Polityka gospodarcza - Notatki - Prawo międzynarodowe - Część 1, Notatki'z Prawo. University of Zielona Góra
ares_89
ares_8920 marca 2013

Polityka gospodarcza - Notatki - Prawo międzynarodowe - Część 1, Notatki'z Prawo. University of Zielona Góra

PDF (201 KB)
9 strona
539Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego: polityka gospodarcza. Część 1.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

1. Co nazywamy polityką gospodarczą i jakie są jej funkcje? Polityka gospodarcza jest świadomą, zorganizowaną działalnością analityczno – diagnostyczną, selekcyjną i decyzyjną państwa oraz jego organów. Organy te konsultują się lub współdziałają z partiami politycznymi i organizacjami społecznymi, które reprezentują interesy różnych grup i warstw społecznych w kraju. Interesy te dotyczą ustalania celów i głównych kierunków rozwoju gosp., a także mechanizmów i sposobów ich realizacji. Funkcje polityki gospodarczej: ocena procesów i warunków społeczno – gospodarczych w kraju (ocena procesów wzrostu i podziału dochodów, sytuacji materialnej głównych grup ludności w porównaniu z założeniami, okresami wcześniejszymi i z zagranicą), wybór celów społeczno – gospodarczych i zakresu alokacji środków przeznaczonych na ich realizację, wdrażanie i koordynację ustalonych celów i kierunków polityki gospod., ich monitorowanie i ocenę, a także dokonywanie niezbędnych korekt. 2. Co to jest otoczenie gospodarki i jej infrastruktura? Otoczenie gospodarki to (ujęcie przedmiotowe, organizacyjne, instytucjonalne):sytuacja ludnościowa i procesy demograficzne, liczebność i struktura ludności, zatrudnienia i bezrobocia w kraju, regionie, gminie, itd., warunki oraz stosunki społeczne i własnościowe, tradycje i obyczaje różnych grup społecznych, ustrój polityczny i system sprawowania władzy oraz sytuacja i stosunki polityczne w kraju, rodzaj i stan środowiska przyrodniczego oraz zasobów naturalnych, poziom oświaty, kwalifikacje kadr, poziom kultury ogólnej i zawodowej, prawnej i kultury pracy, stan zdrowia ludności i jego ochrony. Ważnym elementem otoczenia są stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne z zagranicą, występowanie międzynarodowych i regionalnych porozumień, układów gospodarczych i politycznych, organizacji gospodarczych (ONZ, NATO, Unia Europejska). Infrastruktura gospodarcza to podmioty i obiekty oraz wytwarzane przez nie produkty i świadczone usługi, które warunkują procesy produkcji i pracy w gospodarce, a także zwiększają ich sprawność i wydajność. Są to m.in. energetyka, transport, łączność, urządzenia komunalne, wodne, drogi porty kanały oraz szkoły, uczelnie, ośrodki badawcze i systemy informacji gospodarczej, obiekty i urządzenia handlowe 3.Scharakteryzuj podmioty polityki gospodarczej. Podmioty centralne - będące państwowymi organami ustalającymi i prowadzącymi politykę gospodarczą oraz koordynującymi jej cele i kierunki w skali krajowej (najwyższe władze państwowe oraz organy administracji i polityki gospodarczej państwa). Podmioty będące realizatorami ogólnokrajowej polityki gospodarczej, a równocześnie określające, prowadzące strategię i politykę ekonomiczną w swoim interesie w oparciu o preferencję polityczną kraju (przedsiębiorstwa i jednostki równorzędne, związki i ugrupowania oraz terenowe władze gospodarcze i samorządowe.) Podmioty biorące profesjonalny udział w przygotowaniu i w prowadzeniu polityki ekonomicznej (ministerstwa, centrale i terenowe agendy rządowe, instytuty i ośrodki naukowo-badawcze w zakresie zagadnień społecznych i gospodarczych, partie i organizacje społeczno-gospodarcze, banki i instytucje finansowe państwa). Podmioty biorące bezpośredni udział w pozytywnych lub negatywnych rezultatach politykiekonomicznej (gospodarstwa domowe oraz przedmioty i podmioty równorzędne, terenowe władze gospodarcze oraz samorządy regionalne i społeczno-gospodarcze). 4. Określ podstawowe metody i instrumenty polityki gospodarczej.

Do metod i nadrzędnej polityki gospodarczej zalicza się rożne sposoby, środki, instrumenty, przy pomocy których państwowe organy gospodarcze oddziałują na podmioty i procesy gospodarcze, w celu osiągnięcia zakładanych celów i zamierzeń gospodarczych i społecznych Przybierają one postać stosowanych systemów podatkowych, finansowych i kredytowych, wysokości bankowej stopy % i cel, jak również ulg finansowych i podatkowych, subwencji i dofinansowań. W zakresie negatywnych motywacji i środków występują one w postaci podwyższonych kar, opłat i podatków, wysokich % od kredytów i ceł granicznych oraz środków administracyjnych w formie zezwoleń, zakazów, nakazów, pozwoleń. Należą do nich również te działania i elementy, które umożliwiają prowadzenie polityki ekonomicznej oraz tworzą rodzaj infrastruktury służącej do jej przygotowania i prowadzenia (kadry i ich kwalifikacje, metody badawcze i projekcyjne, systemy motywacyjne i informacyjne). Instrumenty władzy państwowej oddziałują na gospodarkę: *ekonomiczną (cło, dotacje, stopy%, kredyty), *administracyjnych (zakazy, nakazy, normy, kontyngenty). Rodzaje instrumentów: *bezpośrednie - określają okresowo zadania lub sposoby postępowania dla podmiotów gospodarczych przez organy centralne lub powierzchnie, które mają charakter wiążący i są przekazywane podmiotom gospodarczym w trybie administracyjnym; *pośrednie - polegają na formułowaniu przez organy państwowych odpowiednich parametrów, np. w formie wysokości i struktury podatków, zwolnień i ulg podatkowych, wysokości ceł oraz zwolnień i licencji oraz innych parametrów, które obowiązują w całym kraju 5. Jakie są główne cele polityki gospodarczej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej?  doprowadzenie do osiągnięcia lepszych efektów społecznych i ekonomicznych w

stosunku do starego systemu ekonomicznego,  obniżanie poziomu kosztów transformacji systemu gospodarczego,  osłabianie lub likwidacja niekorzystnych skutków reform, w tym wprowadzanie

mechanizmu rynkowego,  stopniowe unowocześnianie gospodarki,  tworzenie warunków do wzrostu produkcji i usług,  podniesienie poziomu życia ludności. 6. Określ podstawowe metody badań w polityce gospodarczej. Celem tej nauki, jej analiz, badań i opracowań są oceny i diagnozy gospodarcze oraz projekcie metod i kierunków badań i zaleceń niezbędnych dla zwiększenia efektów poznawczych oraz funkcji aplikacyjnych dla potrzeb praktyki w zakresie polityki gospodarczej państwa Metody badań polityki gospodarczej: * studia teoretyczne w dziedzinie kierunków i metod efektywnego oddziaływania (regulacji) państwa na gospodarkę; *badania empiryczne w zakresie poznania warunków, metod i skutków oddziaływania państwa na gospodarkę, wg wykładów: *doświadczenie, zachowanie dedukcyjne, eksperyment, *postępowanie symulacyjne, *badania doświadczeń zagranicznych. 7. Omów doktryny społeczno-ekonomiczne mające istotny wpływ na kształt polityki gospodarczej. Doktryny społeczno-ekonomiczne - to zbiór twierdzeń, pojęć, założeń, pojęć opartych na naukowych potrzebach. Doktryny obejmują aspekty: moralne, filozoficzne, światopoglądowe. Doktryna - reguła, zasada, wytyczna, pogląd. Doktryna obejmuje różnorodne

zjawiska.Rodzaje doktryn społeczno – ekonomicznych: -partie polityczne -grupy polityczne liberalna - ingerencja państwa w gospodarkę powinna być minimalna żeby zostawić sprawy rynkowi; socjaldemokratyczna - państwo powinno ingerować w rozwój gospodarki; katolicyzm -doktryna komunistyczna -menkontylizm - zakładał rozwój handlu, gospodarki przed XVIII w. -interwencjonizm gospodarczy - XX w. szkoła keynesowska, stwierdzał, że kapitalizm rozwija się nie płynnie, dlatego trzeba stworzyć mechanizm regulujący za pomocą państwa. Z doktryną związane są : *słuszna cena; *uczciwa cena; *kościół i jego poglądy na temat kapitalizmu. 8. Co to jest system ekonomiczny (gospodarczy) i co on obejmuje? System ekonomiczny jest systemem regulacyjnym obejmującym zespół elementów i instrumentów, głównie ekonomicznych, opartych na mechanizmach rynku i polityki gosp., który reguluje procesy gospodarcze w kraju. Jego przedmiotem są środki i mechanizmy uruchamiające i określające procesy regulacyjne, a pośrednio procesy realne. System ten obejmuje:  rynek i jego mechanizmy , a do podstawowych jego elementów należą poziome

stosunki rynkowe i sposoby podejmowania decyzji ekonomicznych w zakresie głównych wyborów,  samodzielne podmioty gosp. zdolne do podejmowania decyzji,  parametry i mechanizmy rynkowe, tj. popyt, podaż, ceny, stopa %, kurs walutowy,

konkurencja, itp.,  zasady ekonomiczne, preferencje i mechanizmy polityki gosp., obejmujące niezbędne

instytucje, instrumenty i systemy motywacyjne wpływające na postawy i decyzje podmiotów gosp.,  instytucje finansowe systemu rynkowego służące do funkcjonowania i zasilania

podmiotów w gospodarce (banki, giełdy, instytucje ubezpieczeniowe, obrót papierów wartościowych) oraz inne podmioty rynkowe, doradcze, itp.

9. Scharakteryzuj główne systemy ekonomiczne i ich modele. Do głównych rodzajów systemów ekonomicznych należą: 1. Systemy samoregulowane – rynkowe, 2. Systemy regulowane – kierowane (systemy gospodarki centralnie planowanej), 3. Systemy mieszane – dualne (obejmują mechanizmy i elementy obydwu

powyższych). Ad.1. Systemy rynkowe Do niezbędnych warunków funkcjonowania systemu rynkowego zaliczamy występowanie w gosp.:  przewaga własności prywatnej i prywatnych podmiotów gosp.,  dużego zakresu samodzielności podmiotów gosp.,  przewagi zdecentralizowanego funkcjonowania systemu podejmowania decyzji w

sprawach produkcji i obrotu ekonom. oraz przepływu i odpływu środków finansowych i rzeczowych niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gosp.,  niezbędnych warunków podmiotowych, umożliwiających prowadzenie rynkowej

wymiany towarów i usług;  Ważnym warunkiem jest też posiadanie niezbędnego kapitału pieniężnego i źródeł jego

zasilania na cele rozwoju produkcji i usług. Modele systemu rynkowego:  Czysty model - zakłada stopień wolnej (doskonałej) konkurencji,  Liberalny – z własnością prywatną i zdecentralizowanymi decyzjami,  Samorządowy – z własnością grupową i decyzjami które są zdecentralizowane z

samorządem gospodarczym,  Preferujący dobrobyt  Regulowany – z własnością prywatną i decyzjami, które są zdecentralizowane z

systemem regulacji i nakazów,  Centralnie regulowany – z własnością prywatną regulowaną i decyzjami, które są

scentralizowane z systemem nakazów,  Centralnie kierowany (planowany) – z własnością prywatną i decyzjami, które są

zdecentralizowane z systemem regulacji korygujących. Ad.2. Systemy gospodarki centralnie planowanej Główne cechy polegają na tym, że:  Podstawowe wybory ekonom., dotyczące tempa i kierunków rozwoju  Centrum gospodarcze określa też środki rzeczowe, osobowe i kapitałowe oraz ich

alokacje, a także podstawowe parametry ekonom.  Samodzielność przedsiębiorstw jest ograniczona głównie do bieżących decyzji

wykonawczych i gospodarczych,  Powiązania i stosunki gospodarcze między podmiotami decyzyjnymi przebiegają

pionowo oraz mają charakter administracyjny i wiążący,  Gospodarka środkami finansowymi jest scentralizowana, Modele systemu gospodarki centralnie planowanej:  Dyrektywny – nakazowy rozdzielczy; ustalane w gospodarce plany i środki ich

realizacji oraz środki realizacji zadań planowych były szczegółowe dyrektywne, przekazywano je w sposób adresowy i bezpośredni.  Parametryczny – pośrednio sterowany; zakłada on większą samodzielność

przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu przez centrum gospodarcze podstawowych parametrów ekonomicznych

Modele i warianty mieszane czyli zawierające elementy centralnego systemu planowania oraz elementy gospodarki rynkowej. 10. Wymień konieczne warunki istnienia gospodarki rynkowej, jej cechy oraz cele i zadania społecznej gospodarki rynkowej. Warunkiem istnienia gospodarki rynkowej są:  przewaga własności prywatnej i prywatnych podmiotów gosp.,  dużego zakresu samodzielności podmiotów gosp.,  przewagi zdecentralizowanego funkcjonowania systemu podejmowania decyzji w sprawach produkcji i obrotu ekonom. oraz przepływu i odpływu środków finansowych i rzeczowych niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gosp.,  niezbędnych warunków podmiotowych, umożliwiających prowadzenie rynkowej wymiany towarów i usług;  posiadanie niezbędnego kapitału pieniężnego i źródeł jego zasilania na cele rozwoju produkcji i usług.

Cechy gospodarki rynkowej:  opieranie wyborów i decyzji podmiotów gospodarczych na informacje i preferencje swobodnego rynku i wolnej konkurencji,  samodzielność podmiotów gospodarczych i autonomia ich postępowania na podstawie zewnętrznych, niezależnych od nich parametrów ekonomicznych, ustalanych przez rynek,

 opieranie procesów alokacji zasobów, kapitału finansowego, inwestycji pieniężnych i rzeczowych na autonomicznych mechanizmach popytu, podaży, konkurencji, korzystnym kształtowaniu się stopy dochodu i zysku,  stosowanie polityki ‘lesferyzmu’ czyli swobody decyzji przedsiębiorstw,  opieranie przedsiębiorczości i systemu motywacji działań na powiększaniu korzyści oraz zysku z działalności,  brak regulacji administracyjnych we wszystkich podstawowych wyborach i decyzjach.

Społeczna gospodarka rynkowa Jest to przekształcony w ramach ogólnego procesu transformacji ustrojowej

mieszany model parametryczno – rynkowy czyli system gospodarki centralnie planowanej poszerzony o elementy systemu gospodarki rynkowej. Ma ona na celu:  doprowadzenie do liberalnego modelu rynku z elementami kontroli państwa,  występowania nie tylko prywatnej formy własności środków produkcji,  braku w pełni doskonałej konkurencji,  istnienia dużych i wpływowych organizacji gospodarczych z ich monopolową pozycją. 11. Co nazywamy „szarą strefą gospodarką”. Określ główne jej dziedziny i sposoby jej ograniczania.

Szarą strefą gospodarczą lub „ukrytą” gospodarką nazywa się podmioty, zakłady, urządzenia i ludzi prowadzących produkcję lub inne rodzaje działalności gospodarczej (wytwarzanie, usługi, obroty handlowe, bankowe itd.), z której czerpią dochody pieniężne, ale działalność ta ma zwykle cele i cechy, które nie są zgodne z zasadami gospodarowania oraz przepisami prawa w sferze gospodarczej. Cechują ją następujące zjawiska:  jest ona zwykle nieewidencjonowana i całkowicie lub częściowo ukryta wobec

organów podatkowych, nadzoru gospodarczego, przestrzegania warunków pracy i zdrowotności produkcji, a także wobec organów statystyki krajowej,  jest to działalność często bardziej rentowna niż inne dziedziny działalności,  od tej działalności nie są płacone w ogóle lub w części obowiązujące podatki, opłaty

skarbowe, ubezpieczenia majątkowe i społeczne załóg itp.,  działalność ta nie podlega nadzorowi instytucji państwowych i społecznych w

zakresie cech użytkowych, jakości produkcji, ich zdrowotności, warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników i konsumentów, co wywołuje wiele szkodliwych następstw dla pracowników i użytkowników efektów tej działalności.

Sposoby ograniczania szarej strefy gospodarczej powinny być oparte na:  analizie i odróżnianiu poszczególnych rodzajów i form szarej gospodarki, ocenie jej

najbardziej i najmniej groźnych odmian pod względem gospodarczym i społecznym,  ograniczaniu i walce z przyczynami, a nie z przejawami i skutkami szarej strefy

(m.in. poprzez rozwój gospodarki, sprawny i efektywny system jej funkcjonowania, polepszenie sytuacji społecznej i gospodarczej oraz dobre systemy w zakresie prawa, opłat podatkowych, ubezpieczeniowych itd.),  działalności gospodarczej w gospodarstwach domowych na cele własne nie należy

traktować jako szarej strefy, lecz jaką legalną i celową działalność nierejestrowaną i nieopodatkowaną, która w miarę doskonalenia systemu gospodarki rynkowej, będzie ulegać ograniczeniu,  do dziedzin i form szarej strefy – opartej na działalności przestępczej, zabronionej

prawem, szkodliwej i niebezpiecznej dla gospodarki i ludności – konieczne jest stosowanie, oprócz metod edukacyjnych, szybkich, precyzyjnych i odczuwalnych środków karnych.

12. Scharakteryzuj system gospodarki rynkowej w Polsce i funkcje państwa w tym systemie. Warunki: * konkurencja; * własność prywatna (swoboda podejmowanie decyzji);* gorzkie jarzmo budżetu, dopuszczające bankructwo; * swoboda, wolna wymiana dóbr i usług (np. barier celnych);* posiadanie niezbędnego kapitału pieniężnego i źródeł zasilania w zdecentralizowanym systemu podmiotów gospodarczych; Funkcje: *ochrona własności prywatnej, umożliwienie konkurencji na rynku, ochrona konkurencji;* zapewnienie legalnej podstawy bankructwa; * zapewnienie wolnej wymiany dóbr i usług;* zapewnienie podstaw do restrukturyzacji gospodarki; * państwo powinno spełniać rolę służebną dla mechanizmów rynkowych; * państwo powinno wzmacniać mechanizmy rynkowe i działać na jego rzecz. Ingerencji państwa (państwowa): * ochrona środowiska; * wspieranie oświaty i kultury; * rozbudowa infrastruktury technicznej (drogi itp.); * zapewnienie makro stabilizacji (niska inflacja, mocny pieniądz, niskie podatki, zrównoważenie budżetu, stanie na straży polityki monetarnej); * w zakresie osłon socjalnych (z uwzględnieniem jego możliwości); * przeciwdziałanie masowemu bezrobociu; 13. Określ sektory, formy własności i formy prawno– organizacyjne w gospodarce narodowej. Sektory w gospodarce narodowej : *rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo; *rybołówstwo, rybactwo; *górnictwo, kopalnictwo, działalność. Produkcyjna (przetwórstwo); *zaopatrzenie w energię, gaz i wodę (dystrybutory); *budownictwo; *handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów mechanicznych, artykuły przeznaczenia osobowego i użytku domowego; *hotele i restauracje; *transport, gospodarka magazynowa, łączność; *pośrednictwo finansowe; *obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów; *administracja publiczna i obrona narodowa, gwarantowana prawna opieka zdrowotna; *edukacja; *ochrona zdrowia i opieka socjalna; *pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna, indywidualna - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; *organizacje i zespoły międzynarodowe. Formy własności: -własność prywatna (własność prywatna) -własność - sektor publiczny (własność publiczna, własność komunalna) -własność mieszana (własność publiczna bądź komunalna + cząstka prywatnej) 14. Określ podstawowe cechy systemu nakazowo-rozdzielczego i systemu rynkowego. System nakazowo rozdzielczy (gospodarki centralnie planowanej)  podstawowe wybory ekonomiczne (decyzje gospodarcze) dotyczące tempa i kierunku

rozwoju gospodarczego są określane centralnie w oparciu o preferencje centralnych planów i ich przesłanki społeczno-gospodarcze  środki rzeczowe, osobowe i kapitałowe na realizację zadań planowych i ich alokacja

w gospodarce są określone przez centrum gospodarcze  samodzielność przedsiębiorstw jest ograniczona głównie do bieżących decyzji

wykonawczych i wykonawczych  powiązania i stosunki gospodarcze między podmiotami decyzyjnymi przebiegają

przede wszystkim pionowo oraz mają głównie charakter administracyjny i wiążący, bądź wręcz nakazowo rozdzielczy  centrum ustala nie tylko ilościowe zadania planowe i środki na ich realizację, ale

także podstawowe parametry ekonomiczne (ceny, podatki, stopa procentowa, kursy walut)  gospodarka środkami finansowymi jest scentralizowana

System rynkowy :  opieranie decyzji i wyborów przez podmioty gospodarcze na informacjach i

preferencjach swobodnego rynku i wolnej konkurencji  zdecentralizowane i autonomiczne postępowanie samodzielnych podmiotów

gospodarczych,  oparcie procesów alokacji produkcji, inwestycji pieniężnych, kapitału finansowego

oraz inwestycji rzeczowych na autonomicznych mechanizmach popytu i podaży, konkurencji na wysokości kształtowania się stopy dochodów i zysków  stosowanie polityki leseferyzmu tj. swobody decyzji przedsiębiorstw bez

angażowania się i ingerencji oraz ograniczeń ze strony państwa  orientacja na brak regulacji administracyjnych we wszystkich podstawowych

wyborach i decyzjach  oparcie systemu motywacji do działań i przedsiębiorczości, na powiększaniu

korzyści i zysku ze swej działalności. 15. Scharakteryzuj Produkt Krajowy Brutto i proces jego wytwarzania. Efekt całej gospodarki Narodowej. Jest to suma wartości wyrobów i usług materialnych i niematerialnych wytworzonych w określonym czasie według cen rynkowych nabywanych przez ostatecznych użytkowników (finalnych odbiorców) Produkcja globalna - zużycie pośrednie(wartość zużytych surowców i materiałów, energii, gazu, kosztu reklamy)= Wartość dodana brutto (nowo wytworzona) + podatki od produktów (VAT, akcyza, cło) - subwencje od produktów (dotacje) = PKB 1spożycie (- płace),2 akumulacja(nakłady inwestycyjne),3 +/- saldo w handlu zagranicznym 16. Określ istotę i funkcje prognoz, programów i planów gospodarczych oraz funkcje planowania gospodarczego w makroskali. Prognozy gospodarcze - wnioski z analiz prowadzonych według naukowo określonych metod i podstaw zawierające ilościowe i jakościowe przewidywania dotyczące przyszłych warunków zdarzeń i procesów gospodarczych Prognozy ilościowe – odnoszą się głównie do kształtowania się w przyszłości zmiennych gospodarczych, a jakościowe dotyczą przewidywanego występowania w przyszłości zjawisk i zdarzeń losowych. Programowanie – przygotowanie decyzji i rozwiązań dotyczących przyszłej działalności gospodarczej rożnych podmiotów ekonomicznych Podstawowym zadaniem jest określenie konkretnego celu oraz ustalenia warunków niezbędnych elementów, a także organizacji i koordynacji działań służących sprawnej i efektywnej realizacji celu Planowanie – ma dużą rolę jako narzędzie badania sytuacji warunków gospodarczych, przygotowaniem optymalnych decyzji i sporządzania projekcji polityki gospodarczej oraz jej skutków. Polega głównie na określeniu wariantów działań i przyszłych efektów przygotowawczych prognoz oraz na określeniu niezbędnych nakładów i sposobów realizacji celów. Plany makroekonomiczna dzielimy na:1wg okresu planowania:-krótko- średnio-długookresowe 2wg dyrektywności planów:-scentralizowane-zdecentralizowane 3wg obszaru objętości planu :-lokalne -regionalne –dla sektorów –ogólnonarodowe Cechy planów:cele, sposoby realizacji celów, okoliczności w jakich będziemy realizować plany działania, śr. potrzebne do realizacji planów, 17. Zdefiniuj strategię gospodarczą Polski, określ podstawowe jej założenia i zagrożenia. Strategia gosp. –ustalanie gł. celów i kierunków rozwoju gosp. zwykle na długie okresy, są to sposoby i umiejętności doboru metod i śr. działania do osiągania ustalonych celów. Cele: -wzrost gosp.(wzrost DN PKB, śr. w budżecie) –utrzymanie dużego zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy –problem równoważenia obrotu, zwiększenia salda eksportu, rozwoju eksportu, -umacnianie gosp. rynkowej –zmniejszenie inflacji, usprawnienie ubez. społ. prywatyzacja sektora państwowego Zagrożenia gosp.: -

nadmierna ingerencja państwa w sferę gosp. –nadmierna liberalizacja procesów gosp. Gospodarka polski odbiega w wielu dziedzinach od innych krajów. Największe zróżnicowanie jest w rolnictwie w Polsce zatrudnia się ok.26% a w innych krajach 3.5%. Celem strategii jest tworzenie motywacji i sprzyjających warunków do unowocześnienia gosp. I jej efektywności produkcji. 18. Wymień i scharakteryzuj główne makroekonomiczne strategie gospodarcze. *strategia ekspresywna (ekspresowa) - aktywne działanie zmierza do wzrostu gospodarczego, produkcja, poprawa sytuacji ekonomiczna na rynku zagranicznym; *strategia przetrwania - polega na minimalnych kosztach produkcji, ograniczeniu inwestycji; *strategia intensywna - polega na zmianach jakościowych w produkcji, poziomie technologii i użytkowym wyrobie, w obniżce jednostkowej kosztów produkcji. Istota tej strategii polega na unowocześnieniu i modernizacji wyrobów i usług oraz na lepszym wykorzystywaniu czynników produkcji; *strategia liberalna - eksponuje regulacje rynku. Służy ona głównie przywracaniu równowagi makroekonomicznej ograniczania inflacji i ożywieniu gospodarczemu, zmniejsza interwencję państwa jako średnia regulacji; *strategia otwartej gospodarki - opiera się na swobodnych procesie przepływu i alokacji środków i kapitału w gospodarce oraz na własności prywatnej; *strategia idustralizacji - polega na szybkim wzroście, rozwoju przemysłowym. Wymaga dużego nakładu kapitału i zasobów pracy. Strategię tą stosują zazwyczaj w czasie opóźnienia w rozwoju kraju, który przy pomocy kapitału zagranicznego ma okazję unowocześnić gospodarkę poprzez jej uprzemysłowienie; * strategia rozwoju rolniczego - polega na wzroście produkcji rolnej, dla zatrudnienia i zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludności;*strategia redystrybucyjna - ma na celu poprawę podziału dobra i bogactwa w kraju (zmniejszenie różnic w dochodach i sytuacji materialnej poszczególnych grup ludności). 19. Scharakteryzuj infrastrukturę gospodarczą i społeczną kraju oraz główne jej funkcje. Infrastruktura gospodarcza - podmioty i obiekty oraz wytwarzane przez nie produkt i świadczone usługi, które warunkują w procesie produkcji i pracy w gospodarce oraz zwiększają ich sprawność i wydajność. Infrastruktura społeczna - obejmuje zespół podstawowych instytucji i urzędów do świadczenia usług społecznych. Chodzi tu głównie o instytucje, systemy regulujące społeczne warunki niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju gospodarczego, a m.in. o system oświaty i kultury, przygotowania kwalifikacji kadr dla gospodarki, o zasady i warunki pracy i płacy, rent i emerytur, o prawo i o sądownictwo gospodarki. Ważnym elementem są obiekty służące do świadczenia usług w społecznej reprodukcji zasobów produkcji, a m.in. zespoły obiektów dla szkolnictwa, służby zdrowia i ubezpieczeń, mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej, badań naukowych, postępu technicznego i innych. 20 .Scharakteryzuj cele, formy i podstawy prawne prywatyzacji gospodarki w Polsce. Założeniem ideologicznym przemian własnościowych było: 1) majątek powinien mieć konkretnego właściciela, to zapewnia wyższą efektywność,

lepiej on wykorzystany, 2) żeby się rozwijała dobrze gospodarka własnościowa ponad 50% majątku powinno

mieć prywatnych właścicieli, Metody przekształcania przed. państwowych: 1 prywatyzacja pośrednia –stop pośredni między mieniem państwowym a prywatnym. Etapem tym jest komercjalizacja. Polega na przekształceniu przed. w sp. akcyjną bądź w sp. zoo. 2 prywatyzacja bezpośrednia nie ma etapu pośredniego jest to tzw. prywatyzacja likwidacyjna.

Przedsięb. Państwowe:1 komercjalizacja(prywat. przedsięb.=prywatny kapitał) sprzed. akcji przed.przed. prywatne 2 prywatyzacja bez: sprzedażwniesienie aportu do innej sp.leasing 3 likwidacja ze wzgl. ekon. : sprzedaż składników mienialeasingsp. zobowiązaniowa 4 prywatyzacja przedsię. :czyli włącznie mienia do zasobów własności rolnej skarbu pań.sprzedaż dzierżawcza Ad1 Komercjalizacja : I etap (sp. S.P., sp. akcyjna, sp. zoo) II etap sp. S.P. : 1 sprzedaż akcji, udziałów do 15% -załoga, 15% -rolnicy, rybacysp. akcyjna. 2 512 sp. akcyjnychNFIsp. prywatna; Na podstawie: ustawa o prywatnych p.p., o komercjalizacji, o przekształceniach własnościowych przedsięb. szczególnie ważnych dla państwa, Ad2 Przedsięb. państwowe prywatyzacja bezpośrednia : Rozporządzenie sprzedażą mienia: 1sprzedaż 2 aport(można wnieść do sp. gdy wspólnicy 25% akcji)sprzedaż akcjisprzedaż prywatna 3 oddanie do odpłatnego użytkowania; ad3Likwidacja ze wzgl. ekon. : 1 sprzedaż składników przedsięb. 2 wniesienie do sp. aportu 3 zabezp. Interesów wierzycieliJest 8 aktów prawnych regulujących proces prywatyzacji w Polsce : 1) ustawa o prywatyzacji przeds. państ. z 13 lipca 90r. 2) ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przeds. państ. z 30 sierpnia 96r, 3) ustawa o przedsiębiorstwach państwowych z 25 września 81r. 4) ustawa o przekształceniach własnościowych niektórych przeds. państ. o szczególnym

znaczeniu dla gospodarki państwa z 5 lutego 93r. 5) ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych z 30 kwietnia 93r. 6) ustawa o gospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa z 19 października

1991r. 7) ustawa o rynku cukru i przekształceń własnościowych w przemyśle cukrowniczym z

26 lipca 94r. 8) ustawa komercjalizacji, restrukturyzacji i reprywatyzacji PKP z 9 września 2000r. 21. Określ metody i instrumenty oddziaływania państwa na gospodarkę w systemie rynkowym. Interwencjonizm państwowy, polityka aktywnego oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych. Przeciwieństwo liberalizmu gospodarczego. Zwolennicy interwencjonizmu wskazują na trzy główne jego cele: ograniczenie bezrobocia do poziomu uznanego za niezbędny, a nawet korzystny dla gospodarki, pobudzenie popytu globalnego, którego niedostateczny poziom uznaje się za jedną z przyczyn wahań koniunkturalnych oraz podniesienie tempa wzrostu gospodarczego. Do głównych narzędzi pozwalających realizować politykę interwencjonizmu należą: 1) podejmowanie przez państwo przedsięwzięć inwestycyjnych pozwalających zwiększyć zatrudnienie bez wzrostu podaży dóbr i usług (np. roboty publiczne). 2) dotacje do nierentownych przedsiębiorstw lub ich nacjonalizacja. 3) protekcjonizm w zakresie handlu zagranicznego. 4) polityka monetarna. 5) polityka fiskalna. Zakres i wykorzystanie tych narzędzi zależy od potrzeb gospodarki, wynikających przede wszystkim ze stopnia jej rozwoju oraz aktualnego stanu koniunktury. Polityka interwencjonizmu państwowego stwarza zagrożenie inflacją, wynikające ze zwiększonych wydatków budżetu państwa (Deficyt budżetowy). Źródłem jej finansowania jest najczęściej dług publiczny. 22. Zdefiniuj politykę przemysłową, określ jej cele i zadania oraz główne jej elementy. Polityka przemysłowa – oddziaływanie organów państwa przy pomocy dostępnych środków na tempo rozwoju przemysłu, rozmieszczenie (alokacja) produkcji

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument