Rynek kapitałowy - Notatki - Ekonomia - Część 2, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Rynek kapitałowy - Notatki - Ekonomia - Część 2, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (96 KB)
6 strona
2Liczba pobrań
744Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu ekonomii: rynek kapitałowy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
Microsoft Word - Rynek Kapitalowy.doc

7

funkcjonowania systemu rekompensat przewiduje zabezpieczenia dla inwestorów w przypadku upadłości

domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską albo banku prowadzącego rachunki

papierów wartościowych. Uczestnictwo domów maklerskich w systemie rekompensat jest obowiązkowe.

Wnoszą one roczne wpłaty w wysokości nie wyższej niż 0,4% średniego stanu środków pieniężnych oraz

nie więcej niż 0,01% średniej wartości papierów wartościowych i praw majątkowych klientów domu

maklerskiego z ostatnich dwunastu miesięcy. Od 2008 r. system będzie gwarantował wypłatę środków do

22 tys. euro.

INNE INSTYTUCJE PUBLICZNEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO – INSTYTUCJE

SAMORZĄDOWE

Poza omówionymi instytucjami pośredniczącymi, nadzorującymi i rozliczającymi rynek kapitałowy, na

rynku tym występują także inne instytucje, spełniające przede wszystkim funkcje regulacyjne,

zorientowane na określone segmenty tego rynku. Należy tu wymienić przede wszystkim:

• związki maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych;

• stowarzyszenia inwestorów;

• kluby emitentów.

Związki maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych

Związki te są organizacjami samorządowymi i odgrywają ważną rolę w zakresie podporządkowania i

regulowania działalności tej grupy uczestników rynku, jednocześnie kreując zaufanie do całego rynku

papierów wartościowych. Określają zasady postępowania swoich członków i różne formy rozwiązań

dyscyplinarnych i kontrolnych. Do podstawowych zadań związku maklerów i doradców można zaliczyć:

− reprezentowanie interesów maklerów i doradców oraz ochrona ich praw zawodowych;

− kształtowanie zasad etyki zawodowej i procedur postępowania w obrocie papierami

wartościowymi;

− współdziałanie z innymi instytucjami w sprawach stosowania prawa i doskonalenia prawa

regulującego działalność rynku kapitałowego;

− sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez maklerów i doradców;

− rozpatrywanie naruszeń etyki zawodowej i orzekanie o konsekwencjach z tego tytułu;

− prowadzenie doskonalenia zawodowego.

Stowarzyszenia inwestorów

Są organizacjami samorządowymi reprezentującymi interesy inwestorów indywidualnych. Główne

zadania stowarzyszenia są związane z działalnością edukacyjną, doradztwem inwestycyjnym czy

aktywizacją inwestorów. Ich działalność polega więc na okresowych spotkaniach członków, na których

8

odbywa się wymiana doświadczeń, szkolenia z wybranych zagadnień oraz wspólne inwestowanie Klubu.

Zwiększają profesjonalizm i bezpieczeństwo inwestora indywidualnego, stwarzając szanse na wzrost

zysku od zainwestowanych środków.

W Polsce istnieją m.in.: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych czy Polskie Stowarzyszenie

Inwestorów Kapitałowych.

Kluby emitentów

Zrzeszają emitentów papierów wartościowych. Są to stowarzyszenia samorządowe spółek giełdowych,

zawiązywane w celu reprezentowania ich interesów wobec instytucji i organizacji działających na rynku

kapitałowym. Mają one osobowość prawną i występują w imieniu swych członków w sprawach

dotyczących praw i obowiązków emitentów na rynku papierów wartościowych. Wyrażają swoje opinie

odnośnie wprowadzania zmian i tworzenia regulacji prawnych w zakresie emisji papierów

wartościowych, opracowania prospektów emisyjnych i memorandów, sprawozdawczości i innych

informacji podawanych do publicznej wiadomości.

RYNEK OBLIGACJI

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, reprezentowany

przez Ministra Finansów. Skarb Państwa - emitent obligacji - pożycza od nabywcy obligacji określoną

sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligacje) - w określonym czasie wraz z

należnymi odsetkami.

Innymi słowy, obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez

Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Środki uzyskane z obligacji finansują istotne cele

przewidziane w budżecie państwa oraz są przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych długów.

Zasady emisji, nabywania i wykupu obligacji reguluje w Polsce Ustawa o obligacjach.

Ustawowa definicja obligacji brzmi następująco:

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest

dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do zapłaty kwoty

pieniężnej w sposób i w terminach w niej określonych

Świadczenie emitenta wobec właściciela obligacji może mieć charakter pieniężny i niepieniężny.

Świadczenie pieniężne może polegać na zapłacie należności głównej i należności ubocznych (odsetek)

lub różnicy między ceną nominalną a ceną emisji obligacji. Świadczenie niepieniężne może natomiast

polegać na udziale obligatariusza w przyszłych zyskach emitenta, możliwości zamiany obligacji na akcje

spółki (obligacje zamienne) oraz prawie pierwszeństwa do objęcia akcji spółki będącej emitentem

obligacji (obligacje z prawem pierwszeństwa).

Obligacje mogą emitować:

9

1) Skarb Państwa,

2) NBP,

3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną (spółki akcyjne,

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, komunalne), a

także spółki komandytowo-akcyjne,

4) gminy, powiaty, województwa (jednostki samorządu terytorialnego), a także związki tych jednostek

oraz miasto stołeczne Warszawa,

5) inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych

ustaw (np. banki dysponujące takim uprawnieniem na podstawie prawa bankowego),

6) niektóre międzynarodowe instytucje finansowe

W przypadku każdej obligacji pojmowanej jako instrument rynku kapitałowego można wyróżnić

wartość: nominalną, emisyjną, rynkową i wykupu.

Wartość nominalna jest wielkością stałą, którą określa emitent. Reprezentuje ona kwotę, jaką

otrzymuje jej posiadacz po upływie terminu określonego przy emisji. Wartość ta stanowi podstawę

naliczania odsetek lub dyskonta.

Wartość emisyjna to cena, po jakiej emitent sprzedaje obligacje na rynku pierwotnym, a więc kwota,

jaką musi zapłacić osoba kupująca obligacje w momencie emisji.

Wartość rynkowa to cena bieżąca, po jakiej w danym momencie można nabyć lub sprzedać obligacje

na rynku wtórnym.

Wartość wykupu (spłaty) obligacji oznacza wartość, która jest wypłacana inwestorom w dniu

wykupu obligacji przez emitenta. Powinna być ona co najmniej równa wartości nominalnej.

OBLIGACJE SKARBOWE

Rynek pierwotny obligacji skarbowych obejmuje sprzedaż obligacji przez Emitenta pierwszemu

nabywcy za pośrednictwem sieci sprzedaży PKO Banku Polskiego.

Obligacje skarbowe można kupić w:

• 978 wyznaczonych oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju (w godzinach pracy - od

poniedziałku do piątku najpóźniej do godz. 19.00);

• 34 Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP (w godzinach pracy - od

poniedziałku do piątku najpóźniej do godz. 19.00).

oraz za pośrednictwem:

internetu w pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.inteligo.pl

infolinii: 0 801 310 210 (opłata jak za połączenie lokalne) lub 0 prefiks 81 535 66 55. Serwis

telefoniczny jest czynny od poniedziałku do soboty od godziny 8.00 do 20.00 z wyjątkiem dni

świątecznych.

10

Dodatkową korzyścią dla klientów jest możliwość obsługi obligacji nabytych po 1 sierpnia 2003 r.

(wykup, przedterminowy wykup, wypłata odsetek, zamiana) w dowolnej placówce PKO Banku Polskiego

prowadzącej sprzedaż i obsługę obligacji, niekoniecznie w tej, w której dokonano zakupu.

Terminy sprzedaży obligacji oraz wszelkie inne warunki dotyczące danej emisji obligacji, są zawsze

zawarte w listach emisyjnych Ministra Finansów. Listy emisyjne są dostępne w placówkach PKO Banku

Polskiego, na stronie internetowej www.obligacjeskarbowe.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa

Finansów www.mf.gov.pl/obligacje.

Nabywca kupuje obligacje po dziennej cenie sprzedaży. Dla obligacji dwuletnich, czteroletnich i

dziesięcioletnich jest to stała cena i w każdym dniu zakupu wynosi 100 złotych. W przypadku obligacji

trzyletnich dzienna cena sprzedaży jest sumą ceny emisyjnej i odsetek narosłych od pierwszego dnia

sprzedaży danej serii obligacji.

Płatności za obligacje można dokonać:

• gotówką,

• przelewem na rachunek bankowy,

• środkami uzyskanymi z wykupu obligacji przez Skarb Państwa (zamiana wykupywanych

obligacji na nowe).

Rynek wtórny

O rynku wtórnym mówimy, gdy obligacje skarbowe po ich sprzedaniu przez Emitenta pierwszemu

właścicielowi są po raz kolejny odsprzedawane następnym nabywcom na:

• rynku regulowanym - za pośrednictwem Giełdy Papierów Własnościowych,

• rynku nieregulowanym - w drodze umowy cywilno-prawnej.

Wśród obligacji skarbowych wyróżniamy:

obligacje hurtowe – obligacje o wyższej wartości nominalnej przeznaczone dla inwestorów

instytucjonalnych dysponujących znaczną gotówką;

obligacje detaliczne – obligacje o niższej wartości nominalnej przeznaczone dla osób fizycznych,

traktowane jako instrument oszczędnościowy.

Obligacje skarbowe oferowane w sieci sprzedaży detalicznej dzielą się na dwie grupy:

obligacje oszczędnościowe

obligacje rynkowe

Obligacje oszczędnościowe są oferowane wyłącznie osobom fizycznym, rezydentom i

nierezydentom. Mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym na podstawie umowy

sprzedaży lub darowizny. Nie są natomiast notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obligacje

11

oszczędnościowe są emitowane co miesiąc i sprzedawane zawsze po cenie równej wartości nominalnej,

tj. 100zł.

Do obligacji oszczędnościowych zalicza się obligacje dwuletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie.

Obligacje rynkowe są dostępne zarówno dla rezydentów jak i nierezydentów, będących osobami

fizycznymi oraz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z

wyłączeniem podmiotów finansowych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najważniejszą cechą tych obligacji jest możliwość obrotu nimi na Giełdzie Papierów Wartościowych - za

pośrednictwem biur maklerskich dla posiadaczy rachunków papierów wartościowych lub możliwość

sprzedaży bezpośrednio z rachunku rejestrowego dla tych, którzy nie posiadają rachunku inwestycyjnego.

Od maja 2005 r. obligacje rynkowe są notowane nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych,

ale także na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS-CeTO S.A. (dotyczy to obligacji

wyemitowanych od maja 2005 r., a więc TZ0508 i wszystkich kolejnych emisji trzylatek oraz emisji

pięciolatek od SP0610 do SP1210). Ponadto mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym

nieregulowanym na podstawie umów sprzedaży lub darowizny. Obligacje rynkowe są sprzedawane w

trzymiesięcznych emisjach - zawsze po dziennej cenie sprzedaży odpowiadającej cenie emisyjnej

powiększonej o wartość odsetek przypadających na dany dzień sprzedaży. Do obligacji rynkowych

zalicza się obligacje trzyletnie i pięcioletnie (sprzedaż obligacji pięcioletnich była prowadzona do dnia

28 lutego 2006 r. jako ostatnie zostały wyemitowane obligacje serii SP1210.)

Aktualnie (kwiecień 2009 r.) w sprzedaży dostępne są następujące emisje obligacji detalicznych:

Rodzaj obligacjiKod

obligacjiOkres sprzedażyOprocentowanie

Cenaemisyjna

Wypłata odsetek

Obligacje dwuletnie

o stałym oprocentowaniu DOS0411

01.04.2009 -

30.04.2009

5,5% w skali roku, stałe

w okresie 2 lat 100,00 zł

kapitalizacja

roczna

Obligacje trzyletnie

o zmiennej stopie

procentowej

TZ0212 01.02.2009 -

30.04.2009

5,19% w pierwszym

okresie odsetkowym 99,90 zł co pół roku

Obligacje czteroletnie

indeksowane COI0413

01.04.2009 -

30.04.2009

6,50% w pierwszym

rocznym okresie

odsetkowym

100,00 zł co rok

Dziesięcioletnie emerytalne obligacje

indeksowane

EDO0419 01.04.2009 -

30.04.2009

7,0% w pierwszym

rocznym okresie

odsetkowym

100,00 zł kapitalizacja

roczna

Struktura nabywców obligacji skarbowych (stan na 2007 r.)

12

Inwestorzy

zagraniczni

21%

Zakłady

ubezpieczeniowe

18%

Fundusze

emerytalne

24%

Podmioty

niefinansowe

1%

Inne podmioty

3% Osoby fizyczne

3%

Banki komercyjne

19% Fundusze

inwestycyjne

11%

Nabywcami obligacji były głównie podmioty instytucjonalne, w tym przede wszystkim instytucje

finansowe takie jak fundusze emerytalne, banki komercyjne, zakłady ubezpieczeniowe czy fundusze

inwestycyjne. Około 20% emisji nabywają inwestorzy zagraniczni, a tylko około 3% osoby fizyczne.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument