Integracja Europejska - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Integracja Europejska - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe

RTF (44 KB)
2 strony
936Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu stosunków międzynarodowych dotyczące integracji europejskiej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Integracja Europejska; ściąga

1. DATY:1951 EWO i EWP23.07.1952 EWWiS 1.1.1958 EWG i Euratom (podp. 25.03.1957 w Rzymie) 1.07.1987 Jednolity Akt Europejski 7.02.1992 Maastricht 1.11.1993 Traktat o Unii 7-11.12.200 Nicea 2. PROCESY ROZSZERZENIA 22.01.1972 Anglia, Irlandia, Dania, Norwegia 1.1.1981 Grecja (28.05.1979) 1.1.1986 Hiszpania i Portugalia (12.06.1986) 1.1.1995 Austria, Finlandia, Szwecja 1.5.2004 Polska, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry 3. BUDŻET:Komitet Delorsa rozwój polit. monetarnej.: 90-93 budowa jednolitego rynek 94-96 tworzenie systemu banków centralnych 97 przekazanie uprawnień na szczebel ponadnarodowy 4. POLITYKA ROLNA: a)PLAN MANSCHOLTA intensywna produkcja rolna, dopłaty do hektara i do sztuk bydła: 77 współodpowiedzialność za nadwyzki mleka 84 narodowe kwoty mleka 88 współodpowiedzialność za rynki zbóżkonsument > budżet > rynek > rolnik b)PLAN MCSHORE lata 90-te ochrona środowiska, zmniejszenie produkcji:bezpośrednie subwencje wyrównawcze niższe ceny gwarantowaneobniżono ceny subwencjikonsument > budżet > rolnik c)PLAN FISCHERA po 96 wzmacnia subwencjepodatnik/konsum. > budżet > rolnik finansowanie z ceł, składek członk. i podatków 5. ORGANY: a)PARLAMENT EUROPEJSKI nadzór, doradca radymandat 5 latPolska 54 mandatyfrakcje (1 23, 2 18, 3 12) większość bezwzględna (lub 2/3 i 3/5 przy ważnych)uchwala i nadzoruje budżetwspomaga radę w ustawodawstwie,choć nie jest instytucją ustawodawczą (doradca)kompetencje bezpośrednie: uprawnienia nadane przez traktatykomp. Pośrednie kontrolne: interpelacje, votum nieuf. dla komisji, debata nad budż. i raportem z działalności Uniimoże odrzucić budżet b)RADA UNII EUROPEJSKIEJ ustawy, organ doradczy parlamentuorgan ustawodawczyprzewodniczący nowy co 6 miesięcyobradują ministrowie odpowiedzialni przed rządami c)KOMISJA EUROPEJSKA przyg. ustawy dla Rady Unii Europejskiej R. Prodi2 komisarzy wielkie kraje, reszta 1realizacja budżetuzarządza

funduszami i programamiposiedzenia raz w tygodniuprzygotowuje ustawy dla radyinicjatywa legislacyjna, organ zarządzająco-wykonawczy d)RADA EUROPEJSKA uchwałyorgan naczelny, składa się z szefów państw członkowskichobradujeRada unii zatwierdza jej uchwały2 razy do rokukadencja 6 lat e)TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI (wspólny):15 sędziów i 8 rzeczników generalnychkażde państwo 1 sędzia (!!!) kadencja 6 latorzeka o legalności uchwał PE i RU, KE, EBCgdy stwierdzi że ustawa nielegalna to do anulowania w całości lub wadliwe fragmenty f)SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI:15 sędziów wyznaczonych przez Radę, kadencja 6 latmożna się od jego orzeczenia odwołać do Trybunału 6. DROGA POLSKI DO UE: wrzesień 1988 nawiązanie stosunków z EWG 19.IX.1989 umowa o współpracy 1990 umowa o handlu i powołanie przedstawicieli Polski przy UE (Kułakowski) 16.XII.1991 układ stowarzyszeniowy (Balcerowicz) 1992 układ handlowy 8.IV.1994 Pawlak zgłasza wniosek o członkowstwo 3.V.1995 biała księga 31.V.1995 zielona księgaopracowanie nowej strategii integracji 31.III.1998 początek negocjacji 7. ŹRÓDŁA PRAWA STOWARZYSZENIOWEGO:traktaty założycielskie, aneksy, etc.normy prawne stanowione przez instytucje wspólnotyumowy międzynarodoweniepisane źródła prawaogólne zasady prawa: dobrej wiary, posłuszeństwa prawu, zakazu dyskryminacji 8. KLASYFIKACJA AKTÓW PRAWNYCH: (Moc Wiąż, Autom. Obowiązuje, AO- Akty) a)EWG i Euratom:Rozporządzenie MW, AO, wszystkie państwa, rodzi normy Dyrektywa (wytyczna) MW, AOA, ważny cel nie ważne środki Decyzja MW, AO, indywidualni adresaci Zalecenie pozbawione mocy wiążącejOpinia pozbawiona mocy wiążącej b) EWWiS:decyzje ogólnedecyzje indywidualnezalecenia opinie 9. IDEA INTEGRACJI: a)Ruchy niemieckie:mitteleuropa Bataglia Austria w centrumkoncepcja wielkiego obszaru b)koncepcja naddunajska mała ententa c)pakt Rzymski d)Paneuropa e)Benelux 10. MODELE INTEGRACJI: federalizm konfederalizm funkcjonalizm neofunkcjonalizm

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument