Leksykon pojęć arytmetyki finansowej - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Leksykon pojęć arytmetyki finansowej - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics

RTF (47 KB)
2 strony
327Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z bankowości przedstawiające leksykon pojęć arytmetyki finansowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Leksykon pojęć arytmetyki finansowej

Zmiana wartości realnej pieniądza - naturalna konsekwencja ogólnego kierunku rozwoju społeczności ludzkiej, polegająca na zwiększeniu wartości tworzonych towarów i usług. Wartość początkowa K0 - jest to wartość teraźniejsza (present value) Wartość końcowa K1 - jest to wartość przyszła (future value) Odsetki - jest to różnica między K1 a K0 czyli różnica pomiędzy odsetkami płaconymi a pobieranymi Stopa procentowa - stosunek odsetek do wartości początkowej kwoty inaczej jest to miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym Okres stopy procentowej - przedział czasu, który uwzględniony jest w określających, stopę procentową, odsetkach Oprocentowanie - wyznaczanie odsetek, czyli procent, o jaki suma złożona w banku powiększa się po upływie określonego czasu; także procent, o jaki zwiększa się spłata zaciągniętego kredytu po upływie określonego czasu. Oprocentowanie z dołu - wypłacanie odsetek na końcu okresu wypożyczenia kapitału Oprocentowanie z góry - wypłacanie odsetek na początku okresu wypożyczenia kapitału Kapitalizacja odsetek (kapitalizacja) - dopisywanie odsetek do kapitału Okres kapitalizacji - czas po którym odsetki dopisuje się do kapitału Kapitalizacja z dołu - dopisywanie odsetek na końcu okresu kapitalizacji Kapitalizacja z góry - dopisywanie odsetek na początku okresu kapitalizacji

Kapitalizacja zgodna - jest, gdy okres stopy procentowej pokrywa się z okresem kapitalizacji. Kapitalizacja niezgodna - jest, gdy okres stopy procentowej nie pokrywa się z okresem kapitalizacji Kapitalizacja złożona - oprocentowaniu podlega cała nagromadzona do tej pory kwota Dyskontowanie - wyznaczanie wcześniejszych wartości kapitału na podstawie znajomości wartości późniejszych innymi słowy proces obliczania wartości pieniędzy, które możemy zarobić (lub stracić) w przyszłości Stopa dyskontowa - stopa procentowa wykorzystywana przy dyskontowaniu czyli stopa zrzeczenia się przyszłych środków finansowych na rzecz aktualnie dostępnych środków; jest to stosunek kwoty dyskonta do wartości przyszłej kapitału, wyrażony w procentach Stopa nominalna - odsetki są dopisywane na podstawie względnej stopy procentowej Kapitalizacja w podokresach - okres stopy procentowej jest całkowitą wielokrotnością okresu kapitalizacji Kapitalizacja w nadokresach - okres kapitalizacji jest całkowitą wielokrotnością okresu stopy procentowej K0(1+r)n<=K0(1+r/m)nm K0 (1+ref)n = K0(1+r/m)nmTak podwyższoną stopę procentową nazywamy efektywną stopą procentową.

Kapitalizacja ciągła - graniczny przypadek kapitalizacji złożonej w podokresach, gdy liczba podokresów m (częstość dopisywania odsetek) zmierza do nieskończoności Przeciętna stopa procentowa - taka stopa procentowa rprz dla której przyszła wartość kapitału jest taka sama jak przyszła wartość kapitału przy zmiennej stopie procentowej Realna stopa procentowa rre - realne tempo pomnażania wartości pieniądza w czasie Dyskonto - potrącenie z góry odsetek od zaciągniętego kredytu lub potrącenie odsetek od weksli i innych papierów wartościowych Dyskonto matematyczne - jest równe odsetkom wytworzonym przez dany kapitał w rozważanym przedziale czasu i występuje najczęściej przy udzielaniu kredytu bankowego z dyskontem. Dyskonto proste - odpowiada modelowi kapitalizacji prostej Dyskonto złożone - odpowiada modelowi kapitalizacji złożonej Dyskonto ciągłe - odpowiada modelowi kapitalizacji ciągłej Dyskonto handlowe - stosuje się w przypadku korzystania z weksli, czeków, obligacji sprzedawanych z dyskontem i innych papierów wartościowych oznaczających zobowiązanie Stopa dyskontowa - współczynnik proporcjonalności dyskonta handlowego do wartości nominalnej danego papieru wartościowego. Stopa równowagi - stopa procentowa i stopa dyskontowa, dla których dyskonto matematyczne proste jest równe dyskontowi handlowemu Stopa nominalna - Jest to stopa procentowa umowna lub deklarowana. Efektywna stopa - naliczana od aktualnego stanu zadłużenia/depozytu Stopa procentowa - procentowy stosunek zysku do wartości środków trwałych i obrotowych zaangażowanych w przedsiębiorstwie. Nominalna stopa procentowa jest to stopa, według której wierzyciel otrzymuje wynagrodzenie za udostępnione fundusze. Nominalna stopa procentowa składa się z dwóch elementów: realnej stopy procentowej i premii inflacyjnej. Realna stopa procentowa - stopa równoważąca podaż i popyt na rynku kapitałowym. Premia inflacyjna - Różnica pomiędzy nominalną i realną stopą procentową rekompensująca inwestorom utratę siły nabywczej spowodowaną inflacją. Premia inflacyjna równa jest oczekiwanej średniej stopie inflacji w okresie, dla którego jest wyznaczana Reguła bankowa - reguła stosowana przez banki do obliczania oprocentowania. 1. Rok bankowy (360dni) każdy miesiąc niezależnie od kalendarza liczy równo 30 dni. 2. 365 dni (natomiast 366 w roku przestępnym) brana jest pod uwagę ilość dni w miesiącu według kalendarza Na liczbę dni oprocentowania ma również wpływ włączanie lub wyłączanie daty zajścia danego zdarzenia. W niektórych bankach datę rozpoczęcia oprocentowania włącza się a datę zakończenia nie lub odwrotnie. W Polsce najczęściej przyjmuje się 360 dni. Oznacza to ze przez 5 dni pieniądze w banku nie procentują. Czyli w dniach 21 grudzień, 22 grudzień, 23 grudzień, 24 grudzień i 25 grudzień.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument