Możliwości wprowadzenia Euro w Polsce - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse
Krzysztof
Krzysztof24 czerwca 2013

Możliwości wprowadzenia Euro w Polsce - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse

PDF (153 KB)
5 str.
627Liczba odwiedzin
Opis
Finanse i bankowość: notatki z zakresu finansów opisujące możliwość wprowadzenia Euro w Polsce.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 5

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.

Pobierz dokument

FINANSE

Możliwości wprowadzenia Euro w Polsce

Traktat o Unii Europejskiej, znany jako traktat z Maastricht, wszedł w

życie 1 grudnia 1993 roku po ratyfikacji 12 krajów członkowskich. Traktat

ten określił ostatecznie trzyfazowy plan zawarty w raporcie Delorsa w

sprawie budowy Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wprowadzenia wspólnej

waluty. Uwzględniając datę 1 lipca 1990 roku jako rozpoczęcie fazy I tego

procesu, traktat ustalał, że faza II rozpocznie się 1 stycznia 1994 roku wraz z

podjęciem prac przez Europejski Instytut Monetarny, co miało być podstawą

do utworzenia Europejskiego Banku Centralnego. Faza III, wprowadzenie

wspólnej waluty, miała się rozpocząć nie później niż 1 stycznia 1999 roku

wraz z ustanowieniem Europejskiego Banku Centralnego1.

Jednolity system pieniężny, wspólny pieniądz, jakim jest euro, jest

jednym z najważniejszych przejawów dokonującej się integracji. Zmniejsza 1 J.J.Wajszczuk, Międzynarodowe środowisko finansowe – kierunki instytucjonalizacji, Wydawnictwo KeyText, Warszawa 2005, s.154.

2

on ryzyko kursów wymiany, ułatwia transfery, powoduje zmniejszenie

wydatków ponoszonych przy wymianie walut, chociażby z powodu

pobieranych przez bank marż. W pierwszym etapie wejście do strefy euro

wybrano 11 krajów: Niemcy, Belgia, Luksemburg, Hiszpania, Francja,

Irlandia, Włochy, Holandia, Austria, Portugalia, Finlandia.

Efekty ustanowienia Unii Walutowej i wspólnego pieniądza euro

zdaniem Ministra Gospodarki i Finansów Hiszpanii, to:

• zmniejszenie kosztów transakcyjnych, eliminowanie rozliczeń

wewnętrznych w ramach Unii,

• ułatwienie inwestycji wewnątrz Unii dzięki zniknięciu ryzyka

kursowego,

• zwiększenie stabilności międzynarodowego rynku walutowego z chwilą

wejścia na ten rynek waluty największego światowego eksportera, Unii

Europejskiej,

• wykorzystanie euro jako waluty rezerwowej,

• zwiększenie konkurencyjności denominowanego w euro rynku długu

publicznego z rynkiem amerykańskim2.

Wyżej wymienione efekty odnoszą się oczywiście do wszystkich państw

przystępujących do strefy euro, jak i do tych które dopiero zamierzając się

starać o przystąpienie do niej.

Dyskusja nad możliwymi scenariuszami przyjęcia euro przedstawia

trzy możliwości, tj. oficjalny program zakładający włączenie złotego do

mechanizmu ERM 2 oraz dwie drogi alternatywne, a mianowicie strategię

usztywnienia kursu złotego do euro i jednostronną euriozację, czyli

jednostronne zastąpienie złotego przez euro3.

Strategia włączenia złotego do Mechanizmu Kursowego ERM2 to

wariant stopniowego dostosowywania się. Polska przystąpiła 1 maja 2004

roku do Unii Europejskiej, lecz nie przystąpiła do UGW (Unii Gospodarczo-

Walutowej). Zatem nie mają zastosowania do Polski prawa i obowiązki

występujące w UGW. Polski złoty nie zniknął w momencie dołączenia

naszego kraju do UE. Narodowy Bank Polski nadal ma prawo do

2 Finanse międzynarodowe, red. nauk. Bogumił Bernaś, PWN, Warszawa 2006,s.218. 3 I.Pszczółka, Euro a integracja europejskich rynków finansowych, CEDEWU, Warszawa 2006, s.270.

3

prowadzenia polityki pieniężnej i walutowej, jednakże zgodnie z założeniami

Traktatu o Unii Europejskiej, jego obowiązkiem jest traktowanie owego

traktatu jako przedmiotu wspólnego zainteresowania, a polską gospodarkę

należy traktować jako „wspólne dobro”.

Istotnym elementem tego procesu jest ustalenie kursu centralnego

złotego do euro. Decyzja o włączeniu złotego do mechanizmu będzie

uzależniona od dwóch czynników: woli politycznej i sytuacji gospodarczej.

NBP oraz część ekspertów zajmująca się problematyką przystąpienia Polski

do UGW są zwolennikami szybkiego dokonania tych działań. Z tym etapem

związane są również pewne ryzyka makroekonomiczne: spotęgowane i

niedziałające prorozwojowo wydatki publiczne, zbyt niskie oszczędności

krajowe, źle zreformowana gospodarka mająca niski wzrost wydajności pracy

i niską opłacalność inwestycji, słabo wykwalifikowana siła robocza4.

Wchodząc do strefy euro przez pewien okres będą funkcjonować dwie waluty,

a następnie banknoty i monety euro zastąpią złotego i wspólna waluta stanie

się jedynym prawnym środkiem płatniczym w Polsce. W ostatnim etapie

przejścia do UGW Polska miałaby się zrzec prawa do prowadzenia polityki

pieniężnej własnego kraju, a stałaby się członkiem Rady Zarządzającej, która

brałaby udział w kształtowaniu wspólnej polityki pieniężnej strefy euro.

W przypadku przyjęcia strategii sztywnego kursu złotego do euro, złoty

funkcjonowałby jako waluta krajowa, a jego kurs byłby sztywny w stosunku

do euro. Ustawowo zagwarantowanoby bardzo ścisły związek emisji

krajowego pieniądza (pieniądza bazowego) z rezerwami walutowymi kraju.

Takie rozwiązanie pozawala na zmniejszenie inflacji poprzez obniżenie

oczekiwań inflacyjnych, co wpływa na zmniejszenie nominalnych i realnych

stóp procentowych. Jest ono dość korzystne, gdyż pozwalałoby na obniżenie

kosztu obsługi długu publicznego, jego redukcję, jak również redukcję

deficytu budżetowego. Kluczowym celem izby walutowej jest ustawowe

zagwarantowanie niezależności polityki pieniężnej, czyli wyeliminowanie

ingerencji rządu w mechanizm kreowania pieniądza5. Podstawowym

mankamentem tego rozwiązanie jest sztywny kurs złotego w stosunku do

4 Jak wyżej,s.271. 5 Jak wyżej, s.275.

4

euro. Kurs ten może zachęcić do brania kredytów z powodu nieistnienia

ryzyka kursowego. System izby walutowej postrzegany jest jako najgorszy i

zarazem najdroższy sposób przyjęcia wspólnej waluty przez Polskę.

Kolejną analizowaną strategią zastąpienia złotego przez euro jest

strategia jednostronnej euroizacji polegająca na jednostronnym

wprowadzeniu euro, tak szybko, jak pozwalają na to względy organizacyjno-

legislacyjne. Zwolennicy tej koncepcji uważają, iż pozwoliłoby to na

przyspieszenie procesu stabilizacji makroekonomicznej. Byłby to najlepszy

sposób by zabezpieczyć się przez ryzykiem nadmiernej aprecjacji złotego.

Zbyt silny złoty mógłby prowadzić do niebezpiecznie wysokiego deficytu na

rachunku bieżącym bilansu płatniczego. Do korzyści należy zaliczyć

zmniejszenie się wrażliwości Polski na niespodziewane odwrócenie się

kierunku przepływu kapitału i towarzyszące temu zjawisku wypaczenie

rynków finansowych. Byłoby to możliwe tylko w przypadku pełnej

liberalizacji przepływów kapitałowych. Taki sposób przyjęcia euro traktowany

jest jako lepszy i mniej kosztowny niż mechanizm izby walutowej. Istotnym

mankamentem mógłby okazać się brak możliwości manewrowania polityką

monetarną. Wadą jest także konieczność zbyt wczesnej rezygnacji z płynnego

kursu walutowego złotego oraz brak precyzji w określeniu kursu związania, a

następnie zastąpienia wspólną walutą6.

Wspólny pieniądz będzie miał również ogromne znaczenie dla polskich

obywateli, przedsiębiorców i instytucji finansowych.

Zaczynając od przedsiębiorców możemy tu pokazać możliwość

rozliczania transakcji handlowych i usługowych z podmiotami, których

walutą krajową jest euro. Z tego wynika, że nie będzie konieczności wymiany

walut przy dostawach wewnątrzwspólnotowych, ale również firmy unikną

ryzyka kursowego z tytułu niskich kursów. Ustabilizuje to sytuację dla

obecnych eksporterów, którzy tracą ogromne kwoty wynikające z coraz

niższego kursu waluty europejskiej. Wyeliminowanie wielu walut i

zastąpienie jedną pozwoli na uproszczenie ewidencji księgowej transakcji w

państwami Unii. Jednolity pieniądz zwiększy zapewne stopień czytelności

6 Jak wyżej, s.276.

5

sytuacji gospodarczej na obszarze Unii. Dotyczy to cen za towary i usługi,

warunków prowadzenia działalności, kosztów kredytów, itp.

Wprowadzenie euro jako waluty międzynarodowej jest ogromnym

uproszczeniem dla zwykłego obywatela. Wyjeżdżając za granicę możemy

podróżować z jedną walutą w kieszeni, a nie jak było dotychczas inne

państwo – inny pieniądz.

Dla instytucji finansowych jest to duże uproszczenie i zmniejszenie

przede wszystkim ryzyka kursu walutowego.

Wprowadzenie wspólnej waluty zatem stanie się katalizatorem

integracji polskiego rynku finansowego z rynkami krajów strefy euro, a

zarazem wzmocni korzyści osiągane z integracji finansowej. Stanie się też

uproszczeniem dla zwykłych ludzi - obywateli naszego kraju.

Literatura:

1. Finanse międzynarodowe, red. nauk. Bogumił Bernaś, PWN, Warszawa 2006,

2. Pszczółka I., Euro a integracja europejskich rynków finansowych, CEDEWU,

Warszawa 2006,

3. Wajszczuk J.J., Międzynarodowe środowisko finansowe – kierunki

instytucjonalizacji, Wydawnictwo KeyText, Warszawa 2005.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.

Pobierz dokument