Rola i znaczenie menedżera finansowego - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Rola i znaczenie menedżera finansowego - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw

PDF (208 KB)
2 strony
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
1Liczba komentarzy
Opis
Notatki omawiające zagadnienia dotyczące finansów przedsiębiorstw: rola i znaczenie menedżera finansowego, cykl kapitału obrotowego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Pytanie 6 – Rola i znaczenie menedżera finansowego dla zarządzania finansami przedsię- biorstw.

Menedżerowi finansowemu powierzone są funkcje zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Mene- dżer odpowiada za prawidłowość i efektywność dokonywanych przez firmę operacji finansowych. W tym celu:  organizuje i nadzoruje obieg informacji wewnętrznej, umożliwiającej kontrolę przebiegu operacji

finansowej, sygnalizującej możliwość występowania ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości, których usunięcie wymaga interwencji oraz ułatwiającej ocenę bieżącej sytuacji finansowej fir- my,

 przedkłada zarządowi informacje o sytuacji firmy i jej przewidywanym rozwoju oraz o wynikających z tego konsekwencjach dla dalszego kształtowania działalności gospodarczej,

 podejmuje decyzje związane z zarządzaniem finansami, zmierzające do zapewnienie dopływu niezbędnych kapitałów z zewnątrz, przy minimalizacji kosztów finansowych oraz zachowanie na- leżytej płynności finansowej (zdolności płatniczej),

 utrzymuje kontakty z zewnętrznymi partnerami firmy, występującymi w charakterze wierzycieli i dłużników, a także z organami skarbowymi w związku z wymiarem i regulowaniem podatków, podpisuje umowy kredytowe z bankiem itp.

Pytanie 7 – Podstawowe składniki kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. Składnikami kapitału obrotowego są:

1. Zapasy – reprezentują kwotę surowców, prac w toku (produkcji niezakończonej) i wyrobów go- towych posiadanych przez przedsiębiorstwo w danym momencie.

2. Należności – to kwoty należne przedsiębiorstwu od stron trzecich za dostawy zrealizowane na

kredyt. 3. Gotówka w banku i w kasie – gotówką są pieniądze w kasie przedsiębiorstwa oraz na saldach

jego rachunków bankowych, a także krótkookresowe zbywalne papiery wartościowe posiadane przez przedsiębiorstwo.

4. Zobowiązania – tworzą kwoty krótkoterminowe należne od przedsiębiorstwa osobom trzecim.

Pytanie 8 – Cykl kapitału obrotowego.

Do określenia cyklu kapitału obrotowego przedsiębiorstwa potrzebne jest obliczenie trzech podstawo- wych składników kapitału obrotowego. Wskaźnikami tymi są:

 okres inkasa (dni należności lub dłużników) – okres inkasa lub dni dłużników jest to średnia liczba dni jakie upływają między momentem zrealizowania sprzedaży a momentem rzeczywi- stego wpływu do przedsiębiorstwa gotówki z tytułu tej sprzedaży;

 okres zapasów – to średnia liczba dni zapasów utrzymywanych w danym momencie;  okres płatności (dni zobowiązań lub wierzycieli) – to średnia dni jaki upływają od dokonania za-

kupu do momentu zapłacenia za nie.

Pytanie 9 – Wartość pieniądza jako funkcja czasu.

Spływ należności Gotówka Zakup

Należności Sprzedaż za gotówkę Surowce

Sprzedaż na kredyt Produkty Produkcja

docsity.com

W przypadku zarządzania finansami powszechni jest znane powiedzenie, że „czas to pieniądz”. Nieza- leżnie od procesów inflacyjnych zmniejszających wartość pieniądza w czasie, złotówka uzyskana „jutro” nie jest równa złotówce uzyskanej „dzisiaj”, gdyż umiejętne zainwestowanie tej ostatniej – chociażby w formie wkładu terminowego na rachunku bankowym – pozwala uzyskać „jutro” dodatkowe przychody w postaci procentu (odsetek od kapitału). Typowe decyzje finansowe z reguły wymagają porównania bieżących nakładów i przyszłych efektów działalności przedsiębiorstwa. Podstawowym narzędziem analitycznym zarządzania finansami w tego typu sytuacjach jest określenie przyszłej oraz w szczególności zaktualizowanej wartości strumieni pieniężnych przez przedsiębiorstwo.

Pytanie 10 – Co to jest wartość przyszła?

Wartość przyszła – FV (Future Value) wynika z zastosowanej reguły procentu składanego do aktualnie posiadanej kwoty pieniężnej. FV pokazuje nam wielkość przychodów na dany m moment w przyszłości. Na przyszłą wartość pieniądza składa się suma kapitału początkowego (pierwotnego) powiększona o odsetki należące wg określonej stopy procentowej.

docsity.com