Klasyczna struktura lekcji - Notatki - Dydaktyka, Notatki'z Socjologia Edukacji. University of Lódz
frankie82
frankie8213 maja 2013

Klasyczna struktura lekcji - Notatki - Dydaktyka, Notatki'z Socjologia Edukacji. University of Lódz

RTF (44 KB)
3 strony
651Liczba odwiedzin
Opis
Pedagogika: notatki z zakresu dydaktyki opisujące klasyczną strukturę lekcji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Ogniwa, fazy, części, sytuacje

KLASYCZNA STRUKTURA LEKCJI: 1. Powitanie. 2. Sprawdzenie obecności. 3. Sprawdzenie pracy domowej. 4. Nawiązanie do tematu. 5. Podanie tematu. 6. Realizacja tematu. 7. Podsumowanie lekcji, synteza lekcji. Zastosowanie osiągniętej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do innych przekazów kultury i innych dziedzin sztuki; utrwalenie. 8. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej (praca domowa nie powinna przekraczać możliwości wychowanka).Ogniwa lekcji wg. Okonia: 1. uświadomienie uczniom celów i zadań kształcenia w celu wytworzenia pozytywnej motywacji do nauki, 2. zaznajamianie z nowym materiałem (może przybierać postać poznawania bezpośredniego lub pośredniego rzeczywistości. Treścią nowego tematu są nazwy (słowa, które oznaczają dany przedmiot lub zjawisko, fakty, informacje o zdarzeniu) i umiejętności, aby je przyswoić trzeba rozumieć pojęcia i prawidłowości (zasady i reguły), 3. kierowanie procesem nabywania pojęć, kształtowania pojęć (zadaniem nauczyciela jest kształtowanie pojęć jasnych, wyraźnych, operatywnych (włączamy je w język czynny, potrafimy się nimi posługiwać), 4. kierowanie procesem poznawania prawidłowości (systematyzowanie i utrwalanie wiedzy), 5. proces przechodzenia od teorii do praktyki oraz kształtowanie umiejętności i nawyków, 6. zajęcia praktyczno wytwórcze w celu wytwarzania przedmiotów oraz zmian w otoczeniu, 7. sprawdzanie i ocena osiągniętych przez ucznia kompetencji. Proces kształcenia obejmuje następujące ogniwa: cele, które mają wskazywać drogę realizacji kolejnych zadań dydaktycznych, warunki są dobierane w zależności od celów, środki pracy są dobierane w zależności od celów, wyniki działania poziom kompetencji, które winny być osiągnięte poprzez realizację zadań dydaktycznych. Fazy kształcenia: 1. spostrzeganie poprzez obserwację (poprzez zmysły), 2. myślenie (myślenie abstrakcyjne), 3. działanie (praktyka). Każda część lekcji składa się z sytuacji dydaktycznych: - część przygotowawcza składa się z 3 sytuacji dydaktycznych:

1. czynności organizacyjne, czyli kontrola obecności, przygotowanie środków (materiałów) dydaktycznych, 2. kontrola pracy domowej, 3. wprowadzenie do nowego tematu; - część podstawowa (główna) składa się z różnej liczby sytuacji dydaktycznych, w zależności od rodzaju prowadzonej lekcji; - część końcowa składa się z 3 sytuacji dydaktycznych: 1. powtórzenie i utrwalenie materiału, 2. zadanie i omówienie pracy domowej, 3. czynności porządkowe. Rodzaje lekcji: 1. problemowa odkrywanie, 2. podająca przyswajanie, 3. eksponująca przeżywanie (np. lekcja humanistyczna, rzeźba, malarstwo), 4. ćwiczeniowa kształtowanie umiejętności i nawyków, 5. operacyjna działanie (nauka zawodu, rysunku itp.), 6. mieszana może się składać ze wszystkich rodzajów lekcji. Typ, rodzaj i budowa lekcji zależą od: 1. przedmiotu nauczania, czyli treści, 2. wieku ucznia, roku nauczania, wykorzystywanego dotychczas poziomu wiedzy, 3. systemu dydaktycznego, który przyjął nauczyciel (herbartowski, deweyowski, wielostronnego nauczania wg Okonia, systemu łączenia teorii z praktyką), 4. kolejnego ogniwa (elementu) realizowanego w procesie kształcenia, 5. możliwości organizacyjnych, 6. środków dydaktycznych, jakimi dysponuje nauczyciel, 7. dojrzałości uczniów do samodzielnej realizacji zadań dydaktycznych. Konspekt lekcji powinien zawierać: 1. Temat. 2. Cele (czyli po co ma być ta lekcja) a) ogólne (np. przekazywanie wiadomości na określony temat), b) szczegółowe (co chcemy aby uczeń wyniósł z zajęć np. uczeń wie, potrafi, rozumie). 3. Formy pracy (zbiorowa, grupowa, indywidualna). 4. Określenie rodzaju i typu lekcji. 5. Metody (np. dyskusja, wykład, burza mózgów , pogadanka, opowiadanie, pokaz, wyjaśnienie, prezentacja, laboratoryjna, ćwiczeniowa). 6. Środki dydaktyczne to wszystkie przedmioty, z których korzystamy podczas realizacji zajęć

7. Przebieg zajęć po kolei w punktach to, co będziemy robić. Część wstępna, główna, końcowa (zależy od rodzaju lekcji). Przykład konspektu lekcji:Konspekt do lekcji ... Prowadzący Data Klasa (Czas) (Liczba uczniów) (Płeć) Temat Cel poznawczy zadanie Cel kształcący dydaktyczne Cel wychowawczy - zadanie wychowawcze Pomoce

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument