Zawieszenie działalności gospodarczej - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Zawieszenie działalności gospodarczej - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (102 KB)
7 strona
760Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej; prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dnia 20 września 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.

U Nr 141, poz. 888 ) wprowadzająca min. przepisy dotyczące zawieszenia

wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego

pracowników. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności

gospodarczej określa dodany ww. nowelizacją art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej. Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w tym zakresie

w ustawach podatkowych: w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od

osób fizycznych ( Dz. U z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm. ), w us tawie z dnia 15

stycznia 1991r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U z 2000r. Nr 54,

poz.654 z późn. zm.), w ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U

Nr 144, poz. poz.930 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od

towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm. ).

Warunki zawieszenia działalności gospodarczej

Uprawnienie do zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24

miesięcy przysługuje przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników w przypadku

prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie

wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez

wszystkich wspólników. W okresie zawieszenia wykonywania działalności

gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i

osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zawieszenie

wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności

gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie właściwemu

organowi ewidencyjnemu a w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - właściwemu sądowi rejestrowemu.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia

wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania

działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia

złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania

działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się

zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień

wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Wniosek o wpis informacji o

zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej złożony organowi

ewidencyjnemu powinien zawierać dane identyfikujące przedsiębiorcę, wymienione

w art. 27 ust. 2 pkt 1-3, 6 i 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz

oświadczenie przedsiębiorcy o niezatrudnianiu pracowników. W celu zgłoszenia

zawieszenia działalności gospodarczej należy udać się do urzędu gminy i wypełnić

formularz EDG-1, obowiązują w tym zakresie regulacje prawne dotyczące tzw. ,,jednego

okienka ” Natomiast zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności

gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w

przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Okres

zawieszenia działalności gospodarczej może wynosić od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

Niezłożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej przed

upływem 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zawieszeniu wykonywania

działalności gospodarczej spowoduje z urzędu wykreślenie wpisu do ewidencji ( art. 37 ust.

1 pkt. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ). W tym przypadku

wykreślenie wpisu następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu organu ewidencyjnego

i wyznaczeniu dodatkowego 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o wpis informacji

o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Z kolei sąd rejestracyjny wzywa

obowiązanych do złożenia wniosku o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,

wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin.Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o

swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis informacji o zawieszeniu

wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowieniu działalności gospodarczej są

zwolnione z opłat.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej:

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

• ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia

źródła przychodów;

• ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed

datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

• ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

• ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych,

postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością

gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

• wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

• ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed

zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

• może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców

wykonujących działalność gospodarczą.

Koszty uzyskania przychodu

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie mógł rozpoznawać

przede wszystkim koszty zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, jakim

jest działalność gospodarcza. U każdego przedsiębiorcy koszty te będą inne. Zwykle będą to:

- koszty utrzymania lokalu, w którym przedsiębiorca ma siedzibę, miejsce

wykonywania działalności;

- koszty utrzymania rachunków bankowych;

- obowiązkowe koszty i opłaty, jakie musi ponosić przedsięb iorca nawet w okresie

zawieszenia (np. podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego etc .).

Są to koszty pośrednie, które przeważnie ponoszone są na podstawie zawartych

długoterminowych umów a ich wcześniejsze zerwanie może wiązać się z zapłatą kar

umownych. Podatnikowi przysługuje także prawo zaliczenia do kosztów wydatków

na doradztwo prawne związane z uczestnictwem w postępowaniach sądowych,

podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą

wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. W okresie

zawieszenia przedsiębiorca może zbywać środki trwałe i wyposażenie. W związku ze

zbyciem tych składników majątku powstanie przychód. Przedsiębiorca będzie mógł

rozpoznać koszty uzyskania tego przychodu na zasadzie ogólnej (niezamortyzowane

koszty zakupu tych składników majątku ), niezależnie od tego, że w danym okresie

działalność została zawieszona.

Amortyzacja ( zawieszenie działalności zawiesza amortyzację )

Składniki majątku ( środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne ), które nie są

używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie

podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono

działalność ( art. 22c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art.16c pkt 5

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ).Odpisy te będą dokonywane ponownie

po wznowieniu działalności ( począwszy od pierwszego miesiąca wznowienia

działalności).

Zaliczki w okresie zawieszenia wykonywania działalności

Podstawowym skutkiem zawieszenia działalności gospodarczej na gruncie podatku

dochodowego od osób fizycznych jest to, że podatnik w okresie zawieszenia

działalności jest zwolniony z obowiązku płacenia comiesięcznych ( cokwartalnych )

zaliczek na podatek dochodowy. Uchylenie obowiązku płatności zaliczek w okresie

zawieszenia działalności, w przypadku podatników prowadzących jednoosobową

działalność gospodarczą, następuje z mocy samego prawa. Tacy przedsiębiorcy,

którzy zawiesili działalność, począwszy od rozliczeń za miesiąc, w którym

zawiesili działalność, są zwolnieni od obowiązku płacenia zaliczek na podatek

dochodowy. Szczególna regulacja obowiązuje podatników, którzy są wspólnikami spółki

jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej.

Jest to związane z faktem, że przedsiębiorcą ( zawieszającym wykonywanie działalności )

jest sama spółka osobowa, zaś podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy tej

spółki. W związku z powyższym komentowane przepisy przewidują, że wspólnicy

handlowej spółki osobowej zawieszającej działalność, jeśli chcą uzyskać zwolnienie od

obowiązku płacenia zaliczek na podatek, powinni - w terminie 7 dni od dnia złożenia

wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej -

zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie

zawieszenia wykonywania tej działalności. Zawiadomienie musi mieć formę pisemną. Nie

ma urzędowego wzoru zawiadomienia, wystarczające jest, aby podatnik w

zawiadomieniu, o którym mowa, poinformował organ podatkowy, o tym, że spółka

osobowa, której jest wspólnikiem, zawiesiła wykonywanie działalności. Po zakończeniu

okresu zawieszenia działalności podatnicy są obowiązani opłacać zaliczki na

zasadach ogólnych. Zawieszenie wykonywania działalności nie zwalnia jednak podatników

od obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji księgowej. Podatnicy podatku

dochodowego od osób fizycznych, którzy zawiesili wykonywanie działalności, nie

są także zwolnieni od obowiązku złożenia zeznania rocznego w podatku

dochodowym za ten okres, jak również od obowiązku zapłaty podatku

dochodowego (o ile takowy u nich powstanie) należnego za dany rok podatkowy ( nawet

jeśli przez cały rok podatkowy ich działalność była zawieszona).

Zawieszenie działalności gospodarczej a ryczał od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ( art. 21 ust. 1d ustawy o

zryczałtowanym podatku dochodowym ) podatnik, który na podstawie przepisów o

swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej,

jest zwolniony, w zakresie tej działalności, za okres objęty zawieszeniem z

obowiązku obliczania i wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z

powyższego obowiązku za okres objęty zawieszeniem jest zwolniony także podatnik który

jest wspólnikiem spółki jawnej ( art. 21 ust. 1e ustawy o zryczałtowanym podatku

dochodowym ). Podana zasada ma zastosowanie , jeżeli podatnik będący wspólnikiem

spółki jawnej, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis

informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zawiadomi w formie pisemnej

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej

działalności.

Terminy płatności ryczałtu w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia, o

którym mowa w art. 21 ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany

obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy

naczelnik urzędu skarbowego, po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, w

terminie:

• do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono

wykonywanie działalności gospodarczej - w przypadku podatników, rozliczających ryczałt

miesięcznie,

• do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono

wykonywanie działalności gospodarczej - w przypadku podatników, rozliczających ryczałt

kwartalnie.

Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim miesiącu

roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu

zawieszenia, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie do dnia 31 stycznia

następnego roku. W tym samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są

obowiązani obliczyć i wpłacić podatnicy rozliczający się kwartalnie , jeżeli wznowienie

wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim kwartale roku podatkowego.W

przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w

roku następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od

przychodów ewidencjonowanych:

• przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie

rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, do dnia 31 stycznia

następnego roku,

• przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono

wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na

zasadach, o których mowa w art. 21 ust. 1g i 1h. ww. ustawy.

W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w

roku następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto

zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

• przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie

rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie do dnia 31 stycznia

następnego roku,

• przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku, w

którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w

terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,

• przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono

wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na

zasadach, o których mowa w art. 21 ust. 1g i 1h ustawy.

Zawieszenie działalności a karta podatkowa

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez podatników

opodatkowanych w formie karty podatkowej nie pobiera się podatku opłacanego w formie

karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za

każdy dzień zawieszenia.Do podatników, którzy na podstawie przepisów o swobodzie

działalności gospodarczej zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, w okresie

objętym zawieszeniem, nie mają zastosowania przepisy art 34 ust. 1 i 2 ustawy o

zryczałtowanym podatku dochodowym, które regulują zasady i warunki zgłaszania przerw w

prowadzeniu działalności w danym roku podatkowym.

Podstawowa różnica między zgłoszeniem przerwy w prowadzeniu działalności

opodatkowanej w formie karty podatkowej a zawieszeniem działalności gospodarczej

zgłoszonej na tej samej formie opodatkowania sprowadza się do zasad i warunków

ich zgłoszenia oraz do okresu ich trwania . Zasady zgłoszenia przerw w prowadzeniu

działalności regulują przepisy art 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku

dochodowym, które stanowią, że w takim przypadku nie pobiera się podatku opłacanego w

formie karty podatkowej za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10

dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli

podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu

poprzedzającym dzień jej zakończenia. W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu działalności

została spowodowana chorobą, podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu

skarbowego o okresie przerwy, wynikającym ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia

działalności po tej przerwie.Natomiast zawieszenie działalności gospodarczej może

trwać co najmniej od 1 miesiąca do 24 miesięcy i ma wyłącznie zastosowanie w

stosunku do podatników - przedsiębiorców, niezatrudniających pracowników ( ustawa o

zryczałtowanym podatku dochodowym nie zawiera takiego zastrzeżenia dla podatników

chcących przerwać prowadzenie działalności ) oraz zgłaszane jest w organie ewidencyjnym.

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatnicy podatku VAT

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy podatku od towarów i usług nie

mają obowiązku składania deklaracji, za okresy rozliczeniowe, których to

zawieszenie dotyczy ( art. 99 ust.7a ustawy o podatku od towarów i usług ).Jednocześnie

od tej zasady przewiduje się wiele wyjątków. Dotyczą one powstania w danym

okresie rozliczeniowym jakichś zdarzeń wymagających uwzględnienia w deklaracji

np. w przypadku otrzymania faktury ( za media, bądź dokumentującej inne koszty stałe,

itp.,), z której podatnik wyraża wolę odliczenia podatku naliczonego. W takich sytuacjach

podatnik musi złożyć deklarację podatkową, chociaż jego działalność jest zawieszona.

Brak obowiązku składania deklaracji (w okresie zawieszenia działalności) nie dotyczy:

1) podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE zgodnie z art. 97;

2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których

są podatnikiem;

4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z

tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest

obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument