Współczynnik zmienności, odchylenie - Ćwiczenia - Statystyka, Notatki'z Statystyka. University of Bialystok
klucz82
klucz8218 marca 2013

Współczynnik zmienności, odchylenie - Ćwiczenia - Statystyka, Notatki'z Statystyka. University of Bialystok

PDF (123 KB)
2 strony
426Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki: współczynnik zmienności, odchylenie.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

statystyka matematyczna - ćwiczenia matematyka finansowa 2 rok

lista 2

1. Lekkoatleta A uzyskał w skoku w dal następujące wyniki na zawodach w całym sezonie (w m): 6,82; 6,96; 7,23; 7,05; 7,80; 7,75. Lekkoatleta B, startując na tych samych zawodach, uzyskał takie wyniki, że ich średnia arytmetyczna wyniosła 7,5 m, a suma ich kwadratów 450,2592 m2. Który z tych lekkoatletów osiągnął regularniejsze wyniki?

2. Średnia temperatura w kolejnych miesiącach roku 1974 w Warszawie na Okęciu była następująca: -1,2; 2,1; 4,6; 7,3; 11,3; 14,7; 15,8; 18,1; 13,4; 6,6; 3,4; 2,3. Obliczyć średnią temperaturę, medianę, odchylenie standardowe, odchylenie przecietne oraz współczynnik zmienności i asymetrii (przyjąć, że wszystkie miesiące są tej samej dłu- gości).

3. Średni kurs akcji spółki A w pierwszym tygodniu lipca wynosił 73,20 zł, a odchylenie standardowe 5,45 zł. W drugim tygodniu lipca na kolejnych sesjach notowania spółki A były następujące: 72 zł, 74 zł, 78 zł, 80 zł, 75 zł. Obliczyć średni kurs akcji spółki A i odchylenie standardowe kursu w dwóch pierwszych tygodniach lipca.

4. Po dokonaniu analizy wyników z egzaminu dla 50 kandydatów na członków rad nadzorczych ustalono, że łączna liczba punktów uzyskanych przez nich na egzaminie wynosiła 6508, a suma kwadratów liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów była równa 871 460. Wiedząc dodatkowo, że współczynnik zmienności czasu przygotowania kandydatów do egzaminu wynosi 30,7% ustalić, która z badanych cech (czas przygotowania czy wynik) wykazała większe zróżnicowanie.

5. W dwóch hurtowniach przeprowadzono badanie pracowników pod względem dotychczasowego stażu pracy. Otrzy- mano następujące wyniki: hurtownia I: x̄=14 lat, Vs=20%; hurtownia II: x̄=10 lat, Vs=25%. Oblicz współczynnik zmienności dla całej zbiorowości robotników, jeśli w hurtowni I było zatrudnionych 120 osób, a w hurtowni II 80 osób.

6. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zanotował temperaturę w ciągu kolejnych dni kwietnia 1999 r. w Warszawie: Temperatura w C 0 2 6 8 13 15 17 20 23 25 27

Liczba dni 2 3 3 4 5 6 2 2 1 1 1

a) Obliczyć odchylenie przeciętne temperatury kolejnych dni w kwietniu.

b) Obliczyć odchylenie ćwiartkowe temperatury kolejnych dni w kwietniu.

c) Obliczyć odchylenie standardowe temperatury w kolejnych dniach kwietnia.

d) Wyznaczyć typowy obszar zmienności temperatury dziennej.

e) Ile dni kwietnia miało temperatury typowe?

7. Każda z pięciu hodowli owiec zespołu hodowlanego dostarczyła dane dotyczące swojej hodowli: Liczba owiec Przeciętne roczne ilość wełny Wariancja rocznej ilości wełny w stadzie od jednej owcy w stadzie (w kg) od jednej owcy w stadzie

80 3,2 0,04 60 2,8 0,03 100 2,6 0,03 80 2,9 0,02 120 3,0 0,01

.

Obliczyć średnią arytmetyczną i wariancję rocznej ilości wełny od 1 owcy w całym zespole hodowlanym.

8. Rozkład jednostkowych kosztów produkcji wyrobu jest lewostronnie asymetryczny o współczynniku skośności równym -1. Odchylenie standardowe kosztu jednostkowego wynosi 2 tys. zł, a najczęściej spotykany koszt 42 tys. zł. Wyprodukowano 1000 sztuk wyrobu. Obliczyć średni koszt jednostkowy wyrobu i łączny koszt 1000 wyrobów.

9. Wiadomo, że różnica pomiędzy płacą średnią w oświacie a płacą dominującą wynosi 17,5 zł. Połowa pracowników oświaty otrzymuje płacę niższą aniżeli 450 zł, przy średniej wynoszącej 420 zł. Czy powyższe wyniki są możliwe, jeśli założy się, że rozkład płac pracowników oświaty jest umiarkowanie asymetryczny. Odpowiedź uzasadnij.

10. Na podstawie danych zawartych w poniższym szeregu rozdzielczym:

docsity.com

a) ocenić zróżnicowanie opisanej zbiorowości za pomocą odchylenia standardowego i współczynnika zmienności;

b) wyznaczyć empiryczny obszar zmienności;

c) ocenić siłę i kierunek asymetrii w badanej grupie.

Liczba reklamacji 0 1 2 3 4 5 Liczba sklepów 5 15 25 30 15 10

11. Zastosuj odpowiednie parametry w celu scharakteryzowania asymetrii rozkładu pracowników finansów i ubez- pieczeń według wysokości wynagrodzeń we wrześniu 1993 r., jeśli dane są następujące informacje:

a) wynagrodzenie 25% najniżej zarabiających nie przekracza 3,5 mln (starych zł),

b) 25% pracowników zarabia powyżej 7 mln (starych zł),

c) wynagrodzenie połowy pracowników wynosi co najmniej 4,5 mln (starych zł).

12. Strukturę wiekową zbiorowości w pewnym osrodku wczasowym w sierpniu 1995r. przedstawia szereg:

Wiek w latach 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 ogółem Liczba osób 12 16 24 30 18 100 .

Przeprowadź wszechstronną analizę przedstawionego szeregu.

13. Tabela przedstawia procentową zawartość skrobii w każdym z 80 ziemniaków wylosowanych z partii ziemniaków.

Zawartość skrobii (w %) 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 Liczba ziemniaków 1 2 7 20 30 16 3 1 .

Obliczyć średnią arytmetyczną dla przedstawionego szeregu rozdzielczego, jego medianę, modę, odchylenie stan- dardowe, odchylenie przeciętne oraz współczynnik zmienności i asymetrii.

14. W dwunastu sklepach spożywczych przeprowadzono badanie dotyczące miesięcznych kosztów handlowych i otrzy- mano następujący rozkład:

Koszty w tys. zł 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 Liczba sklepów 10 20 30 110 30 .

Z analogicznego badania kosztów handlowych przeprowadzonego wśród sklepów handlujących artykułami gospo- darstwa domowego otrzymano następujące syntetyczne charakterystyki: x̄ = 5 tys. zł, Vs = 20%, As = +0, 3. Dokonać wszechstronnej analizy porównawczej badanych sklepów pod względem wysokości kosztów handlowych.

15. Rozkład płac (x) w próbie losowej 400 pracowników Zachodniej Dyrekcji Okręgowej PKP scharakteryzować za pomocą parametrów, które można policzyć z następujących wielkości wyznaczonych na podstawie szeregu struk- turalnego: ∑

ni = 400 ∑

ẋi = 120000 ∑

niẋi = 240000∑ (ẋi − x̄)4ni = 179200000

∑ (ẋi − x̄)2ni = 160000

∑ (ẋi − x̄)3ni = 2560000

D = 585 ∑

(ẋi − x̄) = 0 Me = 592∑ (ẋi − x̄)3 = 0

∑ (ẋi − x̄)2 = 8250

∑ (ẋi − x̄)4 = 160000

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument