Rola Kościoła w dzisiejszym świecie - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia. University of Szczecin
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Rola Kościoła w dzisiejszym świecie - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia. University of Szczecin

PDF (296 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające rolę Kościoła w dzisiejszym świecie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Rola Kościoła w dzisiejszym świecie

[1] Dzisiejszy świat jest piany… Tylko czy zdąży wytrzeźwied przed czasem, przypomnied sobie jak ma na imię, kim naprawdę jest i dokąd zmierza…? A naprawdę jest o co walczyd i zabiegad!!! Warto jest poświęcid parędziesiąt lat ludzkiego życia dla wieczności!! Kościół stara się przywrócid człowiekowi jego właściwą tożsamośd i przeciera mu oczy, aby mógł zobaczyd i nie pogubił się w świecie, który może go wyprowadzid na manowce… Jest to dla Kościoła trudne wyzwanie, zwłaszcza w obecnych czasach. Przykazania są jak drogowskazy i przepisy ruchu drogowego, aby móc szczęśliwie i cało dotrzed do celu…

Ku doskonałości

[1] Jeśli chcesz byd mądrzejszy to czytaj bajki i oglądaj dobranocki. Tylko musisz to czynid „na wylot”… W bajkach ukrytej jest więcej mądrości niż w wielu programach telewizyjnych dla dorosłych…

[2] We wszystkim i we wszystkich staraj się widzied dobro. Jeżeli patrzysz przez pryzmat lęku oraz widzisz jedynie to, co złe – nic nie zmienisz. Z patrzenia na to, co dobre, bierze się motywacja do działania. Aby mied pragnienie, by zmienid siebie lub otaczająca rzeczywistośd, trzeba najpierw umied „patrzed nadzieją”…

[3] Często masz pretensje do całego świata. Ale bardzo ciężko zmieniad jest świat, dlatego nie od razu go zmienisz, jeśli w ogóle jest to „mission possible”… Tak samo nie od razu zmienisz ludzi, którzy są wokół Ciebie. Natomiast ten sam świat może zmienid się W TWOIM SERCU I OKU. Zaglądnij do siebie i zapytaj „jak się masz?”. Próbuj raczej „transformowad” samego siebie aniżeli iśd drogą „konwersji” istniejącego świata…

[4] Kto w młodości popełniał błędy lub dokonał jakiegoś zła, będzie wiedział w przyszłości czego robid nie powinien i czego unikad…

[5] Świat, w którym obecnie żyjemy, jest w pewnym sensie doskonały przez to, iż pozwala dochodzid do prawdy i osiągad prawdziwą doskonałośd w przyszłym życiu. Daje nam możliwośd osiągania celu, którym jest właśnie doskonałośd i świętośd… Dlatego może coś jest w tym stwierdzeniu, że przez niedoskonałośd współczesnego świata zmierzamy do świata doskonałego…

[6] Ktoś kiedyś zapytał po co w ogóle żyd jakąś filozofią i do czego jest ona potrzebna? Otóż może ona pomóc w poszerzaniu swojego horyzontu myślowego, lepszym zrozumieniu życia, rozwijaniu się, odkrywaniu tajemnic, kształtowaniu odpowiedniej postawy i podejścia do świata, poznawaniu zasad, odnajdywaniu się w danej rzeczywistości. Filozofia głosząca prawdę o człowieku otwiera oczy, pomaga w zdobywaniu wiedzy, poznawaniu własnego wnętrza, budowaniu systemu wartości, poszukiwaniu źródła mocy, pomaga utwierdzad się w tym, co

docsity.com

dobre, wypłynąd na głębię, zagoid rany oraz to, co zostało w nas skrzywione, pozwala dawad świadectwo i przykład innym, może udzielad podpowiedzi dotyczących tego, jak dobrze wykorzystad swoje życie i nie żałowad zmarnowanego czasu, jak zbliżad się do prawdy, postawid lampę w ciemnościach, aby świeciła także tym, którym brakuje światła, jak siebie samego odnajdywad, powracad do Edenu, w którym jabłko zła i dobra nie zostało jeszcze zerwane, jak osiągad radośd i pokój, byd wolnym człowiekiem, ubogacad ducha, podpowiada, jak dzięki pokorze przejśd przez bramę Niebieską, stad się godnym tego, by stanąd przed Panem i nie zawstydzid się w świetle Jego Chwały, jak odkrywad siebie samego, a przez to nie tyle dorastad, co dojrzewad i stawad się podobnym do Boga Ojca, aby osiągnąd zbawienie i przyczynid się do zbawienia ludzi wokół nas żyjących! Bo chodzi głównie o to, aby spełnid wolę Bożą oraz nauczyd się miłowad drugiego człowieka w Jezusie Chrystusie, który mnie i Ciebie umiłował do kooca, jak również uwierzyd w to największe ludzkie pragnienie – pragnienie zupełnego oddania się i przynależności do Boga samego. Bóg bowiem chce, abyś nauczył się chodzid Jego ścieżkami i doszedł wreszcie do „miejsca”, w którym On żyje i króluje nieprzerwanie… Czy dostaniesz dyplom mgr lub inż. bez zadania sobie trudu i ukooczenia studiów? A jeśli nawet takowy byś sobie kupił lub wydrukował, to co będziesz miał z takiego dyplomu?? Jak będziesz wykonywał swój zawód bez doświadczenia i wiedzy??

[7] Jeżeli coś komuś nie pasuje, gani Cię, wyśmiewa, peszy bądź krytykuje za Twoje dobre uczynki oraz za to, co jest w Tobie słuszne, to dlatego, że jemu oraz osobom, które są podobne do niego i podobnie myślą, jest z tym źle. Najprawdopodobniej coś jest z nimi wszystkimi nie tak. Ty zaś nigdy nie musisz się bad ani wstydzid swoich dobrych uczynków!

[8] Podczas łuskania grochu na jednej ze swoich praktyk w kresie studiów zdałem sobie sprawę, że owa czynnośd, jak również inne podobne prace, które miały miejsce w tym okresie, mogła nas nauczyd czegoś więcej niż tylko samej pracy. Mogła nauczyd cierpliwości, wytrwałości, znoszenia upokorzenia czy prostoty, mimo, że takowe zajęcia nie dawały każdemu z nas, jako studentom, pełnej satysfakcji i przyjemności…

[9] Nie musisz wszystkiego zmieniad od razu i nie od zaraz musisz stawad się doskonały! Niech to będzie nawet jedna setna kroku naprzód w ciągu tygodnia, ale walcz wytrwale i ucz się nieustannie. Nie od razu da się wszystko przemienid. Ktoś kiedyś powiedział, że my przecież nie mamy nieograniczonych możliwości, tzn. nie jesteśmy bez wad, słabości i nie jesteśmy stworzeniami idealnymi…

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument