Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_848 maja 2013

Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Poznan University of Economics

RTF (39 KB)
3 strony
717Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z finansów publicznych przedstawiające dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej w latach 2005 - 2009

2. Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej w latach 2005 2009 Relacja zadłużenia publicznego do Produktu Krajowego Brutto jest wielkością umożliwiającą porównywanie zadłużenie różnych krajów bez względu na ich walutę. Jest to prosty wskaźnik zawierający w liczniku wartość zadłużenia publicznego, a w mianowniku poziom PKB. Ewentualne różnice w wyniku obliczeń wynikają z klasyfikacji podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Z tego właśnie powodu wynik relacji liczony metodą ESA95 (Europejski System Rachunków) wykazuje inny poziom niż liczony zgodnie z polską metodologią. Zadłużenie sektora finansów publicznych na koniec 2009 roku wyniosło prawie 670 mld złotych i od 2005 roku wzrosło o niewiele ponad 203 mld złotych. Rozpatrując strukturę długu publicznego Polski, należy zaważyć znaczy udział zadłużenia Skarbu Państwa, które w badanym okresie oscylowało w granicy 94 % zadłużenia ogółem. Na koniec 2009 roku wyniosło ono (623 709,4 mln zł) prawie 624 mld zł.Znacznie mniejszy udział w zadłużenia ogółem wykazywał sektor samorządowy, którego udział wynosił około 4,5 %, a tylko w 2009 roku 5,9 %. (zadłużenie prawie 39,5 mld zł). Najmniejszy udział w zadłużeniu publicznym posiada sektor ubezpieczeń społecznych, a w nim fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, których dług stanowił około 1 % całości długu publicznego.(zadłużenie prawie 7 mld zł) Państwowy dług publiczny w latach 2005 do 2009 wzrósł z 47,5 % do 49,9 %, a dług sektora General Government z 47,1 % do 51,0 %. Średnia relacja długu GG do PKB dla krajów członkowskich UE najniższą wartość prawie59 % (58,8 %) osiągnęła w 2007 roku, a więc w ostatnim roku hossy, natomiast najwyższą około 74 % (73,6%) w 2009 roku, co było wynikiem wpływu kryzysu gospodarczego na poszczególne państwa. Również znacznie z powodu kryzysu ucierpiała strefa euro, która w badanym przedziale czasowym osiągnęła wartości

od 66,0 % w 2007 roku, do prawie 79 (78,8 %) w 2009 roku, co od początku badanego okresu stanowi wzrost o ponad 8 % (8,6 %). Polska należy do państw o umiarkowanym poziomie długu publicznego (51,0 % w 2009 r.), a jego poziom jest znacznie niższy od średniej unijnej 73,6 % PKB. Należy zaznaczyć, że generalnie większość państw zachodnioeuropejskich posiada dość istotne rozmiary długu publicznego, przekraczające wartość referencyjną 60 %. Do państw o wysokim zadłużeniu rozpatrując ostatni rok analizy (2009) można zaliczyć: Irlandię (64 %), Wielką Brytanię (68,1 % ), Holandię (60,9 %), Węgry (78,3 %), Portugalię (76,8 %), Austrię (66,5 %), Francję (77,6 %) Niemcy (73,2 %) i Maltę (69,1 %). Trzy kraje cechują się natomiast bardzo wysokim poziomem zadłużenia, a są to: Belgia (96,7 %), Grecja (115,1 %) i Włochy (115,8 %). Niemniej jednak w Europie Zachodniej są również kraje cechujące się stosunkowo niskim długiem na koniec 2009 roku, a są to: Estonia (7,2 %), Luksemburg (14,5 %), Łotwa (36,45 %), Rumunia (23,7 %), Litwa (29,3 %), Słowenia (35,9 % ), Bułgaria (14,8 %), Czechy (35,4 %) i Słowacja (35,7 %). Umiarkowanym poziomem długu charakteryzują się oprócz Polski: Dania (41,6 %), Finlandia (44,0 %), Hiszpania (53,2 %), Szwecja (42,3 %) i Cypr (56,2 %).Najbardziej zadłużonymi krajami Unii Europejskiej są: Belgia, której dług sięga prawie 97% (96,7 %) PKB, a także Włochy i Grecja, których dług znacznie przekroczył 115 % PKB.

Szczególnie w trudnej sytuacji jest Grecja, która z powodu utrzymującego się od lat wysokiego zadłużenia i znacznego deficytu, bardzo dotkliwie odczuła skutki kryzysu gospodarczego. W maju szefowie państw i rządów strefy euro zebrani na szczycie w Brukseli zatwierdzili pakiet pomocy dla Grecji w wysokości 110 mld euro do 2012 r. W latach 2005 2009 tylko cztery państwa Unii Europejskiej odnotowały spadek re-lacji długu do PKB, były to: Bułgaria (14,4%), Szwecja (8,7%), Cypr (12,9%) i Malta (1,1%). Istnieje realne zagrożenie pogorszenia sytuacji sektora finansów publicznych w Polsce i wielu krajach Unii, którego przyczyną

mogą być przede wszystkim: rosnące potrzeby pożyczkowe budżetu państwa, zależne m. in. od koniunktury gospodarczej, czy tempo przyrostu zadłużenia podmiotów sektora finansów publicznych Analitycy twierdzą, iż państwowy dług publiczny wzrośnie w 2010 roku o 80,4 mld zł, co będzie oznaczała, że w relacji do PKB zwiększy się do 54,7 %, a więc przekroczy 50 %, tj. pierwszy próg ostrożnościowy określony w ustawie o finansach publicznych.Główną przyczyną wzrostu długu w ujęciu nominalnym będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa poprzez zaciąganie zobowiązań na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Z kolei Narodowy Bank Polski (NBP) ostrzegał w raporcie „Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego” z października 2009 roku, że istnieje "realne ryzyko" przekroczenia konstytucyjnego limitu 60% w relacji długu publicznego do PKB w 2011 roku .Czynnikiem istotnym dla Polski szczególnie będą ponoszone nakłady na inwestycje infrastrukturalne współfinansowane z funduszy UE oraz związane z przygotowaniami do współorganizowanego przez Polskę Mistrzostw Europy w piłce nożnej - EURO2012.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument