Istota, zakres, ranga i specyfikacja finansów publicznych - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Istota, zakres, ranga i specyfikacja finansów publicznych - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics

RTF (43 KB)
3 strony
465Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z bankowości dotyczące istoty, zakresu, rangi i specyfikacji finansów publicznych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Istota, zakres, ranga i specyfikacja finansów publicznych

Istota według słownika pojęć i terminów To co jest w czymś zasadnicze istotny zaś główny podstawowy Specyfika szczególny i niepowtarzalny charakter czegoś Finanse stosunki ekonomiczne wynikające z gromadzenia i wydatkowania zasobów pieniężnych Finanse publiczne gospodarka pieniężna państwa i innych związków publicznych i prawnych Pieniądz to środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary i usługi lub zwalniający z zobowiązań Gospodarka to: 1. całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związana z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług 2. ogół zakładów wytwórczych danego kraju lub dana dziedzina wytwórczości 3. dysponowanie i zarządzanie czymś Decyzja postanowienie będące wynikiem wyboru Decyzje finansowe np. temat na pracę dyplomową. Decyzję charakteryzuje ryzyko swobody uzależnienie od innych decyzji, rentowność (jaki zysk z tej decyzji ich osiągają) Finanse w szerokim znaczeniu termin finanse można uważać za synonim określenia gospodarka pieniężna która polega na gromadzeniu pieniądza z różnych źródeł i tytułów oraz na jego wydatkowanie i lokowanie na różne cele i w różny sposób . Publiczny to: 1. dotyczący całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości 2. dostępny lub przeznaczony dla wszystkich 3. związany z jakimś urzędem lub jakąś instytucją nie prywatną 4. odbywający się przy świadkach w sposób jawny Sektor to: część gospodarki wydzielona ze względu na określony typ własności, produkcji lub usług Sektor publiczny może być definiowany jako część gospodarki zaangażowana w wykonywanie zadań publicznych oraz jako cześć gospodarki dysponująca własnością publiczna. Wśród zadań publicznych można wyodrębnić: - wykonywanie władczych funkcji państwa - stanowienie i respektowanie prawa, wymiar sprawiedliwości, udzielanie z prawem określanym zakresie - zezwoleniem koncesji, zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, reprezentowanie państwa od zewnątrz- zarządzanie finansami państwa

- zarządzanie majątkiem będącym własnością państwa i innych instytucji publicznych w tym ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa narodowego - świadczenie usług publicznych takich jak: usługi edukacyjne, kulturalne, zdrowotne, opiekuńcze (np. prowadzenie domów pomocy społecznej) komunalne (transport zbiorowy) zbieranie i zagospodarowanie odpadów, dostarczanie wody i gospodarka ściekowa. - utrzymanie infrastruktury przeznaczonej do powszechnego użytku (np. w tym budynku użyteczności społecznej, urządzeń przeciw powodziowych, dróg) - wspieranie zadań wykonywanych przez organizację społeczeństwa obywatelskiego - wypłatę prawem przewidzianych świadczeń pieniężnych (rent, emerytur, stypendiów, zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, nagród, zasiłków dla bezrobotnych itp.)Mogą te zadania być powierzone firmą państwowym, nie zwalnia to jednak władzy publicznej z dawania na to pieniędzy. Zakres zadań publicznych i ich podział między administracją państwową i rządową zależy od przyjętych założeń ustrojowych. Generalnie respektowana jest zasada subsydialności inaczej pomocniczości co oznacza, że władza przejmuje tylko te zadania których nie mogą wykonać sami obywatele a wyższy szczebel władzy przejmuje tylko to czego nie może efektywnie wykonać szczebel niższy np. gmina ma zatroszczyć się o oświetlenie ale robi to straż pożarna, sanepid Własność według Bralczyka prawo do rozporządzania rzeczą z wytoczeniem innych osób w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego w sensie ekonomicznym. Własność jest uwydatniana poprzez spełnianie określanych funkcji względem przedmiotu własności. Funkcja to: 1. zadanie które spełnia lub ma spełniać jakaś osoba lub rzecz . 2. czyjeś stanowisko, lub zakres obowiązków . 3. możliwość wykonywania określonej operacji przez urządzenie lub próg komputerowy . 4. wzajemny stosunek zjawisk w których jedno wynika z drugiego . 5. Przyporządkowanie elementom pewnego zbioru, elementów innego lub tego samego. Spełnianie funkcji względem przedmiotu własności identyfikuje właściciela. Chodzi o: 1. Ustalenie celu użycia rzeczy. 2. Organizację ustalonego użycia rzeczy. 3. Zawłaszczenie korzyści z użycia rzeczy. 4. Rozporządzanie rzeczą poprzez decyzję ogólniejsze np. sam użytkuję, wynajmuję, sprzedam itd. 5. Możliwość postąpienia z rzeczą jak z towarem.

Przepisy prawa oraz normy zwyczajowe ograniczają swobodę decyzji właściciela jednak w oznaczonym zakresie swobody wyboru korzysta on z prawa wyłączności. Własność publiczna i prywatna prywatna - indywidualna osób, spółki cywilne, spółdzielnie.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument