Francja - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia. University of Bialystok
Moniczka
Moniczka12 czerwca 2013

Francja - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia. University of Bialystok

PDF (333 KB)
7 strona
1Liczba pobrań
980Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z zakresu politologii przedstawiające pozycję Francji wobec bezpieczeństwa narodu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

Francja  ‐ zwolennik stosowania wszystkich dostępnych instrumentów i silna rola polityczna UE. 

‐próbuje realizować własną politykę obronna  UE, która ma odzwierciedlać francuskie priorytety oraz  ambicje tworzenia autonomicznych struktur bezpieczeństwa i obronny. 

‐zmiany po 1989 wpłynęły na zmianę polityki bezp.  Francji.  Zapewnienie bezpieczeństwa  obywatelom i ugruntować pozycje Francji na arenie międzynarodowej. Zależy jej na  bezp. Własnego  terytorium i jej obywateli. 

 

1)Przesłanki redefinicji bezpieczeństwa po zimnej wojnie. 

a) Strategiczne: upadek systemu dwubiegunowego i zmiana wyzwań i zagrożeń.  b) Finansowe: tzw. Dywidenda pokoju‐ zmniejszenie środków finansowych na finansowanie 

sektora obronnego.  c) Socjologiczne: profesjonalizacja sił zbrojnych, zmniejszenie liczby personelu, szczególnie sił 

lądowych. 

1)nowe środowisko strategiczne i  3 typy zagrożeń klasycznych: 

a) bezwład po upadku układu Warszawskiego‐ wybuch nacjonalizmów i agresji 

b) zagrożenie ze str. Państw zbójeckich‐ ew. źródło destabilizacji 

c) zagrożenia ze str. Zamorskich terenów Francji jak i pojawienie się nowych zagrożeń i  wyzwań takich jak: 

‐nierówny rozwój( ryzyko konfliktów‐ globalizacja) 

‐mafia, wywiad gospodarczy, akty terroru, niepokoje społeczne‐ zagrożenie dla  państw, jego organizacji i życia gosp. 

‐wojna gosp. I technologiczna 

‐migracje międzynarodowe 

‐bezpieczeństwo informacyjne 

‐konstytuowanie prawa do interwencji 

‐hegemoni jednego modelu kulturowego 

Francja zmuszona została do prowadzenia polityki na poziomie globalnym‐ przenikanie się sfer  bezpieczeństwa narodowego z międzynarodowym, aby zapewniać bezp. Państwu i obywatelom  należy działać GLOBALNIE. 

2) Przejawy obecnej strategii Francji: 

  a)możliwość rozmieszczenia znacznych sił 

  b)zdolność automatycznej oceny sytuacji konfliktowych 

docsity.com

  c)umiejętność pełnienia roli państwa przewodniego w koalicji 

  d) aktywna działalność dyplomatyczna 

3) Francuska ocena obecnego stanu środowiska międzynarodowego: 

  a)system multipolarny zdominowany przez USA ( one realizują swoje interesy na płaszczyźnie  globalnej) 

  b)prawo i org. Międzynarodowe to elementy wtórne, dlatego mocarstwa, w tym Francja,  powinny mieć wpływ na funkcjonowanie systemu globalnego. 

  c)deprecjacja roli ONZ, wzrost znaczenia koalicji powołanych ad hoc  które wykorzystują  dorobek innych organizacji i ich procedury decyzyjne. 

Pozycja Francji wynika z posiadania broni nuklearnej oraz stałego miejsca w Radzie Bezp. ONZ 

 

2)Dokumenty programowe 

‐rewizja koncepcji bezp. i obronny trwała przewie przez dekadę licząc od upadku bloku wschodniego. 

 1994 Biała Księga na temat bezpieczeństwa   Ustawy odnośnie planowania wojskowego: LPM‐ Loi de Programmtion Militaire: obejmowały 

lata:1990‐1993, 1992‐1994, 1995‐2000, 2003‐2008.   18 corocznych budżetów obronnych ,które na podstawie kolejnych LPM uszczegóławiały 

wydatki obronne.   Doktryna odstraszania nuklearnego‐ mieniana 2 razy   Biała Księga wobec Terroryzmu   Plan rozwoju na 30 lat. 

3)Ustawy dot. planowania wojskowego na lata 1990‐1993, 1992‐1994. 

‐zapoczątkowany przez Jean‐Pierre’a Chevenement pod nazwą Armes 2000/ORION‐ restrukturyzacja  sił zbrojnych, aby uprościć system obrony terytorialnej i wzmocnić francuskie siły zbrojne w  działaniach wspólnie z sojusznikami, zwłaszcza Niemcami. Polepszenie zdolności operacyjnych 

‐ wprowadzenie zmian dzięki ustawie o planowaniu wojskowym ‐LMP 1990‐1993 

‐zmiany potrzebne ze względu na upadek ZSRR, wojna w Zatoce Perskiej, koniec  zimnej wojny‐  Francja zmuszona do zrobienia głębszego przeglądu. 

Lata 1992‐1994 

‐szczegóły wydatków budżetowych na konkretne lata, ich szkic aż do 1997 

‐ wiele koncepcji późniejszej polityki bezp. i obronny 

‐ pierwszy dokument nowej ery o charakterze strategicznym 

‐ modernizacja  programu nuklearnego, ponieważ proliferacja BMR, nowa ocena geostrategiczna,  zagrożenia z południa ( nie ze wschodu) regionalna nie stabilność 

‐ zwiększono wydatki na wywiad, dużo uwagi poświecono połączonym, wielostronnym akcja  militarnym. 

docsity.com

‐ program Optimar 95‐ restrukturyzacja marynarki wojennej, możliwość projekcji sił na świecie.   Większość zasobów w Bazie Toulonie( Morze Śródziemne) 

 

4) Biała Księga na temat bezpieczeństwa  

1993‐ drugi w  historii V Republiki Francuskiej okres koabitacji‐ nowy rząd, rozpoczyna prace nad  nowa strategia bezpieczeństwa (rząd E. Balladura), efektem jest Biała Księga. 

Marzec 1994‐ publikacja Białej Księgi.‐ nowa wizja sytuacji geopolitycznej, zagrożenia ze środowiska,  cele polit. obronnej, zasoby militarne i relacje miedzy obronna a społeczeństwem. Adresowana do  obywateli, nie zawiera wytycznych, ma charakter opisowy, nie zleceniowy.  

Definiuje zagrożenia żywotne i średnioterminowe. Wskazuje kierunek francuskiej polityki do 2010  roku. 

Konsensualne programowanie w polityce obronnej i bezpieczeństwa‐ czyi jej treść powinna być  zaakceptowana przez wszystkie opcje polityczne. 

Celem Francji jest utrzymanie nie zależności państwa i ochrona jego żywotnych interesów 

‐odstraszanie nuklearne 

‐wiarygodne i nieustanne dostosowywanie się do ewolucji zagrożeń. 

‐siły konwencjonalne zyskały nowe funkcje‐ nie tylko stabilność granic ale też ochrona stabilności  międzynarodowej. Zapobieganie kryzysom w Europie i poza nią. 

‐działanie z dala od terytorium państwowego 

‐posiadanie autonomicznych zdolności działania na potrzeby sojuszów oraz budowanie eu.  potencjału obronnego( charakter całościowy nie tylko militarny) 

‐ duże znaczenie komponentu cywilnego i bezpieczeństwa ekonomicznego. 

‐ciągła wieź miedzy koncepcją narodu a obrony. 

 Nowe centra siły: Europa, Chiny, Japonia, USA i Niemcy. 

‐ konflikty wschód‐ zachód, północ‐ południe. ( wzrost demograficzny, migracje) 

‐ problemy Europy: kryzysy w nowopowstałych państwach, niepewna sytuacja w Rosji, turbulencje na  obszarach po radzieckich lub byłej Jugosławii. 

‐ zagrożenie globalne: proliferacja BMR, terroryzm, ekstremizm religijny i nacjonalistycznego,  przemyt narkotyków= globalizacja bezp. i strategie komunikacji. 

3 zasadnicze cele zawarte w białej księdze: 

1)obrona interesów Francji, coraz bardziej współzależne i podlegają ewolucji: ochrona integralności  terytorium: metropolii i zamorskiego przed jakimkolwiek zagrożeniem. Ochrona interesów  strategicznych‐ pokój w Europie, w regio. Przygranicznych, na morzu śródziemnym i na bliskim  wschodzie. Zabezpieczenie aktywności gosp. I swobody wymiany inf.. ochrona pozycji  międzynarodowej (stały członek RB ONZ) 

docsity.com

2)konstruowanie autonomicznych zdolności obronnych Europy i wnoszenie wkładu w stabilność  międzynarodową. 

3)implementowanie całości koncepcji obrony( militarnej, cywilnej i ekonom.) 

Najważniejsza jest Europa‐ zintegrowana organizacja militarna  typu federalnego i odnowienie więzi  transatlantyckich (NATO)  i zapewnić wkład USA w bezpieczeństwo Europy. Nie można pozwolić aby  powstały analogiczne bloki militarne, dlatego trzeba włączyć w to Rosje. 

Ważna jest współpraca Francji z Wielk. Bryt., Niemcami, Włochami i Hiszp.‐ ochrona M.  Śródziemnego. 

Jednostki wielonarodowe jak Eurokorpus. Wzmocnienie roli ONZ dla utrzymania pokoju i bezp.  zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe. 

Duza rola porozumień dwu stronnych: Afryka  i Eu. Środ. I Wschod. 

Konieczność kontroli zbrojeń, rozbrojeń i przepływu broni, jak i proliferacji BMR, na zasadzie  transplantacji i weryfikacji postanowień. 

W obecnej chwili (1993) Francja nie ma określonych wrogów. 

Charakter obronny defensywny, jej celem jest odstraszanie. Koncepcja miedzy obrona swojego  terytorium a taka, która skupia się na misjach pokojowych i utrzymaniem ładu globalnego. 

Mniejsze znaczenie BMR, a wzrost znaczenia broni konwencjonalnej. Siły zbrojne powinny być  przygotowane na użycie takiej broni i na odparcie ataku. 

Biała Księga wyróżnia6 scenariuszy użycia siły: 

1)konflikt regionalny, który nie dotyczy interesów Fr. 

2) konflikt regionalny, który może dotyczy interesów Fr. 

3)atak na integralność narodową poza metropolia, na terytoriach zamorskich. 

4)implementacja dwustronnych porozumień obronnych 

5)operacje pokojowe operacje związane z przestrzeganiem prawa międzynarodowego. 

6)odrodzenie się zasadniczego zagrożenia przeciwko Eu. Zachodniej 

 

Biała księga nie określa ram budżetowych. Jej zakres pokrywa się z problematyka LMP z 1992, daje  bardziej szczegółowy obraz przyszłości. 

  

5) Ust. Dot. planowania wojskowego na lata 1995‐2000, 1997‐2002 oraz  dok.  Nowa obrona 1997‐2015 

‐biała Księga rozwinięta w LMP na 1995‐2000 + nowe programy uzbrojenia. 

‐ Nowa obrona 1997‐2015 (Chirac i mon Charles Millon) – najbardziej radykalny zwrot od czasów de  Gaulle’a : zakończenie powszechnego poboru do czynnej służby wojskowej do 2002r., 

docsity.com

restrukturyzacja i zmniejszenie liczebności sił zbrojnych, wycofanie pocisków batalistycznych  krótkiego i średniego zasięgu, pozostawienie pocisków nuklearnych na okrętach podwodnych.  

‐ LMP na lata 1997‐2002 (Chirac + lewicowy rząd Lionela Jospina) pełna profesjonalizacja sił  zbrojnych, drastyczne obcięcie wydatków 

 

6) Ustawa dot. Planowania wojskowego na lata 2003‐2008 

LPM 2003‐2008  

‐ realny wzrost wydatków obronnych w stosunku do wcześniejszego LMP o 22% 

‐ podniesienie poziomu wyszkolenia sił zbrojnych 

Priorytety: 

‐ usprawnienie zarządzania wyposażeniem 

‐ zmodernizowanie 

‐ przewodnia rola Francji w konstruowaniu EPBiO 

Cele: 

‐ Odgrywanie roli państwa ramowego w operacjach prowadzonych w ramach UE 

‐ inwestowanie w systemy informacji i komunikacji oraz wywiad 

 

7) Doktryna odstraszania nuklearnego z 2001 i 2006 roku 

Po raz pierwszy od lat 60 zmieniona 8 czerwca 2001 – Francja choć przywiązana do zasady  nieużywania broni nuklearnej, posiada odpowiednie środki odstraszania nuklearnego 

19 stycznia 2006 kolejna zmiana po atakach terrorystycznych na miasta europejskie – skupienie się  na państwach, które sponsorują terroryzm 

 

8) Biała Księga w sprawie terroryzmu – 2006 

Pierwsza cześć przedstawia opis zagrożenia, nakreśla 7 scenariuszy ataku terrorystycznego:  powtarzające się ataki bombowe, samobójcze ataki bombowe, jednoczesne ataki w kilku sąsiednich  państwach w celu zniszczenia systemu odpowiedzi kryzysowej, „brudna bomba” w metrze, użycie  broni chemicznej, atak biologiczny, eksplozja bomby nuklearnej w przemysłowym centrum państwa 

 

9) Plan rozwoju sił zbrojnych na 30 lat 

‐ uzupełnienie powyższych dokumentów 

‐ aktualizowany co roku 

docsity.com

‐ obecny uwzględnia tzw. Model Armii 2015 

Francuski system bezpieczeństwa 

Zalety: 

‐ LPM daje 3‐5 letnią stabilność w zakresie wydatków 

‐ rząd zainteresowany jest wyjaśnianiem zawiłości polityki obronnej swoim obywatelom 

Wada: 

‐ centralizacja polityki obronnej w rękach prezydenta 

 

10) Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa 

Cele polityki obronnej Francji: 

‐ zapewnienie możliwie najlepszej obrony interesów egzystencjalnych (interesy strategiczne to  przede wszystkim utrzymanie pokoju na kontynencie europejskim i terytoriach graniczących z  Europą; trudno wyznaczyć granicę między interesami egzystencjalnymi a strategicznymi) 

‐ czynny udział w konstruowaniu struktur europejskich oraz stabilnego porządku m‐nar (NATO ważny  element więzi Europa‐Ameryka) 

‐ stworzenie całościowego systemu obrony, który nie ograniczałby się jedynie do aspektów  militarnych 

Dwie zasady działań na płaszczyźnie m‐nar: 

‐ autonomia – państwo samo podejmuje decyzje dot. Własnej polityki obronnej 

‐ solidarność – gotowość pomagania sojusznikom, poszanowanie ich zaangażowania na kontynencie  europejskim i płaszczyźnie globalnej z uwzględnieniem prymatu prawa m‐nar 

Organizacja obrony powinna opierać się na 4 zasadach: 

‐ globalności – obejmuje całe społeczeństwo i dotyczy wszystkich sektorów życia 

‐ trwałości – jest organizowana i przygotowywana także w czasie pokoju 

‐ jedności – jest w spójny sposób nadzorowana i koordynowana przez rząd 

‐ dekoncentracji – istnieją władze odpowiedzialne za każdy szczebel systemu obronnego 

Siły zbrojne pełnią 4 strategiczne funkcje: 

‐ Odstraszanie  

‐ Zapobieganie – wymaga rozbudowanego systemu wywiadoczego i wymiany informacji między  sojusznikami 

‐ Rozmieszczenie sił zbrojnych – czyli zdolności operacyjne, możliwość szybkiego reagowania,  zdolność do interwencji w odległych punktach 

docsity.com

‐ Ochrona – dotyczy osób, instytucji lub terytorium i jest prowadzona permanentnie. Ochrona musi  być zapewniona w każdych warunkach 

2,3% PKB – wydatki obronne, ścisła czołówka światowa. W 2005r. Francja była na 3. Miejscu pod  względem wydatków na obronę za USA i Wielką Brytanią 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument