Rozprawa i dowody - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Rozprawa i dowody - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (122 KB)
2 str.
611Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące rozprawy i dowodów.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Rozprawa.

Art. 89. § 1. Organ administracji publicznej przeprowadzi w toku postępowania

rozprawę w każdym przypadku, gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie

postępowania bądź osiągnięcie celu wychowawczego albo gdy wymaga tego przepis prawa.

§ 2. Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia

interesów stron oraz gdy jest to potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub

biegłych albo w drodze oględzin.

Art. 90. § 1. Organ administracji publicznej podejmuje przed rozprawą czynności

niezbędne do jej przeprowadzenia.

§ 2. W szczególności organ wzywa:

1) strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do

stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników,

2) świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę.

§ 3. Ponadto organ zawiadamia o rozprawie państwowe i samorządowe jednostki

organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest

uzasadniony ze względu na jej przedmiot. W tym przypadku organ wzywa je do wzięcia

udziału w rozprawie albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia i dowodów dla jego

poparcia.

Art. 91. § 1. W wezwaniu na rozprawę określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy.

§ 2. Stronom, świadkom, biegłym oraz państwowym i samorządowym jednostkom

organizacyjnym, organizacjom i innym osobom, wezwanym do udziału w rozprawie (art. 90 §

3), doręcza się wezwanie na piśmie.

§ 3. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących

w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nie znane organowi administracji

publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w drodze

obwieszczenia albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Art. 92. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań oraz

ogłoszenie o rozprawie nastąpiły przynajmniej na siedem dni przed rozprawą.

Art. 93. Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik tego

organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Gdy postępowanie

toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje przewodniczący albo wyznaczony

członek organu kolegialnego.

Art. 94. § 1. Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie

stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

§ 2. Kierujący rozprawą odroczy ją, jeżeli stwierdzi poważne nieprawidłowości w

wezwaniu stron na rozprawę, jeżeli niestawienie się strony zostało spowodowane przeszkodą

trudną do przezwyciężenia, a także z innej ważnej przyczyny.

Art. 95. § 1. Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania,

propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą

wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego.

docsity.com

§ 2. Kierujący rozprawą może uchylić zadawane świadkom, biegłym i stronom pytania,

jeżeli nie mają one istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie strony należy

zamieścić w protokole osnowę treści uchylonego pytania.

Art. 96. Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i

inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, wydalone z

miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. Na

postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument