Wzrost gospodarczy - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Wzrost gospodarczy - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (125 KB)
2 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki opisujące zagadnienia z zakresu ekonomii: wzrost gospodarczy; czynniki i teorie wzrostu gospodarczego
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

30. WZROST GOSPODARCZY

1. Podstawowe pojęcia: WZROST GOSPODARCZY- wzrost realnej produkcji społecznej WIEDZA TECHNICZNA- wiedza o metodach wytwarzania + praktyczne umiejętności i kwalifikacje (know-how) WYNALAZKI- zastosowanie nowej wiedzy w procesach produkcyjnych (nowe technologie i metody produkcji, nowe lub ulepszone produkty, usprawnienia) INNOWACJE- odkrycie nowej wiedzy stosowanej TECHNICZNE UZBROJENIE PRACY- relacja kapitał-praca, czyli wielkość kapitału przypadająca na 1 zatrudnionego ŚCIEŻKA WZROSTU ZRÓWNOWAŻONEGO- (w neoklasycznej teorii wzrostu) ścieżka wzrostu, na której zarówno produkcja, jak i nakłady kapitału i pracy rosną w jednakowym tempie AKUMULACJA INTENSYWNA- akumulacja kapitału polegająca na zwiększaniu wyposażenia kapitałowego przypadającego na 1 pracownika (zwiększenie technicznego uzbrojenia pracy) AKUMULACJA EKSTENSYWNA- akumulacja kapitału polegająca na tworzeniu dodatkowych miejsc pracy przy utrzymaniu dotychczasowego technicznego uzbrojenia pracy RESZTA SOLOWA – część przyrostu produkcji, która nie wynika ze wzrostu mierzalnych nakładów WZROST ENDOGENICZNY- wzrost gospodarczy zależny od czynników wewnętrznych, uwzględnionych w danym modelu wzrostu, a nie od czynników zewnętrznych, takich jak wzrost liczby ludności. FUNKCJA PRODUKCJI – funkcja przedstawiająca maksymalne rozmiary produkcji, którą można wytworzyć przy określonych nakładach i danym stanie techniki. ANALIZA CZYNNIKÓW WZROSTU- dokonywane na gruncie teorii wzrostu gospodarczego wyodrębnienie elementów składowych rzeczywistego przyrostu produkcji będących rezultatem nakładów różnych czynników wytwórczych oraz składnika resztowego, odzwierciedlającego czysty postęp techniczny. NEOKLASYCZNA TEORIA WZROSTU GOSPODARCZEGO- teoria opracowana przez R.Solowa, która objaśnia długookresowy wzrost potencjału wytwórczego, lecz nie wyjaśnia, w jaki sposób rzeczywiste tempo wzrostu produkcji osiąga poziom potencjalny. KAPITAŁ LUDZKI- zasób wiedzy i umiejętności posiadanych przez pracownika. BADANIA + ROZWÓJ- skrótowe określenie prac badawczo- rozwojowych UPRZEDMIOTOWIONY POSTĘP TECHNICZNY- postęp wiedzy uprzedmiotowiony w nowych maszynach, technologiach i produktach ZASOBY ODNAWIALNE- zasoby, które nie ulegną wyczerpaniu pod warunkiem, że będą umiarkowanie eksploatowane, pielęgnowane i odnawiane (lasy, rzeki) ZASOBY NIEODNAWIALNE- zasoby dostępne w ograniczonej ilości, nie dające się uzupełnić (złoża węgla, ropy naftowej) KONCEPCJA WZROSTU ZEROWEGO- koncepcja sugerująca, że optymalnym rozwiązaniem dla krajów wysoko rozwiniętych jest zerowe tempo wzrostu PNB z uwagi na to, że wzrost produkcji powoduje zwiększenie kosztów degradacji środowiska. POSTĘP TECHNICZNY PODNOSZĄCY WYDAJNOŚĆ PRACY- postęp techniczny zwiększający kapitał ludzki. HIPOTEZA KONWERGENCJI- twierdzenie, zgodnie z którym kraje biedne rozwijają się szybciej niż kraje bogatsze.

2. Wzrost gospodarczy PKB i PNB- za ich pomocą mierzy się ogólną wartość produkcji i całkowity dochód w gospodarce narodowej. PKB jako miernik zadowolenia społecznego – PKB per capita- wskaźnik poziomu życia i zadowolenia PKB- wskaźnik potencjału danej gospodarki, jej rangi w gospodarce światowej PKB jako miernik produkcji w sensie ekonomicznym- miernik produkcji czystej, czyli wartości dodanej (pieniężna wartość dóbr i usług nabywanych na rynku), nie obejmuje produkcji – zaniża rzeczywiste ekonomiczne rozmiary produkcji w gospodarce.

3. Czynniki wzrostu Funkcja produkcji. Wzrost produkcji potencjalnej- zwiększenie nakładów czynników produkcji (ziemia, kapitał, surowce). Źródłem wzrostu produkcji jest zwiększanie nakładów lub efektywności ich wykorzystania.

docsity.com

Jednym ze sposobów jest zwiększanie nakładów kapitałowych przypadających na 1 pracownika(zwiększanie technicznego uzbrojenia pracy). Nakład pracy można zwiększać poprzez wzrost liczby ludności zawodowo czynnej lub poprzez zmiany jakościowe- podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie innych czynników określających wydajność. Istotnym ograniczeniem wzrostu produkcji społecznej mogą być surowce. Zasoby surowców nieodnawialnych są ograniczone a surowcami odnawialnymi trzeba gospodarować ostrożnie. W procesie wzrostu gospodarczego dużą rolę odgrywa postęp techniczny. Źródłem wynalazków są prace badawczo rozwojowe(kosztowne i ryzykowne). Niedoskonałości te rodzą potrzebę wspierania wynalazków przez zapewnienie ochrony patentowej oraz subsydiowanie prac badawczych.

4. Teorie wzrostu gospodarczego T.Malthus – przy stałej powierzchni upraw i malejącej krańcowej wydajności pracy istnieje granica możliwości wyżywienia ludności. Kraje uprzemysłowione wymknęły się z pułapki Malthusa, dzięki zwiększeniu wydajności i postępowi technicznemu w rolnictwie. Neoklasyczna teoria wzrostu (R.Solow)- w stanie długookresowej równowagi produkcja oraz zasoby kapitału i pracy rosną w jednakowym tempie. Podstawą wzrostu gospodarczego jest akumulacja kapitału. Przyjmuje ona 2 formy- (patrz pojęcia). Czy zwiększenie poziomu oszczędności i inwestycji może przyspieszyć wzrost gospodarczy? NIE. Może jedynie przyczynić się do jednorazowego podniesienia produkcji, ale nie wpływa na długookresową dynamikę rozwoju. ŚCIEŻKA WZROSTU ZRÓWNOWAŻONEGO JEST WYZNACZONA PRZEZ TEMPO WZROSTU ZASOBÓW PRACY I POSTĘP TECHNICZNY. Do źródeł wzrostu gospodarczego należą: wzrost ilościowy i jakościowy czynników wytwórczych oraz postęp techniczny. Przyczyny obniżenia tempa wzrostu wydajności w krajach uprzemysłowionych: wzrost nakładów na ochronę środowiska, wzrost cen ropy naftowej oraz inflacja. Dynamika wzrostu gospodarczego jest na świecie bardzo zróżnicowana- wg hipotezy konwergencji kraje biedne rozwijają się szybciej- wynika to z możliwości korzystania z przepływu wiedzy technicznej w skali międzynarodowej. Teoria wzrostu endogenicznego- z akumulacją kapitału wiążą się jeszcze efekty zewnętrzne (funkcja produkcji jednego przedsiębiorstwa ma wpływ na inne).Może to usprawiedliwiać interwencję państwa. Podstawą polityki wzrostu gospodarczego jest popieranie i pobudzanie inwestycji. Ale konieczne są także starania o wzrost efektywności produkcji (podnoszenie kwalifikacji,postęp techniczny). Koszty wzrostu gospodarczego (degradacja środowiska, nadmierne zagęszczenie przemysłu, obniżenie jakości życia) stanowią argumenty zwolenników koncepcji wzrostu zerowego.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument