Porty morskie Uni Europejskiej jako element logistycznego łańcucha dostaw - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics
Kamila_S
Kamila_S10 maja 2013

Porty morskie Uni Europejskiej jako element logistycznego łańcucha dostaw - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics

RTF (51 KB)
5 strona
625Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z logistyki dotyczące portów morskich Uni Europejskiej jako element logistycznego łańcucha dostaw.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

Porty Morskie Uni Europejskiej Jako Element Logistycznego Łańcucha Dostaw

Porty Morskie Uni Europejskiej Jako Element Logistycznego Łańcucha Dostaw. I. Rola Logistyki we współczesnej gospodarce 1.1 Istota i funkcje logistyki 1.2 Rola łańcucha logistycznego w procesie przepływów zasobów 1.3 Rozwoju łańcucha dostaw z perspektywy portów morskich

Greckie słowo logistyka pochodzi od słów : logos ( rozum, myślenie, liczenie), logistes (rachmistrz), logistikon (siła rozumu, rozsądek). Ze względu na swój szeroki zakres zagadnienia logistyka nie doczekała się jeszcze jednolitej definicji. Chcąc zaprezentować znaczenie tego procesu w skali całej gospodarki. Jedną z najtrafniejszych definicji owego procesu jest pojęcie określające logistykę jako zintegrowany system planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania procesów fizycznych obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań, w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów. Podobna prostotą znaczenia definicji słowa : logistyka : cechuje się jedna z organizacji logistycznych The Council of Logistics Management , która opisuje termin następująco Logistyka to proces planowania, realizacji i sterowania sprawnym, efektywnym kosztowo przepływem i magazynowaniem dóbr- surowców, zapasów produkcyjnych, gotowych wyrobów oraz związaną z tym informacją od punktu początkowego do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb klientów 1 Podmiotowe podejście do zagadnienia logistyki opisuje logistykę jako: kształtowanie optymalnych strumieni materiałów i związanych z nimi strumieni informacji w celu zaspokojenia potrzeb w rozpatrywanym obszarze, przy racjonalnych kosztach. 2 W podanej definicji materiał określać ma surowce, półfabrykaty, wyroby finalne, części zamienne i materiały eksploatacyjne, zaś obszar ma znaczenie terytorialne (wydział, zakład, region) lub branżowe (przemysł spożywczy, dystrybucja leków itp.). Rozległość funkcji logistyki i liczne próby zdefiniowania jej wiązały się ze skomplikowanymi badaniami nad istota procesu logistycznego. Próby te ewoluowały i doprowadziły to najbardziej trafnej definicji słowa logistyka nauka zajmująca się analizą efektywności procesów logistycznych pod względem kosztów, czasu, bezpieczeństwa i wzajemnych ich relacji związanych ze specyfika rynku, na jakim konkretna organizacja funkcjonuje lub rodzajem produkcji wykonywanej przez tę organizację, a zarazem transformacją ich wraz z zmianą uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.

3 Kolejną próbą rozwinięcia definicji słowa logistyka zajmował się S. Krawczyka, który określa logistykę, jako planowanie, koordynację i sterowanie przebiegiem, zarówno w aspekcie czasu jak procesów przestrzeni, realnych procesów realizujących przyjęte cele. W szczególności dotyczy to przestrzennego i czasowego: - rozmieszczenia, - stanu i przepływu dóbr będących podmiotami tych procesów, a więc ludzi, dóbr materialnych, informacji i ośrodków finansowych. W przypadku, gdy organizacją jest przedsiębiorstwo produkcyjne, logistyka obejmuje planowanie, kształtowanie, sterowanie i kontrolowanie przepływów materiałów (surowców, części) i produktów (półproduktów i produktów finalnych) oraz związanych z nimi przepływów informacji od dostawców do przedsiębiorstwa, wewnątrz przedsiębiorstwa i od przedsiębiorstwa do klientów. Kształtowanie, planowanie, sterowanie i kontrola odnoszą się do wszystkich procesów związanych z tymi przepływami, o ile maja one wpływ na czas i miejsce ich przebiegu. 4 Za przedmiot i zakres logistyki przyjmuje się trzy kryteria prezentacji, a mianowicie przedmiotowo- strukturalne, koncepcyjno- funkcjonalne, efektywnościowe Głównym przedmiotem do próby zdefiniowania logistyki jest ujęcie przedmiotowo-strukturalne . Oznacza ono iż głównym celem logistyki jest zarządzanie składowaniem i przemieszczaniem, w celu usprawnienia przepływu towaru z miejsc wydobycia, do produkcji. Obok przemieszczania składników materialnych mowa jest także o informacji, której zasoby pozwalają na oferowanie pewnego poziomu obsługi klientów. Różnorodność definicji logistyki, wskazuje na jej szeroki zakres, a także na praktyczne podejścia do jej zdefiniowania przez każdego z autorów. Jest to zjawisko powszechnie spotykane, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Kolejnym przykładem próby wyjaśnienia pojęcia jest definicja mówiąca o logistyce jako zarządzaniu zintegrowanym systemie, który kształtuje i kontroluje procesy przepływu towaru, a także idące w parzę informacje, co sprzyjać ma osiąganiu możliwie najkorzystniejszych relacji pomiędzy poziomem obsługi, a poziomem i strukturą kosztów 6. Do najważniejszych zadań logistyki, należy zaliczyć 7:usprawnienie zarządzania procesami przepływu dóbr rzeczowych, co umożliwia zaspokojenie potrzeb materialnych uczestników logistycznych procesów, podporządkowanie czynności logistycznych aktualnym wymaganiom obsługi klienta,wzrost efektywności przepływu, wyrażającym się głównie w redukcji kosztów logistycznych. Wszystkie te zadania wskazują na złożoność procesów logistycznych. Efektywność przepływu jest równoznaczna z dostarczaniem dóbr następnym uczestnikom procesu,

w możliwie płynny sposób, aby dochodziło do zaspokajania potrzeb. Określony poziom obsługi konsumenta determinuje organizację logistycznych procesów. Cele te można określić w prosty sposób jest to zapewnienie wysokiej jakość przepływów zasobów by jednoczesnym minimalizowaniu kosztów tych procesów. Nie można również zapomnieć o ważnej roli logistyki jaką jest funkcja wspomagająca. Różnica polega na tym, iż bez sprawności procesów logistycznych nie byłoby realne sprawne organizowanie, a także spełnienie funkcji podstawowej (procesu produkcji) 8. Proces logistyczny, jako pomocniczy i usługowy, jest równie ważnym ogniwem procesu gospodarczego. Sprawność tego procesu, a także jego ekonomiczność jest określany przez sprawność i efektywność całokształtu procesów gospodarczych. Do głównych cełów logistyki można zaliczyć :integracja zadań związanych z przepływem zasobów,łagodzenie i rozwiązywanie konfliktów. Zjawisko integracji jest wszechobecne w życiu każdego człowieka . Lemy integracyjne dotykają niemal wszystkich dziedzin życia . Słowo integracja można również rozpatrywać w ujęciu integracji przepływów zasobów. Zagadnienie integracji procesów logistycznych zostało szczegółowo opisane przez D. Kisperską- Moroń w pracy. Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarzadzania logistycznego . W w/w publikacji zauważono fakt, iż słowo integracja ma ten sam rdzeń, co słowo intager , które oznacza liczbę całkowitą. Intager można zanalizować jako połączenie dwóch słów in , które oznacza w i tangere : czyli dotknąć. Tak więc integracja określa fakt wieloaspektowego scalania w całość. (przypis) Integracja zadań logistycznych przebiega na poziomie zarówno strategicznym, taktycznym, jak i operacyjnym. Odbywa się ona w rozumieniu przedmiotowym, czyli strumieni materiałów, informacji i samych funkcji logistycznych, oraz w rozumieniu podmiotowym, czyli funkcji logistycznych jednostek organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstw, pomiędzy przedsiębiorstwami, a także między przedsiębiorstwem, a innym systemem społeczno-gospodarczym9. Przesłanki działań integracyjnych logistyki można zdefiniować jako :skuteczne planowanie inwestycji poprawiających obsługę przepływu produktów i materiałów, ujednolicenie działania w zakresie produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia,usprawnienie procesu kontroli wykonywanych czynności, ograniczenie ryzyka poprzez redukcję działań antycypacyjnych Integracja poszczególnych celów łączy się z logistyką, ze względu na fakt, że procesy mają swoje cele, a takimi procesami zajmuje się logistyka. Integracja celów w logistyce jest głównie rozumiana jako integracja łańcucha dostaw, bądź też jako integracja celów logistyki z innymi celami podmiotów biorących udział w kształtowaniu procesów logistycznych. Funkcja integrująca natomiast uwypukla istotę samej logistyki

10, jako powiązań informacyjnych, które uwzględniają interesy ośrodków popytowych na informację z interesem firmy jako całością 11. Wzrostowi integracji gospodarczej i rozwojowi łańcuchów logistycznych towarzyszy wzrost wymagań dotyczących integracji funkcji w zakresie przepływu informacji. Logistykę można, zatem spostrzegać w kategoriach integracji niezbędnych czynników do zapewnienia skutecznego, efektywnego i gospodarnego wsparcia procesu logistycznego. Jest ona nieodłączną częścią każdego etapu: planowania, projektowania, testowania i oceny systemu wytwarzającego dane dobro 12. Integracyjne funkcje logistyczne przejawiają się także w sferze technicznej i technologicznej systemu zaspokajania potrzeb. Odgrywają dużą rolę w przypadku projektowania konstrukcji maszynowych, dźwigowych i magazynowych, aby optymalizować procesy przepływu zasobów. Przykładem tego zjawiska może być zmniejszenie gabarytów danego wyrobu na etapie projektu, aby większa ilość mogła zostać przetransportowana w danej jednostce ładunkowej, co w konsekwencji spowoduje redukcję kosztów jednostkowych danego wyrobu.iWspomniane zostało również, że do głównych celów logistyki zaliczyć też można łagodzenie i rozwiązywanie konfliktów. Każdy z członków łańcucha dostaw charakteryzuje się innymi celami. Konflikt na płaszczyźnie klient , dostawca czy odbiorca jest nieunikniony. W takiej sytuacji możemy mówić o celu logistyki, której integracyjne funkcje doprowadzić mają do likwidacji bądź osłabienia natężenia sprzecznych interesów, jakie występują zarówno wewnątrz łańcucha dostaw, ale i wewnątrz jednej organizacji. Rola logistyki przejawia się tu we właściwym zdefiniowaniu i określeniu zadań i celów, które w połączeniu z dobra koordynacją doprowadzą do poprawy wzajemnych związków. TABELA Rys.1.: Przykłady konfliktowych decyzji w sferze obniżania kosztów globalnych Źródło: S. Abt, H. Woźniak Podstawy Przedstwione rysuki opisują przykłady konfliktów, które spotykane są często w sferze zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. Nie uda się, przykładowo, w sposób racjonalny rozwiązać problemu redukcji kosztów całkowitych przepływu zasobów za pomocą masowego i tańszego środka transportu. Rozwiązanie pokazane na rysunku pierwszym, z całą pewnością naraziłoby przedsiębiorstwo na wzrost kosztów magazynowania dużych dostaw. Podobne zależności przedstawia kolejny, rysunek 2., który z kolei opisuje konflikty występujące między celami sfer funkcjonalnych, a celami logistyki w sferze gospodarki materiałowej podmiotu gospodarczego. Chcąc poradzić sobie z taką sytuacją, należy rozróżnić integrację od dominacji, bądź kompromisu. Rolą logistyki jest w tym miejscu aby zdefiniować problem i określić, czy jest on problemem o charakterze stałym, bądź też może jedynie

incydentalnym. Jeżeli spór zaliczać się będzie to pierwszej z kategorii, to wiadome jest, iż rozstrzygnąć się go nie da elementami współpracy i integracji. Jeżeli natomiast dany przypadek będzie miał charakter przejściowy, bądź też dotyczyć będzie tylko jednej sytuacji. Wówczas rozwiązanie, jakie przynieść mogą działania integracyjne, może mieć również charakter incydentalny, jednorazowy, bądź trwały, osiągnięty za pomocą instrumentów organizacyjnych lub prawnych13!! To nie jest moja praca. To praca którą dostałam od koleżanki (nie miała nic przeciwko umieszczeniem jej na tym serwerze) !!

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument