Pytania egzaminacyjne moduł 1 - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Pytania egzaminacyjne moduł 1 - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (413 KB)
4 strony
5Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z ekonomii: pytania egzaminacyjne.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument
MODUŁ I

MODUŁ I

Brak bliskich substytutów danego dobra powoduje, że popyt na to dobro jest:

a) elastyczny

b) nieelastyczny

c) wzorcowy

d) sztywny

Czynniki produkcji to :

a) wszystkie zasoby wymienione wyżej

b) tylko zasoby ludzkie

c) tylko zasoby ziemi

d) tylko zasoby będące wynikiem produkcji

Dobrami niższego rzędu nazywamy te dobra:

a) które nie mają bliskich sobie substytutów

b) które zostały wadliwie wykonane

c) na które maleje popyt w miarę wzrostu dochodów konsumentów

d) których zakupy maleją w miarę wzrostu ich cen

Dobro A jest dobrem podrzędnym , gdy:

a) mieszana elastyczność popytu jest większa od 0

b) mieszana elastyczność popytu jest większa od 1

c) mieszana elastyczność popytu jest równa 1

d) dochodowa elastyczność popytu jest ujemna

Dobro ekonomiczne musi być:

a) wolne

b) zawsze towarem

c) rzadkie i produkcyjne

d) rzadkie i użyteczne

Dobro, którego popyt jest elastyczny względem dochodu jest dobrem:

a) komplementarnym

b) niższego rzędu

c) luksusowym

d) pierwszej potrzeby

Do czynników wpływających na zmianę popytu nie zalicza się:

a) preferencji sprzedawcy

b) liczby nabywców

c) dochodów ludności

d) potrzeb konsumentów

Ekonomia jest nauką

a) badającą co, jak i dla kogo produkować

b) wyłącznie praktyczną

c) zajmującą się tym, jak ludzie radzą sobie z nieograniczonymi dobrami, aby zaspokoić konkurencyjne potrzeby

d) zajmującą się wyłącznie problemami sprawiedliwości społecznej

Elastyczność cenowa popytu równa 1,5 oznacza, że jeśli cena dobra

a) jeśli cena dobra wzrasta o 1%, to ilość popytu zmniejsza się o 1,5%

b) jeśli cena dobra zmniejsza się o 1%, to ilość popytu wzrasta o 0,5%

c) jeśli cena dobra rośnie o 1%, to ilość popytu rośnie o 1,5%

d) jeśli cena dobra zmniejsza się o 1.5%, to ilość popytu zmniejsza się o 1 %

Elastyczność dochodowa popytu ma znak

a) najczęściej ujemny

b) najczęściej dodatni

c) zawsze dodatni

d) zawsze ujemny

„Gdy zwiększy się znacznie opłata za akademik, studenci będą wynajmować prywatne kwatery”. Stwierdzenie to ilustruje:

a) prawo Engla

b) prawo popytu

c) efekt substytucji

d) efekt dochodowy

Jeśli w wyniku wzrostu ceny dobra X popyt ilościowy na nie wzrasta, przy założeniu innych czynników stałych, to dobro to:

a) ma niską cenową elastyczność popytu

docsity.com

b) nie ma substytutów

c) jest produktem ubocznym

d) jest dobrem Giffena

Jeżeli dochodowa elastyczność popytu na dane dobro równa się 0,7 to popyt zmienia się:

a) w tym samym kierunku co dochód, ale w mniejszym stopniu

b) w tym samym kierunku co dochód, ale w większym stopniu

c) w odwrotnym kierunku niż dochód

d) w tym samym kierunku co dochód i w tym samym stopniu

Jeżeli masło i margaryna charakteryzują się współczynnikiem elastyczności cenowej popytu w wersji mieszanej Em=0,5; a cena margaryny wzrasta z

5 zł do 7,5 zł, to popyt na masło:

a) wzrośnie o 25%

b) spadnie o 70%

c) wzrośnie o 50%

d) spadnie o 25%

Jeżeli na danym rynku podaż jest sztywna, wzrost popytu spowoduje:

a) wzrost ceny i spadek popytu,

b) jedynie wzrost ceny,

c) wzrost ilości nabywanego dobra,

d) wzrost ceny i wzrost popytu

Jeżeli współczynnik mieszanej elastyczności popytu jest ujemny, to analizowane dobra są :

a) substytucyjne

b) nie można udzielić odpowiedzi

c) komplementarne

d) niezależne

Jeżeli wzrost ceny o 5% powoduje spadek popytu o 2% to popyt jest :

a) nieelastyczny

b) elastyczny

c) doskonale elastyczny

d) wzorcowy

Kosztem alternatywnym książki jest:

a) jej cena

b) czas przeznaczony na jej przeczytanie

c) subiektywne poczucie jej użyteczności

d) dwa kilogramy mandarynek, z których zrezygnowano by ją nabyć

Krzywa popytu na dobra Giffena jest :

a) pozioma

b) nachylona ujemnie

c) nachylona dodatnio

d) pionowa

Krzywa transformacji wyznacza :

a) maksymalne wielkości produkcji dobra X, przy minimalnych rozmiarach produkcji dobra Y

b) najlepszą, z możliwych do wytworzenia, strukturę produkcji, przy różnych zasobach czynników wytwórczych

c) różne kombinacje wielkości produkcji dóbr, które mogą być wytwarzane przy pełnym wykorzystaniu zasobów w gospodarce

d) minimalne wielkości produkcji dobra X, przy różnych rozmiarach produkcji dobra Y

Która z par dóbr charakteryzuje się dodatnią, mieszaną elastycznością popytu:

a) rower i książka

b) bilet na pociąg i bilet na autobus

c) komputer i monitor

d) benzyna i samochód

Która z wymienionych przyczyn pozwala na przesunięcie krzywej transformacji

a) poprawa pogody

b) kredyty zagraniczne

c) decyzje rządu

d) postęp naukowo-techniczny

Które stwierdzenie jest prawdziwe?

a) cena żądana za towar jest ceną równowagi

b) zmiana ceny dobra spowoduje przesunięcie krzywej popytu na to dobro

c) wzrost dochodów konsumentów zwiększy popyt na dobra luksusowe

d) niższe zbiory ziemniaków, przy innych czynnikach stałych, wpłyną na spadek ceny frytek

Które stwierdzenie jest nieprawdziwe?

a) wyższe potrzeby gospodarcze powodują wzrost aktywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych

b) gospodarowanie jest działalnością jednorazową

c) dobra wolne nie są wynikiem produkcji

docsity.com

d) potrzeby nie oznaczają tego samego co popyt

Które z poniższych zdań jest ilustracją prawa popytu?

a) popyt na truskawki spada w okresie zimy

b) w wyniku wzrostu ceny szynki wielkość popytu na ten produkt zmalała przy założeniu cateris paribus

c) popyt zawsze maleje, gdy obniżają się dochody konsumentów

d) wzrost dochodów powoduje zwiększenie popytu na samochody

Który z czynników nie jest przyczyną wzrostu popytu na zieloną herbatę w danym czasie?

a) spadek wynagrodzeń osób zbierających listki herbaty

b) przekonanie konsumentów o korzyściach zdrowotnych z picia zielonej herbaty

c) przewidywany wzrost cen zielonej herbaty

d) wzrost cen kawy

Który z wymienionych czynników mógł spowodować przesunięcie krzywej popytu na czerwone wino?

a) wzrost cen samochodów osobowych

b) spadek jego ceny

c) spadek cen surowców, wykorzystywanych w produkcji butelek do wina

d) spadek cen piwa

Na rynku lodówek podwyższono podatek pośredni (VAT). W wyniku tego na rynku lodówek :

a) wzrośnie wielkość podaży i popyt

b) wzrośnie wielkość podaży lodówek

c) spadnie wielkość popytu, a podaż się nie zmieni

d) spadnie podaż i wielkość popytu

Paradoks spekulacyjny odnosi się do:

a) dochodu konsumenta

b) popytu i ceny akcji

c) podaży dóbr podstawowych i ich ceny

d) popytu na dobra luksusowe

Paradoks Veblena polega na :

a) wzroście popytu na dobra luksusowe wskutek wzrostu cen tych dóbr

b) wzroście popytu na dobra podstawowe wskutek wzrostu ich cen

c) wzroście popytu na dobra luksusowe wskutek spadku ich cen

d) wzroście popytu na dobra luksusowe wskutek wzrostu dochodów konsumentów

Pionowa krzywa popytu na określone dobro oznacza, że popyt jest :

a) zmienny

b) nieelastyczny

c) elastyczny

d) sztywny

Podaż danego dobra na rynku jest to jego określona ilość w danym czasie, którą:

a) nabywcy kupią przy danych cenach i innych czynnikach stałych

b) producenci sprzedadzą przy jednej określonej cenie i innych czynnikach stałych

c) producenci i importerzy zaoferują na rynku do sprzedaży przy różnych cenach i innych i innych czynnikach stałych

d) żadne z wymienionych

Podmiotem gospodarczym nie jest:

a) budka telefoniczna

b) apteka państwowa

c) spółdzielnia rolnicza

d) huta żelaza

Popyt na dobro mające bliskie substytuty jest w porównaniu z dobrami mniemającymi takich substytutów:

a) mniej elastyczny

b) bardziej elastyczny

c) równie elastryczny

d) żadne z wymienionych

Popyt rynkowy oznacza:

a) różne ilości dobra lub usługi, które sprzedawcy oferują na rynku przy różnych poziomach cen i innych warunkach stałych

b) różne ilości dobra lub usługi, które nabywcy są skłonni kupić przy różnych cenach i innych czynnikach stałych

c) oferowanie pieniędzy za dobra i usługi po cenach występujących w danej chwili

d) ilość dobra lub usługi, którą nabywcy chcieliby kupić najtaniej

Pozioma krzywa popytu oznacza ze popyt jest:

a) sztywny

b) wzorcowy

c) nieelastyczny

d) doskonale elastyczny

Prawidłowość z której wynika, że procentowy udział wydatków na żywność i inne dobra niższego rzędu zmniejsza się, gdy dochody rosną to:

docsity.com

a) hipoteza cyklu życia

b) hipoteza permanentnego dochodu

c) funkcja konsumpcji

d) prawo Engla

Przy cenie powyżej ceny równowagi występuje :

a) nadwyżka podaży nad popytem

b) niedobór podaży w stosunku do popytu

c) czarny rynek

d) nadwyżka popytu nad podażą

Rynek określa się:

a) jako porozumienie między kupującymi i sprzedającymi, umożliwiające im dokonanie transakcji w taki sposób, że mogą zostać ustalone ceny i dokonana

wymiana dóbr i usług

b) jako miejsce, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania transakcji wymiany

c) jako całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają

d) za pomocą wszystkich wyżej przedstawionych definicji

Spadek dochodów konsumenta cateris Paribas powoduje przesunięcie krzywej:

a) popytu na lewo

b) popytu na prawo

c) podaży na lewo

d) podaży na prawo

Termin ekonomiczny „rzadkość”

a) dotyczy tylko krajów z ograniczonymi zasobami naturalnymi

b) dotyczy dóbr wolnych

c) jest synonimem ubóstwa

d) nie zaistniałby, gdyby wszystkie zasoby były nieograniczone

W gospodarce wolnorynkowej cena równowagi jest :

a) ceną najniższą, jaką dostawca jest w stanie przyjąć

b) ceną określoną przez przecięcie krzywych podaży i popytu

c) ceną ustaloną przez największe przedsiębiorstwo na rynku

d) ceną najwyższą jaką konsument jest w stanie zapłacić

W którym z niżej wymienionych przypadków podaż jest sztywna:

a) mięso

b) dywany

c) biżuteria srebrna

d) obrazy Picassa

Wskaż, która z wymienionych kategorii jest przedmiotem badań mikroekonomii:

a) produkt krajowy brutto

b) zysk przedsiębiorstwa „Wedel” SA

c) stopa inflacji

d) stopa bezrobocia

Wybierz parę dóbr komplementarnych

a) pomarańcze i mandarynki

b) rower i motocykl

c) samochód i benzyna

d) samochód i bilet lotniczy

Wybierz prawdziwe stwierdzenie:

a) zjawisko rzadkości i konieczności dokonywania wyborów nie dotyczy społeczeństw bogatych

b) czas wolny ma koszt alternatywny

c) pojęcie rzadkości w ekonomii dotyczy przede wszystkim takich dóbr jak odrzutowce, jachty czy luksusowe wille

d) dobra wolne nie są wykorzystywane do zaspokajania potrzeb ludzkich

Zaletą rynku wolnokonkurencyjnego jest:

a) doprowadzanie do polaryzacji majątkowej szerokich kręgów społeczeństwa

b) występowanie periodycznych załamań gospodarczych

c) prowadzenie do powstania w świadomości ludzi fetyszyzmu pieniężnego

d) weryfikowanie społecznej przydatności wytwarzanych dóbr

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument