Otoczenie organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Otoczenie organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (168 KB)
2 strony
501Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: otoczenie organizacji to, co jest na zewnątrz organizacji ( nie jest jej częścią ) i oddziałuje na nią pośrednio lub bezpośrenio.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

6. Otoczenie organizacji: pojęcie i podstawowe typy.

Otoczenie organizacji – to, co jest na zewnątrz organizacji ( nie jest jej

częścią ) i oddziałuje na nią pośrednio lub bezpośrenio. Między organizacją

a otoczeniem następuje wymiana energii (zasileń materialnych) i informacji tzn. wytwarzane przez organizację produkty (dobra, usługi)

przyjmowane są (odpłatnie lub nie) przez otoczenie, które w zamian za to

zaopatruje organizacje w materialne i niematerialne czynniki,

umożliwiajace jej kontynuowanie lub roszerzenie działalności. Główna zasadą jest równowaga czyliekwiwalentność tej wymiany tzn.

organizacja musi zaspokajać potrzeby otoczenia, a otoczenie potrzeby

organizacji – systemy organizacyjne muszą się dostosować do zmiennych

potrzeb i wymagań otoczenia oraz warunków działań jakie ono stwarza. Ponadto otoczenie przenika organizację na wiele sposobów, a współpraca

z organizacją prowadzi do ich wzajemnego przenikania się.

Otoczenie ogólneorganizacji – określa ogólne warunki funkcjonowania

organizacji stwarzając jej bariery, zagrożenia i szanse. Sektory otoczenia ogólnego:

 prawny – z niego pochądzą normy prawne regulujące

funkcjonowanie organizacji (np. szkolnictwo funkcjonuke na

podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, Prawie Pracy itp.)

 fizyczny – obejmuje środowisko naturalne, w którym działa organizacja, urbanistykę, architekturę, system transportowy,

budynki itp.

 ekonomiczny – to rynki, w których organizacja uczestniczy:

wytwarzanych i nabywanych dóbr i usług, pracy i kapitału np. dla szkół ważny jest rynek usług edukacyjnych.

 technologiczny – stąd pochodzi wiedza i informacja na temat

technologii stosowanej w wytwaezaniu produktu oferowanego przez

organizację np. metody nauczania, technologie, podręczniki, oprogramowanie itp.

 społeczny – obejmuje strukturę społeczną (zawodową, wiekową,

dochodową) oraz jej zmiany np. (dla szkół wyższych) zwiększająca

się liczebność absolwentów liceów.

 polityczny – jest on źródłem zmian legislacyjnych i polityki rządu wobec organizacji np. regulacje dotyczące nowych kierunków

studiów bądź opłat za studia.

 kulturowy – jest źródłem obowiązujących norm i wartości w

organizacji. Otoczenie międzynarodowe i globalne - obejmuje te elementy

organizacji, które występują w skali międzynarodowej i globalnej. Głównie

chodzi o infrastrukturę informacyjną, komunikacyjną i finansową, która

umożliwia swobodny ruch dóbr, usług, wiedzy, informacji, wartości, a tym samym przenosi konkurencję na płaszczyznę międzynarodową i globalną.

Typy otoczenia:

Dalsze (ogólne, niespecyficzne) – jest identyczne dla wszystkich

organizacji funkcjonujących na konkretnym obszarze. Otoczenie to analizujemy używając formuły PEST – zgodnie z nią wyróżniamy

następujące subotoczenia:

docsity.com

polityczno-prawny (sprawdza np. czy ustawy są stabilne)

ekonomiczno-finansowy – np. system bankowy, wskaźniki

makroekonomiczne (PKB, inflacja, deficyt, stopy procentowe,

bezrobocie), pozwala on robic prognozy na przyszłość  społeczno-kulturowy – obejmuje normy i wartości

społeczne obowiązujące w działajacej organizacji

techniczny – obejmuje dostępne na rynku technologie np.

produkcji  Bliższe (zadaniowe, specyficzne) – jest ono inne dla różnych

organizacji, bo wiąże się ono ze specyfiką działalności, domeną w

jakiej organizacja funkcjonuje i misja, którą realizuje.Otoczenie to

analizujemy posługując się kategorią interesariuszy. Interesariuszami są:

 organizacje konkurencyjne

 społeczności lokalne

 nabywcy  dostawcy

 grupy nacisku lub odniesienia (np. różne stowarzyszenia)

Różne stopnie stabilności otoczenia:

Stabilne – otoczenie, w którym nie zachodzą istotne z punktu

widzenia danej organizacji zmiany lub zachodzą w sposób ewolucyjny i dający się przewidzieć. Cechy charakterystyczne tego

otoczenia:

 Możliwość robienia prognoz na przyszłość

 Nie wymaga podejmowania szybkich decyzji  Jest shierarchizowane

 Istnieją schematy działania

 Jest sformalizowane i scentralizowane

 Nie wymaga innowacyjności pracowników  Ma strukture mechanistyczną (jest ona mało elastyczna)

Zmienne

Burzliwe – jego cechy charakterystyczne to:

 Brak hierarchii

 Jest niesformalizowane  Nie jest scentralizowane

 Pracownik może wykazać się innowacyjnością

Ma strukturę organiczną (elastyczną)

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument