Przykłady wykorzystywania roślin - Notatki - Ekologiczna ochrona roślin - Część 3, Notatki'z Sozologia
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Przykłady wykorzystywania roślin - Notatki - Ekologiczna ochrona roślin - Część 3, Notatki'z Sozologia

PDF (936 KB)
15 strona
939Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ekologicznej ochrony roślin przedstawiające przykłady wykorzystywania roślin. Część 3.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 15

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument
Ochrona roślin w gospodarstwie ekologicznym

33

5. W produkcji grzybów można stosować jako podłoże odchody zwierząt, słomę oraz odpady drzewne i torf, niezawierające niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym substancji chemicznych. 6. Do utrzymywania lub podwyższania biologicznej aktywności i żyzności gleby stosuje się substancje wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 3. 1. Przy produkcji metodami ekologicznymi podejmuje się działania mające na celu: 1) ograniczenie występowania chwastów, 2) zabiegi odchwaszczające, 3) ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami. 2. Działania mające na celu ograniczenie występowania chwastów polegają na: 1) stosowaniu w płodozmianie roślin dobrze zacieniających glebę, 2) zagęszczaniu łanu roślin uprawnych, 3) uprawie roślin odchwaszczających, 4) pokryciu gleby roślinami uprawnymi przez cały okres wegetacji, 5) ściółkowaniu gleby, 6) stosowaniu materiału siewnego wolnego od nasion chwastów. 3. Zabiegi odchwaszczające polegają w szczególności na: 1) stosowaniu uprawek mechanicznych, 2) stosowaniu herbicydów biologicznych, 3) wyrywaniu chwastów, 4) odchwaszczaniu płomieniowym, przy użyciu specjalistycznych urządzeń. 4. Działania mające na celu ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami polegają na: 1) ukształtowaniu krajobrazu gospodarstwa i jego otoczenia w sposób sprzyjający rozwojowi i ochronie naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych, 2) wprowadzaniu do uprawy odmian roślin odpornych na choroby i szkodniki, 3) doborze terminów siewu i zabiegów pielęgnacyjnych, niekorzystnych dla rozwoju chorób i szkodników, 4) przykrywaniu roślin uprawnych osłonami (folią, siatkami, włókniną) w okresie nasilenia chorób lub inwazji szkodników, 5) stosowaniu substancji odstraszających lub zwabiających, 6) stosowaniu pułapek, barier, emitorów impulsów dźwiękowych i świetlnych, 7) wprowadzaniu do uprawy roślin odstraszających lub zwabiających szkodniki.

docsity.com

34

§ 4. 1. Ochrona roślin przed szkodnikami i chwastami przy użyciu środków ochrony roślin może być prowadzona wyłącznie wtedy, gdy rozwój organizmów szkodliwych zagraża jakości i wielkości zbioru. 2. W rolnictwie ekologicznym stosuje się środki ochrony roślin zawierające wyłącznie substancje biologicznie czynne, mikroorganizmy i żywe organizmy, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. 3. Środki ochrony roślin, o których mowa w ust. 2, mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie przepisów o ochronie roślin uprawnych. § 5. 1. Do zabezpieczania przed szkodnikami konstrukcji uli, w tym ramek i plastrów, stosuje się środki, o których mowa w § 4 ust. 2. 2. Do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, uli, urządzeń i sprzętu używanych w produkcji pszczelarskiej dopuszcza się stosowanie środków do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich wymienionych w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 3. Podczas pobierania miodu stosuje się naturalne środki odstraszające. § 6. Dopuszczalną obsadę zwierząt w ekologicznym gospodarstwie rolnym w przeliczeniu na 1 hektar użytków rolnych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. § 7. 1. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń w budynku inwentarskim przeznaczonym do produkcji drobiu rzeźnego nie powinna przekraczać 1.600 m2. 2. W jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż: 1) 4.800 sztuk kurcząt, 2) 3.000 sztuk kur niosek, 3) 2.500 sztuk kapłonów, gęsi lub indyków, 4) 4.000 sztuk kaczek w przypadku samic albo 3.200 sztuk kaczek w przypadku samców, 5) 5.200 sztuk perliczek. 3. Pomiędzy cyklami chowu poszczególnych partii drobiu, cały inwentarz usuwa się z: 1) pomieszczenia w budynku inwentarskim - w celu przeprowadzenia dezynfekcji, 2) wybiegu i pastwiska - w celu umożliwienia odrostu roślin. 4. Do uboju przeznacza się drób, który był hodowany co najmniej: 1) kurczęta - 81 dni, 2) kapłony - 150 dni, 3) indyki i gęsi - 140 dni,

docsity.com

35

4) kaczki pekińskie - 49 dni, 5) kaczki piżmowe:

a) samice - 70 dni, b) samce - 84 dni,

6) kaczki mulard - 92 dni, 7) perliczki - 94 dni. § 8. 1. Zwierzętom zapewnia się możliwość codziennego przebywania na otwartej przestrzeni. 2. Minimalne wielkości powierzchni pomieszczeń w budynkach inwentarskich oraz wybiegów dla zwierząt określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. § 9. 1. W rolnictwie ekologicznym stosuje się środki żywienia zwierząt, środki do czyszczenia zwierząt oraz czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 2. Środki żywienia zwierząt, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie przepisów o środkach żywienia zwierząt. § 10. Obornik pochodzący od zwierząt utrzymywanych w ekologicznym gospodarstwie rolnym przechowuje się w odpowiednio dostosowanych do tego celu urządzeniach zabezpieczających przed skażeniem wód i gleby. § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKIZAŁĄCZNIK Nr 1NAWOZY MINERALNE STOSOWANE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

NazwaUwagi

1 2

Mączka fosforytowa Maksymalna zawartość kadmu: do 90 mg/kg P2O5

Kopalne sole potasu (KCl)* -

Siarczan potasu zawierający sole magnezu*

Otrzymany z kopalnych soli potasowych

docsity.com

36

Węglan wapnia pochodzenia naturalnego*

-

Węglany magnezowo- wapniowe pochodzenia naturalnego*

-

Siarczan magnezu -

Roztwór chlorku wapnia* Opryskiwanie dolistne jabłoni po stwierdzeniu niedoboru wapnia

Siarczan wapnia (gips) Wyłącznie pochodzenia naturalnego

Wapno defekacyjne* -

Siarka elementarna -

* Celowość stosowania po uzgodnieniu z upoważnioną jednostką

certyfikującą. ZAŁĄCZNIK Nr 2SUBSTANCJE DO UTRZYMYWANIA LUB PODWYŻSZANIA BIOLOGICZNEJ AKTYWNOŚCI I ŻYZNOŚCI GLEBY

NazwaUwagi

1 2

Produkty pochodzenia zwierzęcego* lub produkty uboczne*:

W postaci przekompostowanej; maksymalna zawartość chromu (VI) w mg/kg suchej masy: 0

- mączka z krwi - mączka z kopyt - mączka rogowa

- mączka kostna lub mączka kostna odklejona

- spopielone kości zwierząt

- mączka rybna

- mączka mięsna

- mączka z piór, włosów i skóry

- wełna

- sierść

docsity.com

37

- włosy

- produkty mleczarskie

- guano

Produkty pochodzenia roślinnego lub produkty uboczne (w szczególności wytłoczyny z nasion roślin oleistych, łuska ziarna kakaowego, kiełki słodowe)

-

Glony morskie i produkty z nich Otrzymane wyłącznie w drodze:

otrzymane* - procesów fizycznych, w tym odwadniania, zamrażania i mielenia

- ekstrakcji wodą lub wodnymi roztworami kwasów i zasad

- fermentacji

Fosforyty o podwyższonej zawartości magnezu (fosforyty glinowo-wapniowe i wapniowe)

Maksymalna zawartość kadmu: do 90 mg/kg P2O5; stosowanie ograniczone do gleb zasadowych (pH>7,5)

Mikroelementy pochodzenia mineralnego*

-

Chlorek sodu* Wyłącznie sól kopalna

Mączka skalna -

Torf

Stosowanie ograniczone do produkcji ogrodniczej (uprawa warzyw, roślin ozdobnych, drzew i krzewów, szkółki)

Minerały ilaste ( w szczególności perlit, wermikulit)

-

Podłoże z uprawy grzybów Sporządzone ze składników dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Trociny i wióry drzewne Drewno (po wyrębie) nietraktowane chemicznie

* Celowość stosowania po uzgodnieniu z upoważnioną jednostką

certyfikującą.

docsity.com

38

ZAŁĄCZNIK Nr 3WYKAZ SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH, MIKROORGANIZMÓW I ŻYWYCH ORGANIZMÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN STOSOWANYCH W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYMI. Substancje biologicznie czynne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Nazwa Uwagi

1 2

Azadirachtyna ekstrahowana z Azadirachta indica (miodli indyjskiej)*

Insektycyd; stosowanie wyłącznie na rośliny mateczne w produkcji nasiennej i na rośliny rodzicielskie w produkcji innych roślin rozmnażanych wegetatywnie, jak również w produkcji roślin ozdobnych

Wosk pszczeli Przy cięciu drzew (do smarowania ran)

Żelatyna Insektycyd

Hydrolizat białkowy*

Atraktant; w połączeniu z innymi odpowiednimi substancjami, wymienionymi w niniejszym załączniku

Lecytyna Fungicyd

Olejki roślinne ( miętowy, sosnowy, kminkowy)

Insektycyd, akarycyd, fungicyd, inhibitor kiełkowania

Pyretryny ekstrahowane z Chrysanthemum cinerariaefolium

Insektycyd

Ekstrakt z gorzkli właściwej (Quassia amara)

Insektycyd, repelent

Rotenon ekstrahowany z Derris ssp., Lonchocarpus spp. i Tephrosia spp.*

Insektycyd

* Celowość stosowania po uzgodnieniu z upoważnioną jednostką

certyfikującą.

docsity.com

39

II. Substancje biologicznie czynne do stosowania w pułapkach lub dyspensorach

Nazwa Uwagi

1 2

Fosforan dwuamonowy Atraktant; wyłącznie w pułapkach

Feromony Insektycyd, atraktant; w pułapkach lub dyspensorach

III. Inne substancje biologicznie czynne stosowane tradycyjnie w rolnictwie ekologicznym

Nazwa Uwagi

1 2

Miedź w formie wodorotlenku miedzi, tlenochlorku miedzi, siarczanu miedzi (trójzasadowego), tlenku miedziowego*

Fungicyd

Etylen Do przyśpieszania dojrzewania bananów

Szare mydło (mydło potasowe) Insektycyd

Ałun potasowy (kalinit) Do hamowana dojrzewania bananów

Siarczan wapnia (wielosiarczan wapnia)*

Fungicyd, insektycyd, akarycyd

Olej parafinowy Insektycyd, akarycyd

Oleje mineralne*

Insektycyd, akarycyd; wyłącznie w uprawie drzew owocowych, winnic, drzew oliwkowych i roślin tropikalnych

Nadmanganian potasu

Fungicyd, bakteriocyd; wyłącznie w uprawie drzew owocowych, drzew oliwkowych i winnic

Piasek kwarcowy Repelent

Siarka Fungicyd, akarycyd, repelent

docsity.com

40

* Celowość stosowania po uzgodnieniu z upoważnioną jednostką

certyfikującą.IV. Mikroorganizmy i inne żywe organizmy stosowane w biologicznym zwalczaniu szkodników

Nazwa Uwagi

1 2

Mikroorganizmy (bakterie, wirusy i grzyby), w szczególności Bacillus thuringensis, Granulosis virus

Wyłącznie produkty niemodyfikowane genetycznie w rozumieniu przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Żywe organizmy (w szczególności owady, pluskwiaki, nicienie, drapieżne roztocza)

-

ZAŁĄCZNIK Nr 4DOPUSZCZALNA OBSADA ZWIERZĄT W EKOLOGICZNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM W PRZELICZENIU NA 1 ha UŻYTKÓW ROLNYCH

Gatunek lub grupa użytkowa

Szt. na 1 ha jako ekwiwalent 170 kg N/ha/rok

1 2

Koniowate w wieku powyżej 6 miesięcy 2

Cielęta odchowywane na opas 5

Inne zwierzęta zaliczane do bydła w wieku poniżej 1 roku

5

Buhaje, wolce w wieku od 1 roku do 2 lat 3,3

Jałówki w wieku od 1 roku do 2 lat 3,3

Buhaje, wolce w wieku powyżej 2 lat 2

Jałówki przeznaczone do rozrodu 2,5

docsity.com

41

Jałówki przeznaczone na opas 2,5

Krowy mleczne 2

Krowy wybrakowane 2

Inne krowy 2,5

Samice królików przeznaczone do rozrodu 100

Owce maciorki 13,3

Kozy 13,3

Prosięta 74

Maciory przeznaczone do rozrodu 6,5

Tuczniki 14

Inne świnie 14

Brojlery kurze 580

Kury nioski 230

ZAŁĄCZNIK Nr 5MINIMALNE WIELKOŚCI POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH INWENTARSKICH ORAZ WYBIEGÓW DLA ZWIERZĄTI. Zwierzęta, z wyjątkiem drobiu

Gatunek /osobnik/

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA (powierzchnia wewnętrzna netto dostępna dla zwierząt)

POWIERZCHNIA WYBIEGU bez pastwiska (powierzchnia zewnętrzna)

Minimalna waga żywca w kg

Minimalna powierzchnia m2/sztukę

Minimalna powierzchnia m2/sztukę

Bydło przeznaczone

do 100 1,5 1,1

do rozrodu i opasowe

do 200 2,5 1,9

oraz koniowate do 350 4,0 3,0

powyżej 350 5,0 przy minimum 1 m2/100 kg

3,7 przy minimum 0,75 m2/100 kg

Krowy mleczne - 6,0 4,5

Buhaje - 10,0 30,0

docsity.com

42

hodowlane

Owce i kozy - 1,5 (owca, koza) 0,35 (jagnię, koźlę)

2,5 przy minimum 0,5 m2 na jagnię, koźlę

Maciory z prosiętami do 40 dnia życia

- 7,5 (maciora) 2,5

Tuczniki do 50 0,8 0,6

do 85 1,1 0,8

do 110 1,3 1,0

Prosięta do 30 kg, powyżej 40 dnia życia

0,6 0,4

Świnie przeznaczone do rozrodu

- 2,5 (samica) 1,9

6,0 (samiec) 8,0

II. Drób

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA (powierzchnia wewnętrzna netto dostępna dla zwierząt)

POWIERZCHNIA WYBIEGU (powierzchnia

Liczba zwierząt/m2

Długość grzędy w cm na 1 ptaka

Gniazdo

zewnętrzna)ilość m2 dostępnych rotacyjnie na 1 sztukę

Kury nioski 6 18

8 niosek na gniazdo lub w przypadku wspólnego gniazda 120 cm2/1 ptaka

4 z zachowaniem limitu do 170 kg N/ha/rok

Drób na tucz /w stałych budynkach/

10 przy maksimum 21 kg żywca/m2

20 /tylko dla perliczek/

-

4 - brojlery kurze, perliczki, 4,5 - kaczki, 10 - indyki, 15 - gęsi

docsity.com

43

- z zachowaniem limitu do 170 kg N/ha/rok

Drób na tucz /w ruchomych kojcach/

16 przy maksimum 30 kg żywca/m2

- -

2,5 z zachowaniem limitu do 170 kg N/ha/rok

ZAŁĄCZNIK Nr 6 ŚRODKI ŻYWIENIA ZWIERZĄT, ŚRODKI DO CZYSZCZENIA ZWIERZĄT ORAZ CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ INWENTARSKICH STOSOWANE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYMI. Środki żywienia zwierząt 1. Środki żywienia zwierząt pochodzenia roślinnego 1) Zboża, ziarno, pozyskiwane z nich produkty i produkty uboczne: owies jako ziarno, płatki, średniej jakości mąka, łuski i otręby; jęczmień w postaci ziarna i średniej jakości mąki; ryż w postaci ziarna, ryż łamany lub otręby i wytłoki z kiełków; proso w ziarnach; żyto w ziarnach, jako średniej jakości mąka lub jako paszowe i otręby; sorgo w ziarnach; pszenica w ziarnach, jako średniej jakości mąka, jako mąka paszowa, otręby i kiełki; orkisz w ziarnach; pszenżyto w ziarnach; kukurydza w ziarnach, otręby, średniej jakości mąka, wytłoki z kiełków i gluten; pył ze słodu; ziarno stosowane w przemyśle piwowarskim; 2) Nasiona oleiste, owoce oleiste, ich produkty i produkty uboczne: rzepak, śruta i łuski; soja w ziarnach, prażona i łuski; nasiona słonecznika; bawełna w nasionach i śruta; nasiona lnu jako śruta, sezam w nasionach jako wytłoki, pulpa z oliwek (z wytłaczania oliwy); 3) Nasiona warzyw liściastych, ich produkty i produkty uboczne: ciecierzyca pospolita jako nasiona; wyka w postaci nasion; groszek siewny w postaci nasion poddanych odpowiedniej obróbce cieplnej; groch w postaci nasion, średniej jakości mąka i otręby; bób w postaci nasion, odmiany groszku w postaci nasion i łubin w postaci nasion; 4) Bulwy, ich produkty i produkty uboczne: pulpa z buraków cukrowych, słodkie ziemniaki w postaci bulw, maniok w korzeniach, pulpa ziemniaczana (produkt uboczny uzyskany przy produkcji skrobi), tapioka; 5) Inne nasiona i owoce, ich produkty i produkty uboczne: pulpa z owoców cytrusowych, wytłoki z jabłek, pulpa pomidorowa i pulpa winogronowa; 6) Susze paszowe i pasze objętościowe:

docsity.com

44

lucerna, grubo mielona lucerna, koniczyna, grubo mielona koniczyna, trawa (uzyskana z roślin przeznaczonych na susze paszowe), siano, kiszonka, słoma zbożowa oraz warzywa korzeniowe przeznaczone na susze paszowe; 7) Inne rośliny, ich produkty i produkty uboczne: melasa w postaci środka wiążącego do mieszanek paszowych, grubo mielone wodorosty (uzyskane w wyniku wysuszenia i rozdrobnienia wodorostów, a następnie ich wypłukania w celu obniżenia zawartości jodu); sproszkowane rośliny i wyciągi z roślin, wyciągi z białek roślinnych (przeznaczone wyłącznie dla młodych zwierząt); przyprawy i zioła; kasztany, żołędzie; produkty uboczne i odpadki z towarowej produkcji roślinnej prowadzonej we własnym gospodarstwie: liście z roślin okopowych, odpadki warzyw, plewy, słoma, zielone łęty ziemniaczane; 8) Wyprodukowane we własnym gospodarstwie kiszonki z roślin wymienionych w pkt 1-7. 2. Środki żywienia zwierząt pochodzenia zwierzęcego 1) Mleko i produkty mleczne: surowe mleko, odtłuszczone mleko w proszku, maślanka w proszku, serwatka w proszku, serwatka w proszku o niskiej zawartości cukru, sproszkowane białko serwatki (ekstrahowane metodami fizycznymi), kazeina i laktoza w proszku; 2) Ryby i inne organizmy morskie, ich produkty i produkty uboczne: ryby, tłuszcz rybi i tran niepoddany rafinacji; produkty autolizy, hydrolizaty i proteolizaty ryb, mięczaków lub skorupiaków uzyskane w wyniku oddziaływania za pomocą enzymów w postaci rozpuszczalnej lub nierozpuszczalnej, przeznaczone wyłącznie dla młodych zwierząt; mączka rybna. 3. Materiały paszowe pochodzenia mineralnego* 1) Sód: nierafinowana sól morska gruba sól kamienna siarczan sodowy węglan sodowy dwuwęglan sodowy chlorek sodowy; 2) Wapń: osady z koralowców i alg skorupy zwierząt morskich (w tym szkielety sepii) węglan wapnia mleczan wapnia glukonian wapnia; 3) Fosfor: wytrącony fosforan dwuwapniowy z kości

docsity.com

45

odfluoryzowany fosforan dwuwapniowy odfluoryzowany fosforan jednowapniowy; 4) Magnez: bezwodny tlenek magnezowy siarczan magnezowy chlorek magnezowy węglan magnezowy; 5) Siarka: siarczan sodowy. 4. Dodatki do pasz, niektóre substancje stosowane w karmieniu zwierząt i środki pomocnicze dla przetwórstwa stosowane w paszach 1) Pierwiastki śladowe*:

a) E1 Żelazo: węglan żelazawy (II) siarczan żelazawy(II) x 1H2O tlenek żelazowy (III)

b) E2 Jod: jodan wapnia bezwodny jodan wapnia x 6H2O jodek potasu

c) E3 Kobalt: siarczan kobaltu (II) x 1 H2O lub x 7H2O zasadowy węglan kobaltu (II) x 1H2O

d) E4 Miedź: tlenek miedzi (II) zasadowy węglan miedzi (II) x 1H2O siarczan miedzi (II) x 5H2O

e) E5 Mangan: węglan manganu (II) tlenek manganawy i tlenek manganowy siarczan manganawy (II) x 1H2O lub 4H2O

f) E6 Cynk: węglan cynku tlenek cynku siarczan cynku x 1H2O lub 7H2O

g) E7 Molibden: molibdenian amonu molibdenian sodu

h) E8 Selen: selenian sodu selenek sodu;

docsity.com

46

2) Witaminy, prowitaminy i dokładnie oznaczone pod względem chemicznym substancje o podobnym działaniu:

a) witaminy naturalnie występujące w świeżych paszach lub b) witaminy syntetyczne nieróżniące się od witamin naturalnych,

przeznaczone wyłącznie dla zwierząt monogastrycznych; 3) Enzymy pochodzenia naturalnego; 4) Mikroorganizmy dopuszczone w żywieniu zwierząt, inne niż organizmy genetycznie zmodyfikowane; 5) Konserwanty:

a) E236 kwas mrówkowy wyłącznie do kiszonek b) E260 kwas octowy wyłącznie do kiszonek c) E270 kwas mlekowy wyłącznie do kiszonek d) E280 kwas propionowy wyłącznie do kiszonek;

6) Lepiszcza, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty: a) E551b krzemionka koloidalna b) E551c kieselgur c) E553 sepiolit d) E558 bentonit e) E559 glinki kaolinitowe f) E561 vermiculite g) E599 perlit;

7) Środki pomocnicze do kiszonek: a) sól morska, gruba sól kamienna, enzymy, drożdże, serwatka, cukier, pulpa z

buraków cukrowych, mąka zbożowa, melasa oraz bakterie: mlekowe, octowe, mrówkowe i propionowe,

b) kwas mlekowy, mrówkowy, propionowy i octowy mogą być stosowane w produkcji kiszonki, w przypadku gdy warunki atmosferyczne utrudniają prawidłową fermentację - po uzgodnieniu z upoważnioną jednostką certyfikującą. 5. Mieszanki treściwe Sporządzone ze składników wyprodukowanych metodami ekologicznymi w rolnictwie. Nie mogą zawierać związków syntetycznych, takich jak: barwniki, konserwanty, mocznik, stymulatory wzrostu, środki pobudzające apetyt, oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych i komponentów traktowanych rozpuszczalnikami lub poddawanych ekstrakcji. II. Środki do czyszczenia zwierząt oraz czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich 1) mydło potasowe i sodowe, 2) woda i para wodna, 3) mleko wapienne, 4) wapno,

docsity.com

47

5) wapno niegaszone, 6) nadchloran sodu - w postaci ciekłego wybielacza, 7) soda kaustyczna, 8) potaż, 9) woda utleniona, 10) naturalne olejki roślinne, 11) kwasy: cytrynowy, nadoctowy, mrówkowy, mlekowy, octowy, 12) alkohol etylowy, 13) kwas azotowy (sprzęt mleczarski), 14) kwas fosforowy (sprzęt mleczarski), 15) formaldehyd, 16) węglan sodu, 17) ogólnodostępne środki do mycia wymion oraz do mycia i dezynfekcji urządzeń dojarskich.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument