Prawa ofertenta - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Prawa ofertenta - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (171 KB)
3 strony
620Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: praw oferenta, tryby kredytowania, rodzaje analiz, przyczyny wzrostu wydatków publicznych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Praw oferenta:

- uzyskiwanie od zamawiającego informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

oraz badania warunków jego wykonania

- uzyskania opisu warunków realizacji zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem,

które umożliwia mu opracowanie oferty

- uczestniczenie w otwarciu ofert

- zapoznanie się z protokołem przy wykonaniu wyboru oferty lub po zakończeniu

postępowania jeżeli nie doszło do wyboru oferty

- składanie protestów i odwołań

Zamawiającemu nie wolno dzielić oferty zamówienia, aneksować warunków umowy. Cena

zawarta w ofercie jest nie przekraczalnym limitem ceny wykonania. Za wykonanie oferty

za zaakceptowanie odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki.

Tryby kredytowania

- refundacyjny - kredytowanie wstecz

- antycypacyjny – kredytowanie w przód

Na co zwrócić uwagę gdy wybieramy bank:

- rozpatrzyć pozycję kapitałową banku

- strukturę sieci oddziałów i ich kompetencje

- pozycję banków na rynku usług finansowych

- cenę usług bankowych

- jakość obsługi

- opłacalność lokat

Pozycję kapitałową banków badamy analizując:

 sumę bilansową

 strukturę bilansową

 otrzymywane wyniki finansowe

Sumę bilansową oceniamy poprzez :

- ocena bazy kapitałowej banku

 wielkość i struktura funduszy własnych – wskazuje na sytuację ekonomiczno-

finansową banku

 udział kapitału własnego w pasywach – wysoki poziom mówi o pozycji

kapitałowej jest silna gdy jest duży

docsity.com

 relacje funduszy własnych do sumy bilansowej – wskaźnik finansowania

funduszy własnych w finansowaniu działalności

 wielkość współczynnika wypłacalności – im wyższy tym struktura bilansu jest

wyższa

- struktura aktywów i pasywów

 ilościowe i jakościowe zróżnicowanie bazy depozytowej

 wielkość akcji kredytowej

 udział lokat w papierach wartościowych – płynność funduszu bankowego

 jakość portfela kredytowego – rodzaj udzielonych kredytów, klientów, terminy

kredytowania, udział kredytów normalnych (bezpiecznych) w całości kredytów

 wielkość należności znajdujących się w sytuacji nieregularnej (skala błędnych

decyzji)

 wielkość tworzonych rezerw celowych – wielkość ryzyka kredytowego

- ocena wyników ekonomicznych

 dochód banku i jego struktura

 wielkość kosztów banku

 rentowność banku

 zysk banku

Rodzaje analiz:

- ilościowa – porównanie ilości operacji poszczególnych banków

- jakościowa – porównanie wyników z działalności podstawowej

Wydatki budżetowe stale rosną w latach 90-tych wynosiły 48%, czy wydatki osiągnęły

swoje możliwości szczytowe.

Przyczyny wzrostu wydatków publicznych:

- przyczyny o charakterze politycznym – wynikające z realizacji państwa

opiekuńczego

- przyczyny o charakterze społecznym – problem polityki społecznej – likwidacja

ciemnych stron gospodarki np. bezrobocie, ubóstwo

- przyczyny o charakterze ekonomicznym – dynamiczny wzrost oprzyrządowania

technologicznego (wzrost na technikę np. armia), opiekę zdrowotną,

stymulowanie koniunktury, konieczność finansowania nierentownych

przedsiębiorstw.

docsity.com

Efektywność wydatków w sferze prywatnej jest większa od efektywności w sferze

publicznej. Wydatki prywatne są o 30% efektywniejsze niż publiczne. Gdy wydatki

publiczne rosną spada ich efektywność.

Dotacje celowe i subwencje ogólne są dochodami jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje i subwencje różnią się zarówno w stosunku do zajmowanego miejsca oraz

konstrukcji.

Subwencje – przeznaczone są na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu

terytorialnego.

Dotacje – finansowanie zadań zleconych oraz w określonych przypadkach zadań

własnych.

Subwencje ogólne – są one przeznaczone na finansowanie ogółu zadań jednostek

samorządu terytorialnego. Dotacje – związane są z finansowaniem celu lub grupy celów.

Cechą subwencji jest ich złożona konstrukcja prawno-finansowana. Przy subwencjach

jednostki samorządu terytorialnego mogą występować z roszczeniami prawnymi pod

adresem państwa o przekazanie subwencji, mogą występować subwencje związane z

określoną cecha samorządu terytorialnego. Subwencje ogólne – której łączna kwota

ograniczona jest limitem, występująca w budżecie państwa.

Dotacje celowe – występują elementy oceny, uznania co do wielkości i sposobu

przekazania. Organy rządowy może uzależnić dotacje od pewnych czynników.

Dotacje i subwencje są formą wpływania państwa na kierunek i dziedziny działalności

wykonywanej przez samorząd terytorialny.

Subwencje – prawie każda gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencje ogólną

składającą się z części:

- subwencja rekompensująca

- subwencja podstawowa

- subwencja oświatowa

Subwencja rekompensująca – składa się z kwoty rekompensującej dochody utracone z

związku z częścią likwidacji podatku od środków transportu z tytułu ulg i zwolnień z

podatku rolnego i leśnego, oraz ulg i zwolnień wynikających z odrębnych szczegółowych

ustaw.

Istotnym elementem jest subwencja podstawowa – na podstawę subwencji ogólnej

przeznacza się co najmniej 1% planowanych dochodów budżetu państwa. W ramach

części ogólnej subwencji podstawowej mamy:

- kwotę wyrównawczą

- pozostała kwota rozdzielona proporcjonalnie w stosunku do przeliczonej liczby

mieszkańców gminy.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument