Budżet państwa i jego dochody - Notatki - Finanse publiczne - Część 1, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8018 marca 2013

Budżet państwa i jego dochody - Notatki - Finanse publiczne - Część 1, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (236 KB)
9 strona
678Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: budżet państwa i jego dochody.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
Slajd 1

1

BUDŻET PAŃSTWA I JEGO DOCHODY

(cz. I.)

2

POJĘCIE BUDŻETU PAŃSTWA

1. scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa

2. akt prawny o określonym czasie obowiązywania

3. plan finansowy państwa (władz ustawodawczych i władz wykonawczych)

3

Ad.1 scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa:

Wysoki poziom centralizacji – wszystkie dochody budżetu państwa bez względu na miejsce powstania trafiają na CENTRALNY RACHUNEK BIEŻĄCY BUDŻETU PAŃSTWA W NBP W WARSZAWIE, Gromadzony i wydatkowany jest głównie za pomocą metod BEZZWROTNYCH, Jest tylko JEDNYM Z WIELU FUNDUSZÓW pieniężnych finansujących funkcje i zadania Państwa

JST 12,5%

B.Państwa 43,7%GPB

8,4%

FC 35,3%

STRUKTURA DOCHODÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE W 2004

4

Ad. 2 akt prawny o określonym czasie obowiązywania: (art. 95 ust. Ustawy o finansach publicznych)

1. Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

1) organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa; 2) sądów i trybunałów.

2. Budżet państwa jest uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego, zwanego dalej „rokiem budżetowym”. 3. Ustawa budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej państwa w roku budżetowym.

5

Specyficzny charakter budżetu jako aktu prawnego: a) Roczny okres obowiązywania, b) Odmienny charakter prawny strony dochodowej i wydatkowej budżetu, c) Szczególny charakter procedury ustawowej

Ograniczona inicjatywa ustawodawcza Ograniczone uprawnienia Parlamentu do zmiany projektu ustawy budżetowej przedłożonego przez Radę Ministrów w zakresie rozmiarów deficytu budżetowego

d) Nie rodzi stosunków roszczeniowych

6

Ad. b) Odmienny charakter prawny strony dochodowej i wydatkowej budżetu,

7

Ograniczona inicjatywa ustawodawcza

Art. 221. Konstytucji

Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.

Art. 118. Konstytucji

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.

2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa.

8

Ad. Ograniczone uprawnienia Parlamentu do zmiany projektu ustawy budżetowej przedłożonego przez Radę Ministrów w zakresie rozmiarów deficytu budżetowego

Art. 220. Konstytucji

1. Zwiększenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych przez Radę Ministrów nie może powodować ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego niż przewidziany w projekcie ustawy budżetowej.

9

Art. 32. (Ustawy o finansach publicznych)

1. Zamieszczenie w budżecie państwa dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń bądź zobowiązań państwa wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec państwa.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wydatków budżetu państwa na subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Ad.d Nie rodzi stosunków roszczeniowych

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument