Analiza głównych indeksów giełdowych - Notatki - Ekonomia - Część 1, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Analiza głównych indeksów giełdowych - Notatki - Ekonomia - Część 1, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (315 KB)
9 strona
1Liczba pobrań
742Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ekonomii: analiza głównych indeksów giełdowych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

1   

Analiza głównych indeksów giełdowych

na przykładzie Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie w latach

1996-2006

2   

Polskie słowo „giełda” pochodzi prawdopodobnie od słowa „gildia”, oznaczające

zebranie, zgromadzenie kupców. Giełda to organizowane w ustalonym miejscu i czasie

spotkanie handlowe, na których są sprzedawane ściśle określone towary po cenach

ogłoszonych w codziennych notowaniach.

Giełda powinna spełniać następujące kryteria:

 powinna posiadać wewnętrzny, precyzyjny regulamin określający sposób jej

funkcjonowania i kryteria doboru instytucji pośredniczących w handlu np. biura

maklerskie;

 powinna zapewniać powszechny i równy dostęp do informacji;

 powinna dbać o przejrzystość rynku;

 powinna zapewniać bezpieczne rozliczenia;

 powinna organizować regularne sesje;

 powinna posiadać szybki i bezawaryjny system informatyczny zapewniający szybkość

transakcji;

 powinna dbać o to, żeby spółki nie opuszczały w nagły sposób giełdy poprzez

wycofanie swoich akcji z obrotu.

W takim oto telegraficznym skrócie można przedstawić najważniejsze wydarzenia i

ich daty z historii działalności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych:

 w 1809 roku na ziemiach Polski pojawia się giełda jako instytucja prawna.

 12 maja 1817 roku w Pałacu Saskim została otwarta w Warszawie Giełda Papierów

Wartościowych.

 16 października 1990 roku nastąpiło oficjalne nawiązanie współpracy pomiędzy stroną

polską i francuską.

 22 marca 1991 roku Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami

wartościowymi i funduszach powierniczych, tworząc ramy prawne dla rynku

kapitałowego w Polsce.

 12 kwietnia 1991 roku Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów

reprezentujący Skarb Państwa podpisali akt założycielski GPW w Warszawie

3   

 16 kwietnia 1991 roku odbyła się pierwsza sesja giełdowa z udziałem 7 domów

maklerskich, na której notowano akcje 5 spółek: Tonsilu, Próchnika, Krosna, Kabli i

Exbudu. Sesje odbywały się raz w tygodniu.

 22 kwietnia 1993 roku uruchomiono rynek równoległy.

 3 października 1994 roku notowania na warszawskiej giełdzie odbywają się pięć dni w

tygodniu.

 10 października 1994 roku nastąpiło formalne przyjęcie do Światowej Federacji Giełd

 21 sierpnia 1997 roku uchwalono ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami

wartościowymi, w związku z czym moc straciła dotychczas obowiązująca z dnia 22

marca 1991 roku.

 17 listopada 2000 roku uruchomiono nowy System Giełdowy WARSET

 22 stycznia 2001 roku wprowadzono kontrakty terminowe na akcje trzech pierwszych

spółek: TPSA, Elektrimu i PKN Orlen.

 14 października 2003 roku miał miejsce debiut na GPW pierwszej zagranicznej spółki

– Banku Austria Creditanstalt AG

 1 maja 2004 roku wprowadzono nowy podział rynków notowań, mianowicie na

urzędowy i nieurzędowy.

 29 lipca 2005 roku uchwalono kolejne ustawy: 1) o obrocie instrumentami

finansowymi; 2) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 3) o

nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Powyższe ustawy zastąpiły ustawę z dnia 21

sierpnia 1997 roku.

Nasza Giełda wzorowana jest na podstawie Giełdy w Lyonie, gdzie obrót papierami

wartościowymi traktuje się jako transakcje zawierane na rynku wtórnym. Giełda jest

traktowana jako instytucja publiczno-prawna, czyli taka gdzie każdy podmiot posiadający

zezwolenie na działalność maklerską może stać się udziałowcem giełdy i ma prawo

przeprowadzać na niej transakcje. Giełda nie może mieć celu zarobkowego, natomiast akcje

są tylko imienne i nie mają prawa do dywidendy (czyli części zysków spółki przypadających

na daną ilość posiadanych akcji owej spółki).

4   

Akcje giełdy według polskich przepisów mogą nabywać wyłącznie:

1. Skarb Państwa. 2. Przedsiębiorstwa maklerskie. 3. Banki. 4. Firmy Ubezpieczeniowe. 5. Fundusze Inwestycyjne. 6. Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

W Polsce istnieje tylko jedna giełda, jednak to nie oznacza że nie mogą powstawać

następne. Dany podmiot, który chce prowadzić własną działalność na GPW powinien złożyć

wniosek do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG). We wniosku takim powinny

zostać przedstawione między innymi posiadane środki techniczne oraz źródło finansów

niezbędnych do utworzenia giełdy i deklaracje co najmniej 10 podmiotów prowadzących

działalność maklerską do przeprowadzenia transakcji na nowej giełdzie. Ostateczną decyzję

podejmuje jednak Rada Ministrów.

Władzami spółki GPW w Warszawie S.A. są:

 Walne Zgromadzenie – organ najwyższy

 Rada Nadzorcza zwana Radą Giełdy

 Zarząd zwany Zarządem Giełdy

Najwyższym organem Giełdy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy. Prawo

do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze Giełdy. Do kompetencji

walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków

Rady Giełdy.

Dwunastoosobowa Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy, decyduje o nadaniu

lub cofnięciu statusu członka giełdy. Rada Giełdy składa się z przedstawicieli banków,

domów maklerskich, instytucji finansowych, izb gospodarczych i emitentów.

Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego

papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu,

nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego.

Zarząd Giełdy składa się z 4 osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wybrany przez

Walne Zgromadzenie.

5   

Aktualnym prezesem GPW od 2006 roku jest Ludwik Sobolewski.

Giełda spełnia trzy najważniejsze funkcje w gospodarce:

 ułatwia mobilizację kapitału, umożliwiając przesunięcie oszczędności pieniężnych od

tzw. pierwotnych ich dysponentów do ostatecznych użytkowników;

 ułatwia transformację kapitału

 oraz pozwala dokonać możliwie obiektywnej oceny kapitału, pełniąc istotną funkcję

informacyjną

Główne indeksy giełdowe to:

 WIG

 WIG20

 mWIG40 (wcześniej MIDWIG)

 sWIG80 (wcześniej WIRR)

W latach 1996-2006 jednymi z głównych indeksów giełdowych oprócz wyżej wymienionych

były:

 TechWIG

 NIF

W sytuacji, gdy na giełdzie notowanych jest kilkadziesiąt, kilkaset lub nawet kilka

tysięcy różnych papierów wartościowych nie jest możliwe, poprzez obserwację ruchów cen

pojedynczych walorów, stwierdzenie czy rynek znajduje się w fazie hossy czy bessy.

Rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie indeksu giełdowego, czyli wskaźnika, którego

wartość jest bezpośrednio zależna od cen wszystkich lub wybranych instrumentów

notowanych na giełdzie.

Indeksy giełdowe możemy podzielić na dwie grupy: indeksy dochodowe i indeksy

cenowe. Do pierwszej grupy zalicza się takie, przy obliczaniu których bierze się pod uwagę

zmiany cen wszystkich spółek notowanych na danym rynku giełdowym oraz uwzględniające

dywidendę i prawa poboru przypisane akcjom. Indeks cenowy to taki, przy obliczaniu którego

wykorzystuje się jedynie zmiany cen wchodzących w jego skład walorów. Do jego obliczania

nie muszą wchodzić wszystkie notowane na danym rynku giełdowym walory, a jedynie ich

określona liczba, np. wybrany portfel.

6   

Indeksy giełdowe pełnią funkcje:

 Wskaźnika koniunktury na danej giełdzie,

 Ułatwiają monitorowanie zmian wartości kapitału na rynku,

 Są odbiciem tendencji charakteryzujących daną gospodarkę,

 Wykorzystywane są do prognozowania trendów

 Indeks giełdowy może być traktowany również jako instrument finansowy, co ma

znaczenie przy opcjach i kontraktach (instrumentach pochodnych).

Pierwszym i najdłużej notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowym indeksem

jest WIG, czyli Warszawski Indeks Giełdowy. Jest to indeks giełdowy typu dochodowego,

który obejmuje akcje 324 spółek notowanych na rynku podstawowym. Indeks ten liczony jest

od 16 kwietnia 1991 roku.

Na przestrzeni dziesięciu lat, począwszy od roku 1996 indeks ten prezentował się

następująco:

Tabela 1. Indeks giełdowy WIG w latach 1996-2006.

 

Lata Indeks giełdowy WIG

2006 50 411,82

2005 35 600,79

2004 26 636,19

2003 20 820,07

2002 14 366,65

2001 13 922,16

2000 17 847,55

1999 18 083,60

1998 12 795,60

1997 14 668,00

1996 14 342,80

7   

Wykres 1. WIG w latach 1996-2006.

Kolejnym bardzo ważnym indeksem giełdowym jest indeks WIG20, skupiający 20

największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Bazowa data debiutu WIG20 to 16 kwietnia 1994 roku, natomiast bazowa wartość to 1 000

punktów. Jest to indeks typu cenowego (przy jego obliczaniu bierze się jedynie ceny

zawartych w nim transakcji). W ramach WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5

spółek z jednego sektora, nie są w nim notowane fundusze inwestycyjne.

Listę spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 ustala się na podstawie średniej

ważonej dwóch kryteriów:

 wielkości obrotu giełdowego akcji spółki w relacji do łącznych obrotów wszystkich

spółek wchodzących w skład indeksu w okresie trzech miesięcy,

 wartości rynkowej spółki w relacji do kapitalizacji spółek wchodzących w skład

indeksu w okresie miesiąca.

 Najniższa wartość WIG20 odnotowana na zamknięciu to 577,90 p. (28 marca 1995) a

najwyższa – 3917,87 p. (29 października 2007). Obrazuje to poniższy wykres:

8   

Wykres 2. Historyczny wykres indeksu WIG20 od 16 kwietnia 1994 do 19 stycznia 2009 roku

data bazowa: 16 kwietnia 1994

wartość bazowa: 1 000,00

kapitalizacja bazowa: 136 322,90

wartość maksymalna: 3 917,87 (29 października 2007)

wartość minimalna: 577,90 (28 marca 1995)

Poniższa tabela pokazuje jakie wahania wartości miał indeks WIG20 już dwa lata po

debiucie, czyli od roku 1996 do 2006:

Tabela 2. Indeks giełdowy WIG20 w latach 1996-2006.

Lata Indeks giełdowy WIG20

2006 3 285,49

2005 2 654,95

2004 1 960,57

2003 1 574,04

2002 1 175,64

2001 1 208,34

2000 1 816,19

1999 1 788,60

1998 1 241,20

9   

1997 1 487,20

1996 1 441,80

Wykres 3. WIG20 w latach 1996-2006.

Kolejny indeks giełdowy to mWIG40, czyli indeks średnich spółek notowanych na

Giełdzie Papierów Wartościowych. Indeks ten zastąpił po sesji w dniu 16 marca 2007 indeks

MIDWIG. Liczony na podstawie portfela akcji 40 spółek niewchodzących w skład WIG20 i z

wykluczeniem funduszy inwestycyjnych. MIDWIG podobnie jak WIG20 jest indeksem

cenowym, nieuwzględniającym dochodów z praw poboru i dywidend. W jego skład wchodzi

stała liczba 40 spółek. Najwyższa wartość MIDWIG to: 4.128,14 pkt z dnia 19 stycznia 2007

roku.

Ponieważ w analizowanych przeze mnie latach, czyli w dekadzie 1996-2006

obowiązywał jeszcze indeks MIDWIG, dlatego też w niżej przedstawionej tabelce wypisane

są jego poszczególne wartości, począwszy od roku ukazania się czyli 1998.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument