Prawo europejskie - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia
Moniczka
Moniczka12 czerwca 2013

Prawo europejskie - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia

PDF (515 KB)
13 strona
447Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z zakresu politologii opisujące prawo europejskie; bezpośredni skutek postanowień umów międzynarodowych wspólnoty.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument

BEZPOŚREDNI SKUTEK POSTANOWIEŃ UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH WSPÓLNOTY orzeczenie Mainz

 postanowienia umów międzynarodowych, zawieranych z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi są bezpośrednio skuteczne, tzn. jednostki mogą powoływać się na wynikające z nich prawa (należy uwzględnić ich brzmienie, kontekst a także cel i naturę umowy) precyzja i bezwarunkowość BEZPOŚREDNI SKUTEK I PRYMAT PRAWA WSPÓLNOTOWEGO orzeczenie van Gend & Loos

traktat tworzy nowy porządek prawny, którego podmiotami są nie tylko państwa członkowskie ale także ich obywatele  prawa jednostki wynikające z prawa wspólnotowego podlegają ochronie udzielanej przez sądy krajowe  bezpośrednia skuteczność postanowień Traktatów wynika z ich ducha, systematyki, treści zgodnie z art. 234 ETS dokonuje legalnej wykładni prawa wspólnotowego; stosowanie prawa wspólnotowego wymaga wcześniejszej interpretacji tego prawa, sąd krajowy może nie wiedzieć jak wygląda wykładnia danego postanowienia TWE  ETS musiał wykazać, że intencją stron zawierających umowę było stworzenie uprawnienia dla jednostki  orzeczenie Costa

 po raz pierwszy uznano prymat prawa wspólnotowego, prawo wspólnotowe posiada autonomiczny charakter  choć prawo wspólnotowe powstało na bazie umów międzynarodowych, to stanowi inną jakość, stanowi nowy porządek prawny w prawie międzynarodowym  norma jest bezpośrednio skuteczna, jeśli przyznaje jednostce prawa, które mogą być dochodzone przed sądem krajowym  żadne przepisy prawa krajowego nie mogą przeważać nad prawem wywodzącym się z Traktatu, będącym niezależnym źródłem prawa  orzeczenie Defrenne

ETS uznał efekt horyzontalny art. 141 TWE, bezpośrednia skuteczność tego przepisu ograniczona jest wyłącznie w odniesieniu do jawnej dyskryminacji (bez obiektywnego uzasadnienia); trzeba pamiętać o zasadzie pewności prawa, stąd efekt ex nunc orzeczenie Simmenthal

docsity.com

 ustawa włoska była sprzeczna z normami prawa wspólnotowego a sądy powszechne nie miały prawa uchylania przepisów wewnętrznych  chodziło o sprzeczność norm wewnętrznych z normami prawa wspólnotowego  uznanie zasady absolutnego prymatu prawa wspólnotowego bez oczekiwania na derogację sprzecznej z nim normy prawa wewnętrznego, uznanie zasady pierwszeństwa stosowania zamiast pierwszeństwa obowiązywania  nie trzeba czekać na uchylenie ustawy niezgodnej z TWE; z pierwszeństwa korzystają normy prawa wspólnotowego niezależnie od tego, czy są wcześniejsze czy późniejsze od norm prawa krajowego  państwo może uchwalić przepisy sprzeczne z prawem wspólnotowym również post factum, ale musi się liczyć z możliwością pociągnięcia go do odpowiedzialności z art. 226 i 227 [a contrario - zakaz ustanawiania norm sprzecznych z prawem wspólnotowym]  orzeczenie Kreil

 w RFN istniał konstytucyjny zakaz pracy kobiet w wojsku  krajowe normy konstytucyjne nie mogą stanąć na drodze prawu wspólnotowemu, są sektory armii, które podlegają prawu międzynarodowemu a nie wyłącznie prawu krajowemu  orzeczenie Internationale Handelsgesellschaft

 wyznaczenie zakresu zasady prymatu prawa wspólnotowego; ma ono nieograniczony zasięg, z pierwszeństwa korzystają wszystkie normy zawarte w prawie pierwotnym i pochodnym  konsekwencje pierwszeństwa obejmują wszystkie normy prawa krajowego, nawet normy konstytucyjne orzeczenie Fratelli Constanzo

 ETS stwierdził, że bezpośrednie stosowanie norm prawa wspólnotowego dotyczy wszystkich organów państwa [a więc administracyjnych również, w tym samorządu lokalnego] w razie gdy normy prawa krajowego są niezgodne z normami prawa wspólnotowego  upowszechnienie zasady prymatu prawa wspólnotowego [dla organów administracji- zapewnienie pierwszeństwa z urzędu]  orzeczenie Komisja v. Francja

 sprawa marynarzy francuskich statków handlowych  obok zakazu ustanawiania nowych norm prawa krajowego, które byłyby niezgodne z prawem wspólnotowym [Simmenthal] zakaz wynikający z zasady prymatu prawa wspólnotowego obejmuje również podejmowanie działań, które mogłyby narazić na szwank

docsity.com

przewidziane rezultaty obowiązującej dyrektywy [nawet przed upływem terminu jej implementacji]  nakaz eliminowania z obrotu prawnego norm prawa krajowego, niezgodnych z prawem wspólnotowym orzeczenie Ciola

 indywidualna decyzja administracyjna, skierowana do jednostki a dotycząca swobodnego przepływu usług  aspekt dyskryminacji ze względu na przynależność państwową  decyzja administracyjna została wydana przed wejściem Austrii do UE, ale ETS uważał, że konsekwencją prymatu prawa wspólnotowego jest zakaz zastosowania decyzji, skoro narusza ona prawo wspólnotowe- wyłączenie zasady pewności prawa  możliwość wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej  orzeczenie Factortame

powiązanie zasady prymatu prawa wspólnotowego z zasadą efektywności  sformułowane wymaganie skierowane pod adresem sądów i innych organów państw członkowskich, aby stosowały pewne rozwiązania proceduralne dla ochrony praw jednostki, nawet jeśli takie rozwiązanie nie było przewidziane w porządkach prawnych państw członkowskich  z zasady prymatu wynika, iż norma prawa krajowego zostaje zawieszona na czas uzyskania odpowiedzi ETS orzeczenie Kühne

 kawałki kurczaka; możliwość wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej, jeśli okazała się ona sprzeczna z prawem wspólnotowym  ETS podkreśliło zasadę pewności prawa: prawo wspólnotowe nie wymaga zatem zawsze wzruszenia niezgodnych z nim decyzji; zgodnie z art. 10 istnieje obowiązek ponownego zbadania sprawy zakończonej ostateczna decyzją, jeśli spełnione są następujące przesłanki:

1. prawo krajowe przyznaje kompetencje organom administracyjnym do wzruszenia

2. decyzja stała się ostateczna po orzeczeniu sądu ostatniej instancji 3. orzeczenie opierało się na interpretacji prawa wspólnotowego, dokonanej bez

wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym 4. interpretacja okazała się błędna w świetle późniejszych orzeczeń ETS 5. osoba zainteresowana zwróciła się niezwłocznie do organu administracyjnego po

dowiedzeniu się o treści orzeczenia ETS  więc zasada pierwszeństwa i efektywności musi uwzględniać zasadę pewności prawa i autonomie proceduralną państwa członkowskiego

docsity.com

orzeczenie Kepferer

 sąd cywilny w Austrii wydał orzeczenie, które się uprawomocniło wskutek niezaskarżenia go przez strony postępowania; okazało się później, że orzeczenie było niezgodne z rozporządzeniem Rady  ETS podkreślił znaczenie zasady powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) i zasadę niepodważalności prawomocnych orzeczeń sądowych; przesłanki wzruszenia są określone w prawie krajowym SWOBODA PRZEPŁYWU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI orzeczenie Reyners

 warunkiem dopuszczenia do wykonywania zawodu adwokata w Belgii było posiadanie obywatelstwa belgijskiego; obywatele innych państw mogli być adwokatami na zasadzie wzajemności; Reynolds był Holendrem  zasada narodowego traktowania pozwala Reynersowi na wykonywanie zawodu adwokata  orzeczenie Daily Mail

 swoboda przedsiębiorczości nie jest stosowana w odniesieniu do osób prawnych, gdyż do nich odnoszą się wyłącznie przepisy krajowe  orzeczenie Centros

 Duńskie małżeństwo utworzyło w Anglii spółkę z o.o. o firmie Centros Ltd. Kapitał zakładowy Centros Ltd ustalony został na poziomie 100£ (zgodnie z prawem duńskim minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 200.000-DKK). Następnie, bez podjęcia jakiejkolwiek działalności gospodarczej w Anglii, Centros Ltd wystąpiła w Danii o zarejestrowanie jej oddziału. Duński organ rejestrowy odrzucił wniosek Centros Ltd.  W sprawie Centros ETS zakwestionował rozstrzygnięcie duńskiego organu rejestrowego. Po pierwsze ETS przyjął, iż zarzut obejścia przepisów o minimalnym kapitale zakładowym jest bezpodstawny. Instytucja minimalnego kapitału zakładowego ma gwarantować wierzycielom spółki, iż spółka posiada majątek odpowiadający, co najmniej minimalnemu kapitałowi zakładowemu (funkcja gwarancyjna). Wystarczyłoby jednak, aby Centros Ltd, przed złożeniem wniosku o rejestrację oddziału w Danii, uruchomiła jakąkolwiek działalność w Anglii, a zarzut obejścia przepisów o minimalnym kapitale zakładowym byłby nieaktualny. W rezultacie odrzucanie wniosku o rejestrację oddziału jest środkiem, który nie prowadzi do realizacji celu, jakim jest ochrona wierzycieli spółki. Po drugie ETS przyjął, iż w przypadku wtórnego utworzenia spółki organy rozpoznające wniosek o rejestrację oddziału spółki z o.o. powinny oceniać status personalny tej spółki w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w państwie, gdzie spółka został zarejestrowany (tzw. teoria powstania). W każdym innym przypadku dochodzi do naruszenia zasady swobody działalności gospodarczej, zapisanej w art.43 (52) i art.48 (58) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

docsity.com

orzeczenie Głoszczuk

 prawo przyjęcia obywatela zależy od Państwa Członkowskiego lecz wymagania muszą stać w zgodzie z prawem wspólnotowym: musi wykazać, że ma środki na utrzymanie, że nie będzie korzystał z pomocy socjalnej (przepisy te nie mogą utrudniać obywatelom innych państw członkowskich uprawnień przyznanych przez art. 44 US  orzeczenie Jany

 czy prostytucja jest działalnością na zasadzie samozatrudnienia? TAK SWOBODA PRZEPŁYWU USŁUG orzeczenie Cowan

 skoro prawo wspólnotowe zapewnia osobie fizycznej prawo wjazdu do innego państwa członkowskiego, jej prawo do ochrony ze strony tego państwa na takich samych zasadach jak ochrona własnych obywateli i osób w nim zamieszkujących wynika z przysługującego jej prawa swobodnego poruszania się; zakaz dyskryminacji obejmuje odbiorce usług w rozumieniu Traktatu co do ochrony przed ryzykiem napaści, jak i również prawo do odszkodowania przewidzianego w prawie krajowym  orzeczenie Rush Portugesa

 swobodny przepływ usług jest zasadą niepodważalną; jednak państwo członkowskie może kontrolować, czy dane przedsiębiorstwo nie obchodzi postanowień ograniczających ów przepływ (np. w okresie przejściowym) pod przykrywką świadczenia usług  orzeczenie SPUC

 zabieg lekarskiego przerywania ciąży, wykonany zgodnie z prawem Państwa, w którym jest on przeprowadzany, stanowi usługę w rozumieniu art. 50 TWE  zakazanie stowarzyszeniom akademickim przez państwo członkowskie, w którym zabieg lekarskiego przerywania ciąży jest zabroniony, rozpowszechniania informacji w zakresie tożsamości, lokalizacji etc., etc. klinik w innym państwie członkowskim, w którym zabiegi są zgodne z prawem nie stoi w sprzeczności z prawodawstwem wspólnotowym orzeczenie Luisi i Carbone

 przeciwko decyzjom ministerstwa skarbu o nałożeniu na te osoby kar pieniężnych za zakup szeregu walut obcych do wykorzystania za granicą w kwocie, której wartość po przeliczeniu na liry włoskie przekraczała maksymalną dopuszczalną przez włoskie prawo kwotę, wynoszącą w tym czasie 500 000 lirów rocznie na wywóz waluty obcej przez mieszkańców dla celów turystycznych, gospodarczych, edukacyjnych oraz leczniczych.  mocą art. 59 Traktatu, ograniczenia swobody świadczenia takich usług mają ulec zniesieniu w stosunku do obywateli Państw Członkowskich mających swe

docsity.com

przedsiębiorstwo w innym Państwie Członkowskim, niż państwo odbiorcy świadczenia. W celu umożliwienia świadczenia usług, osoba je świadcząca może udać się do Państwa Członkowskiego, w którym swoją siedzibę posiada odbiorca świadczenia, albo ten ostatni może udać się do Państwa Członkowskiego, gdzie znajduje się siedziba świadczącego usługę. Podczas gdy pierwszy z przypadków jest wymieniony wprost w akapicie trzecim art. 60, który pozwala świadczącemu usługę przejściowo wykonywać swoją działalność w Państwie Członkowskim, w którym usługa jest świadczona, natomiast drugi z przypadków stanowi konieczne następstwo pierwszego, stanowiąc wypełnienie celu liberalizacji wszelkiej działalności dochodowej nie objętej swobodą przepływu dóbr, osób i kapitału.  środki kontrolne tego rodzaju mogą obejmować ustalenie stałego limitu, poniżej którego nie prowadzono by żadnej weryfikacji, a w przypadku wydatków przekraczających ten limit wymagany byłby dowód, że kwoty transferowane zostały faktycznie wykorzystane w związku ze świadczeniem usług, przy czym wspomniane stałe limity w ten sposób określone nie mogą wpływać na normalną praktykę świadczenia usług. TRAKTAT ustanawiający EWWiS (18.04.1950 – 25.07.1952) utworzenie czterech instytucji cel: przyczynianie się do rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia i poziomu życia w państwach członkowskich przez ustanowienie wspólnego rynku węgla i stali

TRAKTATY ustanawiające EWG i EWEA (25.03.1957 – 1.01.1958) powołanie czterech instytucji popieranie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej w całej Wspólnocie,

stałej i zrównoważonej ekspansji, przyspieszonego wzrostu poziomu życia poprze ustanowienie wspólnego rynku

TRAKTAT O FUZJI (8.04.1965 – 1.07.1967) ustanawiał jednolitą Radę i jednolitą Komisję WE unifikacja trzech WE

JAE (17.02.1986 – 1.07.1987) stworzył podstawy Rady Europejskiej poszerzył zakres kompetencji PE (procedura współpracy, kompetencje wykonawcze

dla KE) powołanie SPI ustanowienie rynku wewnętrznego do 31.12.1992 poszerzenie zakresu polityk wspólnotowych (o.ś, bad.nauk., techn. Socjal.)

TUE (7.02.1992 – 1.11.1993) ustanowienie UE i określenie jej podstawowych celów

docsity.com

zapewnienie trwałego i zrównoważonego postępu gospodarczego i społecznego oraz ustanowienie unii gospodarczej i politycznej

wprowadzenie obywatelstwa europejskiego wzmocnienie roli PE w tworzeniu prawa uprawnienia kreacyjne w stosunku KE dla PE

TRAKTAT z AMSTERDAMU (2.10.1997 - 1.05.1999) zmiana numeracji i wyczyszczenie traktatów już istniejących, ujednolicenie

przepisów, dostosowanie przepisów do zmian zachodzących demokratyzacja prawa UE, prawo ma być bardziej transparentne dostęp obywatela do aktów prawnych  umocnienie ochrony praw fundamentalnych  art. 6 § 1. UE opiera się na

zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego

uproszczenie procedur  znika procedura współpracy (z wyjątkiem unii monetarnej)

rozszerzenie jurysdykcji ETS ( na III filar)  przeniesienie spraw z filaru III do TWE wprowadzenie decyzji ramowej do III filaru

TRAKTAT NICEJSKI (26.02.2001 - 1.02.2003) zmiany instytucjonalne, przygotowanie do poszerzenia UE zmiany w funkcjonowaniu ETS, daje kompetencje Radzie do powoływania sądów

specjalistycznych reforma wzmocnionej współpracy

ETAPY PROCESU INTEGRACJI GOSPODARCZEJ

1. strefa wolnego handlu / brak ceł wewnętrznych 2. unia celna / brak ceł wewnętrznych i wspólna taryfa celna 3. wspólny rynek / brak ceł wewnętrznych, wspólna taryfa celna i swoboda przepływu 4. unia gospodarcza i monetarna /wolny handel, unia celna, wspólny rynek, wspólna

waluta 5. pełna integracja

Państwa członkowskie a Unia Europejska UE zostało powołane do życia przez państwa członkowskie, są one stronami traktatów założycielskich, mogą je zmieniać, korzystając z procedury rewizyjnej w art. 48.  władza stanowienia prawa – przekazana UE w największym zakresie  władza wykonawcza i sądownicza – przekazana w mniejszym zakresie

docsity.com

ZASADA LOJALNOŚCI I SZCZEREJ WSPÓŁPRACY pacta sunt servanda (Konwencja wiedeńska z 1969 r.) obowiązek ten został zawarty w art.10 TWE art.10 TWE zawiera również zasadę lojalności i szczerej współpracy

1. obowiązek przestrzegania prymatu prawa wspólnotowego 2. zakaz stanowienia prawa sprzecznego z przepisami prawa wspólnotowego 3. obowiązek eliminacji prawa sprzecznego z prawem wspólnotowym 4. odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa wspólnotowego

SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ Właściwość ETS w I filarze jurysdykcja sporna

- skarga na nieważność art. 230 - skarga na bezczynność art. 232 - skarga odszkodowawcza art. 235 - skarga przeciwko państwu o niewywiązywanie się ze zobowiązań art. 226/227

jurysdykcja niesporna

- o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatem art. 300 - w sprawie pytań prejudycjalnychart. 234

Właściwości ETS w zakresie TUE III filar

- pytania prejudycjalne w sprawie ważności i interpretacji decyzji ramowych,

konwencji i decyzji - kontrola legalności decyzji ramowych i decyzji - spory między państwami członkowskimi

1. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa wspólnotowego

 środek służący kontroli legalności aktów prawa wspólnotowego akt traci moc wiążącą i jest traktowany jakby nigdy nie został podjęty AKTY PRAWNE: rozporządzenia, dyrektywy i decyzje oraz wszystkie inne akty prawne, które wywołują skutki prawne wobec osób trzecich, niezależnie od ich formy (nazwy) PRZESŁANKI nieważności:

1. brak kompetencji

docsity.com

2. naruszenie istotnego wymogu proceduralnego 3. naruszenie Traktatu 4. nadużycie władzy

ad. 1. Instytucja podjęła działania, do których nie została upoważniona przez prawo wspólnotowe.

- działała w ramach kompetencji należących do innej instytucji WE - podejmuje działania w obszarze, który nie należy do jej kompetencji

ad. 2. Nieprawidłowość podczas uchwalania określonego aktu prawnego.

- faza przygotowania: brak konsultacji Rady z PE; wybór niewłaściwej procedury - forma aktu: niewłaściwe uzasadnienie - ogłoszenie: akt nie został ogłoszony w sposób dla niego przewidziany

ad. 3. Materialna niezgodność z pierwotnym i wtórnym prawem WE, z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego, umowami międzynarodowymi wiążącymi WE. Ad. 4. Podejmowanie decyzji w celu innym niż wyznaczony w prawie wspólnotowym LEGITYMACJA CZYNNA

- podmioty uprzywilejowane: Rada, państwa członkowskie, PE (od TN), KE; nieograniczone prawo wnoszenia skargi, nie muszą wykazywać interesu w zaskarżaniu danego środka

- podmioty półuprzywilejowane: TO i EBC - podmioty nieuprzywilejowane: osoby fizyczne lub prawne w zakresie decyzji (lub

rozporządzeń, które faktycznie nimi są), które dotyczą ich indywidualnie (test Plaumanna); test abstrakcyjnej terminologii dla odróżnienia decyzji od rozporządzenia

Konsekwencje uznania aktu prawnego za nieważny

- orzeczenie skutkuje erga omnes i ex tunc - w przypadku orzeczenia ETS może stwierdzić, że pewne skutki prawne pozostają w

mocy - w przypadku orzeczenia działa zasada res iudicata

przestają obowiązywać wszelkie środki podjęte na podstawie aktu uznanego za nieważny; podstawa do odszkodowania dla szkód wywołanych przez anulowany akt

2. Zarzut bezprawności rozporządzenia

docsity.com

Art. 241 niemożność stosowania rozporządzenia; lex specialis dla art. 230 Wprowadzony w celu możliwości zaskarżenia rozporządzeń (lub innych aktów prawnych o charakterze generalnym) pomimo upływu 2 miesięcznego terminu. Orzeczenie ma skutek tylko w konkretnej sprawie i tylko pomiędzy stronami sporu.

3. Skarga na bezczynność instytucji Określona w art. 232 istnienie bezprawnego zaniechania Skarga może być skierowana przeciwko PE, Radzie lub KE; chodzi o zaniechanie wydania wszelkich aktów prawnych, podlegających kontroli legalności w trybie art. 230 CZAS: dwa miesiące od wezwania, po ich upływie dwa miesiące na złożenie skargi LEGITYMACJA CZYNNA

- podmioty uprzywilejowane: państwa członkowskie, PE, Rada, KE - podmioty półuprzywilejowane: EBC - podmioty nieuprzywilejowane: osoby fizyczne i prawne

Konsekwencje stwierdzenia bezczynności Orzeczenie ETS ma charakter deklaratoryjny. Zobowiązuje instytucje do wydania wymaganego aktu prawnego. Istnieją roszczenia odszkodowawcze za pomocą skargi odszkodowawczej.  skarga odszkodowawcza – art.235 służy ochronie podmiotów prywatnych, rekompensata szkód wynikłych z tytułu kontraktów lub deliktów WE Odpowiedzialność kontraktowa WE  wynika z treści umowy zawartej przez WE Odpowiedzialność deliktowa WE  celem nie jest zniesienie konkretnego środka jak w przypadku skargi o unieważnienie, ale kompensacja szkody Przesłanki odpowiedzialności deliktowej WE:

1. może jej być przypisane działanie lub zaniechanie 2. zachowanie instytucji musi mieć charakter bezprawny 3. powstała oczywista szkoda 4. istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy

CZAS: 5 lat na wniesieni skargi odszkodowawczej

orzeczenie Brasserie du Pęcheur oraz Factortame

docsity.com

Odpowiedzialność za działania władzy prawodawczej (WE i państwa członkowskiego) może mieć miejsce, gdy spełnione są trzy warunki:

1. prawo wspólnotowe nadaje jednostkom uprawnienie 2. pogwałcenie prawa jest wystarczająco poważne i rażące 3. istnieje związek przyczynowo-skutkowy

Uzasadnienie i podstawy prawne odpowiedzialności odszkodowawczej  nie ma w Traktacie wyraźnego przepisu, który statuowałby odpowiedzialność odszkodowawczą państw członkowskich  wynika ona z zasady effet utile  odpowiedzialność odszkodowawcza traktowana jest jako „ostatnia deska ratunku”

 dyrektywa przyznaje prawa, jednak nie można jej przypisać bezpośredniej skuteczności

 wymaganie wykładni prawa krajowego zgodnej z prawem wspólnotowym także nie prowadzi do zadowalającego rezultatu

 odpowiedzialność odszkodowawcza państwa  art.10 TWE czyli obowiązek współpracy podstawą odp. odszkodowawczej  odpowiedzialność państwa może wynikać z działań lub zaniechań wszystkich władz przesłanki odpowiedzialności:

1. naruszenie normy prawa wspólnotowego 2. naruszenie jest wystarczająco poważne 3. związek przyczynowy

SWOBODA PRZEPŁYWU TOWARÓW

orzeczenie Dassonville Formuła Dassonville: wszystkie przepisy państw członkowskich, dotyczące obrotu, które mogą utrudniać wewnątrzwspólnotowy handel pośrednio czy bezpośrednio, rzeczywiście czy choćby tylko potencjalnie, muszą być uznane za środki o skutkach podobnych do ograniczeń ilościowych

docsity.com

JEDNOSTKA W UE

- początkowo w świetle prawa wspólnotowego jednostka była traktowana jako „czynnik gospodarczy”

Czynniki wpływające na polepszenie się sytuacji prawnej jednostki:

 ochrona praw podstawowych  zasada skutku bezpośredniego prawa wspólnotowego  wytworzenie się ogólnych zasad prawa  inne prawa o charakterze politycznym

Prawa obywatela Unii

- zakres praw i obowiązków obywatela Unii  art. 41 Karty Praw Podstawowych (Nicea 2000) prawo do dobrej administracji Traktat nie nakłada de facto obowiązków na obywateli Unii, katalog praw nie ma

charakteru zamkniętego prawo swobodnego poruszania się i pobytu art.18 TWEzasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową art.12 TWEprawo wyborcze art.19 TWEprawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej ze strony innego państwa członkowskiego prawo petycji do PE – problem będący przedmiotem petycji musi bezpośrednio dotyczyć

strony zainteresowanej prawo skargi do RPO (każda osoba fizyczna lub prawna zamieszkała w państwie

członkowskim lub mająca w nim swą siedzibę prawo do odszkodowania art.288

Zasady prawa wspólnotowego o szczególnym znaczeniu dla jednostek ZASADA ZAKAZU DYSKRYMINACJI Zakaz zróżnicowanego traktowania podmiotów znajdujących się w takiej samej czy podobnej sytuacji, jeśli to zróżnicowanie jest arbitralne i nieuzasadnione. ZASADA PEWNOŚCI PRAWA

docsity.com

- ochrona uprawnionego oczekiwania (o. Defrenne oraz o. Mulder) - zasada nieretroakcji (zasada absolutnej nieretroakcji przepisów karnych) – ma

zastosowanie generalne, czasem dopuszcza się retroakcje ZASADA PROPORCJONALNOŚCI Test trójstopniowy: środek prawny jest zgodny z zasadą proporcjonalności, jeśli jest odpowiedni dla osiągnięcia określonego celu; konieczny dla osiągnięcia określonego celu; współmierny. Zasada proporcjonalności służy do oceny środków wspólnotowych i środków przyjmowanych przez państwa członkowskie. Każdy środek musi zawierać uzasadnienie

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument