Umowa przewozu osób w kraju i za granicą - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Umowa przewozu osób w kraju i za granicą - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (76 KB)
2 strony
7Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki dotyczące umowy przewozu osób w kraju i za granicą.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

UMOWA PRZEWOZU OSÓB W KRAJU I ZA GRANICĄ Umowa zawarta w dniu ........................... pomiędzy Biurem Podróży ........................., reprezentowanym przez......................................................, zwanym w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ, a .............................................. reprezentowanym przez ........................................... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ.

§1 Przedmiotem umowy jest obsługa wycieczki do ...................................................... w terminie .................................. w zakresie wynajmu autokaru oraz ubezpieczenia grupowego NW i KL.

§2 Zleceniobiorca zobowiązuję się do świadczenia usług przewozu autokarem marki Mercedes wyposażonym w klimatyzację, barek, toaletę, video, 48 uchylnych siedzeń na rzecz Zleceniodawcy. (można zmienić)

§3 Strony ustalają umowną stawkę za wynajem autokaru w wysokości ............................... brutto (w limicie do .......... km, zgodnie z programem imprezy). która obejmuje:

- wynagrodzenie Zleceniobiorcy - koszty paliwa w kraju i za granicą - delegacje dwóch kierowców w kraju i za granicą - opłaty drogowe (można zmienić)

Zleceniodawca pokrywa koszty noclegów 2 kierowców.

§4 Zleceniobiorca będzie przestrzegać postanowień ,,Umowy Europejskiej" z dnia 01.07.1970 roku (z późniejszymi zmianami) w spawie pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. regulującej dobowy i tygodniowy czas pracy i ich odpoczynku w czasie wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych osób. W związku z tym Zleceniodawca nie jest uprawniony do ustalania czasookresów jazdy i przerw w jeździe autokaru podczas wykonywania zlecenia objętego niniejszą umową.

§5 Podróżni mogą zabrać ze sobą bagaż o wadze do 20 kg na osobę oraz bagaż podręczny. (można zmienić)

§6 wyciąć Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniobiorcy za szkody wyrządzone w wynajętym autokarze z winy uczestników imprezy.

§7 Koszty anulacji zamówienia przez Zleceniodawcę:

- do 20 dni przed imprezą - bez kosztów - w terminie późniejszym - 25 % kwoty zawartej w § 3 niniejszej umowy

§8

Zleceniodawca ma prawo spisać stan licznika zarówno na trasie krajowej jak i zagranicznej.

§9

W przypadku awarii pojazdu, mogącej spowodować opóźnienie w dojeździe do miejsca docelowego o więcej niż 12 godzin. Zleceniobiorca zobowiązany będzie podstawić inny autokar o podobnym standardzie oraz pokryć koszty związane z postojem grupy.

§ 10 Zleceniodawca dokona wpłaty na konto Zleceniobiorcy do dnia .................... w wysokości 100 % kalkulowanej należności za wynajem autokaru. Całkowite rozliczenie wyjazdu obejmujące zarówno opłatę za autokar jak też ubezpieczenie grupy, nastąpi w terminie 7 dni po powrocie grupy.

§ 11 Zleceniobiorca po dostarczeniu przez Zleceniodawcę wszystkich potrzebnych danych zobowiązuje się ubezpieczyć, za dodatkową opłatą, całą grupę w Firmie ............................ według obowiązujących stawek.

§12 W sprawach nie uregulowanych powyższą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13 Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. _______________________ ___________________________ Za Zleceniobiorcę Za Zleceniodawcę

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument