Dotacje z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_848 maja 2013

Dotacje z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Poznan University of Economics

RTF (116 KB)
19 strona
555Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z finansów publicznych przedstawiające dotacje z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 19
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 19 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 19 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 19 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 19 pages
Pobierz dokument

Dotacje z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Autor: Dariusz Augustyniak Spis treści:

1. ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY 1.1. Wybór formy prawnej 1.2. Procedury formalno-prawne przy zakładaniu firmy 2. DOTACJE Z UE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 2.1. Struktura funduszy unijnych w Polsce 2.2. Dotacje jako źródło finansowania działalności gospodarczej 2.3. Dotacje dla osób fizycznych

1. ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

1.1. Wybór formy prawnej Prowadzenie własnej działalności gospodarczej od dawna cieszy się w Polscecoraz większą popularnością. Świadczy o tym wymownie rosnąca liczba zakładanychfirm. Wynika to z jednej strony z chęci wielu osób do prowadzenia własnej działalnościgospodarczej, co staje się dla nich spełnieniem marzeń i realizacją własnego pomysłu nażycie. Z drugiej strony rosnąca liczba nowych firm to efekt wąskiego rynku pracy.Wobec ogromnych problemów z zatrudnieniem, założenie własnej firmy staje się częstojedyną alternatywą na zarabianie pieniędzy.Przy zakładaniu własnej firmy na początku należy się zastanowić jaką formęprawną ma mieć przy szła działalność. Przedsiębiorstwa mogą być zorganizowane naróżne sposoby, gdyż tak samo działalność gospodarczą prowadzi jednoosobowa firmajak i przedsiębiorstwo zatrudniające wiele osób. Przepisy prawne określają formyprzedsiębiorstw, spośród których przedsiębiorcy wybierają te, które im najbardziejodpowiada. Z każdą formą przedsiębiorstwa jest związana kwestia własności, a odprawa własności zależy kto podejmuje wszelkie decyzje związane z funkcjonowaniemfirmy 1.Najczęstszą i najprostszą strukturą prawną jest jednoosobowa firma prowadzonaprzez osoby fizyczne. Istnieje jednak kilka innych możliwości, które mogą okazać siędobrym rozwiązaniem w przypadkach, kiedy założenie firmy jest wspólnymprzedsięwzięciem dwóch, lub większej liczby osób. Dlatego warto poznać inne formyprawne prowadzenia działalności gospodarczej. Te pozostałe formy to spółki, któregeneralnie można podzielić na spółki cywilne i spółki handlowe. Spółki cywilne powstająna podstawie przepisów kodeksu cywilnego, natomiast spółki handlowe na podstawieprzepisów prawa handlowego Kodeksu spółek handlowych. Rozróżnia się osobowe i kapitałowe spółki prawa handlowego.Dla początkującego przedsiębiorcy największe znaczenie spośród spółek

stanowispółka cywilna. Założenie takie znajduje swoje odzwierciedlenie w odformalizowanejstrukturze spółki cywilnej i łatwości jej zakładania. Stanowi ona również często swoistąfazę przejściową do form prawnych przewidzianych typowo do prowadzenia działalnościgospodarczej, w szczególności do handlowych spółek osobowych 2. Spółka cywilna bardzołatwo może być przekształcona w spółkę jawną. Wymaga to zgłoszenia do sądurejestrowego przez wszystkich wspólników 3.Oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek, istnieją jeszcze inneformy prowadzenia przedsiębiorstwa: spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje. Wkontekście tworzenia firmy opartej na środkach UE, w ostatnim czasie szczególnegoznaczenia nabrała spółdzielnia, a dokładniej specyficzny jej rodzaj spółdzielniasocjalna. Bardzo często dotacje ze środków unijnych otrzymują równieżstowarzyszenia. JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Przedsiębiorstwa jednoosobowe są podmiotami gospodarczymi prowadzonymiprzez osoby fizyczne i nie mają osobowości prawnej. Przedsiębiorstwo jednoosobowemoże jednak wbrew nazwie zatrudniać nieograniczoną liczbę pracowników. Firmy jednoosobowe działają na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczejoraz przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedsiębiorca w celu rozpoczęcia działalnościzobowiązany jest do uzyskania wpisu do jawnego rejestru przedsiębiorców, któryprowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy. Do utworzenia przedsiębiorstwajednoosobowego nie jest wymagana minimalna wielkość kapitału 4.Główną zaletą jednoosobowej firmy jest fakt, że jedyny właściciel ma swobodęw podejmowaniu decyzji. Jednoosobowa firma jest szczególnie praktyczna w usługach,drobnej wytwórczości i handlu. Do głównych zalet jednoosobowego biznesu należą:łatwość założenia firmy, całkowita kontrola właściciela nad przedsiębiorstwem, nieduża ingerencja przepisów w działalność firmy, łatwe rozliczenie podatkowe 5.Dużą zaletą jednoosobowej firmy jest również elastyczność. Taka firma szybkoreaguje na zmieniające się potrzeby klientów. Jest otwarta na sugestie nowychproduktów, rozwiązań, technologii. Brak zbiurokratyzowania powoduje, że łatwiejszesą negocjacje z klientem, a co za tym idzie szybciej dochodzi się do wspólnegostanowiska 6.Jednoosobowa działalność ma jednak też wady. Główną cechą ujemną jestodpowiadanie właściciela firmy za wszystkie zaciągnięte zobowiązania. Osobistymajątek, taki jak dom czy samochód narażony jest na przejęcie przez wierzycieli.Podstawowymi wadami jednoosobowego biznesu są: pełna odpowiedzialność cywilna za zobowiązania firmy, niemożność podzielenia się prawem własności firmy z innymi, trudności z zebraniem kapitału, istnienie firmy kończy się wraz z odejściem właściciela

7.Jednoosobowa działalność gospodarcza jest z całą pewnością najbardziejodpowiednią formą dla małego początkującego przedsiębiorstwa. To najlepsza formaprawna do prowadzenia mikro biznesu. Poza tym, w przypadku gdyby przedsiębiorstwosię rozrosło lub zaistniałaby potrzeba powiązania firmy kapitałowo i organizacyjnie zinnymi wspólnikami, zawsze można skorzystać z innych form działalnościgospodarczej. SPOŁKA CYWILNA Spółka cywilna stanowi szeroką formułę wspólnego realizowania przez kilkaosób określonego przez nie celu przez oznaczone działania zaplanowane iskoordynowane. Spółka cywilna nie jest uznawana za przedsiębiorcę w świetleprzepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To wspólników tej spółkiuznaje się formalnie za przedsiębiorcę 8.Umowa spółki cywilnej jest cywilnoprawną formą organizacji współdziałaniawspólników, nieprowadzącą do utworzenia organizacji czy jednostki organizacyjnej. Gospodarcze zastosowanie umowy spółki cywilnej ma doniosłe znaczenie dla realizacjiniewielkich wspólnych przedsięwzięć kilku przedsiębiorców 9.Zawarcie umowy spółki cywilnej przebiega w sposób niesformalizowany. Do jejzwarcia wystarcza zgodne oświadczenie woli wspólników. Dla celów dowodowych Kodeks Cywilny przewiduje jednak, że umowa spółki cywilnej powinna byćzatwierdzona pismem. Umowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.Wspólnikami spółki cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osobyprawne. Skład osobowy jest w zasadzie niezmienny i opiera się na wzajemnym doborzewspólników, do których pozostali maja zaufanie. Przyjecie nowego wspólnika możliwejest tylko przez zmianę umowy spółki. Działania, za pomocą których wspólnicy dążą doosiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, muszą być w umowie oznaczone,zobowiązanie do współdziałania stanowi bowiem istotę umowy spółki cywilnej 10.Istotna cechą spółki cywilnej jest to, że wspólnicy odpowiadają solidarnie całymswoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Wynika z tego, że kiedy majątekspółki nie wystarcza do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, wówczas wierzyciele spółkicywilnej dochodzą zaspokojenia swoich roszczeń w majątku osobistym wspólników 11.SPÓŁKI OSOBOWE Cechą wspólną wszystkich spółek osobowych jest dążenie do wspólnego celupoprzez osobiste działanie (współdziałanie) wspólników. Cel ten jest wspólny dlawspólników, a zatem i dla spółki, którą tworzą. Umowa spółki osobowej stanowizobowiązanie wspólników do współdziałania w dążeniu do wspólnego celumajątkowego

12.Spółka jawnaSpółką jawną jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własnąfirmą. Zawiązuje się ją na podstawie umowy zawartej przez wspólników na piśmie podrygorem nieważności. Umowa powinna zawierać firmę i siedzibę spółki, określeniewkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działania oraz jeśli jest określony czas trwania spółki 13.Stosunek prawny spółki jawnej opiera się na określonych cechach, z których donajważniejszych zaliczamy: 1. możliwa jest zmiana składu osobowego wspólników; 2. możliwe jest podejmowanie uchwał większością głosów; 3. wspólnicy reprezentujący spółkę są przedstawicielami ustawowymi spółki; 4. wspólnicy prowadzą sprawy spółki; 5. wspólnicy są zobowiązani do wnoszenia wkładów; 6. każdy wspólnik odpowiada wobec wierzycieli osobiście w sposób nieograniczonysolidarnie i subsydiarnie; 7. wspólnikowi przysługują prawa do udziału kapitałowego jako rzeczywiściewniesionego do spółki, który jest jednak określony kwotowo, a nie procentowo lubwedług liczby udziałów; 8. majątek wspólnika jest odrębnym majątkiem od majątku spółki, a spółka nie stanowiobecnie żadnej formy wspólności praw; odrębności między wspólnikami a spółkądotyczą sfery organizacyjnej i formy spółki; 9. wspólnicy partycypują w zyskach i stratach co do zasady w częściach równych 14.Spółka jawna powstaje po: 1. zawarciu umowy spółki; 2. spełnieniu dodatkowych obowiązków (zgłoszenie, złożenie uwierzytelnionychpodpisów osób reprezentujących spółkę); 3. z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców 15.Spółka partnerska Spółka partnerska powstaje w celu stworzenia osobom wykonującym wolnyzawód możliwości realizowania tego celu w formie prawnej, gwarantującej komfortbezpieczeństwa pod względem ryzyka związanego z wykonywaną działalnością 16.Cechy charakterystyczne spółki partnerskiej to: 1. ograniczenie kręgu wspólników do osób fizycznych, reprezentujących wolnezawody; 2. cel spółki, którym jest wykonywanie przez wspólników w spółce wolnych zawodów; 3. występowanie szczególnych zasad odpowiedzialności partnerów; 4. dopuszczalność wprowadzenia różnych modeli prowadzenia spraw i reprezentacjispółki; 5. wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

17.W spółce partnerskiej mamy do czynienia ze zjawiskiem przedmiotowejdyferencji odpowiedzialności, a więc uzależnienia jej od rodzaju zobowiązańpowstających w spółce. Założeniem ogólnym jest, aby partner nie ponosiłodpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem wolnegozawodu przez innego partnera 18.Spółka komandytowa Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenieprzedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółkico najmniej jeden ze wspólników odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), aodpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza)jest ograniczona. Odpowiedzialność wspólników spółki jest zróżnicowana. Zakres prowadzeniaspraw spółki, prawo do reprezentacji, prawo kontroli obok zasad odpowiedzialnościróżnicują status wspólników w spółce komandytowe 19.Spółka komandytowa-akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna jest to spółka osobowa mająca na celuprowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli zazobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia(komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem 20.Podstawą wyodrębnienia tej spółki jest istnienie w jej strukturze dwóch kategoriiwspólników: komlementariusza i akcjonariusza oraz związana z tym konstrukcjaodpowiedzialności. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bezograniczeń, natomiast odpowiedzialność akcjonariusza za zobowiązania spółki jestwyłączona 21.SPÓŁKI KAPITAŁOWE Spółki kapitałowe powstają po zawiązaniu stając się podmiotami prawaokreślonymi jako spółki w organizacji. Cecha tych spółek jest to, że poza zdolnościąprawną maja inne atrybuty: zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową 22.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową zaliczaną dokategorii spółek kapitałowych. Na podstawie całokształtu regulacji tej formy spółkimożna przyjąć, że jest to spółka kapitałowa, która może zostać utworzona w każdymcelu prawnie dopuszczalnym, działająca pod własną firmą, mająca stały kapitał zakładowy, podzielony na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, którychprzysługiwanie jest przesłanką uczestnictwa w spółce i w której występują instrumentyzapewniające poszczególnym wspólnikom wpływ na istnienie i funkcjonowanie spółki,zaś wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki

23.Ze względu na osobowość prawną spółka z o.o. jest podmiotem prawaodrębnym od swoich wspólników. W jej strukturze wewnętrznej powstają więc stosunkiprawne między spółką a wspólnikami, którzy są z jednej strony odrębnymi od spółkipodmiotami prawa, z drugiej zaś wchodzą w skład jej struktury organizacyjnej,tworzą tę spółkę. Jest ona trwałą organizacją, instytucją prawną, o określonym celu, naistnienie której nie wpływają zmiany w zakresie jej składu osobowego 24.Spółka akcyjnaPodstawą działania spółki akcyjnej jest statut. Jego podpisanie jest warunkiemutworzenia spółki, jest on również zespół norm, stanowiących podstawęfunkcjonowania spółki. Jest tez wielostronną czynnością prawną założycieli. Statutspółki podpisują wszyscy założyciele 25.Aby spółka akcyjna mogła powstać, oprócz jej zawiązania i podpisania statutuprzez założycieli konieczne jest wniesienie przez założycieli (akcjonariuszy) wkładówna pokrycie całego kapitału zakładowego, ustanowienie zarządu i rady nadzorczej iwpisanie spółki przez sąd do rejestru. Samo zaś zawiązanie spółki następuje z chwiląobjęcia wszystkich akcji 26.Spółka akcyjna jest formą prawną wielkich przedsiębiorstw, najbardziejbowiem odpowiada potrzebom obrotu w gospodarce rynkowej. Jej kapitał zakładowypodzielony jest na akcje 27.1.2. Procedury formalno-prawne przy zakładaniu firmy Przed podjęciem decyzji o założeniu własnej firmy należy rozpoznać ogólnewarunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym proceduryrejestracyjne. Zalecane jest również przeprowadzenie wstępnych badańmarketingowych, a przynajmniej zapoznanie się z zasadami funkcjonowania branży, wktórej planowane jest uruchomienie działalności gospodarczej, pozyskaniepodstawowych informacji o konkurencji oraz profilu konsumentów. Przed dokonaniemrejestracji firmy wskazana jest konsultacja ze specjalistami, m.in. doradcą podatkowym,jak również w uzasadnionych wypadkach z adwokatem, notariuszem, radcą prawnym. Wizyta w jednym z samorządów gospodarczych może w wypadku niektórych branż(m.in. branża turystyczna)okazać się cennym źródłem informacji. Wbrew pozoromwstępna wizyta w lokalnej izbie gospodarczej jest bardzo ważna ze względu narozeznanie potrzeby uzyskania ewentualnych zezwoleń i koncesji wymaganych w danej branży (w tym wypadku instytucje te są najlepiej zorientowane). Wstępne rozeznanie powinno również obejmować wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz ogólne rozeznanie na rynku nieruchomości celemwynajęcia lokalu, gdy działalność gospodarcza nie będzie prowadzona w mieszkaniuprzedsiębiorcy 28.Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej przebieganastępująco: wstępne rozpoznanie i zgromadzenie dokumentów; wynajem lokalu; wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie

gminy (jednoczesne:uzyskanie numeru REGON, uzyskanie numeru NIP lub jego aktualizacja orazzgłoszenie do ZUS; wyrobienie pieczątki firmowej; otwarcie firmowego rachunku bankowego; uzyskanie wymaganych zezwoleń lub koncesji; (ewentualne) powiadomienie inspekcji sanitarnej; ubezpieczenie firmy 29.Istotnym warunkiem podjęcia przez przedsiębiorców działalności gospodarczejjest jej ujawnienie. Spełnienie tego warunku następuje w dwojaki sposób: poprzezuzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub doEwidencji Działalności Gospodarczej. Wyjątek stanowi spółka kapitałowa worganizacji, która może pojąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu dorejestru przedsiębiorców. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będącyosobami fizycznym (jednoosobowa działalność gospodarcza), pozostali przedsiębiorcy(spółki) wpisywani są do rejestru przedsiębiorców KRS 30. W wypadku jednoosobowego przedsiębiorstwa, działalność gospodarczą możnazarejestrować w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy i urzędymiast. Wpis ten powinien zawierać następujące dane: nazwę firmy, którą zamierzamy posługiwać się w obrocie gospodarczym; imię i nazwisko i adres zameldowania; rodzaj działalności gospodarczej według klasyfikacji PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) najlepiej podać od razu wszystkie rodzaje działalności, które będą wykorzystywane, ponieważ zmiana lub dodanie nowego rodzaju działalnościwymaga złożenia nowego wniosku; miejsce wykonywania działalności, czyli siedzibę firmy, którą należy oznaczyćszyldem; przewidywaną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej z uwzględnieniem okresuoczekiwania na zakończenie procedur rejestracyjnych w urzędach 31.Do 1 stycznia 2012 roku wniosek można było złożyć osobiście lub go przesłać: listem poleconym z notarialnym potwierdzeniem własnoręcznego podpisuwnioskodawcy, poprzez pełnomocnika wraz z dołączonym ważnym pełnomocnictwem, drogą elektroniczną bez podpisu elektronicznego, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym 32.Od 1 stycznia 2012 roku jednoosobową działalność można zarejestrować tylkodrogą elektroniczną. Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie indywidualnejdziałalności gospodarczej, powinna wypełnić papierowy lub elektroniczny formularzCEIDG1 (zamiast składanego do tej pory druku EDG-1) 33.Z możliwości wysyłania wniosku online w pełni mogą skorzystać tylko osobyposiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub potwierdzony profilem zaufanyme PUP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Jeśli ktoś takiegopodpisu nie ma, to musi po wysłaniu wniosku przez Internet musi później złożyć wizytęw urzędzie, w celu złożenia

podpisu. Gdy działalność ma być prowadzona w formie spółki, rejestracja powinnanastąpić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Istnieje jednak możliwość zarejestrowaniaspółki z o.o. przez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości, na której należysię zarejestrować, następnie wypełnić wniosek nie jest konieczny certyfikowanypodpis elektroniczny. Po opłaceniu wniosek trafia do KRS, który najczęściejnastępnego dnia przesyła wnioskodawcy na jego konto informację o rejestracji 34.Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożeniapodpisanego wniosku. Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie niepodlegają żadnym opłatom 35.Przedsiębiorca może jednak najpierw się zarejestrować, a działalność rozpocząćw późniejszym terminie. W takim jednak wypadku powinien we wniosku wpisać tenpóźniejszy termin. Jeśli bowiem przedsiębiorca nie określi późniejszej daty rozpoczęciadziałalności, może się okazać, że choć jej jeszcze nie prowadzi, będzie musiał opłacićskładki czy podatki za pierwszy miesiąc, bo z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej będzie wynikało, że jego firma już istnieje 36.Oprócz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, do czasu nowelizacjiustawy o działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca musiał dopełnić szereguinnych formalności: w urzędzie statystycznym należy złożyć wniosek o nadanie numeru REGON, którystanowi numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa w systemach informacyjnychadministracji publicznej oraz należy złożyć wniosek o nadanie lub aktualizacjęnumeru identyfikacji podatkowej NIP; w urzędzie skarbowym trzeba wybierać formę opodatkowania i złożyć deklaracjęw sprawie podatku VAT; w zakładzie ubezpieczeń społecznych należy zgłosić działalność, a w przypadkuzatrudniania pracowników zgłosić pracowników; w państwowej inspekcji pracy w razie zatrudniania pracowników zgłosićpracowników 37.Ważnym elementem dla przyszłej firmy jest wybór formy opodatkowania. I tak,wybrać można: kartę podatkową najprostsza forma opodatkowania, nie trzeba prowadzić ewidencjioperacji gospodarczych; ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płatnik oblicza miesięczną zaliczkę napodatek dochodowy na podstawie ewidencji przychodów, która jest jedynie prostątabelą bardzo łatwą do prowadzenia; książka przychodów i rozchodów; księga handlowa38.Podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej znajdują sie wrozdziale 2 ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Od 21marca 2009 roku, właśnie na podstawie tego aktu prawnego, funkcjonuje tzw. jednookienko, które zakłada, że założenie firmy ma być możliwe w jednym urzędzie 39.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (formularz CEIDG-1) jestjednocześnie wnioskiem: o wpis do krajowego rejestru urzędowego

gospodarkinarodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym NIP,zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych. Ponieważ przedsiębiorcaskłada jeden wniosek o wpis do poszczególnych rejestratorów w jednym miejscu,procedurę rejestracji nazywa się jedno okienko 40.Organ ewidencyjny rejestruje działalność przedsiębiorcy w ewidencjidziałalności gospodarczej i w ciągu 3 dni od rejestracji ma obowiązek przesłaćpozostałe wnioski, wraz z wydanym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji, dowłaściwych urzędów statystycznego i skarbowego. Numer REGON i (ewentualnie) NIPdocierają do przedsiębiorcy pocztą. W praktyce rozwiązanie pozwoli znacznieograniczyć ilość tzw. bieganiny po urzędach 41.Jest to podwalina jednego okienka. Dzięki niej przedsiębiorca nie musiodwiedzać oddziału GUS, ZUS ani urzędu skarbowego, a nadany nam nr REGONotrzymuje pocztą. Organ, do którego składa wniosek wniosek EDG-1, przesyła w ciągutrzech dni, wszelkie stosowne dokumenty do tych urzędów 42.Jeśli jednak przedsiębiorca chce zarejestrować się jako podatnik VAT będziemusiał wysłać oddzielne zgłoszenie do urzędu statystycznego, z tym że może zrobić toprzez Internet 43.Docelowym modelem ewidencjonowania przedsiębiorców jest zero okienka.Będzie to jedna ogólnopolska centralna ewidencja (CEIDG), działająca wirtualnie. Niebędzie trzeba składać dokumentów, wystarczać będzie odpowiedni formularz na stronieinternetowej 44.Formuła jednego okienka nie działa do końca zgodnie z założeniem. Organewidencyjny powinien wystawić przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie od ręki , wrzeczywistości zdarza się tak, że dokument taki jest wydawany w terminie nawetdwutygodniowym. Nie jest on jednak niezbędny do wykonywania czynnościzwiązanych z prowadzeniem działalności, ma jedynie potwierdzać status prawnyprzedsiębiorcy 45.Oprócz czynności związanych z utworzeniem podmiotu gospodarczego, zanimpodmiot ten zacznie w pełni funkcjonować niezbędne jest założenie firmowegorachunku bankowego. Przy zakładaniu rachunku bankowego bank wymagapotwierdzonej kserokopii zaświadczenia urzędu gminy lub miasta o wpisie do ewidencjilub postanowienia sądu o rejestracji, zależnie od formy prawnej podmiotugospodarczego. Ponadto należy wypełnić odpowiednie formularze bankowe, na którychdysponenci rachunkiem składają wzory swych podpisów 46.Obowiązek posiadania rachunku bankowego i dokonywania rozliczeń za jegopośrednictwem dotyczy przedsiębiorców, których miesięczne rozliczenia z jedną firmąosiągną 10.000 EURO oraz przedsiębiorców, których obrót z innymi firmamiprzekracza 3.000 EURO. Do posiadania konta w banku zobowiązani są równieżprzedsiębiorcy, którzy prowadzą

podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgihandlowe, są płatnikami podatku od towarów i usług VAT lub działają w formie spółekprawa handlowego. Nie muszą natomiast dokonywać rozliczeń za pośrednictwembanków ci przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani w formie ryczałtu lub kartypodatkowej oraz ci, którzy notują zyski niższe niż 3.000 EURO 47.Przedsiębiorca zobowiązany jest również do wyrobienia firmowej pieczątki.Pieczątki używane w działalności gospodarczej powinny zawierać nazwę lub imię inazwisko podmiotu gospodarczego, adres oraz zwięzłe określenie prowadzonejdziałalności, ponadto NIP i REGON 48.Poza wpisem do ewidencji działalności gospodarczej wykonywanie niektórychrodzajów działalności gospodarczej wymaga uzyskania: koncesji (np. w przypadku obrotu i dystrybucji energii), zezwolenia (np. w przypadku sprzedaży hurtowej lub detalicznej alkoholu), licencji (np. w przypadku zarządzania nieruchomościami) 49.Ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyćrównież działalności regulowanej (np. działalność w zakresie wyrobu lub rozlewunapojów spirytusowych). Dodatkowo w niektórych wypadkach prowadzeniedziałalność gospodarczej zarówno reglamentowanej, jak i swobodnej uwarunkowanejest obowiązkiem posiadania kwalifikacji zawodowych przez przedsiębiorcę lubzatrudnionego pracownika 50.4950162. DOTACJE Z UE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 2.1. Struktura funduszy unijnych w PolsceIntegracja Polski z Unią Europejską spowodowała konieczność zmiany politykigospodarczej, w tym polityki rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Istotnywpływ na formułowanie celów programów pomocowych dla małych i średnich firm,realizowanych przez państwa kandydujące do Unii Europejskiej, miało wparciefinansowe UE z programu Phare. Zadaniem priorytetowym było więc podniesieniekonkurencyjności małych i średnich polskich firm, przygotowanie tego sektora dokonkurowania na jednolitym rynku europejskim i zniesienie barier ich rozwoju 51.26 stycznia 1999 roku Rada Ministrów przyjęła ramowy plan pracy rządu, wktórym za jedno z priorytetowych zadań uznano sformułowanie polityki rządu wobecsektora MSP do 2002 roku. Większość zadań na lata 1999-2002 została zrealizowana.Utworzono Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polską Fundację Promocjii Rozwoju Przedsiębiorczości, co umożliwiło później możliwość koordynacji działań narealizację programów wspierających działalność inwestycyjną przedsiębiorstw i rozwójpunktów konsultacyjno-doradczych. Jednym z takich działań jest przyznawanie dotacjidla przedsiębiorców, co ma szczególne znaczenie dla sektora małych i średnichprzedsiębiorstw.

52.Podział środków z budżetu Unii Europejskiej przebiega według celów ikryteriów polityki regionalnej. Polityka regionalna UE ma więc decydujący wpływ nato, jak duże środki otrzymają w formie dotacji przedsiębiorstwa w poszczególnychkrajach Wspólnoty. Zadaniem polityki regionalnej Unii Europejskiej jest zniwelowanieróżnic w rozwoju ekonomicznym terytorium Wspólnoty. W tym celu instytucje unijnepomagają słabiej rozwiniętym regionom i sektorom za pośrednictwem funduszystrukturalnych. W obecnie obowiązującym budżecie unijnym na lata 2007-2013 pomoc jest udzielana za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Socjalnego (EFS). EFRR wspieraprojekty i inwestycje mające na celu zmniejszenie dysproporcji między regionami, a ześrodków EFS są finansowane projekty związane z rynkiem pracy i rozwojem kadrpracowniczych 53.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego uczestniczy we współfinansowaniuinwestycji tworzących nowe miejsca pracy lub utrzymujących już istniejące. Stanowipomoc finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw. EFRR ma również za zadaniezwiększenie atrakcyjności regionu poprzez sprzyjanie rozbudowie infrastrukturyzarówno transportowej, jak i telekomunikacyjnej co ma służyć rozwojowispołeczeństwa informacyjnego. Na dofinansowanie mogą liczyć inicjatywy służącepogłębianiu integracji lokalnej społeczności oraz szerzeniu wiedzy przydatnej w życiuspołecznym i gospodarczym. Europejski Fundusz Społeczny realizuje zadnia europejskiej polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Współfinansowane są wszelkiego rodzaju szkolenia, programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych szczególnie kobiet i osóbzagrożonych trwałym zagrożeniem społecznym, m. in. długotrwale pozostających bezpracy i osób po 50-tym roku życia 54.W ramach instrumentów polityki strukturalnej, obok funduszy strukturalnych,funkcjonuje Fundusz Spójności. Fundusz ten nie należy, ze względu na określony czasdziałania, do grupy funduszy strukturalnych. Natomiast ze względu na cel i charakterjest on instrumentem polityki strukturalnej. Fundusz współfinansuje projekty wdziedzinie środowiska naturalnego oraz sieci transeuropejskich w zakresieinfrastruktury transportu. Przyczynia się on do zapewnienia równowagi gospodarczej ispołecznej krajów członkowskich 55.Interwencja funduszy europejskich przyjmuje formę programów operacyjnych,przygotowywanych przez poszczególne kraje członkowskie i zatwierdzanych przez Komisję Europejską. Każdy program operacyjny obejmuje okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 roku. Na poszczególne cele polityki regionalnej UE określone zostałymaksymalne pułapy dofinansowania jako % ze środków publicznych.

Stopieńwspółfinansowania inwestycji realizowanych z Funduszu Spójności kształtuje się wprzedziale 80%. Minimalny udział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności niemoże być niższy od 20% 56.W wyniku zastosowania algorytmu 80/10/10 nastąpiło zróżnicowanie transferów na mieszkańca pomiędzy poszczególnymi województwami w Polsce. Największe wsparcie w przeliczeniu na mieszkańca otrzymało pięć województw PolskiWschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Algorytm polega na tym, ze wszystkie regiony uczestniczyły w podziale80% ogółu środków, które zostały rozdysponowane proporcjonalnie do liczbymieszkańców w poszczególnych województwach. Dodatkowo 10% środków zostałopodzielonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców w województwach, w którychśredni poziom PKB na mieszkańca był niższy od 80% średniej krajowej, a kolejne 10%środków zostało podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców w województwach,w których stopa bezrobocia rejestrowanego w przekroju powiatów była wyższa od 150% średniej krajowej 57.Fundusze UE na lata 2007-2013 zostały przyznane dla Polski z przeznaczeniemna inwestycje w infrastrukturę, ochronę środowiska, szeroko pojętą innowację w sferzegospodarki, inwestycje w regionach oraz działania na rzecz doskonalenia kapitałuludzkiego. Wielkość dostępnych środków, a także szerokie możliwości ichwykorzystania powodują, że stanowią one ważne źródło finansowania działańrozwojowych przedsiębiorstw 58.2.2. Dotacje jako źródło finansowania działalności gospodarczejWarunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest zdolność do finansowaniadziałalności. Jest to prawda szczególnie dotkliwie odczuwalna w chwili inicjowanianowych projektów inwestycyjnych, na przykład rozpoczynania działalnościgospodarczej. Często wejście w określony rynek wiąże się z koniecznościąwygospodarowania znacznych środków finansowych, co stanowi problem przedewszystkim dla początkujących przedsiębiorców, którzy na gruncie biznesowym stawiająpierwsze kroki i których firma nie generuje jeszcze dochodów pozwalających nasfinansowanie inwestycji zasobami własnymi. Taka sytuacja to normalny etap wrozwoju każdego biznesu, a rynek i instytucje finansowe dają wiele możliwościrozwiązania problemu związanego z brakiem pieniędzy 59.Większość źródeł finansowania niesie ze sobą ryzyko dla dawcy kapitału,przejawiające się możliwością utraty zainwestowanego kapitału lub nieuzyskaniawymaganej stopy zwrotu z zainwestowanych funduszy w oznaczonym czasie 60.Do kapitału ryzyka należy zaliczyć wszystkie instrumenty dłużne, czyliwymagające od dłużnika zwrotu pożyczonego kapitału na warunkach określonych wumowie. Element ryzyka sprawia, że dla większości

początkujących przedsiębiorcówdostępność instrumentów dłużnych jest trudno dostępna. Oprócz tego samiprzedsiębiorcy niechętnie sięgają po te instrumenty w obawie przed własnym ryzykiem,związanym z zagrożeniem w postaci trudności w spłacie zaciągniętych zobowiązań. Ryzyko to jest szczególnie duże w przypadku podmiotów gospodarczych, w którychwłaściciel lub właściciele firmy, odpowiadają za wszystkie zaciągnięte zobowiązaniamajątkiem własnym. Dotyczy to przede wszystkim tych form podmiotówgospodarczych, które są najpopularniejsze w sektorze małych i średnichprzedsiębiorstw jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej. Istniejąjednak źródła finansowania pozbawione tego ryzyka. Zalicza się do nich przedewszystkim dotacje, współfinansowane z budżetu polskiego rządu i z budżetu UniiEuropejskiej 61.Dotacje polegają na przekazaniu firmie środków na określony cel, bezkonieczności ich zwrotu. Bezzwrotność jest najczęściej usankcjonowania spełnieniemodpowiednich warunków po otrzymaniu dotacji. Dofinansowanie w formie dotacjidotyczy głównie ponoszonych przez firmę kosztów na wyposażenie firmy, koszty usługdoradczych, uzyskanie certyfikaty jakości itp. 62.Dotacje UE wspierają przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, którestanowią 99% wszystkich firm na terenie Wspólnoty. W ramach każdego funduszu sąrealizowane konkretne programy, które dzieli się później na priorytety, a także nakonkretne działania i poddziałania.O wsparcie finansowe ma prawo ubiegać się tylko firma dobrze prosperująca nie może mieć zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego, ani tym bardziej byćpostawiona w stan likwidacji. Starając się o dofinansowanie należy sprawdzić, któryprogram operacyjny (a w ramach jego jakie działanie lub poddziałanie) najbardziejodpowiada temu, co chcemy zrobić w naszym przedsiębiorstwie. Następnie należyopracować biznes plan przedsięwzięcia. Jest to najważniejsza część wniosku, gdyżtrzeba udowodnić, że podejmowane działania przyniosą efekty i są zgodne z celamifunduszy europejskich. Kolejnym krokiem jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji iwypełnienie wniosku według ustalonej instrukcji. Wnioski składa się w regionalnejInstytucji Finansującej (RIF), która ocenia projekty i decyduje o przyznaniu dotacji 63.Przygotowując wniosek o dofinansowanie z funduszy UE należy wykonaćmontaż finansowy. Polega on na określeniu źródeł finansowania projektu i ichprocentowego udziału w całym przedsięwzięciu. Koszty dzieli się na kwalifikowane iniekwalifikowane. Koszty kwalifikowane to takie, które podlegają refundacji ześrodków unijnych. Koszty niekwalifikowane trzeba pokryć ze środków własnych lubkredytów 64.Wysokość dofinansowania z funduszy UE ustala się w oparciu o wyliczenie lukiw finansowaniu. Metoda ta ma na celu określenie poziomu wydatkówkwalifikowanych, co ma gwarantować, że projekt będzie miał

wystarczające zasobyfinansowe na jego realizację. Pozwala również uniknąć przyznania nienależnychkorzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż to jestkonieczne. W celu wyznaczenia luki w finansowaniu w projekcie inwestycyjnym zudziałem funduszy UE konieczne jest określenie: 1. wskaźnika luki w finansowaniu (R):R = Max EE / DIC,gdzie:Max EE maksymalny wydatek kwalifikowany,DNR suma zdyskontowanych dochodów (przychodów netto); 2. kwotę decyzji (DA) kwotę dla której ma zastosowanie stopa współfinansowaniadla danej osi priorytetowej:DA = EC x R,gdzie:EC koszty kwalifikowane (niezdyskontowane); 3. (maksymalną) dotację UE:dotacja UE = DA x Max CRpa.gdzie:MAX CRpa maksymalna wielkość współfinansowania, określona dla osipriorytetowej w decyzji komisji przyjmującej program operacyjny 65.Dotacje przyznawane ze środków Unii Europejskiej podlegają pewnymograniczeniom. Dotyczą one nie tylko wysokości wsparcia programów operacyjnych ześrodków funduszy, ale także źródeł finansowania poszczególnych elementów programuoperacyjnego. Każdy priorytet może otrzymać wsparcie tylko z jednego funduszu.Wyjątkiem mogą być projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska iinfrastruktury, które mogą być finansowane jednocześnie z Europejskiego Funduszu646521Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, jednak muszą zachowaćjednofunduszowość na poziomie priorytetu. Zasady kwalifikowania wydatków sąokreślane na poziomie krajowym 66.Analizując procedury przyznawania dofinansowania ze środków UE należyzwrócić uwagę na to, ze mnogość aktów prawnych i rozporządzeń, w tym brakspójności prawa i ciągłe jego zmiany, powodują wśród przedsiębiorców chaos idezorientację 67.Wiele małych i średnich przedsiębiorstw nie posiada wystarczających środkówkapitałowych na przeprowadzenie planowanych i często niezbędnych dla ich dalszegofunkcjonowania inwestycji. W takiej sytuacji chętnie skorzystałyby z dotacji UniiEuropejskiej. Niestety wiele spośród tych zakładów nie posiada rozbudowanej obsługiprawnej czy nawet księgowej, co utrudnia im sporządzenie niezbędnych dokumentówwymaganych przy ubieganiu się o dotacje unijne z wybranych programówoperacyjnych. Często dotykową przeszkodę stanowią niezrozumiałe przepisy 68.Znaczna liczba przedsiębiorców zaliczanych do małych i średnichprzedsiębiorstw nie korzysta z programów pomocowych, ponieważ brakuje informacji otym, do kogo należy się zwrócić albo jak prawidłowo wypełnić formularz 69.2.3. Dotacje dla osób fizycznych

Sfinansowanie początków działalności gospodarczej, co ma zwykle miejsce wprzypadku osób bezrobotnych, to jeden z najważniejszych problemów, z jakim styka siępoczątkujący przedsiębiorca. W nielicznych tylko przypadkach własną działalnośćmożna rozpocząć praktycznie bez żadnych nakładów. Na ogół założenie własnegoprzedsiębiorstwa wiąże się z określonymi nakładami inwestycyjnymi. Istotna sprawąjest lokal i ewentualne wyposażenie, niezbędne do prowadzenia danej działalności. Cowięcej, działalność zaczyna przynosić dochód dopiero po pewnym czasie. Wynika ztego, ze niezbędne są fundusze, aby działalność w ogóle rozpocząć i aby przetrwaćchudy okres wstępny. Istnieją jednak instytucje zajmujące się pomocą finansową dlamałych przedsiębiorców. Wsparcia finansowego przeznaczonego na rozpoczęciedziałalności gospodarczej poszukać można w następujących instytucjach: powiatowych urzędach pracy starosta ze środków funduszu pracy możezrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztywyposażenia stanowiska pracy, w wysokości do 500% przeciętnego wynagrodzenia; programie Pierwszy biznes jest to program uruchomiony przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, skierowany do bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia oraz doabsolwentów szkół wyższych do 27 roku życia; obejmuje szkolenia teoretyczne,doradztwo praktyczne oraz dotacje i pożyczki na założenie działalności gospodarczejw wysokości do 40 000 zł (w ramach programu Praca dla młodych prowadzonegoze współudziałem Banku Gospodarstwa Krajowego); Funduszu Mikro został on założony przez Polsko- Amerykański FunduszPrzedsiębiorczości w celu wspierania malej przedsiębiorczości; o pożyczkęwnioskować może każdy właściciel małego przedsiębiorstwa, jak również osobyktóre dopiero planują rozpoczęcie działalności 70.Zgodnie z. pkt. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy, powiatowy urząd pracy może przyznać osobie bezrobotnejbez względu na jej wiek czy zdobyte wykształcenie dotację na założenie własnejdziałalności gospodarczej. W zamian za te pieniądze jest zobowiązana prowadzić tędziałalność przez najbliższe 12 miesięcy. Jeśli wcześniej wyrejestruje swoją firmę,będzie musiała zwrócić wszystkie pieniądze, jakie dostała z pośredniaka. Żeby dostaćdotację, trzeba trafić na odpowiedni moment. Najlepsza pora na składanie takichwniosków to początek roku, od lutego do kwietnia, gdyż w tym okresie do urzędówpracy spływają pieniądze na aktywizację bezrobotnych. W następnych miesiącach możebyć trudniej z uzyskaniem dotacji, gdyż w wyniku rządowych oszczędności dopośredniaków trafia ostatnio mniej pieniędzy 71.Osoba zainteresowana założeniem własnej firmy musi najpierw przygotowaćdobry biznesplan, w którym opisze swój pomysł na działalność gospodarczą orazoszacuje jej koszty i zyski. Co ważne, system jest tak skonstruowany, że bezrobotnymusi także przedstawić listę zakupów

sprzętu potrzebnego mu do rozkręcenia własnejfirmy. To właśnie te wydatki ma pokryć dotacja z urzędu pracy. Nie musi ona więczostać przyznana w maksymalnej wysokości. Jeśli urząd zaakceptuje pomysł iplanowane wydatki, bezrobotnemu potrzebne będzie także zabezpieczenie zwrotudotacji. Najczęściej to członek rodziny składa odpowiednie poręczenie 72.Przy pisaniu biznesplanu warto zwrócić uwagę na najbardziej typowe jegoelementy: misje i cel projektu, analizę rynku: -opis rynku, - spodziewani klienci, - konkurencja, przewidywany marketing i reklama: - strategie marketingowe, - formy i media reklamowe, analizę finansową: - spodziewane przychody,- spodziewane koszty, - prognozę spłaty (ewentualnego) kredytu, - analiza SWOT (analiza mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń) 73.Osoba zakładająca działalność gospodarczą w oparciu o dotację może liczyćtakże na preferencyjne zasady opłacania składek ZUS przez pierwsze dwa lata swojejdziałalności. Zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawędo obliczenia minimalnej składki na ubezpieczenia społeczne płaconych przez takąosobę stanowi kwota 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2012 jestto więc 450 zł. Miesięczne składki wynoszą zatem wtedy 87,84 zł na ubezpieczenieemerytalne (19,52%), 36,00 zł na ubezpieczenia rentowe (od lutego 2012 r. 8%) oraz7,52 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%) 74.Przedsiębiorca, który założy firmę za środki UE, może także przez pół rokudodatkowo otrzymywać tzw. wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającejkwoty płacy minimalnej 75.O dotację na biznes z powiatowego urzędu pracy mogą się starać tylkobezrobotni. Jednak nie wszyscy, którzy mają taki status, mogli się o nią ubiegać. Z takiej możliwości mogą skorzystać tylko ci, którzy m. in.: w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku w urzędzie pracy nieodmówili propozycji zatrudnienia lub skorzystania z innej formy aktywizacji, nie otrzymali dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych (m.in.z UE) bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej 76.Osoba ubiegająca się o dotację nie może mieć żadnej kolizji z prawem. Niemoże przeciwko niej toczyć się postępowanie sądowe, administracyjne alboegzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań 77.Przy udzielaniu bezrobotnemu środków na podjęcie działalności Powiatowy Urząd Pracy bierze pod uwagę: 1. sytuację na rynku pracy, 2. zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności na obszarze jego działania,

3. punktową ocenę wniosku przez Komisję ds. opiniowania wniosków o organizacjęmiejsc pracy ze środków FP i EFS na podstawie następujących kryteriów: posiadane przygotowanie merytoryczne (wykształcenie, doświadczeniezawodowe, odbyte szkolenia) a planowana działalność; innowacyjność; charakterystyka planowanej działalności oraz analiza mocnych i słabych stronplanowanego przedsięwzięcia; rodzaj zakupów oraz stosunek procentowy pomiędzy wielkością środkówprzeznaczonych na towar a pozostałymi zakupami w ramach wnioskowanejkwoty; analiza ekonomiczna przedsięwzięcia; dokumenty uwiarygodniające wniosek (listy intencyjne, umowy najmu, oferty handlowe) 78.Ocena wniosków o dotacje odbywa się w dwóch etapach. Najpierw jestdokonywana ocen formalna wniosku. Standardowo sprawdzane jest przede wszystkimto, czy kandydat spełnia tzw. kryteria dostępu. Drugim etapem oceny wniosku jestocena merytoryczna, dokonywana zazwyczaj przez kilkuosobową komisję. Ocenianejest wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętnościzwiązane z profilem planowanej działalności. Członkowie komisji mają dużąelastyczność w przyznawaniu punktów za wartość merytoryczną wniosku 79.W komisji oceniającej wnioski zasiadają zwykle także przedstawiciele urzędumarszałkowskiego lub wojewódzkiego urzędu pracy. Na podstawie przyznanej przezkomisję punktacji tworzona jest lista rankingowa. Dotacje są przyznawane osobom,których wnioski zostały ocenione najwyżej 80.Całą procedurę związaną z bezzwrotnymi dotacjami z urzędu pracy możnapodzielić na kilka etapów, zgodnie z wytycznymi PUP w Białymstoku obowiązującymiw 2012 roku, etapy te są następujące: Krok 1:Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Druk wniosku dostępnyjest na stronie internetowej urzędu (www.pub.bialystok.pl) oraz w siedzibie urzędu.Odpowiedź na złożony wniosek wnioskodawca otrzymuje w terminie 30 dni od dniajego złożenia. Krok 2:Złożenie zabezpieczenia zwrotu środków. Ostatecznego wyboru zabezpieczeniadokonuje dyrektor PUP kierując się ochroną środków publicznych i jego skutecznością.Preferowaną przez urząd formą zabezpieczenia jest weksel z poręczeniem wekslowym(aval). Poręczenie, jako zabezpieczenie powinno być dokonane, przez co najmniej2 osoby, których stałe dochody miesięczne stanowią kwotę nie mniejszą niż 150% minimalnego wynagrodzenia. Krok 3:Podpisani umowy o przyznanie z Funduszu Pracy środków finansowych na podjęciedziałalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. Krok 4:Zarejestrowanie działalności gospodarczej po otrzymaniu środków na rachunekbankowy. Krok 5:Wykorzystanie kwoty dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona, do 30 dniaod dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Krok 6:Przedłożenie w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczejoryginałów i kserokopii: dokumentów potwierdzających sposób wykorzystania dotacji, dokumentów potwierdzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentów potwierdzających fakt zgłoszenia działalności gospodarczej doopodatkowania we właściwym urzędzie skarbowym oraz zgłoszenie doubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w ZUS w Białymstoku, dokumentu potwierdzającego pozyskanie lokalu, w którym prowadzona będziedziałalność gospodarcza 81.Dotacje wypłacają tzw. operatorzy wsparcia, czyli firmy i fundacje, które opróczpieniędzy oferują przyszłym przedsiębiorcom szkolenia i indywidualne doradztwo. Tooni wybierają najlepsze pomysły na biznes. Do tej pory, do projektów rekrutowaływięcej osób, niż miały do wypłacenia dotacji. W efekcie część uczestników projektu(np. 1/3) po odbyciu szkoleń nie otrzymywała wsparcia finansowego. Od 2012 rokuodchodzi się od tej zasady. Wszystkim osobom, które zakwalifikują się do projektów,zostanie wypłacone wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji, tzw. wsparciapomostowego nieprzekraczającego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia lub wobu formach 82.Do końca 2011 roku można było ubiegać się o unijną dotację w wysokości do 40tysięcy zł. Od 2012 roku na dotychczasowych zasadach na dofinansowanie ze środkówUE mogą liczyć tylko osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wszyscy pozostali potencjalni przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o niskooprocentowane pożyczki. Za to ich kwota będzie podwyższona do 50 tys. Zł 83.Od 12 marca 2012 roku wnioski o dotację mogą składać osoby należące donastępujących grup: długotrwale bezrobotni, osoby do 25 roku życia, osoby po 50 roku życia, niepełnosprawne osoby bezrobotne. Dotacje są udzielane w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wysokość dotacji do 20 tys. zł oraz z środków z Funduszu Pracy wysokość dotacji do 17 tys. zł84.W województwie podlaskim w roku 2011 dotacje z urzędów pracy narozpoczęcie działalności gospodarczej dostało 800 osób, a rok ok wcześniej takiedotacje dostało 2 130 osób. Jedna dotacja mogła wynosić sześciokrotność przeciętnegowynagrodzenia, czyli około 20 tys. zł. W różnych powiatach te kwoty mogły wyglądaćróżnie: od 17 do 20 tys. zł. Dotacje na działalność gospodarczą można też było zdobyćdzięki uczestnictwu w projektach realizowanych dzięki funduszom z UE z programuKapitał Ludzki. Taki projekt prowadził m.in. WUP w Białymstoku. Dotacje wwysokości 40 tys. zł dostały 53 osoby. Przedtem otrzymały pomoc szkoleniową,merytoryczną z zakresu przedsiębiorczości, oceniano ich biznesplany.W 2012 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizuje podobny unijnyprojekt, w którym szanse na dotacje na działalność gospodarczą ma kolejnych 45

osób. Projekt ten „Działalność gospodarcza. Droga do sukcesu” jest skierowany do bezrobotnych z powiatów o najwyższym stopniu bezrobocia, m.in. augustowskiego, białostockiego, sejneńskiego, sokólskiego, grajewskiego, zambrowskiego, miastaŁomża. Wartość projektu to ok. 2 mln zł. Uczestnicy projektu przed otrzymaniemdotacji przechodzą szkolenia z przedsiębiorczości

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 19 pages
Pobierz dokument