Rynki finansowe - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia
Moniczka
Moniczka13 czerwca 2013

Rynki finansowe - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia

PDF (301 KB)
7 strona
1Liczba pobrań
565Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z zakresu politologii przedstawiające międzynarodowe rynki finansowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE WYKŁAD 1 18.10.2010 pieniądz  powszechnie akceptowany środek regulowania zobowiązań cechy pieniądza:

 trwałość

 łatwość przechowywania i przenoszenia

 podzielność

 ograniczona podaż

funkcje pieniądza:

 środek wymiany

 miernik wartości

 środek tezauryzacji (przechowywania wartości)

Terminologia:

 inflacja

 deflacja

 deprecjacja  spadek wartości (przy inflacji)

 aprecjacja

 dewaluacja  spadek wartości waluty krajowej w stosunku do waluty

zagranicznej w wyniku działań odgórnych (rząd lub Bank Centralny)

 rewaluacja  analogicznie do dew.

krzywa Phillipsa im wyższa inflacja, tym mniejsze

bezrobocie (teoria)

docsity.com

stopa procentowa  cena pieniądza (w określonym czasie) co wpływa na stopę %?

 poziom inflacji  stopa % powinna przynajmniej zapewnić wyrównanie

skutków deprecjacji wywołanych inflacją

 wynagrodzenie dla właścicieli kapitałów za czas oczekiwania na zwrot

środków

 koszt ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika

 dostępne na rynku możliwości inwestowania oraz ich zyskowność i

bezpieczeństwo

 polityka Banku Centralnego

kapitał początkowy  kapitał, który wygenerował odsetki kapitał końcowy  kapitał początkowy + odsetki czas oprocentowania  czas, w którym generowane są odsetki

efektywna stopa %  stosunek odsetek do kapitału, który je wygenerował w określonym czasie (uwzględnia sposób naliczania odsetek)

nominalna stopa %  oprocentowanie, które bank podaje w swojej ofercie, podawane w skali roku (nie uwzględnia kapitalizacji odsetek)

realna stopa %  stopa % efektywna, pomniejszona o inflację (dwie pierwsze podają banki, trzecia jest niewiadomą)

kapitalizacja odsetek  powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

kapitalizacja z góry – odsetki są dopisywane na początku okresu bazowego

kapitalizacja z dołu – odsetki dopisywane na końcu okresu bazowego

dyskontowanie kapitału  obliczenie kapitału początkowego na podstawie znanej wartości kapitału końcowego

FV (wartość przyszła pieniądza)  wartość jaką suma pieniędzy osiągnie po upływie pewnego okresu przy danym poziomie stopy %

100 zł na rok na 10%  110 zł

2 lata 100 + 2x10%x100 = 120 zł procent prosty

docsity.com

100 + 10%x100 + 10%x101 = 121 procent złożony

100 + 10 + 11 = 121

procent prosty  od kapitału początkowego oblicza się proporcjonalne do długości czasu oprocentowania

PV – wartość początkowa FV – wartość przyszła t – czas oprocentowania r – stopa % O – wysokość odsetek

Wartość przyszła pieniądza przy procencie prostym

FV = PV(1 + r x t) FV = 100zł(1 + 10% x 2)

FV = 100(1 + 0,1 x 2)

FV = 100 x 1,2 = 120zł

Zadanie Składamy w banku 231zł. Oprocentowanie roczne = 21%. Jaką kwotę otrzymamy po

5 latach przy oprocentowaniu prostym?

FV = 231(1 + 21% x 5) = 231(1 + 0,21 x 5) = 473,55zł

Zadanie Po jakim czasie kwota 412zł złożona na rachunku oszczędnościowym osiągnie

wartość 659,20zł przy oprocentowaniu rocznym = 15%?

FV = PV(1 + r x t)

659,20 = 412(1 + 0,15 x t)

659,20/ 412 = 1 + 0,15 x t

1,6 = 1 + 0,15 x t

1,6 – 1 = 0,15 x t

0,6 = 0,15 x t

t = 0,6/ 0,15

t = 4 lata

docsity.com

WYKŁAD 2 15.11.2010 Zadanie Jaką stopę % musi zaoferować bank, aby z 17zł po 3 latach uzyskać 23,12zł?

FV = PV(1 + r x t)

23,12 = 17(1 + r x 3)

1 + r x 3 = 32,12/17

1 + r x 3 = 1,36

3r = 0,36

r = 0,12

r = 12%

Zadanie Jaką kwotę musimy dziś ulokować w banku, aby po 6 latach otrzymać 167,65zł, przy

oprocentowaniu rocznym = 7%?

FV = PV(1 + r x t)

167,65 = PV(1 + 0,07 x 6)

PV = 167,65/ 1,42

PV = 118 zł

Wartość przyszłą przy procencie składanym

FV = PV(1 + r)t

Odsetki powiększają kwotę automatycznie przy stałej stopie %

100zł na 2 lata, stopa % = 10%

FV = 100(1 + 0,1)2

FV = 100(1,1)2 = 100 x 1,21 = 121zł

Zadanie FV = ?

PV = 500zł

r = 6%

t = 5 lat

FV = 500(1 + 0,06)5

FV = 500(1,06)5

docsity.com

FV = 500 x 1,34 = 669,11zł

Zadanie Ile bylibyśmy skłonni zapłacić za możliwość otrzymania jednorazowej kwoty 200zł po

5 latach, przy rocznym przyroście = 8%?

FV = PV(1 + r)t

200 = PV(1 + 0,08)5

PV = 200/ 1,085

PV = 200/ 1,47

PV = 136,12zł

Zadanie * (tego nie będzie na egzaminie) Gdyby inwestor zapłacił 400zł za możliwość uzyskania 674, 02 po pięciu latach. Jaka

musiałaby być stopa % (r)?

FV = PV(1 + r)t

674,02 = 400(1 + r)5

(1 + r)5 = 674, 02/ 400

(1 + r)5 = 1,686

r = 1,6861/5 – 1

r = 1,11 – 1 = 0,11

r = 11%

WYKŁAD 3 29.11.2010

WYKŁAD 4 13.12.2010 Zadanie Obligacje zostaną wykupione za 3 lata z 10mln. Rynkowa stopa procentowa = 15%

rocznie. Istnieje możliwość zainwestowania obligacji na rok, a rentowność tego

przedsięwzięcia wynosi 30%. Ile będziemy mieli po 3 latach, jeśli dziś sprzedamy

obligacje, a otrzymane pieniądze zainwestujemy?

FVt = PV(1 + r)t PV – suma, którą mamy teraz

PV = FV/ (1 + r)t

PV = 10 000 000/ (1 + 0,15)3 = 6 575 162

FVt = 6 575 162 (1 + 0,3)3 = 14 445 632zł

docsity.com

Operacje TVM  wszystko jest regularne: oprocentowanie oraz wpłaty np. co miesiąc przez X lat na konto wpływa co miesiąc 500zł

Operacje CF (cash flow)  strumienie; przelewy są nieregularne

wartość obecna strumienia pieniądza CF1 CF3

t

CF0 CF2

FVt = CF0(1 + r)t + CF1(1 + r)t – 1 + ...... + CFt Przykład W wyniku inwestycji spodziewamy się uzyskać dochody 10, 15, 20, 20 mln

odpowiednio na koniec każdego miesiąca. Należy obliczyć wartość przyszłą na

koniec 4 miesiąca. Miesięczna stopa procentowa = 3%

FV4 = CF1(1 + r)t – 1 + CF2(1 + r)t – 2 + CF3(1 + r)t – 3 + CF4

FV4 = 10(1 + 0,03)4 – 1 + 15(1 + 0,03)4 – 2 + 20(1 + 0,03)4 – 3 + 20 = 67 440 mln

wartość obecna strumienia pieniądza

PV = CF0 + CF1/ (1 + r)1 + CF2/ (1 + r)2 + ....... + CFn/ (1 + r)t (/ - podzielić)

Zadanie Na koniec kolejnych 3 miesięcy spodziewamy się uzyskać dochody 10, 10, 10 mln.

Jaka jest wartość obecna tego strumienia przychodów, jeśli stopa procentowa = 3%

miesięcznie?

PV = 10/ (1 + 0,03)1 + 10/ (1 + 0,03)2 + 10/ (1 + 0,03)3 = 28 286 114 zł

Zadanie Posiadamy 100mln, które inwestujemy i otrzymujemy na koniec 2, 3 i 4 miesiąca 40,

40 i 30 mln. Miesięczna stopa procentowa + 2,5%. Czy warto inwestować?

PV = 40/ (1 + 0,025)2 + 40/ (1 + 0,025)3 + 30/ (1 + 0,025)4 = 102, 395

Warto inwestować

docsity.com

Zadania na 6 ;) (nie będzie na egzaminie) Maszyna A kosztuje 40mln, a koszt eksploatacyjny wynosi 5mln rocznie (na koniec

roku). Wartość maszyny po 6 latach wynosi 4mln.

Maszyna B kosztuje 30mln, koszt eksploatacyjny = 7mln. Wartość po 6 latach wynosi

4mln.

Stopa zwrotu = 20%

Pytanie: Która maszyna jest bardziej opłacalna?

(rozwiązania na wykładzie 10.01.2011)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument