Działalność gospodarcza - Notatki - Prawo gospodarcze - Część 4, Notatki'z Prawo Gospodarcze. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Działalność gospodarcza - Notatki - Prawo gospodarcze - Część 4, Notatki'z Prawo Gospodarcze. Warsaw School of Economics

PDF (401 KB)
17 strona
481Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z prawa gospodarczego: działalność gospodarcza. Część 4,
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 17
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument

dr Ewa Gwardzińska

Art. 66. 1. Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr.  2. Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru

prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu.

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

3. Wpis do rejestru może być wykreślony wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez ustawę. 4. Organ prowadzący rejestr sprostuje z

urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

Art. 72. 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1.

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

Zezwolenia

Art. 75. 1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach:

 1) ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.);

 2) ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (DzU z 2004 r. nr 4, poz. 27, ze zm.);

 3) ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 274, ze zm.);

 4) ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.);

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

 5) ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DzU nr 179, poz. 1485, ze. zm.);

 6) ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908, ze zm.) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;

 7) ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU nr 183, poz. 1538 ze zm.);

 7a) ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539, ze zm.);

 8) ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU z 2004 r. nr 159, poz. 1667, ze zm.);

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

 9) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;  10) ustawy z 21 lipca 2000 r. – Prawo

telekomunikacyjne (DzU nr 73, poz. 852, ze zm.); tę ustawę zastąpiła ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (DzU nr 171, poz. 1800 ze zm.);  11) ustawy z 26 października 2000 r. o giełdach

towarowych (DzU z 2005 r. nr 121, poz. 1019, ze zm.);  12) ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

(DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, ze zm.);  13) ustawy z 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(DzU z 2004 r. nr 243, poz. 2441, ze zm.);

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

 14) ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zm.);

 15) ustawy z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (DzU z 2007 r. nr 36, poz. 233) w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego;

 16) ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (DzU z 2004 r. nr 53, poz. 533, ze zm.);

 17) ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU z 2007 r. nr 125, poz. 874);

 18) ustawy z 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (DzU nr 62, poz. 574, ze zm.);

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

 19) ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (DzU z 2006 r. nr 100, poz. 696, ze zm.);

 20) ustawy z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (DzU nr 169, poz. 1385, ze zm.);

 21) ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU nr 124, poz. 1151, ze zm.);

 22) ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (DzU nr 124, poz. 1154, ze zm.);

 23) ustawy z 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (DzU nr 130, poz. 1188, ze zm.);

 24) ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (DzU nr 29, poz. 257, ze zm.);

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

 25) ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU nr 146, poz. 1546, ze zm.);  26) ustawy z 21 stycznia 2005 r. o

doświadczeniach na zwierzętach (DzU nr 33, poz. 289, ze zm.);  27) w art. 19a ustawy z 28 września 1991 r. o

lasach (DzU z 2005 r. nr 45, poz. 435, ze zm.);  28) ustawy z 11 maja 2007 r. o tworzeniu i

działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (DzU nr 127, poz. 880) – z powodu niezgodności z konstytucją ustawa ta straciła moc 11 lipca 2008 r. (DzU nr 123, poz. 803).

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

 2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 276).  2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie

warsztatu w zakresie określonym w przepisach ustawy z 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (DzU nr 180, poz. 1494, ze zm.).

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

Licencje

3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach: 1) ustawy z 6 września 2001 r. o

transporcie drogowym; 2) ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie

kolejowym (DzU z 2007 r. nr 16, poz. 94).

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (DzU nr 123, poz. 1351, ze zm.).

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

Kontrola przedsiębiorcy

Art. 83. 1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 1) w odniesieniu do przedsiębiorców

(mikro- i małego- i średniego przedsiębiorcy) – 4 tygodni; 2) w odniesieniu do pozostałych

przedsiębiorców – 8 tygodni.

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

Mikroprzedsiębiorca

Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10

pracowników oraz  2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży

towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

Mały przedsiębiorca

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50

pracowników oraz  2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży

towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

Średni przedsiębiorca

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250

pracowników oraz  2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży

towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

docsity.com

dr Ewa Gwardzińska

Dziękuję za

uwagę

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument