Pięć podstawowych elementów wpływających na wysokość narzutów - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Pięć podstawowych elementów wpływających na wysokość narzutów - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (182 KB)
2 strony
533Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: pięć podstawowych elementów wpływających na wysokość narzutów; elementy wpływające na wysokość składki czystej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Pięć podstawowych elementów wpływających na wysokość

narzutów:

1. Struktura i wielkość portfela ubezpieczeniowego; im większy portfel ubezpieczeniowy tym narzuty są stosunkowo niższe, im bardziej

poprawna struktura ubezpieczeniowa (wyrównanie ryzyka ) tym niższe

narzuty.

2. Zakres rzeczowy i terytorialny działalności ZU. 3. Forma organizacyjna ZU; zwykle wyższe narzuty są w ZU działalności w

formie S.A.

4. Wielkość ZU; im większy ZU tym narzuty mniejsze.

5. Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym.

Na wysokość składki czystej wpływają elementy:

1. Stopień pewności przyjętych wskaźników szkodowości sumy ubezpieczeniowej.

2. Stopień indywidualizacji składki – uzależnienie składki czystej od ...

3. System ubezpieczenia:

a) system odpowiedzialności proporcjonalnej – odszkodowanie

ubezpieczeniowe pozostaje w takim stosunku do wielkości szkody w jakim suma ubezpieczeniowa pozostaje do wartości

ubezpieczeniowej przedmiotu ubezpieczenia

O/Wsz = Su/Wu REGUŁA PROPORCJI

gdzie: Wu – wartość ubezpieczenia

Su - suma ubezpieczenia

Wsz – wielkość szkody O – odszkodowania

Przykład:

Wu = 1000 Wsz = 200

Su = 500 O = ?

- jest to sytuacja nie do ubezpieczenia, jest to wtedy gdy wartość

przedmiotu ubezpieczenia jest większa od sumy ubezpieczenia

- Wu > Su nie do ubezpieczenie - Wu = Su normalne ubezpieczenie prawidłowe

- Wu < Su nadubezpieczenie

b) system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko; ZU ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości poniesionej przez

ubezpieczającego szkody w kwocie nie wyższej niż suma

ubezpieczenia

np. Wu = 1000 Su = 500 O = 200

Wsz = 200

docsity.com

c) zakres ubezpieczenia – są to te ryzyka które są objęte

odpowiedzialnością odszkodowawczą ZU

d) okres rekurencji jest to przedział czasu w jakim dokonujemy

globalnego rozkładu ryzyka

e) ilość zawartych umów danego rodzaju, rozkład ryzyka

W przypadku ubezpieczenia na życie składka czysta składa się z

dwóch elementów:

- ryzykoskładka - składka oszczędnościowa

niedobór

składka

oszczędnościowa ryzyko składki

21 22 ................................. 60

W y so

k o ść

s k ła

d k i

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument