Fundusz celowy - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Fundusz celowy - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (161 KB)
3 strony
590Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: fundusz celowy jest fundusz ustawowo powołany przed dniem wejścia w życie ustawy, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznacz...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Art. 22. 1. Funduszem celowym jest fundusz ustawowo powołany przed dniem

wejścia w życie ustawy, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a

wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań.

2. Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony

rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz.

3. Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu:

1) państwa - jest państwowym funduszem celowym,

2) gminy, powiatu lub województwa - jest gminnym, powiatowym lub

wojewódzkim funduszem celowym.

4. Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy.

5. Wydatki funduszu celowego mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 6,

tylko w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w

tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i

pozostałości środków z okresów poprzednich.

6. Fundusze celowe mogą zaciągać kredyty i pożyczki, o ile ustawa tworząca

fundusz tak stanowi.

7. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego, w

zakresie nie uregulowanym ustawą tworzącą fundusz, określa, w drodze

rozporządzenia, minister nadzorujący państwowy fundusz celowy, w porozumieniu z

Ministrem Finansów.

Zaliczamy: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Ubezpieczeń

Społecznych, Fundusz Emerytalno-rentowy, F. Alimentacyjny, F. Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Kombatantów.

Funkcje funduszy celowych:

1. alokacji środków publicznych 2. redystrybucji dochodów w gospodarce i społeczeństwie 3. mobilizacji środków publicznych

4. realizacji wydatków publicznych Ad. 1 Poprzez fundusze celowe dokonywana jest alokacja zasobów gospodarczych stosowany jest mechanizm administracyjny. Ad. 2 Redystrybucja – w wyniku ich działalności następuje ingerencja przymusowa w dochody osób i podmiotów gospodarczych, co powoduje zmiany w wykorzystaniu PKB. Ad. 3 Mobilizacyjna – polega na tym, że fundusze celowe mogą wpływać na powiększenie środków publicznych zwłaszcza, gdy nie możliwe jest ich powiększenie za pomocą mechanizmów fiskalnych. Wspiera ją zasada zgodnie, z którą wielkość wydatków jest uzależniona z wielkością dochodów. Chęć większych wydatków wymaga maksymalizowania wysiłki, aby były większe dochody. Ad. 4 Racjonalizacji – techniki finansowania w funduszach celowych

- możliwość zerwania z zasadą jednoroczności budżetowania - stabilizacja dochodów publicznych zagwarantowana przez ustawowe źródła

finansowania - zapewnienie ciągłości finansowania zadań

docsity.com

- elastyczne kształtowanie wydatków w zależności od zmieniających się potrzeb.

cecha budżet fundusz celowy

1 przedmiot finansowania - ogólny - ściśle określony

2 okres finansowania - roczny - nieokreślony

3 ciągłość finansowania - brak ciągłości - zapewniona ciągłość

4 bezpieczeństwo finansowania zadań - niskie - wysokie

5 arbitralność w alokacji środków - istotne - nieistotne

6 możliwość akumulacji środków finansowych po roku finansowym

- nie istnieje - istnieje

7 zasady gospodarowania finansami - sztywne - elastyczne

8 możliwość mobilizacji dochodów - minimalne - znaczne

9 możliwość kontroli ze strony władz przedstawicielskich

- bardzo istotne - ograniczone

10 realizacja wydatków - ograniczone - znaczne

11 możliwość realokacji środków finansowych stosownie do zmieniających się sytuacji społecznych i politycznych

- duża - mała

12 możliwość nieracjonalnego wydatkowania środków w wyniku działania grup nacisku

- duża - mała

13 możliwość rozbicia gospodarki pieniężnymi środkami publicznymi

- mała - bardzo duża

Fundusze celowe mogą funkcjonować wszędzie o stopniu ich funkcjonowania mogą

decydować dwa podstawowe kryteria: 1. racjonalność gospodarowania 2. racjonalność wykorzystania środków publicznych.

Prowadzenie gospodarki finansowej wymaga kilku metod w tworzeniu, gromadzeniu, dzieleniu środkami publicznymi. Wyróżniamy dwie metody:

1. bezzwrotna 2. zwrotna

Bezzwrotna – polega na nieodpłatnym i bezzwrotnym wyposażeniu poszczególnych podmiotów w środku pieniężne i ma zastosowanie w jednostkach budżetowych, których działalność nie polega na produkcji, lecz na świadczeniu usług – metoda nieodpłatna. Jednostka budżetowa nie ma możliwości zwrotu otrzymanych środków pieniężnych

celowe zapotrzebowanie może pokryć przy pomocy metody bezzwrotnej (placówki zdrowia, kultury, oświaty). Zwrotna – polega na tworzeniu, gromadzeniu i dzieleniu zasobów pieniężnych na czas określony z obowiązkiem ich zwrotu w określonym terminie. Zapotrzebowanie czasowe, utrzymanie się podmiotów. Transformacja ustrojowa w latach 90 zdeterminowała gospodarkę finansową państwa.

Wzrastająca rola finansów w kształtowaniu polityki pieniężnej, system określenia problematyki finansowej to prawo finansowe. Systematyka prawa finansowego:

1. Prawo budżetowe 2. Prawo celne 3. Prawo finansowe ubezpieczeń państwowych

4. Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego

docsity.com

5. Prawo walutowe i dewizowe 6. Prawo bankowe 7. Prawo finansowe podmiotów gospodarczych 8. Prawo podatkowe

W zakres finansów publicznych nie w chodzi problematyka prawa finansowania podmiotów gospodarczych. Podmiot prawa finansowego – to osoba lub jednostka organizacyjna objęta uprawnieniami lub obowiązkami finansowo-prawnymi.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument