Budżet, na egzamin - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8018 marca 2013

Budżet, na egzamin - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (104 KB)
2 strony
534Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: budżet, zagadnienia na egzamin.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1   

Istota i funkcje budżetu. Istotę budżetu odzwierciedla trój-członowa definicja analityczna z której wynika, że budżet to:

fundusz gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przez organy i administrację publiczną  plan finansowy operatywny w ramach którego są gromadzone dochody publiczne i dokonywane wydatki publiczne  norma prawna, uchwalona przez najwyższy organ przedstawicielski na danym szczeblu władzy publicznej, w tym

organem jest Sejm, upoważniającym organ wykonawczy do gromadzenia dochodów publicznych i dokonywania wydatków publicznych

Dozwolone jest tylko to co wynika z ustawy. Naruszeniem dyscypliny FP jest np. przekroczenie planu – (zobowiązanie wymagalne). W gospodarce rynkowej budżet pełni3 podstawowe funkcje ekonomiczne:

1. ALOKACYJNA – polega na finansowaniu potrzeb publicznych. funkcja ta wynika z konieczności istnienia państwa jako tej instytucji, która powinna zapewnić co najmniej niezbędny ład wewnętrzny w kraju oraz szeroko rozumianą ochronę państwa przed otoczeniem zewnętrznym.

Instytucja państwa musi spełniać 3 podstawowe warunki:  administracja  bezpieczeństwo wewnętrzne (obrona narodów, służby celne)  musi być chronione przed niebezpieczeństwem zewnętrznym

2. WYRÓWNAWCZA – wiąże się z redystrybucją dochodu narodowego. funkcja ta polega na korekcie pierwotnego podziału dochodu narodowego.

Redystrybucja ta jest niezbędna ze względów społecznych. W praktyce realizacja tej funkcji budżetu polega z jednej strony na progresji podatkowej, stosowaniu ulg podatkowych a z drugiej strony na dokonywaniu z budżetu wydatków w formie transferów pieniężnych w celu finansowania przez państwo świadczeń z pomocy społecznej z zaopatrzenia społecznego, dofinansowania ubezp. Społecznych

3. STABILIZACYJNA – polega na zapewnieniu równowagi gospodarczej i utrzymaniu wzrostu gospodarczego. funkcja stabilizacyjna – rozwinęła się w latach 20 XX wieku, pod wpływem teorii Keynsa, jest przejawem uznania

potrzeby coraz silniejszego oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych. W praktyce realizacja tej funkcji budżetu polega na dotowaniu dla podmiotów gospodarczych.

Charakterystyka podstawowych zasad budżetowych:

Jednostki budżetowe – są to takie jednostki sektora finansów publicznych których dochody są dochodami budżetu a wydatki są wydatkami budżetu. Instytucje te funkcjonują w administracji publicznej, w oświacie, w obronie narodowej, policji, pomocy społecznej. Są one tworzone i likwidowane przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe cechy jednostek budżetowych:

1) rozliczają się z budżetem tzw. metodą brutto 2) wydatki są niezależne od dochodów własnych 3) środki finansowe niewykorzystane do końca roku nie przechodzą na rok następny

Samorządowe zakłady budżetowe. Zadania własne „jst” w zakresie:

 gospodarki mieszkaniowej, dróg. Mostów, wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk, kultury fizycznej i sportu, cmentarzy komunalnych, utrzymanie zwierząt (zoo) – mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe. Są one tworzone i likwidowane przez organ stanowiący jst.

2   

W Polsce samorządowymi zakładami budżetowymi mogą być tylko takie podmioty które przynajmniej w 50 % z własnych przychodów pokrywają swoje wydatki bieżące. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody w tym dotacje z budżetu jst, koszty, stan środków obrotowych, należności i zobowiązań na początek i na koniec roku oraz rozliczenie z budżetem. Dotacje z budżetu powinny być przedmiotowe, mogą być również dotacje celowe, (np. inwestycyjne). W planie finansowym z budżetu mogą być dokonywane w ciągu roku zmiany (mogą być dokonywane zmiany niezgodnie z planem). Samorządowy Zakład Budżetowy wpłaca do budżetu jst nadwyżkę środków obrotowych chyba, że organ stanowiący jst który utworzył postanowił inaczej. Cechy zakładów budżetowych:

1) rozliczają się z budżetem tzw. metodą netto 2) ich wydatki są zależne od dochodów własnych 3) środki finansowe nie wykorzystane do końca roku przechodzą na rok następny

Instytucja gospodarki budżetowej – jest jednostką sektora finansów publicznych która odpłatnie wykonuje swoje zadania i pokrywa z tych przychodów koszty i zobowiązania. Tworzona jest przez Ministra oraz odpowiedni organ władzy publicznej. Instytucja gospodarki budżetowej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Działa na podstawie rocznego planu finansowego, który obejmuje przychody w tym dotacje z budżetu, koszty w tym środki na inwestycje, wynik finansowy, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych na początek i koniec roku. W planie tym w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany (po uzyskaniu zgody organu założycielskiego, ale nie mogą one powodować zwiększenia dotacji z budżetu ani zmniejszenia wpłat do budżetu. Jeżeli zaciągane zobowiązania przez tą instytucje przekraczają 30 % rocznych przychodów to jest ona zobowiązana uzyskać zgodę organu założycielskiego. Zasada równowagi – zgodnie z tą zasadą budżet powinien być zrównoważony a budżet zrównoważony to taki kiedy dochody są równe wydatkom lub większe od wydatków. Jeżeli dochody są mniejsze od wydatków to mamy wtedy przypadek z budżetem deficytowym. Jeżeli mamy przypadek z budżetem deficytowym wtedy należy wskazać źródło finansowania:  nadwyżki z lat ubiegłych  wpływy z prywatyzacji majątku publicznego przychody budżetu  kredyty, pożyczki, obligacje

 spłata rat kredytu, pożyczek czy obligacji - to rozchody, wydatki budżetu P + D = W + R

DEFICYT BUDŻETOWY I DŁUG PUBLICZNY Wydatki budżetu państwa w Polsce: DOCHODY BUDŻETU na 2010 rok to około 245 mld zł WYDATKI około 297 mld zł DEFICYT BUDŻETOWY około 50 mld zł  Jedną z metod pozyskiwania środków pieniężnych przez władzę publiczną jest pożyczanie pieniędzy.  Wpływy z pożyczek są źródłem finansowania deficytu.  Obsługa pożyczek obciąża wydatki budżetu a nadwyżka pożyczek zaciąganych nad pożyczkami spłaconymi zwiększa

dług publiczny. Struktura długu publicznego; Dług publiczny w Polsce to około 670 mld zł. Dzieli się on na dług rządowy i samorządowy Około 95% to dług sektora rządowego – 33 mld zł A 5% to dług sektora samorządowego ( dług gmin, powiatów, województw, około 6 mld zł.)

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument