Rysunek techniczny - Notatki - Inżynieria - Część 1, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_808 marca 2013

Rysunek techniczny - Notatki - Inżynieria - Część 1, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

PDF (243 KB)
7 strona
1Liczba pobrań
668Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu inżynieri: rola rysunku w technice, odmiany rysunku technicznego, formaty arkuszy rysunkowych,itd.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

1

Rysunek techniczny

1. Rola rysunku w technice.

W technice jedną z podstawowych form przekazywania informacji (np. między

konstruktorem jakiegoś urządzenia a jego wykonawcą) jest rysunek. Rysunek

techniczny jest specjalnym rodzajem rysunku wykonywanego według ustalonych zasad

i przepisów. Dzięki zwięzłemu i przejrzystemu wyrażaniu kształtów i wymiarów

odwzorowywanego przedmiotu rysunek techniczny dokładnie wskazuje jak ma

wyglądać ten przedmiot po wykonaniu. Określa on również budowę i zasadę działania

różnych maszyn i urządzeń lepiej niż najdoskonalszy opis słowny. Z tych też względów

rysunek techniczny stał się powszechnym i niezbędnym środkiem porozumiewania się

wszystkich pracowników zatrudnionych w procesie produkcyjnym. Znajomość zasad

sporządzania i umiejętność odczytywania rysunku technicznego umożliwia

przekazywanie myśli naukowo-technicznej w postaci np. projektu maszyny lub

urządzenia.

Rysunek techniczny - wykonany zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami - stał

się językiem, którym porozumiewają się inżynierowie i technicy wszystkich krajów.

Powszechne i międzynarodowe znaczenie rysunku technicznego umożliwia korzystanie z

wynalazków i ulepszeń z całego świata.

2. Odmiany rysunku technicznego.

Ze względu na wielką różnorodność dziedzin jakie wchodzą w zakres ogólnie pojętej

techniki w rysunku technicznym wyróżniamy kilka odmian:

o rysunek techniczny maszynowy

o rysunek budowlany

o rysunek elektryczny

docsity.com

2

3. Normalizacja.

Aby rysunek techniczny mógł rzeczywiście spełniać rolę międzynarodowego języka

wszystkich inżynierów i techników musi on być sporządzony według ściśle określonych

zasad i przepisów. Zasady te z kolei muszą być stosowane i przestrzegane przez

wszystkie kraje, które współpracują ze sobą w zakresie wymiany myśli naukowo -

technicznej.

Brak ogólnie obowiązujących reguł, dotyczących umownych znaków, skrótów, sposobu

przedstawienia przedmiotu na rysunku, sposobu określenia wymiarów i innych

uproszczeń, prowadziłby do nieporozumień, a nawet mógłby być przyczyną wadliwego

wykonania przedmiotu.

Norma jest to ustalona, ogólnie przyjęta zasada, reguła, wzór, przepis, sposób

postępowania w określonej dziedzinie.

Normalizacja jest to opracowywanie i wprowadzanie w życie norm, ujednolicanie.

Normy rysunkowe zawierają szczegółowo opracowane przepisy dotyczące wszystkich

zagadnień związanych z wykonaniem rysunku technicznego.

Przepisy regulujące m. in. rozmiary arkuszy, rodzaje linii, sposób podawania wymiarów,

opis rysunku określają przepisy zwane Polskimi Normami. Opracowuje je Polski

Komitet Normalizacyjny (w skrócie PKN).

Formaty arkuszy rysunkowych

1. Wymiary i kształt arkuszy rysunkowych.

Formaty arkuszy przeznaczonych do wykonania rysunków technicznych są

znormalizowane. Prostokątny kształt arkusza rysunkowego został tak dobrany, żeby

każdy arkusz dwa razy większy lub dwa razy mniejszy był podobny do pierwotnego, to

jest aby stosunek boku dłuższego do krótszego był zawsze taki sam.

docsity.com

3

Jako format podstawowy przyjęto arkusz o wymiarach 297 x 210 mm

i oznaczono go symbolem A4.

Inne formaty są wielokrotnymi formatu podstawowego, to jest są 2, 4, 8 lub 16 razy

większe od A4 i oznaczone symbolami A3, A2, A1, A0.

Format Wymiary arkusza (mm)

A0 841 x 1189

A1 594 x 841

A2 420 x 594

A3 297 x 420

A4 210 x 297

2. Obramowanie.

Na każdym rysunku technicznym bez względu na to jakiego jest formatu należy

wykonać obramowanie. Ramka powinna być wykonana linią ciągłą w odległości 5mm

od krawędzi arkusza.

docsity.com

4

3. Tabliczka rysunkowa.

Znaczną część objaśnień i uwag, dotyczących rysunku zawieramy w tabliczce

rysunkowej, którą umieszcza się w prawym dolnym rogu arkusza tak aby przylegała do

lini obramowania.

Wzór tabliczki rysunkowej:

Linie rysunkowe

1. Rodzaje linii rysunkowych.

Żeby rysunek techniczny był wyraźny, przejrzysty i czytelny stosujemy różne rodzaje i

odmiany linii. Inne linie stosuje się do narysowania krawędzi przedmiotu, inne do

zaznaczenia osi symetrii a jeszcze inne do zwymiarowania go.

To jaką, w danej sytuacji, linię należy zastosować na rysunku określa ściśle Polska

Norma PN-82/N-01616. Wspomniana norma określa linie do stosowania w różnych

odmianach rysunku technicznego - maszynowego, budowlanego i elektrycznego.

Poniżej przedstawię te rodzaje linii, które dotyczą rysunku technicznego maszynowego

i są niezbędne do opanowania podstaw rysunku technicznego.

docsity.com

5

Do wykonywania rysunków

technicznych maszynowych służą

następujące rodzaje linii:

o linia ciągła o linia kreskowa o linia punktowa o linia falista

Poza tym rozróżnia się linie:

o linia gruba (o grubości a) o linia cienka (o grubości b=a/3)

Linia Gruba Cienka

ciągła

kreskowa

punktowa <>

falista

2. Zastosowanie linii.

Grubość linii należy dobierać w zależności od wielkości rysowanego przedmiotu i

stopnia złożoności jego budowy. Wybrana grupa grubości linii (grubych i cienkich)

powinna być jednakowa dla wszystkich rysunków wykonanych na jednym arkuszu. Np.

jeżeli grubość linii grubej wynosi 0,5 mm, to linia cienka powinna mieć grubość 0,18

mm lub jeżeli linia gruba ma grubość 0,7 mm to linia cienka 0,25 mm.

Rodzaj linii Zastosowanie

Linia ciągła gruba

- widoczne krawędzie i wyraźne zarysy przedmiotów w widokach i przekrojach, - linie obramowania arkusza, - zewnętrzny zarys tabliczki rysunkowej, - krótkie kreski oznaczające końce płaszczyzny przekroju.

Linia ciągła cienka

- linie wymiarowe - pomocnicze linie wymiarowe, - kreskowanie przekrojów.

Linia punktowa cienka

- osie symetrii - ślady płaszczyzn symetrii

docsity.com

6

Linia kreskowa cienka

- niewidoczne krawędzie i zarysy przedmiotów

Linia falista cienka

- linie urwania i przerwania przedmiotów - linie ograniczające przekroje cząstkowe

Aksonometria

1. Zastosowanie i rodzaje rzutów aksonometrycznych.

Do przedstawienia kształtów przedmiotów w sposób poglądowy (perspektywiczny), w

jednym rzucie, służą w rysunku technicznym rzuty aksonometryczne. Wyróżniamy

następujące rodzaje rzutów aksonometrycznych:

o izometrię o dimetrię ukośną o dimetrię prostokątną

Z tych trzech rodzajów rzutów najłatwiejsze do rysowania są rzuty ukośne (dimetria

ukośna) i z tego właśnie powodu omówię teraz sposób powstawania takiego rzutu.

Odwzorowując przedmiot w jednym rzucie musimy przedstawić jego trzy podstawowe

wymiary - wysokość, szerokość i głębokość (rysunek obrazuje odpowiednio trzy osie).

docsity.com

7

Krawędzie przedmiotu równoległe do osi Y - wysokości i X - szerokości rysujemy bez

skróceń, czyli w rzeczywistych wymiarach. Natomiast krawędzie równoległe do osi Z -

głębokości skracamy o połowę i rysujemy je nachylone pod kątem 45 o do pozostałych

osi (poziomej i pionowej).

Rzutowanie prostokątne

1. Pojęcia podstawowe

Rysunek techniczny przedmiotu jest najczęściej podstawą jego wykonania. Z tego

względu odwzorowywany przedmiot nie powinien mieć zniekształceń. Przedstawienie

przedmiotu trójwymiarowego na dwuwymiarowym rysunku bez zniekształceń wymaga

zastosowania specjalnych sposobów. Poznany wcześniej sposób rysowania

przedmiotów w rzucie aksonometrycznym w pewnym stopniu zniekształca bryłę np.

ścianka boczna, która w rzeczywistości jest prostokątna na takim rysunku ma kształt

rombu.

Najczęściej stosowane na rysunkach wykonawczych są rzuty prostokątne, które

pokazują przedmiot z kilku stron. Wystarczy przedstawienie bryły w trzech ujęciach,

dlatego przyjęto układ rzutowania wykorzystujący trzy płaszczyzny wzajemnie

prostopadłe zwane rzutniami. Na każdej z nich przedstawiamy rzut prostokątny

przedmiotu.

2. Rzutowanie prostokątne.

Rzut prostokątny powstaje w następujący sposób:

• przedmiot ustawiamy równolegle do rzutni, tak aby znalazł się pomiędzy

obserwatorem a rzutnią,

• patrzymy na przedmiot prostopadle do płaszczyzny rzutni,

• z każdego widocznego punktu prowadzimy linię prostopadłą do rzutni,

• punkty przecięcia tych linii z rzutnią łączymy odpowiednimi odcinkami

otrzymując rzut prostokątny tego przedmiotu na daną rzutnię

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument