Gospodarstwo pomocnicze - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Gospodarstwo pomocnicze - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (91 KB)
1 strona
389Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu finansów publicznych: gospodarstwem pomocniczym jest wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Art. 20. 1. Gospodarstwem pomocniczym jest wyodrębniona z jednostki

budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej

działalności lub działalność uboczna.

2. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych

przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Gospodarstwo pomocnicze tworzy i likwiduje kierownik jednostki budżetowej, po

uprzednim uzyskaniu zgody:

1) właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody - w

przypadku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

2) zarządu jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku gospodarstw

pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych.

4. Tworząc gospodarstwo pomocnicze kierownik jednostki budżetowej określa

nazwę i siedzibę gospodarstwa pomocniczego, nazwę i siedzibę jednostki budżetowej,

przedmiot działalności wyodrębnionej z zakresu działalności jednostki budżetowej oraz

składniki majątkowe przydzielone gospodarstwu przez jednostkę budżetową.

5. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa

pomocniczego przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało

gospodarstwo.

6. Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest roczny plan

finansowy obejmujący przychody, wydatki stanowiące koszty działalności, rachunek

wyników, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

7. Gospodarstwo pomocnicze może otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe.

8. Nowo utworzone gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej może

otrzymać z budżetu dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

9. Sprzedaży usług na rzecz macierzystej jednostki budżetowej gospodarstwo

pomocnicze dokonuje według kosztów własnych.

10. Gospodarstwo pomocnicze wpłaca do budżetu połowę osiągniętego zysku.

11. W planie finansowym gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej

wyodrębnia się w szczególności:

1) przychody własne,

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń.

12. W planie finansowym gospodarstwa pomocniczego mogą być dokonywane

zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i

wydatków, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani

zwiększenia dotacji z budżetu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument