna została dokonana w formie wpłaty na rachunek bankowy, gdyż tylko taka wpłata pozwala na dokonanie odliczenia zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ulgi: Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła – Bez limitu

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument