Definicje bezrobocia - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Definicje bezrobocia - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (64 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii przedstawiające definicje bezrobocia; rodzaje berobocia.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Rodzaje bezrobocia : Bezrobocie frekcyjne - zawsze w gospodarce będzie występować jakaś grupa bezrobotnych,

będą się do nich zaliczać np. ludzie zmieniający pracę, absolwenci szkół wchodzący dopiero na rynek pracy, ludzie na niego powracający ( matki po urlopach wychowawczych. Ten rodzaj bezrobocia nasilają problemy ze zdobyciem informacji o dostępnych miejscach pracy czy kursach zawodowych. Bezrobocie dobrowolne - mamy z nim do czynienia wtedy, gdy dana grupa osób nie chce podjąć

pracy w wyniku warunków finansowych lub też innych, im tylko wiadomych względów. Bezrobocie sezonowe - jego powstanie jest uwarunkowane np. porami roku, występuje okresowo

i cyklicznie np. w rolnictwie , budownictwie czy transporcie. Jest to bezrobocie nieuniknione lub normalne . Jeśli jego wielkość wynosi od 3- 4,5 procent to przyjmuje się że mamy pełne zatrudnienie, że występuje równowaga między popytem a podażą . Bezrobocie przymusowe - dana osoba chce pracować, aktywnie pracy szuka, ale nie może jej znaleźć. Niewystępowanie tego rodzaju bezrobocia świadczy o istnieniu równowagi na rynku pracy, przy występowaniu przewagi popytu nad podażą siły roboczej . Bezrobocie chronione - osoby tracą pracę z przyczyn niezależnych od siebie np. zły stan

zdrowia, przeszłość polityczna i z tych samych powodów nie mogą podjąć żadnej innej w warunkach konkurencji. Bezrobocie strukturalne - powstaje na skutek zmiany struktur przemysłowej gospodarki, prowadzącej do utraty pracy przez ludzi posiadających zawody wykorzystywane w znikających gałęziach produkcji. Inne powody: - nieregularny wzrost gospodarczy - brak kapitału - nieodpowiednia proporcja w rozmieszczeniu zasobów produkcyjnych w gospodarce - postęp technologiczny - międzynarodowy podział pracy Może być stałe, ponieważ jego likwidacja wymaga długiego okresu czasu . Przeciwdziałanie bezrobociu strukturalnemu: -hamowanie procesu postępu technicznego i technicznego -kształcenia i szkolenia pracowników Bezrobocie naturalne = bezrobocie frekcyjne + bezrobocie strukturalne

Bezrobocie nieefektywnego popytu (inaczej keynsistowskie) - powstaje na skutek

niedostatecznego popytu na dobra, które mogą być produkowane przy całkowitym wykorzystaniu siły roboczej. Jest to różnica między liczbą osób poszukujących pracy a liczbą pracowniczych stanowisk. Bezrobocie to tłumaczy się ceną, jaką należy zapłacić za obniżenie poziomu inflacji . Bezrobocie koniunkturalne albo cykliczne - rodzi się, kiedy popyt globalny maleje, a ceny i płace nie zostają dostatecznie szybko przystosowane, by można było przywrócić całkowite zatrudnienie. Pojawia się w fazie recesji i jest związane z cyklem koniunkturalnym rozwoju gospodarczego. Bezrobocie płacowe lub klasyczne - powstaje przy zbyt wysokich płacach (żądania związków

zawodowych). Bezrobocie ukryte - występujące w postaci przeludnienia w rolnictwie lub też w postaci

nadmiernej w stosunku do potrzeb zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument