Działalność gospodarcza z udziałem podmiotu zagranicznego - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Działalność gospodarcza z udziałem podmiotu zagranicznego - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (192 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa opisujące działalność gospodarczą z udziałem podmiotu zagranicznego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

PAPIERY WARTOŚCIOWEIndos - pisemne oświadczenie umie-szczone na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym prze-niesienie praw na inną osobę; do prze-niesienia potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów. Obligacja powinna zawierać: powo-łanie prawnej podstawy emisji; nazwę emitenta; nazwę obligacji i cel jej wye-mitowania; wartość nominalną i numer kolejny oraz serię obligacji; przy obliga-cji imiennej- oznaczenie wierzycieli; ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennej; wysokość oprocentowania, warunki wykupu i terminy wypłaty oprocentowania oraz datę, od której nalicza się oprocentow.; treść dodatkowych zobowiązań przyję-tych wobec wierzyciela; zakres i formę zabezpieczenia albo inf.o jego braku; da-tę i miejsce wystawienia obligacji oraz datę zakupu obligacji; podpisy osób uprawininych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta. Czek powinien zawierać: nazwę „czek”, polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie trasata (banku), podpis wystawcy, oznaczenie miejsca płatności, oznaczenie daty wystawienia czeku i iznaczenie miejsca wystawienia czeku. W przypadku braku osobnego oznaczenia, miejsce wymienione obok nazwiska trasata uważa się za miejsce płatności, jeśli obok nazwiska trasata wymieniona kilka miejsc, czek jest płatny w miejscu wymienionym najpierw, w razie zaś braku takiego oznaczenia, czek jest płatny w miejscu wystawienia. Czek, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwi-ska wystawcy. Róznice między czekiem a wekslem. a) trasatem czeków może być tylko bank, podczas gdy trasatem weksla trasowanego może być każda osoba prawna lub fizyczna; b) czek nie podlega przyjęciu, a wzmiankę o przyjęciu na czeku uważa się za nie napisaną, natomiast weksel trasowany podlega przyjęciu przez trasata; c) czek może być wystawiony ta-kże na okaziciela, tymczasem weksel musi wskazywać osobę, na rzecz której ma być do-konana zapłata; d) czek jest płatny wyłącznie za okazaniem, bez możliwości umieszczenia na nim odmiennej wzmianki, natomiast weksel może być płatny za okazaniem, w pewien czas po okazaniu, w pewien czas po dacie lub w dniu oznaczonym; e) czek może być odwoła-ny, gdy weksel raz wystawiony nie podlega odwołaniu; f) odmienne są terminy przedsta- wienia czeku i weksla do zapłaty; czek wysta-wiony i płatny w tym samym kraju powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu 10 dni, zaś czek wystawiony w innym kraju, niż w tym w którym jest płatny, powinien być przedsta-wiony do zapłaty w ciągu 20 bądź 70 dni, zale-żnie od tego czy miejsce wystawienia i miej-sce płatności są w tej samej, czy w różnych częściach świata; g) odmowa zapłaty czeku może być stwierdzona nie tylko protestem, ale i oświadczeniem banku jako trasata, przy czym oświadczenie to powinno być złożone na cze-ku, datowane i wymieniać dzień przedstawie-nia do zapłaty, gdy tymczasem odmowa zapła-ty weksla może być stwierdzona tylko prote-stem, jeśli na wekslu nie umieszczono od-miennego zastrzeżenia; h) odmiennie uregu-lowane są terminy do sporządzenia protestu czeku i weksla;

DZIAŁALNOŚĆ GOSP. Z UDZIAŁEM PODM. ZAGRAN.Prawne formy działalności. Spółki z udziałem zagranicznym mogą być wyłącznie spółkami z o.o lub spółkami akcyj-nymi do których stos. się przepisy kodeksu handlowego, są to zatem spółki prawa polskie-go , do których zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie. Podmioty uprawnione. Podm.uprawnionymi do tworzenia spółek z udziałem zagranicznym są: a) osoby fiz. ma- jące miejsce zamieszkania za granicą; b)osoby prawne z siedzibą zagraniczną; c) nie posiada-jące osobowości prawnej spółki osób fizy-cznych i prawnych zamieszkałych za granicą lub mający siedzibę za granicą. Wymaga się „zagraniczności” siedziby osoby prawnej lub miejsca stałego zamieszkania osoby fizycznej. Osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie, ale stałe miejsce zamieszkania za granicą są uprawnione do uczestnictwa w spółkach z udziałem zagranicznym, obywatele zaś stale zamieszkujący w Polsce takiego uprawnienia nie posiadają. Podmioty zagraniczne z wszy- stkich krajów są uprawnione do podejmowania działalności gospodarczej w Polsce. Zezwolenia. Przez obecną ustawę zakres wymaganych ze- zwoleń jest stosunkowo wąski i dotyczy strategicznych dziedzin gosp. narod. lub za- chowania tajemnicy państwowej- z tych po- wodów Min. Skarbu może odmówić wydania zezwolenia. Trzeba zaznaczyć, że podjęcie działaln.gosp. z mocy odrębnych przepisów wymaga koncesji lub innego zezwolenia od odpowiedniego organu koncesyjnego. Objęcie kapitału. Ustawa nie określa wysokości kapitału zakła-dowego w spółkach z udziałem zagranicznym. Wkłady podmiotów zagran.wnoszone do spół-ki mogą być wnoszone: a) w postaci pienię-żnej; b) w postaci niepieniężnej. Oprócz tego wkład podm.zagr.może mieć postać: a) docho-du z udziałów lub akcji; b)kwot uzyskanych ze sprzedaży lub umorzenia udziałów lub akcji; c) kwot należnych podmiot.zagr.jako wspólni-kowi, z podziału majątku w wyniku likwidacji spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Ustawa nie określa rodzajów wkładów wnoszonych przez podmioty polskie. Rejestracja sądowa. Zarząd spółki zobowiązany jest, przy zgłaszaniu do rejestru handlowego, złożyć oświadczenie, że wkład podm.zagr.do kapitału spółki jest zgodny z art.10 ustawy. Działalność spółki. Spółka powinna przestrzegać warunków usta-lonych w zezwoleniu pod sankcją cofnięcia ze-zwolenia. Cofnięcie zezwolenia stanowi przy-czynę rozwiązania spółki przez sąd. Podm. zagr. ma prawo, po opłaceniu należnego poda-tku, do zakupu waluty obcej w banku upowa-żnionym do jej skupu i przekazania jej za gra-nicę bez odrębnego zezwolenia dewizowego. Jednoosobowe spółki z o.o. Podm.zagr.mogą przybrać taką postać. Stwarza to możliwość kontynuowania samodzielnego prowadzenia działalności przez uprawnione podmioty zagraniczne. Spółka taka jest osobą prawną prawa polskiego.

CHAR.CECHY OBR.H.

Obrót gosp:należy rozumieć nie tylko wymianę dóbr i usł.za pośrednictwem pieniądza,ale towarzysz.tej wymianie i powstaj.w jej procesie stos.prawne między jej uczestnikami.Cechą charakt.jest,że conajmniej jeden z jego uczestników jest zobowiązany z tej racji,że prowadzi w sposób trwały i zawodowy działaln.gosp. i świadczenie przez niego dóbr i usł.jest wynikiem tej działalności. Przedmiot i zakres obr.h.:reguluje cały obr.gosp.,a więc stos.związ.z handlem, usługami i różnego rodz.działaln. pomocniczą. Cywilnopr.char. obr.h.:pr.h to tzw.pr.prywatne,reguluj.wzajemne stos.prawne o charakt.majątk.i niemajątk.między osobami fiz.i prawnymi na zasadzie „form.”równości stron - stąd jego cywilist.char.Wiąże się to z tzw.komercjalizacją pr.cywilnego. Seryjność obr.h.i związany z tym postulat jego szybkości i minimum formalizmu prawnego.Współcz.obr.h. char.się masowością, co pociąga za sobą seryjność oraz związ.z tym szablono- wość i typowość produkcji, handlu i usł. Szerokie zastosow.mają więc „wzory umów” lub „ogólne warunki umów”, skutki niewykonania lub nienależyt. wyk.umów niweluje się przede wszystkim za pomocą standard. „kar umownych”, a nie dochodz.odszkodow na zasadach ogólnych.Tworzą się nowe typy umów np. dostawa,leasing,know-how oraz widać wyraźny internacjo-nalizm czynności handlowych. Zjawiska te wymagają z kolei zmniejsz.wymagań formalnych do minim.,a sprawy gosp. powinny być rozstrzygane szybko przez sądownictwo polubowne (arbitrażowe). Pewność i bezpieczeństwo obrotu. Zasada ta ma przede wszystkim na uwadze uczestników tego obrotu. Jej przejawem jest system rejestracji działaln.gosp. oraz formalne i materialne skutki wpisu do rejestru handlow., łącznie z wiarą publiczną wpisu. Są tu też te postanowienia prawa, które służą ochronie praw osób trzecich działają-cych w dobrej wierze i w zaufaniu do innych uczestników obrotu. Wolność obrotu- podkreśla ją art.353 k.c:”Strony zawierające umowę mogą ułożyć stos.prawny według swego uznania...” Internacjonalizacja obrotu: obrót h. dąży do internacj.w związku z czym pojawiają się tendencje do jego unifor-mizacji. Potwierdzają to zwyczaje międzynarodowe w obr.h. oraz koncepcja utworzenia międzynar.p.h.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument